Archive of SID )کاربرد علم روان شناسی محیط در طراحی فضاهای آموزشی کودکان( فرزانه کیانی ابری سیده مرضیه طباییان - PDF

Description
)کاربرد علم روان شناسی محیط در طراحی فضاهای آموزشی کودکان( فرزانه کیانی ابری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گروه معماری اصفهان ایران.

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 158 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
)کاربرد علم روان شناسی محیط در طراحی فضاهای آموزشی کودکان( فرزانه کیانی ابری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گروه معماری اصفهان ایران. سیده مرضیه طباییان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( گروه معماری اصفهان ایران. چکیده آموزش و پرورش دوران کودکی از دیرباز مورد توجه طیف وسیعی از دانشمندان و پژوهشگران بوده است. اما بررسی محیط های آموزشی از دیدگاه روان شناسی محیط موضوع جدیدی است که بحث در این مورد نگرش جدیدی را در ارتباط با نقش کالبد مدرسه در برنامه درسی طرح نموده است. در سالهای اخیر با بهره گیری از علم روان شناسی محیط تأثیر بسیاری از عوامل و عناصر محیطی بر رفتار کودکان و نیز قدرت درک و یادگیری آنان تحلیل و بررسی شده است. پژوهش های بسیاری در این زمینه حاکی از این حقیقت است که برای داشتن یک سیستم آموزشی کارآمد نیاز فراوان به داشتن محیط و فضایی با قابلیت های درخور و مطلوب نیازهای روحی و روانی کودکان احساس شده است. در این راستا معماران و طراحان محیط نیز برای دستیابی به فرآیند طراحی صحیح و اصولی که بتواند نیاز کاربران کوچک را فراهم آورد به سراغ بهره مندی از یافته های علم روان شناسی محیط رفته اند. در این پژوهش پس از مختصری توضیح در ارتباط با پیدایش این دانش ونگاهی به تحقیقات انجام شده در این زمینه به بررسی تأثیرات روانشناختی بعضی از عوامل کالبدی محیطی فضاهای آموزشی کودکان پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کیفی و با هدف دستیابی به راهکارهایی برای طراحی مطلوب فضاهای آموزشی کودکان می باشد. واژگان کلیدی: کودکان فضاهای آموزشی روانشناسی محیط. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با موضوع طراحی مرکز آموزش کودکان پیش از دبستان با هدف ارتقای رشد شناختی به راهنمایی دکتر سیده مرضیه طباییان و مشاوره دکتر احمد عابدی می باشد که در بهمن 4931 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( دفاع شده است. مقدمه در زندگی مدرن امروزی این یک حقیقت شناخته شده است که انسان ها بیشتر زمان خود را در محیط های مصنوعی و ساخته دست بشر می گذرانند. انسان ها در خانه زندگی کرده در مدارس یاد می گیرند در ادارات کار می کنند با وسایل نقلیه حرکت کرده و به طور مداوم با محیط کالبدی در ارتباط هستند) Marsafawy,2006 به نقل از ابن شهیدی 4931 (. روان شناسان بر این باورند که پدیده های روانی و تغیرات آنها نتیجه تعامل بین ارگانیسم انسان و محیط است. محیط های فیزیکی اطراف انسان نقش مهمی در معنادهی و سازمان بخشی به زندگی او بازی می کنند. تحقیقات نشان داده اند بسیاری از ناهنجاری های رفتاری در جوامع شهری مانند خشونت پرخاشگری تجاوز به حقوق دیگران و رعایت نکردن قانون ضمن داشتن ریشه های تاریخی فرهنگی و اقتصادی در کیفیت فضاهای سکونتی آموزشی و کاری افراد نیز نهفته است که این مطلب دلیلی بر اهمیت کیفیت فضایی می باشد. محیط کالبدی با عناصر تشکیل دهنده خود مانند رنگ بافت سایه روشن نور صدا فرم و...بر جسم و روان انسان تأثیرگذار است)ضرغامی و همکاران 4931 (. در این میان فضاهای آموزشی کودکان اهمیت بسیار زیادی می یابد. طراحی فضاهای ویژه کودکان از آن جهت اهمیت دارد که در طول این سالها کودک از محیط تأثیر بیشتری می گیرد. بزرگساالن به محیط زندگی خود توجه دارند می توانند آن را در نظر آورند و درباره آن دست به تفکر و تأمل بزنند. اما کودکان به طور کلی مجذوب و محسور محیط زندگی خود می شوند و آن را جذب و درونسازی می کنند. کودکان چیزهایی را که جلبشان می کنند فقط به خاطر نمی سپارند بلکه از نظر روانی تأثیر نیرومندی برآنان می گذارند و بخشی از وجود آنها می شود. کودکان سراسر فضای پیرامونشان را اعم از آنچه می بینند یا می شنوند در وجودشان نقش می کنند)دهقانی و مفیدی 4933 (. در سالهای اولیه زندگی کودک برای نخستین بار با طبیعت ارتباط برقرار می کند روابط اجتماعی اش را شکل می دهد و به مفهومی از خود دست می یابد. از آنجا که در این دوران ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان نهاده می شود دوران کودکی را دوران سرنوشت سازی دانسته اند)مفیدی 4931 (. در این مقاله به تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر طراحی فضاهای آموزشی کودکان از دیدگاه روان شناسی محیط پرداخته شده است. هدف از این بررسی دستیابی به راهکارهای مؤثر در جهت ارتقای کیفیت فضاهای ویژه کودکان می باشد. علم روان شناسی محیط روان شناسی محیط زیر مجموعه ای از علوم رفتاری است)مطلبی 4931 (. این بحث از ابتدای دهه 01 قرن بیستم به وجود آمد. با نگاهی به تاریخچه این رشته در می یابیم که سالهای 4301 و 4391 حوزه روانشناسی محیط و به طور کلی پژوهش هایی که به بررسی تأثیر محیط بر رفتارهای مختلف انسان می پرداخته موضوع قابل توجه و پر اهمیتی بوده است)کامل نیا 4933 (. اولین کار روان شناسی محیط این بود که آثار محیط کالبدی و اجتماعی بر افراد را مورد توجه قرار دهد. اما از دهه 4331 به بعد به بررسی نقش افراد بر محیط نیز پرداخته شد. در واقع این رشته از روان شناسی شاخه ای میان رشته ای است که با معماری معماری منظر و طراحی شهری ارتباطی تنگاتنگ دارد)طباییان 4939 (. زمینه روانشناسی محیطی بر این تأکید دارد که چطور محیط فیزیکی احساسات و رفتارها را تحت تأثیر قرار می دهد( Ata,2012 ). مطالعات متعدد نشان می دهد کیفیت محیطی که فرد در آن فعالیت می کند یعنی عواملی چون فضا رنگ نور صدا و میزان لذت فرد از فضا بر ادراک او مؤثر است. به همین دلیل ارتباط دو سویه معماری و روان شناسی برای طراحی بهتر فضاها ضروری است)طباییان 4939 (. روانشناسی محیط در طراحی فضاهای آموزشی پژوهشگران انسان را محصول تعامل محیط و بیولوژی دانسته اند و به ارزیابی عوامل فیزیکی گوناگون از جمله سر و صدا آب و هوا و فضاهای محصور که به طور مداوم بر روی انسان تأثیر می گذارد پرداخته اند. در این میان فضاهای آموزشی که در آن انسان برای آینده تربیت می شود بسیار مهم فرض می شود. در کشورهای پیشرفته جهان الگوهای انسان محور با توجه به محدودیت ها توانایی های جسمی حرکتی و فکری دانش آموزان مد نظر قرار گرفته است. و با توجه به شناخت واکنش های ادراکی عاطفی و شناختی فرد نسبت به محیط به طراحی فضاهایی برای رشد و تکامل او پرداخته اند)محمودی 4931 (. رابرت گیفورد در مبحث یازدهم کتاب روان شناسی محیط خود به بررسی محیط های آموزشی کودکان می پردازد و مسایلی نظیر جایگاه دانش آموزان و معلم در کالس میزان سر و صدا نور رنگ آب و هوا و میزان رطوبت را مورد بحث قرار می دهد. در واقع تأکید وی به آموزش مؤثر تر و لذت بخش تر است)کامل نیا 4933 به نقل از مفتخری قویدل و همکاران 4931(. در جدول 4 خالصه ای از نظرات معماران و روان شناسان محیط در زمینه آموزش آورده شده است. نظریه های معماران و روان شناسان محیط در زمینه فضاهای آموزشی معماران و طراحان روان شناسان محیط جدول 4 : نظرات معماران و روانشناسان محیط در زمینه آموزش طباییان 4933 گروپیوس شارون هرتزبرگر الوسون پیرنیا برونر گالسر لوییس ویلر دیونی ایجاد محیط خالق محرک ایجاد حس سکونت و تعلق مکان ایجاد حس زندگی و تقویت روابط جذابیت فضای آموزشی در راستای رشد و اجتماعی کردن دانش آموزان فضا ایجاد معماری شکوهمند متناسب با وضعیت آسایش دانش آموزان در فرایند پویا در آموزش با تلفیق فرد و محیط آموزش لزوم توجه به نیازهای عاطفی و مسئولیت پذیری دانش آموزان تأکید بر مشارکت خالقیت و احساس مسئولیت دانش آموزان تأثیر استفاده مناسب فضا و آرایش کالس ها بر رفتار ایجاد حس زندگی و تقویت روابط اجتماعی در یک نگاه سیستمی چگونگی معماری تجهیز محیط های آموزشی کودکان به ویژه مهد کودک ها و مدارس ابتدایی اصول و عناصر تشکیل دهنده آن نظیر تناسبات اجزا مقیاس نوع سازماندهی فضا رنگ نور صدا فضای باز محوطه و... می توانند اثرات قابل توجهی بر کودکان باقی بگذارند. بدیهی است محیط یادگیری زیبا یادگیری راآسان کرده نشاط و شادابی را برای کودکان به ارمغان می آورد)معماریان و همکاران 4931 (. از آنجا که تعریف مکان سه عامل کالبد فعالیت و تصورات را در بر می گیرد وارد کردن تصورات کودک به آنچه می تواند در محیط انجام دهد زمینه ساز ایجاد یک محیط مطلوب را فراهم می آورد. بدیهی است که معیار های کلی طراحی مانند تأمین راحتی آسایش و سالمت کودک در این رابطه اهمیتی خاص دارد. وجود تسهیالت و تجهیزات مناسب تأمین آسایش زیست محیطی ایمن سازی مدرسه در برابر آسیب های جسمانی و نیز امکان نظارت و مراقبت های مستقیم و غیر مستقیم از این رابطه قابل ذکر است)غفوری 4939 به نقل از باقری و عظمتی 4931 (. مهمترین ویژگی های طراحی در ارتباط با محیط های کودکان را می توان در جدول 1 خالصه نمود. جدول 1 : ویژگی های طراحی محیط های مطلوب برای کودکان ترسیم نگارندگان براساس باقری وعظمتی 4931 دسترس پذیری ونظم رفتار کودک در فضاهای نفوذ پذیر بسیار متغییر است. وی می تواند ضمن کشف زوایای نا پیدای محیط از محدوده های تعریف شده نیز خارج نشود. فضاهای کودکان باید برانگیزاننده و جذاب باشد. حد متعادلی از پیچیدگی تازگی تنوع و هیجان در فضاهای جذابیت و مختلف ضروری است. شگفت انگیزی شایستگی و پاسخگویی کودکان در جستجوی تعاملی موفقیت آمیز با محیط هستند تا از حضور در محیط احساس شایستگی نماید. آسایش و ایمنی طبیعت گرایی و منظره پردازی مشارکت و بازی پذیری رشد وشناخت کودکان در محیطی پاسخگو به نیازهای آنان امکان پذیر است. کودک به شرطی در محیط فعالیت می کند که حواس وی در وضعیت فعال و ایمن باشد. آلودگی صوتی آالینده های هوا عدم وجود قلمرو فیزیکی و روانی مطلوب وحس ازدحام مانع تعامل مطلوب کودک با محیط است. درک کودک از طبیعت با درک فضاهای داخلی به کلی متفاوت است طبیعت به کودک امکان تغییر وکشف می دهد. کودک را به بازی غنی و پیچیده تشویق و گسترده وسیعی از فرصت های یادگیری را به او ارائه می کند. فضاهای بازی می توانند نیازهای رشد کودکان را در تمامی زمینه های رشد جسمی شناختی اجتماعی وعاطفی بر آورد نماید. برای کودکان راه حل اساسی در طراحی توجه به بازی در برنامه درسی است. تأثیرات روانشناختی رنگ در فضاهای آموزشی کودکان روان شناسان دریافته اند که رنگ ها تأثیرات معجزه آسایی بر روح و روان انسان ها داشته و رنگ به عنوان عنصر تفکیک ناپذیر معماری تأثیر فراوانی بر روحیه و رفتار کاربران فضاها دارد و حاالت روانی و عاطفی آنان را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد. نوع رنگ در فضاها سبب شادابی نشاط تحرک و تالش و یا خمودی و افسردگی و خستگی می شود. با وجودی که اثر رنگ ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می کند اما برخی از تأثیرات رنگ ها دارای معانی واحدی در سراسر دنیا هستند. رنگ هایی که در طیف رنگی در ناحیه قرمز قرار دارند به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند که این دامنه اش از احساسات گرم تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است. رنگ هایی که در ناحیه طیف آبی قرار دارد به عنوان رنگ های سرد شناخته می شود و شامل آبی ارغوانی و سبز می باشد. این رنگ ها معموال آرامش بخش هستند)خسروجردی و مکرم دوست 4934 (. همچنین مشخص شده است که رنگ محیط بر مقدار بازیابی اطالعات پس از آموزش مؤثر است. استفاده از 9 رنگ گرم در یک فضای آموزشی بازیابی اطالعات فرا گرفته شده در آن فضا را تسهیل می کند) 2012.)Hidayetoglu, رنگ های اشباع شده یا خالص برای کودکان ساده و جذاب بوده و بیشتر به آن تمایل دارند. کودکان با رنگ های طبیعت و زمینه های رنگی پوست انسان رابطه بهتری برقرار می کنند. با این که این رنگ ها از رنگ های اصلی نمی باشند. همچنین سن کودک از جمله عوامل تأثیرگذار در انتخاب رنگ ها می باشد. هرچه سن کودک کمتر باشد رنگ های مورد استفاده او شادتر و هر با افزایش سن و آموزش و تکامل به تدریج از رنگ های سرد استفاده کرده و از رنگ های خشن فاصله می گیرد)خسروجردی و مکرم دوست 4934 (. بچه ها عاشق رنگ هستند و بخوبی به آن واکنش نشان می دهند اما این به این معنا نیست که تنها روش استفاده از رنگ های اصلی است. استفاده از رنگ ها با انعکاس باال در کریدورها و پلکان ها و رنگ های تند و تیز بر نرده ها و درها می تواند نقاط جهت یابی را مشخص کنند) Ata,2012 (. رنگ می تواند باعث تنوع مسیرها و خوانایی مسیرهای حرکتی شود مثال می توان از رنگ های تند در بخش پایین دیوارهای راهرو و از رنگ های مالیم تر در قسمت باال استفاده کرد و یا استفاده از رنگ های گرم در انتهای راهرو ها می تواند موجب شود طول راهرو کمتر به نظر برسد)خسروجردی و مکرم دوست 4934 شاطریان 4933 (. در جدول 9 حاالت روانی که هر رنگ می تواند ایجاد کند خالصه شده است. ردیف جدول 9: حاالت روحی افراد نسبت به رنگ ها ترسیم نگارندگان بر اساس طباییان 4931 رنگ آبی قرمز نارنجی مشکی ارغوانی زرد حاالت روحی امنیت راحتی لطافت نرمی صافی آرامش هیجان حمایت جسارت پریشانی و آشفتگی یأس و قدرت وقار شادی تأثیرات روانشناختی فرم در فضاهای آموزشی کودکان اشکال فیزیکی در محیط پیرامونی انسان تأثیرات بسزایی در یادگیری و حواس او می گذارند به همین دلیل می توان از راه فرم معین اطالعات و مفاهیم معینی را بازگو کرد)شیرمبک 4993 (. از این رو همواره باید در طراحی فرمی را انتخاب کرد که با محتوای خویش همخوانی داشته باشد. وقتی فرم با کیفیت فضا متناسب باشد در شخص احساس اطمینان به وجود می آورد. به همین دلیل در جدول شماره به ذکر فرم های گوناگون و القای حواس برانگیزاننده در هر یک پرداخته شده است. با توجه به این نکات می توان از هر فرم برا
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks