โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) - PDF

Description
โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ กาก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 44 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ กาก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ผ ร บผ ดชอบ นางสาวว นเพ ญ หงษ บ น กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ ต อเน อง ระยะเวลาดาเน นการ ตามแผนล กเส อสาน กงานล กเส อเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 ว นท กรกฎาคม 2554 ดาเน นการจร ง ว นท ส งหาคม หล กการและเหต ผล ก จการล กเส อเป นกระบวนการพ ฒนาเยาวชนให เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ปฏ บ ต ตนอย ในระเบ ยบ ว น ยและขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งาม โดยม งเน นให เยาวชนย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎ คาปฎ ญาณและอ ดมการณ ของล กเส อ เพ อให ก จการล กเส อของสาน กงานล กเส อเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 ม การข บเคล อนส การปฏ บ ต จร ง จ งได จ ดอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ กาก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อให ม ความเข าใจจ ดหมาย ว ตถ ประสงค และว ธ การในการ ฝ กอบรมเยาวชน โดยว ธ การของล กเส อ 2.2 เพ อให ผ บ งค บบ ญชาล กเส อสามารถวางแผนดาเน นการฝ กอบรมตามแนวการฝ กอบรมแผนใหม ได 2.3 เพ อให สามารถทาหน าท เป นผ บ งค บบ ญชาล กเส อและบร หารงานล กเส อในกองล กเส อได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 2.4 เพ อนาความร จากการฝ กอบรมไปจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนล กเส อ ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ จานวน 163 คน แยกเป นชาย 35 คน หญ ง 128 คน 3.2 เช งค ณภาพ - ผ เข าร บการฝ กอบรมสามารถไปจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนล กเส อได อย างม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น - ผ เข าร บการอบรมสามารถบร หารงานในกองล กเส อโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น 4. ข นตอนการดาเน นงาน 4.1 ขออน ม ต โครงการจากคณะกรรมการล กเส อเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต ประชาส มพ นธ แจ งโรงเร ยนท สนใจส งใบสม ครเข าร บการอบรม 4.3 ขออน ม ต เป ดอบรมจากสาน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท เช ญคณะว ทยากรประช มคร งท 1 เพ อเตร ยมจ ดว ชาและว ทยากรประจาหม 4.5 แต งต งคณะว ทยากรดาเน นงานโครงการ 4.6 ประช มคร งท 2 เพ อสร ปความก าวหน าท ได ร บมอบหมาย 4.7 จ ดอบรมตามว นท กาหนด 4.8 สร ปผลและรายงานผล 5. งบประมาณท ได ร บจ ดสรร เก บค าธรรมเน ยมจากผ เข าร บการอบรม คนละ 800 บาท จานวน 163 คน เป นเง น 130,400 บาท (หน งแสนสามหม นส ร อยบาทถ วน) 6. การประเม นผล ต วบ งช สภาพความสาเร จ ว ธ ว ดและประเม นผล เคร องม อท ใช ผลผล ต ผ บ งค บบ ญชาท ผ านการฝ กอบรม ส งเกต แบบสอบถาม สามารถนาความร ท กษะ และการ สอบถาม ฝ กปฏ บ ต จร งไปใช บร หารจ ดการ กองล กเส อในโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 7. ผลการดาเน นงาน 7.1 เช งปร มาณ ผ เข าร บการอบรมท งส น จานวน 163 คน เป นชาย 35 คน หญ ง 128 คน 7.2 เช งค ณภาพ -ผ บ งค บบ ญชาล กเส อสามารถนาความร ท กษะ ไปใช ในกองล กเส อของโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 8. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ 8.1 ด านว ชาการ ด มากสามารถนาไปใช ได 8.2 ด านอาหาร เพ ยงพอ และอร อย 8.3 ด านสถานท ปร บปร งท พ กเพ มเต ม... โครงการ ค ายสร างสรรค พ ฒนาค ณภาพเด กไทย : การศ กษาเพ อความเป นพลเม อง โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ผ ร บผ ดชอบ นางสาวว นเพ ญ หงษ บ น กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ ต อเน อง ระยะเวลาดาเน นการ 9 11 ม ถ นายน หล กการและเหต ผล สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ม นโยบายการพ ฒนาเยาวชนให เป นผ เร ยนร ช ว ตจร ง จากนอกห องเร ยนร ผ คนจากการทางานร วมก น และสามารถนาเอาประสบการณ นามาประย กต ใช ก บตนเอง จ งค ดและพ ฒนาการทาค ายให ม ค ณภาพมากข น การดาเน นการจ ดค ายเป นก จกรรมท สาค ญอ กก จกรรมหน ง ท สามารถสร างภ ม ค มก นให กล มเยาวชนจ งได จ ดสรรงบประมาณค ายสร างสรรค พ ฒนาค ณภาพเด กไทย : การศ กษาเพ อความเป นพลเม อง เพ อให เยาวชนในท กเขตพ นท ได เป นผ ร ค ดและร จ กนาประสบการณ ไปพ ฒนา ตนเอง และก จการล กเส อเป นก จกรรมหน งท สามารถพ ฒนาให เยาวชน เป นคนด ม ค ณธรรม ปฏ บ ต ตนอย ใน ระเบ ยบว น ย และสามารถท ใช ก จกรรมล กเส อมาเป นกระบวนการในการพ ฒนาเยาวชนในค ายสร างสรรค พ ฒนา ค ณภาพเด กไทย : การศ กษาเพ อความเป นพลเม อง ให เป นผ ร ค ดและร จ กนาไปใช จ งได นาหล กส ตรล กเส อ ประชาธ ปไตยมาบ รณาการร วมก บค ายสร างสรรค ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสนองนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2.2 เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ม ความร และท กษะในเร องของความเป นพลเม อง การม จ ตอาสา เสร มสร างความเป นประชาธ ปไตย และสร างความตระหน กและความร เร องอาเช ยน 2.3 เพ อเสร มสร างท กษะและประสบกรณ ในกระบวนการค ดและเสร มสร างภ ม ค มตนเอง 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ ล กเส อสาม ญ จานวน 40 คน (ช นประถมศ กษาป ท 5) ล กเส อสาม ญร นใหญ จานวน 20 คน (ช นม ธยมศ กษาป ท 2) ผ บ งค บบ ญชาล กเส อ จานวน 10 คน รวมท งส น จานวน 70 คน 3.2 เช งค ณภาพ -ผ เข าร บการอบรมตามกระบวนการและหล กส ตรล กเส อประชาธ ปไตย สามารถนาความร ท กษะ ไปปร บใช ก บตนเอง เพ อน และในช มชนได 4. ข นตอนการดาเน นงาน 4.1 ขออน ม ต โครงการ 4.2 ประชาส มพ นธ แจ งโรงเร ยนส งล กเส อเข าร บการอบรม 4.3 เช ญคณะว ทยากรประช มคร งท 1 เพ อเตร ยมจ ดว ชาและว ทยากรประจาหม 4.4 แต งต งคณะว ทยากรดาเน นงานโครงการ 4.5 ประช มคร งท 2 เพ อสร ปความก าวหน าท ได ร บมอบหมาย 4.6 จ ดอบรมตามว นท กาหนด 4.7 สร ปผลและรายงานผล 5. งบประมาณท ได ร บจ ดสรร สาน กงานว ชาการและมาตรฐาน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน จานวน 38,000 บาท (สามหม นแปดพ นบาทถ วน) ใช ไป 38,000 บาท 6. การประเม นผล ต วบ งช สภาพความสาเร จ ว ธ ว ดและประเม นผล เคร องม อท ใช ผลผล ต ล กเส อ ผ บ งค บบ ญชา ได ร บการฝ ก ส งเกต แบบสอบถาม ปฏ บ ต เสร มสร างท กษะ และม สอบถาม ความร และเข าใจในหล กความเป น พลเม อง ประชาธ ปไตย และเร อง อาเช ยนได อย างด 7. ผลการดาเน นงาน 7.1 เช งปร มาณ ผ เข าร วมโครงการ จานวน 70 คน 7.2 เช งค ณภาพ เข าร บการอบรมตามกระบวนการและหล กส ตรล กเส อประชาธ ปไตย สามารถนาความร ท กษะ ไปปร บใช ก บตนเอง เพ อน และในช มชนได 8. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ 8.1 ด านว ชาการ ด มากสามารถนาไปใช ได 8.2 ด านอาหาร ข าวแข งเป นบางม อ 8.3 ด านสถานท ปร บปร งท พ กเพ มเต ม 8.4 ด านการต อนร บและประชาส มพ นธ ระยะเวลาน อย ควรให ม การจ ดท กป. โครงการ ล กเส อค ณธรรม นาประชาธ ปไตย ห างไกลยาเสพต ด โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ผ ร บผ ดชอบ นางสาวว นเพ ญ หงษ บ น กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ ต อเน อง ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน - กรกฎาคม หล กการและเหต ผล ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม นโยบายการพ ฒนาโรงเร ยนค ณภาพในท องถ น ชนบท เพ อให ม ความพร อมท จะให บร หารทางการศ กษาท ม ค ณภาพตลอดจนเป นศ นย รวมหร อเป นแหล งการ เร ยนร ของช มชน และเก ดความเช อม นศร ทธา และเน องจากก จกรรมล กเส อเป นกระบวนการหน งท สามารถ เสร มสร างให บ ตรหลายในสถานศ กษาเป นผ ม ระเบ ยบ ว น ย บาเพ ญประโยชน ม จ ตอาสา ศร ทธาและเช อม น ในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ร จ กส ทธ เสร ภาพในการแสดงออกของตนเอง และเคารพในส ทธ เสร ภาพของผ อ น ซ งเป นก จกรรมท เน นทางด านค ณธรรม ประชาธ ปไตย และยาเสพต ด กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 จ งได จ ด โครงการล กเส อค ณธรรม นาประชาธ ปไตย ห างไกลยาเสพต ด โดยใช หล กส ตรของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน จานวน 3 หล กส ตร ค อ 1. หล กส ตรล กเส อค ณธรรม 2. หล กส ตรล กเส อประชาธ ปไตย 3. หล กส ตรล กเส อต ายยาเสพต ด 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสนองนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2.2 เพ อแสดงความจงร กภ กด ต อชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย 2.3. เพ อเสร มสร างท กษะและการดารงช ว ตของล กเส อ เนตรนาร เพ อให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค 3 ด าน ค อย ดม นในชาต พระมหากษ ตร ย ประชาธ ปไตย ม ค ณธรรมความเป นไทย และห างไกลยาเสพต ด 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ แบ งการอบรมออกเป น 2 ร น ด งน ร นท 1 หล กส ตรล กเส อค ณธรรม ระหว างว นท 9 11 ม ถ นายน 2554 ณ ศ นย พ ฒนาบ คลากรทางล กเส อ ย วกาชาดและก จกรรม เยาวชน กฐ น ก ยยกานนท เช งปร มาณ เนตรนาร สาม ญร นใหญ จานวน 117 คน (ช นม ธยมศ กษาป ท 2) ผ บ งค บบ ญชาล กเส อ คณะว ทยากร และเจ าหน าท จานวน 40 คน รวมท งส นจานวน 157 คน ร นท 2 หล กส ตรล กเส อต านภ ยยาเสพต ด ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 ณ ค ายล กเส อโรงเร ยนว ดหนามแดง อาเภอบางพล จ งหว ดสม ทรปราการ เช งปร มาณ ล กเส อสาม ญ จานวน 40 คน (ช นประถมศ กษาป ท 5) เนตรนาร สาม ญ จานวน 40 คน (ช นประถมศ กษาป ท 5) ผ บ งค บบ ญชาล กเส อ คณะว ทยากร และเจ าหน าท จานวน 38 คน รวมท งส นจานวน 118 คน 3.2 เช งค ณภาพ ผ บ งค บบ ญชาล กเส อ เนตรนาร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นผ ม ระเบ ยบ ว น ย ม ความเข มแข ง อดทน ร จ กช วยเหล อผ อ น และการบาเพ ญประโยชน 4. ข นตอนการดาเน นงาน 4.1 ขออน ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks