สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ - PDF

Description
บ ทความท วไป กองบรรณาธ การ สร ปผลการสำรวจ สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (เนคเทค) โดยสำน กงานเลขาน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ ทความท วไป กองบรรณาธ การ สร ปผลการสำรวจ สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (เนคเทค) โดยสำน กงานเลขาน การคณะกรรมการ เทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต ได จ ดทำแบบสำรวจใน เร องการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อรวบรวมและศ กษาข อม ลเก ยวก บการม การใช และ แนวทางการได มาของซอฟต แวร ท ใช ในก จกรรมสน บสน น การดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ โดยได ดำเน นการ สำรวจเม อป 2544 ซ งม ผลการสำรวจท น าสนใจด งน ข อม ลเก ยวก บการสำรวจ ข อม ลของการสำรวจประกอบด วย 2 ส วน ค อ 1. ส วนท วไปเป นการสำรวจข อม ลเก ยวก บการม ซอฟต แวร Back Office และการ สอบถามความค ดเห นเร องการม หน วยงานกลางร บผ ดชอบเร องการพ ฒนาซอฟต แวร กลาง 2. ส วนเฉพาะเจาะจง เป นการสอบถามข อม ลรายละเอ ยดเก ยวก บซอฟต แวร Back Office ของหน วยงานต างๆ ท ม การใช งาน/ม การพ ฒนา 76 สาร N E C T E C ท งน ในการสำรวจได กำหนดน ยาม คำว า ซอฟต แวร ท ใช ในก จกรรมสน บสน น การดำเน นงาน (Back Office) ว าหมายถ ง ซอฟต แวร หร อโปรแกรมหร อระบบท หน วยงาน ได นำมาใช ในงานหร อก จกรรมท สน บสน น การดำเน นงานสำน กงาน ในด านต างๆ และ จำแนกกว างๆ เป น 5 ระบบงาน เพ อให หน วยงานตอบคำถามในแต ละระบบ ซ งได แก i) งานบร หาร ทร พยากรบ คคล ii) งานการเง น/บ ญช งบประมาณ iii) งานสารบรรณ iv) งานบร หารนโยบาย และแผนงานโครงการ v) งานบร หารการ จ ดซ อ พ สด อาคารสถานท และยาน พาหนะ โดยหากหน วยงานใดม ระบบ งานอ นๆ นอกเหน อจากห าระบบข างต น ก สามารถตอบเพ มเต มได จากแบบสอบถามท ส งไปย ง 231 หน วยงานในระด บกรม (ท งส วนราชการ และ ร ฐว สาหก จ) คณะผ สำรวจได ร บกล บ มาและ นำมาว เคราะห จาก 112 หน วยงาน ค ดเป น ร อยละ 48 ของแบบสอบถาม ท ส งออกไปโดย ม รายละเอ ยดของจำนวน แบบสอบถาม ท ได ร บจำแนกรายกระทรวง ด งตารางท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลส วนท วไป พบว า 94% ของหน วยงานของร ฐท ตอบกล บมา ระบ ว าม การใช ซอฟต แวร Back Office ก นอย แล วม เพ ยง ร อยละ 4 ท ตอบว าไม ใช และไม ตอบร อยละ 2 หน วยงาน 32% เห นว าในป จจ บ น ย งไม ม หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ เร องการพ ฒนาซอฟต แวร กลางในระบบต างๆ และถ งแม ว าจะม 52% ของหน วยงานท งหมดท ตอบว าม หน วยงานท ร บผ ดชอบการพ ฒนาระบบซอฟต แวร แต เม อให ระบ ว าหน วยงานใดเป นผ ร บผ ดชอบ ซอฟต แวร กลางประเภทใด พบว าม ความแตกต างก นในรายละเอ ยดมากว าหน วยงานใด เป นผ ร บผ ดชอบ โดยม จำนวนมากท ระบ ว า หน วยงานภายในของ กระทรวง/กรม เป นผ ร บผ ดชอบ ลำด บท หน วยงาน จำนวนหน วยงานท ตอบ 1. หน วยงานอ สระ 5 2. สำน กนายกร ฐมนตร 13 3 กทม กระทรวงกลาโหม 3 5. กระทรวงการคล ง 6 6. กระทรวงการต างประเทศ 1 7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 5 8. กระทรวงคมนาคม 7 9. กระทรวงพาณ ชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ 8 ส งแวดล อม 14. กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงอ ตสาหกรรม ทบวงมหาว ทยาล ย 18 รวม 112 ตารางท 1 จำนวนหน วยงานท ตอบแบบสอบถามจำแนกตามกระทรวง/หน วยงานต นส งก ด อย างไรก ตามม 2 ระบบงานท ผ ตอบแบบสอบถาม เห นพ องก น ว าเป นผ ร บผ ดชอบการพ ฒนาซอฟต แวร กลาง ได แก สำน กงาน ก.พ. ร บผ ดชอบการพ ฒนาซอฟต แวร กลางของระบบ งานบร หารทร พยากรบ คคล และกรมบ ญช กลางท ร บผ ดชอบ การพ ฒนาซอฟต แวร กลางของระบบงานการเง น บ ญช งบประมาณ จากจำนวนหน วยงานท ตอบกล บมา 112 หน วยงาน พบว า ส วนใหญ แล ว หน วยงานจะม ซอฟต แวร 1 ระบบ ต อ 1 ด าน อาท งาน บร หารงานบ คคลม 1 ระบบ, งานสารบรรณม 1 ระบบ ฯลฯ ม เพ ยง จำนวนน อยท ม ซอฟต แวร มากกว า 1 ระบบ ใน 1 ด าน เช น งาน บร หารนโยบาย และแผนงานโครงการบาง หน วยงานม 2 ระบบ เป นต น ด งรายละเอ ยดแต ละระบบงาน ด งน พฤศจ กายน - ธ นวาคม ระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล ม หน วยงานร อยละ 78 (87 จาก 112 หน วยงาน) ม ระบบเด ยว โดยม หน วยงาน ร อยละ 7 (8 จาก 112 หน วยงาน) ม มากกว า 1 ระบบ และไม ม ร อยละ 15 (17 จาก 112) ในระบบงานการเง น/บ ญช งบประมาณม หน วยงานท ม ระบบน เพ ยงระบบเด ยวร อยละ 72 (81 จาก 112) ม มากกว า 1 ระบบ ร อยละ 12 (13 จาก 112) และไม ม ร อยละ 16 (18 จาก 112) ในระบบงานสารบรรณ ม ความแตกต างจากระบบบร หาร ทร พยากรบ คคล และระบบงานการเง นฯ เน องจากม จำนวน หน วยงานท ม ระบบเด ยว (ร อยละ 51) ไล เล ยก บไม ม ระบบ (ร อยละ 47) และม มากกว า 1 ระบบ ร อยละ 2 ในทำนองเด ยวก บระบบงานบร หารการจ ดซ อ พ สด อาคาร สถานท และยานพาหนะ ท หน วยงานร อยละ 47 (53 จาก 112) ม หน งระบบ และร อยละ 46 (51 จาก 112) ย ง ไม ม ระบบน เลย โดยม ร อยละ 7 ม มากกว า 1 ระบบ ระบบงานการบร หารนโยบายและแผนงานโครงการเป น ระบบท หน วยงานม ก นน อยท ส ด กล าวค อร อยละ 67 (75 จาก 112) ไม ม ระบบน ม เพ ยงร อยละ 30 (34 จาก 112) ท ม 1 ระบบ โดยม หน วยงานท ม มากกว า 1 ระบบ ร อยละ 3 (3 จาก 112) ระบบงาน จำนวนหน วยงาน(ร อยละ) ม ซอฟต แวร ม ซอฟต แวร ไม ม ซอฟต แวร 1 ระบบ มากกว า 1 ระบบ ระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล ระบบงานการเง น/บ ญช งบประมาณ ระบบงานสารบรรณ ระบบงานบร หารการจ ดซ อ พ สด อาคาร สถานท และยานพาหนะ ระบบงานการบร หารนโยบายและแผนงานโครงการ ผลการว เคราะห ข อม ลส วนเฉพาะเจาะจง ในแบบสอบถาม 1 ช ด นอกเหน อ จากคำถามท วไปแล ว จะม คำถามใน รายละเอ ยดเก ยวก บการม /การใช /การ ได มาของแต ละระบบงานท หน วยงาน ระบ ว าม การใช งานอย โดยเม อรวบรวม จำนวนซอฟต แวร ท หน วยงานท ง 112 หน วยงาน ระบ ว าม การใช งานอย จะม ท งหมด 551 ซอฟต แวร จากจำนวน 551 ซอฟต แวร พบว า ซอฟต แวร Back Office ท พบมากท ส ด ค อ ซอฟต แวร ของระบบงาน การเง น บ ญช งบประมาณ ค ดเป นร อยละ 25 ของซอฟต แวร ท งหมดท ได จากแบบ สอบถามด งรายละเอ ยดใน ตารางท 3 ตารางท 2 แสดงร อยละหน วยงานท ม จำนวนซอฟต แวร ในระบบงานต างๆ ระบบ จำนวน ร อยละของ (ซอฟต แวร ) ซอฟต แวร ท งหมด ระบบงานการเง น บ ญช งบประมาณ งานบร หารทร พยากรบ คคล งานบร หารการจ ดซ อ พ สด อาคาร สถานท และยานพาหนะ ระบบงานสารบรรณ งานบร หารนโยบาย และแผนงานโครงการ 43 8 ระบบอ นๆ รวม ตารางท 3 แสดงจำนวนและร อยละของซอฟต แวร ด านต างๆ ท ม ในภาคร ฐ 78 สาร N E C T E C จากซอฟต แวร ท งหมด 551 ซอฟต แวร พบว าภาคร ฐ ใช ว ธ จ างพ ฒนามากท ส ดถ ง 40% ของซอฟต แวร ท งหมด ท งน ยกเว น 2 ระบบท ได ร บคำตอบท ค อนข าง จะคล ายก นค อ งานบร หาร ทร พยากรบ คคล และงานการเง น บ ญช งบประมาณ โดยหน วยงาน ระบ ว าได มาจากหน วยงานท ร บผ ดชอบพ ฒนา ค อสำน กงาน ก.พ. และกรมบ ญช กลางเป นส วนใหญ แม ว าในภาพรวมหน วยงานร ฐจะใช ว ธ การจ างพ ฒนา มากท ส ด แต กล บพบว าหน วยงานของร ฐ ให คะแนนความพอใจ ซอฟต แวร ท พ ฒนาเองมากท ส ด ค อ รวมท งการพ ฒนา เองย งม ค าเฉล ย ความพอใจส งส ดท กด าน 2 อ กด วย (ด งตาราง ท 4) ซ งแสดงให เห นว าการพ ฒนาเอง หน วยงานจะได ระบบ ท ตรงก บความต องการการใช งานมากกว าการจ างพ ฒนา และควรต องปร บปร ง กลไกเพ อให การจ างพ ฒนาได ผลงานท เป น น าพ งพอใจมากกว าเด ม 1) การลงท นเพ อพ ฒนา/ซ อซอฟต แวร ท ผ านมาของ หน วยงาน ย งไม ประสบผลสำเร จน ก กล าวค อ ม การ พ ฒนา/ซ อ/จ างพ ฒนาซอฟต แวร ใน เก อบท กหน วยงาน แต หน วยงาน กล บม ความพอใจในซอฟต แวร เหล าน น ไม มาก จ งม ความต องการการปร บปร งส ง 2) การพ ฒนา/ซ อ/จ างพ ฒนาซอฟต แวร Back Office ของหน วยงานของร ฐ ย งไม สมบ รณ ท งหมดท ผ านมา เป นเพ ยงการลงท นในระยะแรก และต องการการพ ฒนา ต อไปอ ก เป นท น าส งเกตว า ม หน วยงานเพ ยงร อยละ 6 ท ตอบว า ไม ม แผนจะปร บปร งซอฟต แวร แต ต องการใช ซอฟต แวร กลางร วมก น แนวทางท ได ข อม ล ผลรวม ค าเฉล ยโดยรวม จ ดซ อซอฟต แวร สำเร จร ป ค าเฉล ยของความพอใจในการใช งาน 3.2 ค าเฉล ยของความสามารถของซอฟต แวร ค าเฉล ยของความถ กต องของข อม ล 3.4 พ ฒนาเอง ค าเฉล ยของความพอใจในการใช งาน 3.5 ค าเฉล ยของความสามารถของซอฟต แวร ค าเฉล ยของความถ กต องของข อม ล 3.7 จ างพ ฒนา ค าเฉล ยของความพอใจในการใช งาน 3.2 ค าเฉล ยของความสามารถของซอฟต แวร ค าเฉล ยของความถ กต องของข อม ล 3.3 ตารางท 4 ค าเฉล ยของความพอใจของซอฟต แวร ในเร อง ความพอใจ ในแต ละระบบงานไม พบว าม ระบบ ใดได คะแนนด เป นพ เศษ ท กระบบม คะแนนเฉล ยท ใกล เค ยงก น ค อระหว าง กล าวได ว า หน วยงานม ความพอใจในซอฟต แวร ท ใช งานอย ในระด บปานกลางเท าน น ซ งก สอดคล องก บ ท ม ซอฟต แวร ท ต องการการปร บปร งถ งร อยละ 70 (384 ซอฟต แวร จาก 551 ซอฟต แวร ) อย างไรก ตาม ในประเด นน อาจม ความเป นไปได ว า ท ม จำนวน ซอฟต แวร ท จะต องปร บปร งจำนวนมากน น เก ดจาก ต อข อถามท ว า หากม หน วยงานพ ฒนาซอฟต แวร ระบบ งานข นมา โดยท หน วยงานของร ฐท สนใจ สามารถนำไปใช งาน ได หน วยงานของท านสนใจจะนำซอฟต แวร ท พ ฒนาข นน มาใช งานในหน วยงานของท านหร อไม พบว าม ความสนใจถ ง 60 % ไม สนใจ 17% ไม ตอบ 23 % แต ถ งแม ว าหน วยงานจะม ความสนใจท จะใช ซอฟต แวร กลาง แต ก เป นความสนใจท ม เง อนไขส งถ ง 45% โดยเง อนไขท หน วยงานระบ ค อหน วยงาน ต องสามารถนำมาปร บให เข าก บงานขององค กรได และด กว าเด ม ไม ต องลงท นมาก ต องม การทดสอบระบบก อน รวมท งไม เป น ภาระในการเร ยนร ใหม ของพน กงาน 1 1-ไม พอใจ, 5 - พอใจมากท ส ด 2 ได แก ความพอใจในการใช, ความสามารถของซอฟต แวร และความถ กต องของข อม ล พฤศจ กายน - ธ นวาคม ข อเสนอแนะจากการสำรวจ ข อเสนอจากผลการว เคราะห ข อม ลของ แบบสอบถาม 1) การท หน วยงานของร ฐม การพ ฒนา/ซ อ ซอฟต แวร มาแล วเป นระยะเวลาหน งแล ว หน วยงานจ งไม ต องการท จะเปล ยนระบบเด ม หร อห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks