หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing - PDF

Description
หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing API User) 1. สมาช กส าน กห กบ ญช กรอกหน งส อแจ ง กรอกหน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing API User) เพ อใช ในการต ดต อระหว างส าน กห กบ ญช และสมาช ก หร อผ ใช งานระบบท ส าน กห กบ ญช จ ดให ม และลง นามโดยผ ม อ านาจลงนามของบร ษ ทและประท บตรา (ถ าม ) พร อมแนบหน งส อร บรองบร ษ ทและส าเนาบ ตรประชาชน บร ษ ทและส าเนาบ ตรประชาชน หร อ หน งส อเด นทาง (กรณ คนต างด าว) ของผ ม อ านาจลงนามของบร ษ ท (ร บรองส าเนาถ กต อง) 2. สมาช กจะได ร บ Clearing API User จ านวนไม เก น 3 ช ด/สมาช ก โดยไม ค ดค าใช จ าย (จ านวน 1 ช ดจะม 2 Users ได แก Request/Response User และ Notify User) หากสมาช กต องการ User เก นกว า 3 ช ด จะเส ยค าใช จ ายในอ ตรา 10,000 บาท/ช ด/เด อน โดยส าน กห กบ ญช ส าน กห กบ ญช จะม ใบแจ งหน เร ยกเก บค าใช จ ายหล งจากส าน กห กบ ญช อน ม ต ผลการขอ Clearing API User ร ปแบบโครงสร าง API User ส าหร บระบบ New Clearing (Derivatives) 3. กร ณาส งหน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing API User) (เอกสารฉบ บจร ง) ท ฝ ายพ ฒนาบร การ บร การหล งการซ อขาย ช น 4 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 4. ส าน กห กบ ญช จะใช เวลาในการพ จารณา ใช เวลาในการพ จารณาแบบค าขอภายใน 2 ส ปดาห และจะจ ดส งหน งส อแจ งผล หน งส อแจ งผลการอน ม ต การขอใช Clearing API User พร อมท งแจ งช อ User, User Numberและ Password ให แก สมาช ก 5. ส าน กห กบ ญช อาจก าหนดให สมาช กทดสอบการเช อมต อและเข าใช ระบบงานของส าน กห กบ ญช โดยใช Clearing API User ท ส าน กห กบ ญช ก าหนดให ภายใน 1 ส ปดาห ก อนการเข าใช ระบบงานจร ง หากสมาช กม ข อสงส ย โปรดสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท ค ณป ต มา ธนตระก ล ฝ ายพ ฒนาบร การหล งการซ อขาย โทร หร อ หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing API User) เพ อใช ในการ ต ดต อระหว างส าน กห กบ ญช และสมาช กส าน กห กบ ญช หร อผ ใช บร การระบบท ส าน กห กบ ญช จ ดให ม เร ยน กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ส าน กห กบ ญช (ประเทศไทย) จ าก ด ว นท.... ข าพเจ า บร ษ ท (ต อไปน เร ยกว า บร ษ ท ) ท อย... ซ ง ม ความส มพ นธ ก บส าน กห กบ ญช Clearing member ผ ใช บร การระบบส าน กห กบ ญช (โปรดระบ ประเภทธ รก จ...) ม ความประสงค จะขอ Clearing API User เพ อใช ในการต ดต อก บบร ษ ท ส าน กห กบ ญช (ประเทศไทย) จ าก ด โดยแต ละ บร ษ ทม ส ทธ จะได ร บ Clearing API User จ านวนรวมไม เก น 3 ช ด (ส าหร บระบบ front office, internet trading, back office) โดยไม ม ค าใช จ าย ม รายละเอ ยดด งน 1. สมาช กส าน กห กบ ญช ส าหร บ ส าหร บตลาดส ญญาซ อขายล วงหน า 1). กรณ ขอ Clearing API User เพ อต ดต อก บส าน กห กบ ญช เป นคร งแรก ตามรายละเอ ยด ด งน ระบบ Internet Trading... 3. ระบบ Back Office 2). เปล ยนแปลง/แก ไขเพ มเต มจ านวน แก ไขเพ มเต มจ านวน Clearing API User แจ งใหม เปล ยนแปลง 2. ระบบ Internet Trading 3. ระบบ Back Office 2. สมาช กส าน กห กบ ญช ส าหร บตลาดตราสารท นหร อตราสารหน 1). กรณ ขอ Clearing API User เพ อต ดต อก บส าน กห กบ ญช เป นคร งแรก ตามรายละเอ ยด ด งน ระบบ Internet Trading ระบบ Back Office 2). เปล ยนแปลง/แก ไขเพ มเต ม แก ไขเพ มเต มจ านวน Clearing API User แจ งใหม เปล ยนแปลง 2. ระบบ Internet Trading 3. ระบบ Back Office กร ณาแจ งรายช อเจ าหน าท ด แล Application Programming Interface User (Clearing API User) ช อ สก ล ฝ าย เบอร โทรศ พท / เบอร โทรศ พท เคล อนท . บร ษ ทตกลงและย นยอมปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การของส าน กห กบ ญช ในการใช Clearing API User และบร ษ ท จะร บผ ดชอบและชดใช ค าเส ยหายท งหมดท เก ดข นต อส าน กห กบ ญช หากเก ดความเส ยหายต อระบบงานส าน กห กบ ญช ท ต อเช อม ก บบร ษ ทสมาช ก (....) (....) ต าแหน ง ต าแหน ง ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นแทนบร ษ ท ผ ม อ านาจลงนามผ กพ นแทนบร ษ ท ประท บตราบร ษ ท (ถ าม ) ประท บตราบร ษ ท (ถ าม ) กร ณาส งหน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface ของส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ท ฝ ายพ ฒนาบร การหล งการซ อขาย ช น 4 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks