Application of Software Package in Office โปรแกรมช ดส าน กงาน - PDF

Description
โปรแกรมช ดส าน กงาน ป จจ บ นน ซอฟต แวร ช ดส าน กงานต างๆ เช น โปรแกรมสร างเอกสาร โปรแกรมตาราง ค านวณ และโปรแกรมสร างการน าเสนองาน เป นต น เป นท น ยมใช งานท งในองค กร บร ษ ท หน วยงาน และสถาบ นการศ กษา ต

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 26 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมช ดส าน กงาน ป จจ บ นน ซอฟต แวร ช ดส าน กงานต างๆ เช น โปรแกรมสร างเอกสาร โปรแกรมตาราง ค านวณ และโปรแกรมสร างการน าเสนองาน เป นต น เป นท น ยมใช งานท งในองค กร บร ษ ท หน วยงาน และสถาบ นการศ กษา ต างๆ ส าหร บต วอย างซอฟต แวร ส าน กงาน ได แก ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ และโอเพน ออฟฟ ศดอทอ อก (ช ดโปรแกรมภาษาไทย ค อ ปลาดาวออฟฟ ศ และออฟฟ ศ ทะเล) เป นต น โปรแกรมช ดส าน กงานประเภทฟร แวร - โปรแกรม Star Office Office เป นโปรแกรมช ดส าน กงานท บร ษ ท Sun Microsystems พ ฒนาข นมา สามารถใช งาน ได ก บระบบปฎ บ ต การท หลากหลาย เช น Windows, Linux และ Solaris (TM) เป น ต น โปรแกรม StarOffice สามารถใช งานได หลายภาษา เช น ฝร งเศส, เยอรม น, อ ตาล, สเปน, สว เดนฯลฯ - โปรแกรมปลาดาวออฟฟ ศ (Pladao Office) เป นโปรแกรมช ดส าน กงานภาษาไทยท บร ษ ทซ นไมโครซ สเต มส (ประเทศไทย) และ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (NECTEC) ได ร วมม อก นในโครงการ พ ฒนาโปรแกรมช ดน ข น โดยพ ฒนาต อยอดมาจากโปรแกรม Star Office ของบร ษ ท Sun Microsystems ซ งเป นโปรแกรมช ดส าน กงาน Open Source โปรแกรมหล กในโปรแกรมปลาดาวออฟฟ ศ (Pladao Office) ประกอบด วย - Writer โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) - Calc โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) - Impress โปรแกรมน าเสนองาน (Presentation) - Draw โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร (Drawing) - Math โปรแกรมพ มพ สมการคณ ตศาสตร (Equation) โปรแรมช ดส าน กงานประเภทม ล ขส ทธ - โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ เป นโปรแกรมช ดส าน กงาน ท พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟต เป นโปรแกรมท ครองส วน ตลาดมากท ส ดในขณะน ส าหร บช ดโปรแกรมน เป นช ดโปรแกรมท ม การก าหนดค าล ขส ทธ ในการ ใช งาน และได ม การพ ฒนาต อเน องหลายเวอร ช นโดยในแต ละเวอร ช นก ม หลายแพคเกจท เหมาะสม ก บขนาดองค กร 1 โปรแกรมMicrosoft Office 2007 ม การปร บปร งอ นเทอร เฟซส าหร บผ ใช ของ Microsoft Office จากเวอร ช นก อน ท าให โปรแกรม Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Outlook 2007 และOffice Access 2007 จะม พ นท ท างานท คล องต วมากข นและไม รกร งร ง ลด ส งท ไม จ าเป น และช วยให ผ ใช สามารถสร างผลงานท ต องการได อย างรวดเร วและง ายย งข น - เป าหมายในการออกแบบม ความส าค ญเพ มข นส าหร บอ นเทอร เฟซส าหร บผ ใช ใหม ก ค อ การท าให ผ ใช สามารถหาและใช ค ณล กษณะของโปรแกรมประย กต ได อย างสมบ รณ แบบ ใน โปรแกรมประย กต Microsoft Office ร นก อนหน าน ผ ใช จะใช ระบบเมน แถบเคร องม อ บาน หน าต างงาน และกล องโต ตอบ เพ อท างานให เสร จล ล วง ระบบน ท างานได ผลด เม อโปรแกรม ประย กต ม จ านวนค าส งเพ ยงจ าก ด - ค ณล กษณะส าค ญ 1) Ribbon เมน และแถบเคร องม อแบบเด มถ กแทนท ด วยร บบอน ซ งเป นอ ปกรณ ใหม ท จะน าเสนอค าส งท จ ดเร ยงเป นช ดของแท บ แท บบนร บบ อนจะแสดงค าส งท เก ยวข องมาก ท ส ดก บพ นท งานแต ละพ นท ในโปรแกรมประย กต เช น ใน Office Word 2007 แท บจะจ ดกล มค าส งต างๆ ส าหร บก จกรรม เช น การแทรก ว ตถ เช น ร ปภาพและตาราง การท าเค าโครงหน า การท างานก บข อม ลอ างอ ง การส งจดหมาย และ การตรวจทานเอกสาร แท บหน าแรกน าเสนอการเข าถ งค าส งท ใช บ อยท ส ดได โดยง าย ใน Office Excel 2007 ม ช ดของแท บท คล ายก นส าหร บการใช งานกระดาษค านวณ รวมถ งแท บส าหร บการท างานก บส ตร การจ ดการข อม ล และการตรวจทาน แท บเหล าน ท าให สามารถเข าถ งค ณล กษณะโปรแกรมประย กต ได ง ายข น เน องจากม การจ ดระเบ ยบค าส งในว ธ ท สอดคล องโดยตรงก บงานท บ คคลจะท าในโปรแกรมประย กต ด งกล าว 2 2) ป มOffice UI ใหม รวมความสามารถต างๆ ของระบบMicrosoft Office ไว ในจ ดป อนข อม ลเด ยวใน UI น นค อ ป มMicrosoft Office ล กษณะเช นน ม ข อด ท ส าค ญสองข อค อ ข อแรกช วยผ ใช ในการ ค นหาค ณล กษณะท ม ค ณค าด งกล าว ข อสอง ท าให สถานการณ จ าลองการสร างเอกสารท ส าค ญง ายข น 3) แท บบร บท ค าส งบางกล มจะม ประโยชน เฉพาะเม อก าล งแก ไขว ตถ บางชน ดอย เท าน น ต วอย างเช น ค าส งส าหร บการแก ไขแผนภ ม จะไม ม ประโยชน จนกว าจะม แผนภ ม ปรากฏในกระดาษค านวณ และผ ใช ก าล งปร บเปล ยนแผนภ ม น นอย ในOffice Excel 2007 การคล กท แผนภ ม จะท าให แท บบร บทปรากฏข น พร อมก บค าส งท ใช ในการแก ไขแผนภ ม แท บบร บทจะปรากฏเฉพาะเม อจ า เป นและท าให สามารถค นหาและใช ค าส งท ต องการได โดยสะดวก 3 4) แกลเลอร แกลเลอร ค อห วใจของโปรแกรมประย กต ท ออกแบบใหม แกลเลอร ช วยให ผ ใช ได ร บช ด ของผลล พธ ท ช ดเจนซ งสามารถเล อกได เม อท างานก บเอกสาร กระดาษค านวณ งานน าเสนอ หร อ ฐานข อม ล Access 5) การแสดงต วอย างแบบท นท การแสดงต วอย างแบบท นท เป นเทคโนโลย ใหม ท จะแสดงผลล พธ ของการใช การแก ไข หร อการเปล ยนแปลงการจ ดร ปแบบ ขณะท ผ ใช ย ายต วช ไปเหน อผลล พธ ท น าเสนออย ในแกลเลอร 4 ความหมายของการประมวลผลค า Application of Software Package in Office โปรแกรมประมวลผลค า การ ประมวลผลค า (Word Processing) เป นการน าค าหลายๆ ค ามาเร ยงก นให ใน ร ปแบบท ก าหนด สามารถก าหนดได ว าจะให ม ก ต วอ กษรต อหน งบรรท ด หร อหน าละก บรรท ด ก นระยะหน าระยะหล งเท าใด และสามารถแก ไขเพ มเต มได อย างสะดวกจนกว าจะ พอใจแล วจ งส งพ มพ เอกสารน นๆ ออกมาก ช ดก ได โดยท กช ดท ออกมาจากเคร องพ มพ จะ เหม อนก นท กประการเสม อนก บการถ ายเอกสารหร อการท าส าเนา (copy) โปรแกรม (Program) หร อช ดค าส งท ท าให เราสามารถท างานก บเอกสารและส งงาน ต างๆน ได ม ช อเร ยกว า โปรแกรมเว ร ดโพรเซสเซอร (Word processor) หร อโปรแกรม ประมวลผลค า ด งน น สามารถกล าวได ว า การประมวลผลค า (word processing) หมายถ ง การพ มพ เอกสารโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม ช อว า เว ร ดโพรเซสเซอร (word processor) ท ความสามารถในการสร าง แก ไข เพ มเต ม ค ดลอก จ ดร ปแบบเอกสาร ตลอดจนการเก บ บ นท กเอกสารน นลงในส อบ นท กข อม ลต างๆ เพ อสามารถเร ยกใช งานในภายหล งได ซ งการ กระท าด งกล าวน จะต องใช เคร องคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ หล กในการท างาน ว ว ฒนาการของโปรแกรมประมวลผลค า - โปรแกรมประมวลผลค าท ม ใช ในประเทศไทยในย คแรกๆน นส วนใหญ จะเป นโปรแกรม ของต างประเทศ เช น โปรแกรม WORDSTAR ของบร ษ ทไมโครโปร จ าก ด ซ งสามารถ พ มพ ข อความได เฉพาะภาษาอ งกฤษเท าน น - ในป พ.ศ 2529 นายแพทย ช ษณะ มะกรสาร ได พ ฒนาโปรแกรมประมวลผลค าท ช อว า ราชว ถ (Rachavitee Word PC Version 1.0) การใช งานโปรแกรมจะม ล กษณะเหม อนก บ โปรแกรม WORDSTAR แต สามารถพ มพ ข อความภาษาไทยได - ในป พ.ศ สถาบ นบร การคอมพ วเตอร และภาคว ชาว ศวกรรม คอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร จ ลาลงกรณ มหาว ทยาล ย ได ร วมม อก นพ ฒนา โปรแกรมประมวลผลค าภาษาไทยและอ งกฤษ โดยออกแบบให ง ายต อการใช งาน และม ความสามารถในการท างานเช นเด ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าอ นๆ โดยต งช อว า ซ ย ไรต เตอร 5 (CU Writer) โปรแกรมซ ย ไรต เตอร น จะม ล กษณะคล ายก บโปรแกรม WORDSTAR โดยจะม เมน ค าส งต างๆท ช วยให ผ ใช สามารถเล อกใช ค าส งได ด วยการ เล อนแถบสว าง (โดยใช ป มล กศร บนแป นพ มพ )ไปย งค าส งท ต องการใช ซ งเป นภาษาไทย - การประมวลผลค า ในป จจ บ นจะใช ช ดซอฟต แวร (software suites) ซ งเป น โปรแกรมส าเร จร ป (package) ช ดซอฟต แวร น บางท เร ยกว า โปรแกรมช ดส าน กงาน (Office programs) โดยบร ษ ทไมโครซอฟต คอร เปอเรช น จ าก ด ออกส ตลาดคร งแรกม ช อ ว า ไมโครซอฟต ออฟฟ ศร น 4.3 ซ งประกอบด วย Word เป นซอฟต แวร ประมวลผลค า (Word processing software) Excel เป นซอฟต แวร ตารางท าการ Access เป นซอฟต แวร ด าน ฐานข อม ล Database software) PowerPoint เป นซอฟต แวร น าเสนอภาพกราฟ ก (Presentation software) โปรแกรมเว ร ดในช ดน จะเป นร น 6.0 หร อท เร ยกว า ไมโครซอฟต เว ร ด 6.0 เป น โปรแกรมท ท างานบนระบบปฏ บ ต การว นโดวส ต อมาบร ษ ทไมโครซอฟต ได ท าการปร บปร งพ ฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดอย าง ต อเน องมาโดยตลอด โดยท าการปร บปร งแก ไขข อบกพร องต างๆ แล วพ ฒนาเป นโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 7.0 หร อไมโครซอฟต เว ร ด 95 ซ งเป นโปรแกรมในช ดของโปรแกรม ส าน กงานท ม ช อว า ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 95 - หล งจากน นบร ษ ทไมโครซอฟต ได ท าการพ ฒนาโปรแกรมช ส าน กงานมาโดยตลอดอย าง ต อเน องจนป จจ บ น ประเภทของโปรแกรมประมวลผลค า ในป จจ บ นโปรแกรมประมวลผลค าแบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. เว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) 2. เทกซ อ ด เตอร (Text Editors) 1. เว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) เป นโปรแกรมประมวลผลค าท ใช ในการท างานด านการพ มพ เอกสารท ม ความสามารถ ส ง เช น การใส ภาพกราฟ ก (Graphic) หร อชาร ต (Chart) ลงในเอกสาร การสร างตาราง การ จ ดหน าเอกสารแบบคอล มน อ ตโนม ต โดยม ชน ดและขนาดของต วอ กษร (Font) ให เล อกใช 6 มากมายหลายร ปแบบ ต วอย างของโปรแกรมเว ร ดโพรเซสเซอร ได แก ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 2. เทกซ อ ด เตอร (Text Editors) เป นโปรแกรมประมวลผลค าท ม ขนาดเล ก เหมาะส าหร บการพ มพ และแก ไขเอกสารแบบ ธรรมดา เช น การใช ต วหนา (Bold) การใช ต วเอ ยง (Italics) โดยม ชน ดและขนาดของ ต วษรให เล อกใช แต ไม มากเท าก บโปรแกรมเว ร ดโพรเซสเซอร เราสามารถพ มพ ข อความลงใน เอกสาร จ ดเก บบ นท ก และส งพ มพ งานท ท าน นออกทางเคร องพ มพ ได ต วอย างของเทกซ อ ด เตอร ได แก โปรแกรม WordPad, โปรแกรม NotePad เป นต น โปรแกรม WordPad เป นโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) ขนาดเล กๆ ท ให มาพร อม ก บระบบปฏ บ ต การ ซ งม ความสามารถข นพ นฐานเหม อนโปรแกรมประมวลผลค า ท วไป โปรแกรม Word Pad ค อความสามารถในการต ดค า (Word Wrap) และย งเป ด ไฟล เอกสารของไมโครซอฟต เว ร ดได โดยตรงด วย รวมถ งไฟล ข อความล วนๆ (.txt) โปรแกรม Notepad เป นโปรแกรมท ใช ในการแก ไขไฟล ข อความธรรมดา (Plain Text) ความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า - ส าน กงานต างๆ ม การใช เคร องคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการประมวลผล ข อม ล ตลอดจนการท าเอกสารและรายงานต างๆโดยผ านโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) ท าให บ คลากรในส าน กงานม เร องม อช วยอ านวยความสะดวกในการพ มพ เอกสาร บทความตลอดจนรายงานต างๆ ได อย างรวดเร ว โดยสามารถจ ดข อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks