การใช งานโปรแกรม Back Office - PDF

Description
การใช งานโปรแกรม Back Office สารบ ญ หน า การเข าและออกจากระบบ... 1 การกาหนดข อม ลผ ใช ระบบ... 2 กาหนดรห สสาขา,กาหนดค าเร มต นระบบ,การกาหนดรห สแผนก การกาหนดรห สโครงการ,กาหนดรห สคล งส นค า,กาหนดข

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 7 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งานโปรแกรม Back Office สารบ ญ หน า การเข าและออกจากระบบ... 1 การกาหนดข อม ลผ ใช ระบบ... 2 กาหนดรห สสาขา,กาหนดค าเร มต นระบบ,การกาหนดรห สแผนก การกาหนดรห สโครงการ,กาหนดรห สคล งส นค า,กาหนดข อม ลรห สเคร อง POS, กาหนดรห สแคชเช ยร,กาหนดรห สพน กงานขาย,กาหนดประเภทผ จาหน าย, กาหนดรห สผ จาหน าย,กาหนดกล มส นค า,การกาหนดย ห อส นค า, กาหนดรห สภาษ ม ลค าเพ ม, กาหนดหน วยน บ,กาหนดข อม ลหล กส นค า,การกาหนดชน ดการร บเง น การกาหนดสมาช ก การเป ดใบส งซ อผ านระบบโปรแกรม BACK OFFICE การร บจากการอ างอ งใบส งซ อ จ ดทาเอกสารใบลดหน ท SUPPLIER ส งมาให หร อจ ดทาข นเอง การจ ดทารายงานการขายร ปแบบต างๆ เมน ส นค าคงคล ง การผ านรายการเอกสารเพ ออ พเดทยอดสต อกส นค า การจ ดทารายงานการขายร ปแบบต างๆ ว ธ SET PROMOTION แบบลดราคาส นค า ว ธ การใช งานอ ปกรณ LAN WORKSTATION 1 ว ธ การใช งาน การเข าและออกจากระบบ ซอฟท แวร 1. เป ดโปรแกรมโดยด บเบ ลคล กท ไอคอน POS (Back Office) บน Desktop ของ Window เพ อเข าส การใช งานโปรแกรม 2. เข าโปรแกรมโดย รห สผ ใช 999 และ รห สผ าน เล อก Database ตามท ทาง Citysoft ได ต งไว ให 2 การกาหนดค าเบ องต นของระบบ เป นการกาหนดข อม ลหล ก และ ค าเร มต นต างๆ เช น ข อม ลรายละเอ ยดบร ษ ท, รห สเคร อง POS, ข อม ลสาขา,การก าหนดแคชเช ยร,เพ มข อม ลส นค าหร อเปล ยนแปลงแก ไข ส นค าใหม ย ห อใหม ร นใหม, ประเภทสมาช ก ช อสมาช ก เป นต นรายละเอ ยดการกาหนดข อม ลม ให เล อกตามรายการด งภาพข างล างน ภาพเมน ประกอบการใช งาน 3 1. การก าหนดรห สสาขาเพ มเต ม ให เข าเมน งานระบบ ข อม ลหล กและค าเร มต นต างๆ กาหนดรห ส สาขา จะพบหน าจอเพ มรห สสาขาด งภาพด านล าง ว ธ ใช งาน การเพ มรห สสาขาใหม ให กดป ม New จากน นใส ค ารห สสาขา ในช องรห สสาขา ใส ช อสาขา ท ช องช อสาขา จากน นกดป ม Save การแก ไขช อสาขา ให กดป ม Edit จากน น เล อกรห สสาขาท เคยบ นท กไปแล ว ด วยป ม ค นหา เม อเล อก รห สสาขาข นมาบนหน าจอแล วสามารถแก ไขได เฉพาะ ช อสาขาเท าน น หากต องการแก ไขรห สสาขาจะต องท า การลบรห สสาขาน นท งไปแล ว บ นท กเข าไปใหม การลบรห สสาขาให กดป ม Delete ก อน จากน น เล อกรห สสาขาท เคยบ นท กไปแล ว ด วยป ม ค นหา เม อ เล อกรห สสาขาข นมาบนหน าจอแล ว กดป ม Delete อ กคร งก จะเป นการลบรห สสาขาท ไม ต องการใช งาน หร อ บ นท กผ ดพลาดท งไป การออกจากหน าจอบ นท กรห สสาขา ให กดป ม Exit *** หมายเหต หากเคยม ข อม ลของสาขาน นๆ แล วจะไม สามารถลบรห สสาขาน นได ร ปต วอย างในป มค นหา 2. กาหนดข อม ลรายละเอ ยดบร ษ ท ให เข าเมน งานระบบ ข อม ลหล กและค าเร มต นต างๆ กาหนดค า เร มต นระบบ เมน น จะประกอบไปด วย tab รายละเอ ยดบร ษ ท, tab ข อความห ว/ท ายใบเสร จ และ tab อ นๆ เช น กาหนดอ ตรา ภาษ กาหนดต นท นส นค า และสามารถนาไฟล ร ปภาพโลโก ใส เข าไปได เป นต น 4 ว ธ ใช งาน ให แก ไขรายละเอ ยดใน Tab รายละเอ ยดบร ษ ทตามค าความเป นจร ง จากน นคล กท Tab ข อความห ว/ ท ายใบเสร จ เพ อกาหนดค าในใบเสร จ และ Tab อ น ๆ เม อก าหนดค าเสร จให กดป ม SAVE (จะ SAVE ข อม ลท ง 3 Tab) ข อม ลใน Tab อ นๆ ส วนใหญ จะก าหนดใว ให แล วถ าหากสงส ยสามารถต ดต อสอบถามท ม Support ได ค บ 5 3. การก าหนดรห สแผนก ให เข าเมน งานระบบ ข อม ลหล กและค าเร มต นต างๆ กาหนดรห สแผนก ในส วนเมน น ม ไว สาหร บการด รายงานการร บ-จ ายส นค าตามแผนกได ส วนใหญ ในเมน น จะไม ได ก าหนด เพราะถ าไม ม ก ไม ต องก าหนดคร บ 4. การก าหนดรห สโครงการ ให เข าเมน งานระบบ ข อม ลหล กและค าเร มต นต างๆ กาหนดรห สโครงการ ในส วนเมน น ม ไว สาหร บด รางายการร บ-จ ายส นค า ตามโครงการได ส วนใหญ ในเมน น จะไม ได กาหนด เพราะถ าไม ม ก ไม ต องก าหนดคร บ 5. กาหนดรห สคล งส นค า ให เข าเมน งานระบบ ข อม ลหล กและค าเร มต นต างๆ กาหนดรห สคล ง จะพบ หน าจอกาหนดรห สคล งส นค าด งภาพด านล าง ว ธ ใช งาน การใช งานหน าจอล กษณะน ใช งานคล าย Excel เม อต องการเพ มรห สคล งและช อคล งใหม ให ใส ค าท บรรท ดส ดท าย และ กดป ม Enter เพ อเพ มบรรท ดหากย งม รห สคล งท ย งต องเพ มอ ก จากน นกดป ม SAVE การลบข อม ลรห สคล ง ให นาเมาส ไปกดท เลขล าด บของบรรท ดน น แล วกดป ม Delete บนค ย บอร ด ระบบก จะ ลบข อม ลรห สคล งในบรรท ดน นท งไป ออกจากหน าจอกดป ม EXIT ***ชน ด/Type กาหนดให เป น 1 เสมอ 6 6. กาหนดข อม ลรห สเคร อง POS ให เข าเมน งานระบบ ข อม ลหล กและค าเร มต นต างๆ กาหนดรห ส เคร อง POS ไม ต องเซ ตค า ก อนการ Save ข อม ลให ด ท สถานการณ ใช งาน ต อง คล กหน าคาว า Yes ถ กเท าน น ในหน ากาหนดประเภทอ ปกรณ ในหน าน ทางเราจะก าหนดใว ให ถ าต องการร รายระเอ ยดเพ มสามารถสอบถาม ทางท ม Support ได คร บ หากต องการให ห วและท ายใบเสร จของแต ละสาขากาหนดค าต างก นให คล กท ข อความห ว/ท ายใบเสร จ เพ อ กาหนดค าด งภาพด านล าง 7 7. กาหนดรห สแคชเช ยร เม อม แคชเช ยร ใหม เข ามาสามารถเพ มและกาหนดค าได ท หน าจอน หากม การเปล ยน แคชเช ยร สามารถเปล ยนแค ช อและรห สผ าน เพ อเป นการไม ต องเพ มค ารห สข นไปเร อยๆ ว ธ การบ นท กค า คล ายก บหน าจอการบ นท กรห สสาขา โดยม สาระสาค ญด งน ระด บแคชเช ยร สาหร บแบ งระด บช นและ การใช ฟ งก ช นบางส วนจะไม สามารถใช งานได อน ญาตให ป อนส วนลดในรายการไม เก น % แคชเช ยร สามารถค ย ส วนลดในรายการได ไม เก น % ท ต งไว อน ญาตให ป อนส วนลดท ายบ ลไม เก น % แคชเช ยร สามารถค ย ส วนลดท ายบ ลได ไม เก น % ท ต งไว สถานะการใช งาน ถ าม การคล กถ กจะสามารถใช รห สน login โปรแกรมขายได 8. กาหนดรห สพน กงานขาย หากทางล กค าม ในส วนพน กงานขายโปรแกรมสามารถต งพน กงานขายได และ ม รายงานในส วนของพน กงานขาย 9. กาหนดประเภทผ จาหน าย เพ อแบ งประเภทผ จ าหน ายออกเป นกล มๆ จะต งค าหร อไม ก ได ว ธ การใช งาน ก าหนดรห สประเภทผ จ าหน าย เหม อนก บการใส ค าในช องของ Excel โดย รห สประเภทผ จาหน าย รายละเอ ยดประเภทผ จาหน าย กดป ม Save เป นการบ นท กข อม ล 8 10. กาหนดรห สผ จ าหน าย เพ อใช ในการอ างอ งในรห สส นค า การด รายงานยอดขายต างๆ การออกใบส งซ อส นค า การออกใบร บส นค า ด งร ปข างล างน ว ธ การใช งาน เม อเข ามาส หน าจอจะเป นค าว าง อย ในโหมดเพ มรห ส Supplier โดยใส ค าต างๆ ด งน รห สผ จ าหน าย ต งค ารห ส Supplier ช อผ จาหน าย ใส ค าช อเต มของ Supplier ลงไป ท อย ท อย ของ Supplier บ คคลท ต ดต อ, โทรศ พท, โทรสาร, รห สบ ญช GL จะบ นท กค าหร อไม ก ได เลขประจาต วผ เส ยภาษ ให ใส ค าหากเป นน ต บ คคล ประเภทห กภาษ ณ ท จ าย เล อกเป น น ต บ คคล หร อ บ คคลธรรมดา เลขประจาต วผ เส ยภาษ ให ใส ค าหากเป นบ คคลธรรมดา หากเล อกป ม ใช ราคาซ อจากราคาขายห กส วนลดฝากขาย หมายถ งเม อซ อส นค าจาก Supplier น จะม การ นาราคาขายมาเป นราคาร บเข าส นค าและ คานวณ% ส วนลดจาก GP ของส นค าน นๆ ประเภทผ จาหน าย ใส ค าลงไปจะเป นการแบ งกล ม Supplier ส วนลดการค า% หากใส ค าจะเป นการด งค าไปท หน าจอ ร บส นค าเข าเป นค าเร มต นส วนลด เม อบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว กดป ม Save(F3) ทางด านบน หากต องการแก ไขให โหลดข อม ล Supplier ข นมาบนหน าจอก อน จ งแก ไขค าต างๆ (ไม สามารถแก ไขรห สส นค าได ) เม อต องการลบข อม ล ให โหลดข อม ลท ต องการลบข นมาบนหน าจอก อน จากน นกดป ม Delete(F4) ทางด านบน (ไม สามารถลบค ารห ส Supplier ท ได ม การใช งานไปแล วได ) 9 11. กาหนดกล มส นค า สามารถแบ งกล มส นค าได 3 ระด บ จากร ปข างล างว ธ การด งน การเพ มกล มส นค า 1.การแบ งกล มส นค า หากต องการเพ มกล มส นค าใหม เข าไปในระด บไหน สามารถ นาเม าส คล กท หน าโฟล เดอร น น 2.จากน นพ มพ รายการท ต องการเพ มลงในตาราง พร อมก บ รห สกล ม จะต งได ถ ง 3 Lv รห สกล มLv 1 ต องม 4 หล ก เช น 0001 และLv 2 ต อง 8 หล กจะต องอ างอ ง Lv1 ด วย เช น และ Lv3 ม 12 หล ก และจะต องอ างอ ง Lv1 และ 2 ด วย เช น กดป ม Apply ม ต วอย างให ด ตามร ปข างล างน กล มLv1(ส นค าอ ปโภค) กล มLv2(เส นผม,แป ง,แปรงส ฟ น) กล มLv3(แชมพ ท วไป) ประโยชน ของการต งกล มหลายๆLv เพ อการด รายกงานตามกล มส นค าน นๆได ละเอ ยดมากข นเพ อเป นประโยชน ในการเช คจานวนส นค าในกล มได ง าย หากเราต งกล มให สอดคล องกล บส นค าน นๆ การลบกล มส นค า หากต องการลบค ากล มท บ นท กผ ดให คล กท บรรท ดท บ นท กผ ดจากน นกดป ม Delete บนค ย บอร ก จะเป นการลบ ค ากล มส นค าน นออกไป การก าหนดย ห อส นค า เพ อบ งบอกย ห อของส นค า โดยเม อเข ามาท หน าจอแล ว ให เล อน Scroll bar ลงมา ทางด านล างส ด เพ อใส ค ารห สย ห อ(10หล ก) และช อย ห อ(30หล ก) จากน นกดป ม SAVE 13. กาหนดรห สภาษ ม ลค าเพ ม โดยปกต ส นค าท กต วจะผ กด วยรห สภาษ ม ลค าเพ ม รห ส 7 ซ งค ออ ตราภาษ 7% หากอนาคตม การเปล ยนอ ตราภาษ เป น 10% ให เป นค าในช องอ ตราภาษ จาก 7 เป น 10 ก จะใช งานได ต อได ท นท ด งภาพด านล าง 14. กาหนดหน วยน บ เพ อบ งบอกหน วยน บของส นค า โดยเม อเข ามาท หน าจอแล ว ให เล อน Scroll bar ลงมา ทางด านล างส ด เพ อใส ค ารห สหน วยน บ(8หล ก) และช อย ห อ(20หล ก) จากน นกดป ม SAVE กาหนดข อม ลหล กส นค า ในการเพ มรห สส นค าใหม หร อ GP ใหม จาก Brand เด มได ท หน าจอน เม อเข าหน าจอคร งแรกจะอย ใน Mode New ซ งพร อมท จะใส ค ารห สส นค าใหม ให ใส ค าตามช องน รห สส นค า ใส ค ารห สส นค า บาร โค ด ใส ค ารห สบาร โค ดหล ก กล มส นค า ให คล กเล อกรห สกล มย อยส ดเพ อให ได ค า รห สย ห อ ให เล อกรห สย ห อท ได บ นท กไว ล วงหน า ช อส นค า ใส ค าช อส นค า (50หล ก ใช แสดงค าในการส งซ อส นค า และเอกสาร A4) ช อย อ ใส ค าช อย อส นค า(30หล ก และใช ในการออกใบเสร จอย างย อ) ร น/แบบ ให เล อกค าร นท กาหนดไว ล วงหน ามาแสดงบนหน าจอ ผ ขาย ให เล อกรห ส ตามท กาหนดของ Supplier น นๆ ท เป นเจ าของต วส นค าหล ก หน วยเก บสต อก เล อกค าหน วยท เก บสต อก รห สภาษ เล อกค า 7 ประเภท PLU เล อก Normal สาหร บการขายโดยใช ราคาขายช อง1, เล อก Open สาหร บการขายกาหนด ราคาเอง ราคาขายท 1 ใส ค าราคาขายปล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks