การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) - PDF

Description
การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 2 ตอนท I การว ด ว เคราะห และจ ดการความร การน า การวางแผน กลย ทธ การม งเน นผ ป วย และส ทธ

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 9 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 2 ตอนท I การว ด ว เคราะห และจ ดการความร การน า การวางแผน กลย ทธ การม งเน นผ ป วย และส ทธ ผ ป วย การม งเน น ทร พยากรบ คคล การจ ดการ กระบวนการ ผลการ ด าเน นงาน ตอนท IV ด านการด แลผ ป วย ด านการม งเน นผ ร บผลงาน ด านการเง น ด านทร พยากรบ คคล ด านประส ทธ ผลของกระบวนการ ด านการน า ด านการสร างเสร มส ขภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล และบร การส ขภาพ ฉบ บเฉล มพระเก ยรต ฉลองส ร ราชสมบ ต ครบ 60 ป ระบบงานส าค ญของ รพ. ตอนท II ความเส ยง ความปลอดภ ย ค ณภาพ การก าก บด แลว ชาช พ ส งแวดล อมในการด แลผ ป วย การป องก นการต ดเช อ ระบบเวชระเบ ยน ระบบจ ดการด านยา การตรวจทดสอบ การเฝ าระว งโรคและภ ยส ขภาพ การท างานก บช มชน กระบวนการด แลผ ป วย ตอนท III กระบวนการด แลผ ป วย การเข าถ งและเข าร บบร การ การประเม นผ ป วย การวางแผน การด แลผ ป วย การให ข อม ลและเสร มพล ง การด แลต อเน อง 4 ความหมาย ความเส ยงค อโอกาสท จะประสบก บ ความส ญเส ยหร อส งท ไม พ งประสงค ความเส ยง อ บ ต การณ ค อเหต การณ ท เก ดความ ส ญเส ย ความเส ยหาย หร อเหต การณ ไม พ งประสงค อ บ ต การณ 5 การบร หารความเส ยง การร บร ป องก น จ าก ดความเส ยง อ นตรายและความส ญเส ย ท จะเก ดข น รวมท งสร างความต นต วแก ผ เก ยวข อง และสร าง ว ฒนธรรมความปลอดภ ยในองค กร 6 เป าหมาย ร บร ป องก น จ ดการ ตระหน ก ความเส ยง (ก อนเก ดเหต ) อ บ ต การณ (หล งเก ดเหต ) : ส งเกต จดบ นท ก แนวทาง มาตรฐานต างๆ การออกแบบ : Human Factors Engineering ความสามารถในการแก ป ญหาเฉพาะหน า : Near miss Non- technical skill training & design การวางระบบ การแก ป ญหาเฉพาะกรณ การเร ยนร ส การป องก น เร ยนร จากเหต ท เคยเก ดข น ว ฒนธรรมความปลอดภ ย 7 การค นหาความเส ยง การค นหาเช งร ก การตรวจสอบ เช น ENV Round IC Round Risk Round การค นหาจากกระบวนการท างาน การท าก จกรรมทบทวนจาก เหต การณ ส าค ญ การค นหาแบบต งร บ รายงานต างๆ เช น รายงานอ บ ต การณ รายงานผลการ ตรวจสอบ รายงานของเจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย การประเม นความเส ยง เพ อสามารถบอกระด บความร นแรงของผลกระทบ ท ตามมา รวมท งม สามารถอธ บายหร อคาดการณ ความ ร นแรงของความเส ยงได แนวทางการประเม นความเส ยง พ จารณาจาก : โอกาสเก ดเหต การณ /ความส ญเส ย ม ความถ และร นแรงมากน อยเพ ยงใด ก อให เก ดความส ญเส ยหร อม ผลกระทบอย างไร ม ผลต อองค กรอย างไร การจ ดการตามระด บความร นแรง ร นแรงต า เข ยนค ม อปฏ บ ต งานเพ อป องก นความเส ยงโดยใช ว ธ การท คาดว าจะได ผลท ส ด ร นแรงปานกลางให ค ดหาว ธ การป องก นท ใช ความค ดสร างสรรค เพ อให ยากต อการกระท าท ผ ดพลาด ร นแรงมากให ว เคราะห ป จจ ยเช งระบบท น าจะม ส วนต อการเก ด เหต การณ และค ดก จกรรมป องก นหร อเตร ยมความพร อมท เหมาะสม ระบบรายงานอ บ ต การณ ม ค าจ าก ดความของอ บ ต การณ /เหต การณ ไม พ งประสงค ของรพ. ม แนวทางท ช ดเจนว า ในกรณ ใดท จะต องรายงาน ก าหนดผ ม หน าท ในการเข ยนรายงาน ก าหนดเส นทางเด นของรายงานท ร ดก ม เป นหล กประก น ในการ ร กษาความล บ และไม อน ญาตผ ท ไม เก ยวข องเข าถ งได การสร างความเข าใจว า การแก ป ญหาน ม ใช การลงโทษ ประเภทของรายงานอ บ ต การณ เหต การณ ไม พ งประสงค ท ร นแรง (Sentinel events) เหต การณ ไม พ งประสงค (Adverse events) เหต การณ ผ ดปกต ต วอย างการจ ดระด บความร นแรง ระด บ 1 : เป นเหต การณ ท ก อให เก ดความคลาดเคล อน แต ย ง ไม ถ งผ ร บบร การ/ผ ปฏ บ ต งาน (Near miss) ระด บ 2 :ผ ร บบร การ/ผ ปฏ บ ต งาน ได ร บผลกระทบแต ไม ต อง เฝ าระว งหร อร กษา ระด บ 3 :ผ ร บบร การ/ผ ปฏ บ ต งาน ได ร บผลกระทบ ส งผลให ต องม การด แลหร อเฝ าระว ง เพ อให ม นใจว าไม เก ดอ นตราย ระด บ4 :ส งผลให เก ดอ นตรายถาวร ต องท าการช วยช ว ต และ ถ งแก ช ว ต การว เคราะห สาเหต ท แท จร ง แก ป ญหา เฉพาะหน า เหต การณ ว เคราะห Root causes ป องก น ป ญหา ว เคราะห จากเหต การณ จร ง เข าไปด ใน สถานท จร ง ค ยก บผ คนท เก ยวข อง ถาม ท าไม เพ อโยงไปส ป จจ ยองค กร ถามว า ถ าจ ดการตรงสาเหต น แล ว ป ญหาจะลดลงหร อหมดไปหร อไม ใช สถ ต ว เคราะห เม อจ าเป น ข อม ลข าวสาร การศ กษา/ฝ กอบรม การส อสาร ส งแวดล อมในการท างาน ส งแวดล อมทางกายภาพ ความพร อมของเคร องม อ การออกแบบกระบวนการท างาน การควบค มกระบวนการท างาน การบร หารความเส ยง การน าและว ฒนธรรมองค กร แหล งความเส ยง อาคาร สถานท และส งแวดล อม ระบบอ คค ภ ย ระบบล ฟต ขนส ง ระบบก าซทางการแพทย ระบบไฟฟ า ระบบระบายอากาศ ระบบการจ ดการของเส ย กระบวนการ/ระบบการท างาน 16 อาคาร สถานท และส งแวดล อม 17 อาคาร สถานท และส งแวดล อม 18 อาคาร สถานท และส งแวดล อม 19 อาคาร สถานท และส งแวดล อม ก าก บต ดตามให ม การปฏ บ ต หร อด าเน นการจ ดการด านอาคาร สถานท และส งแวดล อมให เป นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบ ยบท เก ยวข อง น าผลการตรวจสอบหร อเง อนไขท ระบ ในผลการตรวจสอบด าน โครงสร าง อาคาร สถานท มาปร บปร งแก ไข ด าเน นการวางแผนการตรวจสอบ แผนการบ าร งร กษา แผนปร บ ปร งแผนการก อสร าง แผนการร กษาความปลอดภ ย ม การต ดตามข อม ลผลการด าเน นงานตามแผนและเส ยงสะท อน จากการบร หารจ ดการด านอาคาร สถานท และม การใช ข อม ลจากการต ดตามเพ อพ ฒนา อาคาร สถานท และส งแวดล อม วางแผนการตรวจสอบอาคารสถานท และส งแวดล อมเพ อค นหา ความเส ยงและการปฏ บ ต ท ไม ปลอดภ ย โดย พ นท ในการให บร การผ ป วย/ผ มาร บบร การท ก 6 เด อน สถานท อ นๆตรวจป ละ 1 คร ง ตรวจสอบโดยท มผ เช ยวชาญจากภายนอกอย างน อยป ละคร ง ม การรายงานการตรวจสอบอาคารสถานท เป นลายล กษณ อ กษร และ ด าเน นการปร บปร งตามล าด บความส าค ญ และน ามาวางแผนการ บร หารความเส ยง การตอบสนองและการน ารายงานอ บ ต การณ ท เก ดข นมาว เคราะห เพ อหาสาเหต และก าหนด แนวทางแก ไขป องก นท งระบบ ระบบอ คค ภ ย 22 ระบบอ คค ภ ย ระบบอ คค ภ ย 24 ระบบอ คค ภ ย 25 ความปลอดภ ยจากอ คค ภ ย ทบทวนและวางแผนความปลอดภ ยด านอ คค ภ ยให เป นป จจ บ น ครอบคล มก จการอ สระท ให บร การในสถานพยาบาล จ ดหาเคร องม ออ ปกรณ ในการป องก นและควบค มอ คค ภ ยอย าง เพ ยงพอ เหมาะสมก บพ นท ก าก บต ดตามให ผ ร บผ ดชอบม การตรวจทดสอบ เคร องม อและ อ ปกรณ ในป องก นระง บอ คค ภ ยให ม ความพร อมใช ตามแผนท ก าหนดไว ส งเสร มให ม การอบรมให ความร ครอบคล มการค นหาและป องก น ความเส ยงจากอ คค ภ ย การบ าร งร กษาและใช อ ปกรณ แนวทาง ปฏ บ ต เม อเก ดอ คค ภ ย การเคล อนย ายผ ป วยและอ ปกรณ ความปลอดภ ยจากอ คค ภ ย จ ดให ม การฝ กซ อมการระง บอ คค ภ ยและการเคล อนย ายผ ป วย ร วมก บหน วยงานภายนอกอย างน อยป ละ 1 คร ง ครอบคล ม สถานการณ ต างๆ ประเม นผลการฝ กซ อมและน าส การปร บปร งระบบ แผนการ ป องก นระง บอ คค ภ ย ระบบล ฟท ขนส ง ว นท 22 มกราคม 2557 เวลา 15:24 น ล ฟท โรงพยาบาลสล งหล ดร วงจากช น 1 ลงไปช นใต ด น พยาบาลและ เจ าหน าท เก อบ 10 ราย ได ร บบาดเจ บ เตร ยมประสานเจ าหน าท เข าซ อมแซม แล ว 28 ระบบล ฟท ขนส ง วางระบบการด แลบ าร งร กษาห องโดยสาร ระบบควบค ม ห องเคล อง ปล องล ฟต ระบบข บเคล อน การจ ดระบบส อสาร การแจ งเต อน การขอความช วยเหล อ วางแผนและการฝ กซ อมในการช วยเหล อกรณ เก ดล ฟต ต ด/ ล ฟต ค าง 29 ระบบก าซทางการแพทย 30 ระบบก าซทางการแพทย สถานท ต ดต งหร อจ ดเก บม ความปลอดภ ย สภาพของ ท อ ถ งบรรจ ออกซ เจนส ถ กต องตามประเภท สภาพของท อส งก าซออกซ เจนอย ในสภาพด /ส ถ กต อง ม การด แลบ าร งร กษาช ดควบค มการจ ายก าซ ม อ ปกรณ น รภ ยท ได ร บการบ าร งร กษาให พร อมใช ระบบไฟฟ า 32 ระบบไฟฟ า 33 ระบบไฟฟ า สภาพสายส งไฟฟ าแรงส ง (ส งก ดขวาง) สภาพไฟฟ าแรงต า ภายในอาคาร ต ควบค มไฟฟ าหล ก ประจ าอาคาร ภายในต ควบค ม สภาพของอ ปกรณ ไฟฟ า สภาพสายด น ระบบไฟฟ าส ารอง 34 ระบบระบายอากาศ ว ดค า CO 2 1,391 PPM ไนตร สออกไซด ร วท Outlet ม ก าซสะสมในห อง 60 PPM. มาตรฐานไม เก น 50 PPM. อาคารผ ป วยนอกต ดต งระบบปร บอากาศ ขาดระบบระบายอากาศ 35 ระบบระบายอากาศ ทบทวนและปร บปร งร ปแบบการต ดต งระบบปร บอากาศ ระบบฟอกอากาศ ระบบด ดอากาศ ม การตรวจสอบการระบายอากาศในพ นท ท ม ผ ป วยมาร บ บร การมากๆ หน วยงานท อ บอากาศ วางแผนและก าก บให ม การบ าร งร กษาท าความสะอาด 36 เคร องม อและอ ปกรณ เคร องไม พร อมใช เคร องไม ม ในการให บร การ เคร องเส ยระหว างใช งาน เคร องขาดความเท ยงตรง 37 เคร องม อและอ ปกรณ จ ดท าแผนบร หารเคร องม อครอบคล มการค ดเล อกและจ ดหา การจ ดท าบ ญช รายการ การตรวจสอบ ทดสอบ การบ าร งร กษา การให ความร แก ผ ใช สน บสน นให ม การปฏ บ ต ตามแผนการสอบเท ยบ การบ าร งร กษา เช งป องก น การเตร ยมความพร อมใช การก าหนดแนวทางการปฏ บ ต เม อม เหต ฉ กเฉ นเก ยวก บ เคร องม อ ส งเสร มให ม การจ ดเก บและบ นท กข อม ลเก ยวก บระบบการ บร หารจ ดการเคร องม อ และน าข อม ลไปใช ในการวางแผน ปร บปร ง (upgrade) หร อจ ดหาทดแทน (replace) ระบบการจ ดการของเส ย 39 การจ ดการขยะ จ ดระบบ/อ ปกรณ ในการแยกร บ/ขนย าย/จ ดท พ ก ขยะท วไป/ ขยะต ด เช อ/ขยะอ นตรายท ร ดก ม และม การฝ กอบรมเจ าหน าท ท เก ยวข อง ม การก าจ ดขยะต ดเช อและขยะอ นตรายอย างเหมาะสม / ม การ ตรวจสอบการก าจ ดขยะต ดเช อของผ ร บช วง ม ระบบ/กระบวนการร บฟ งเส ยงสะท อนจากบ คลากรและช มชนท เก ยวข อง ระบบบ าบ ดน าเส ย ม การก าก บให ม การด แลระบบบ าบ ดน าเส ยอย างต อเน อง โดยผ ท ม ความร ม การตรวจค ณภาพน าท ผ านการบ าบ ดท งประจ าว น ประจ าส ปดาห และส งตรวจหน วยงานภายนอกตาม ระยะเวลาท ก าหนด ผลการตรวจค ณภาพน าท งต องเป นไปตามมาตรฐาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks