ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version PDF

Description
ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว แจ งล ขส ทธ เลขท ต ลาคม พ.ศ เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 16 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว แจ งล ขส ทธ เลขท ต ลาคม พ.ศ เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 1 สารบ ญ ตอนท 1 แนวค ดในการพ ฒนาโปรแกรม แนวค ดหล กในการพ ฒนาโปรแกรม 5 ตอนท 2 ส าหร บผ ใช งานท วไป การ Log on เข าส ระบบ 7 หน าจอหล ก 8 เมน ส าหร บการปฏ บ ต งาน 9 การสร างงานใหม 13 การท างานท มาถ งท าน 16 การเว ยนหน งส อ 21 การส บค นงานท ท านเป นต นเร อง 23 การส บค นงานท ผ านท าน 25 การต ดตามงาน 26 สม ดบ นท กส วนต ว(My Note) 28 การสร างแฟ มเอกสารส วนต ว(My Filing) 29 การเก บไฟล ประกอบการท างานส วนต ว(My Forms) 30 การเก บท อย ของเวปไซด ท ใช งานประจ า (My Webs) 30 การเปล ยน log on 31 การเปล ยน รห สผ าน ส ง SMS-Alert 31 ส ง Alert 32 ก จกรรมองค กร 33 ภาพก จกรรม 34 ร จ กเพ อนร วมงาน 35 แบบฟอร มท วไป 36 องค ความร องค กร(KM) 37 ห องประช ม 38 ยานพาหนะ 39 อ ปกรณ IT 39 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 2 ส บค นงานในหน วย 40 ส บค นการส งการ 40 ส บค นข อม ลเก า 41 ตอนท 3 ส าหร บผ ด แลระบบ (e-office Admin) การสร างบ ญช ผ ใช 43 การสร างกล มผ ใช 44 สายบ งค บบ ญชา 45 แบบฟอร มท วไป 46 การประกาศข าว 46 ห องประช ม 47 ยานพาหนะ 47 อ ปกรณ IT 47 การจ ดการองค ความร 49 ก จกรรมองค กร 54 ภาพก จกรรม 56 การท าสถ ต ประจ าเด อน 58 การลบงานออกจากระบบ 59 การน างานเก าข นเก บ 60 การส ารองข อม ล 60 ตอนท 4 ภาคผนวก เทคน คการใช งาน AMS e-office และ ค าถามท พบบ อย การอ างอ งเอกสารอ นท อย ในระบบ e-office และการอ าง URL 62 การน างานใน e-office ไปแสดงในท อ นๆ เช น ส าหร บการตรวจ QA 63 อยากให ม การแสดงหน วยท เป นเจ าของงาน และการอ างอ งเลขท หน งส อ 63 เทคน คการต งช อเร องเพ อสะดวกในการส บค น 64 My Filing ด อย างไร 69 ประโยชน การแสดงน ดหมายล วงหน า 3 เด อนในหน าจอหล ก 73 Login เข าระบบไม ได 75 FoxWeb Time Out 76 ว ธ แก ป ญหา Browser (IE7) แสดงภาษาไทยไม ถ กต อง 76 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 3 ระบบคอมพ วเตอร ท สามารถใช AMS e-office 78 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 4 ตอนท 1 แนวค ดในการพ ฒนาโปรแกรม แนวค ดหล กในการพ ฒนาโปรแกรม แนวค ดหล กในการพ ฒนาโปรแกรม ง ายต อการใช งาน ท างานได ท กเวลา และท กสถานท ท าให ระบบงานม ความโปร งใสตรวจสอบได ต ดตามและส บค นงานได อย างรวดเร ว ลดการใช กระดาษ ม ระบบร กษาความปลอดภ ย ม การขยายการเช อมต อไปย งหน วยอ นท อย ในระบบได จากแนวค ดด งกล าวจ งได พ ฒนาโปรแกรมในล กษณะ Job base และท างานบน Internet โปรแกรมด งกล าวจ งไม ใช e-document หร อ e-filing ทะเบ ยนร บส งหน งส อ หร อ หน งส อเว ยน ซ งเป น document base แต เป นโปรแกรมท บ คลากรใช ปฏ บ ต งานประจ าว นซ งได รวมเอา documents และการท างานต างๆเข าไว ในงานแต ละงาน เม อเร ยกงานน นมาท าหร อแสดงจะพบ เอกสารและการด าเน นงานท งหมดเก ยวก บงานน นๆ ตลอดจนบ นท กว างานน นได ผ านบ คลากรท าน ใด ใครให ความค ดเห นอย างไร ใครร บทราบ หร อใครอน ม ต โดยม การบ นท ก ว นเวลาท ได ด าเน นการต างๆไว ท กข นตอน เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 5 ตอนท 2 ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน การ Log on เข าส ระบบ หน าจอหล ก เมน ส าหร บการปฏ บ ต งาน การสร างงานใหม การท างานท มาถ งท าน การเว ยนหน งส อ การส บค นงานท ท านเป นต นเร อง การส บค นงานท ผ านท าน การต ดตามงาน สม ดบ นท ก(My Note) การสร างแฟ มเอกสารส วนต ว(My Filing) การเก บไฟล ประกอบการท างานส วนต ว(My Forms) การเก บท อย ของเวปไซด ท ใช งานประจ า (My Webs) การเปล ยน log on การเปล ยน รห สผ าน ส ง SMS-Alert ส ง Alert ก จกรรมองค กร ภาพก จกรรม ร จ กเพ อนร วมงาน แบบฟอร มท วไป องค ความร องค กร(KM) ห องประช ม ยานพาหนะ อ ปกรณ IT ส บค นข อม ลเก า ส บค นงานในหน วย ส บค นการส งการ เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 6 การ Log on เข าส ระบบ ผ ใช ท กท านจะม บ ญช พร อมรห สผ าน ซ งท านจะได ร บจากผ ด แลระบบ (e-office Admin.) ให ท านป อนช อ log on พร อมรห สผ าน หน าจอเข าส ระบบอาจจะแตกต างก นไปตามความเหมาะสมก บหน วยงาน เม อท านป อนข อม ลช อ ผ ปฏ บ ต งานและรห สผ านเร ยบร อย ท าการ Submit ต วโปรแกรมจะเข ารห สช อผ ปฏ บ ต งานและ รห สผ าน เพ อความปลอดภ ยของระบบก อนส งออกจากเคร อง เม อระบบตรวจสอบย นย นความถ กต องท านเร ยบร อยจะเข าส ระบบและพบก บหน าจอหล กท ใช ใน การปฏ บ ต งาน ในกรณ ท Log on ไม ผ าน ให ท าการ refresh browser (กดป ม F5) จากน นลอง Log on ใหม (หากย งไม ผ านให ต ดต อ e-office Admin ) เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 7 หน าจอหล ก หน าจอหล ก จะแบ งออกเป นสามส วน 1. ส วนบนส ด จะแสดงช อผ ปฏ บ ต งานและหน วยงาน เวลาท ย งคงเหล อเพ อต ดต อก บระบบ และการต อเวลา รวมท ง ป ม Log off ออกจากระบบ 2. ส วนเมน ทางด านซ าย เพ อเล อกห วข อการท างาน 3. ส วนหน าหล กท ใช ท างานเปร ยบเสม อนแฟ มงานท เคยอย บนโต ะท างาน โดยม ห วข องานรอ ค ณอย ด านบน เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 8 เมน ส าหร บปฏ บ ต งาน เมน ส าหร บปฏ บ ต งาน ประกอบด วยสามส วนค อ 1. ส าหร บท กคน 2. ส าหร บห วหน าในหน วยงาน 3. ส าหร บผ ด แลระบบ (e-office Amin.) เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 9 เมน ส าหร บผ ปฏ บ ต งานท กคน เมน ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ว ตถ ประสงต ท กคน ค ม อการใช งาน แสดงค ม อการใช งาน(ท ท านก าล งอ าน) ก จกรรมองค กร แสดงปฏ ท นก จกรรมองค กร ภาพก จกรรม แสดงภาพก จกรรมขององค กร สร างงานใหม เพ อการสร างงานใหม เป นต นเร อง งานรอค ณ เพ อแสดงงานท มาถ งค ณ งานท ร างไว งานท ต ดตามงาน น ดหมาย และประกาศ หน งส อเว ยน เพ ออ านหน งส อเว ยน ส บค นงานเด ม เพ อส บค นงานท ตนเองเป นต นเร อง ส บค นงานผ าน เพ อส บค นงานต างๆท ผ านมาย งท าน งานท ต ดตาม แสดงงานและเวลาท ได ก าหนดการต ดตามไว My Note เพ อบ นท กน ดหมาย ประช ม ฯลฯ My Filing เพ อสร างแฟ มเก บงานส วนต ว แยกหมวดหม งานต างๆ เพ มความ สะดวกในการส บค นมากข น My Form เพ อเก บแบบฟอร มหร อไฟล ท ใช ประกอบการท างานประจ าของแต ละ คน My Webs เพ อเก บท อย ของเวปไซด (URL)ท ใช ประกอบการท างานเป นประจ า เปล ยนช อ Log on เพ อเปล ยนช อท ใช ในการเข าส ระบบ เปล ยนรห สผ าน เพ อเปล ยนรห สผ านท ใช ในการเข าส ระบบ ร จ กเพ อนร วมงาน เพ อทราบข อม ลและร ปของเพ อนร วมงาน ห องประช ม เพ อแสดงการจองห องประช ม จะได ตรวจสอบว าว างหร อไม ถ าจะใช งาน ยานพาหนะ เพ อแสดงการจองยานพาหนะ จะได ตรวจสอบว าว างหร อไม ถ าจะใช งาน อ ปกรณ IT เพ อแสดงการจองอ ปกรณ IT จะได ตรวจสอบว าว างหร อไม ถ าจะใช งาน หล กท องค กรใช งาน ส ง SMS-Alert เพ อแจ งเร องด วนทาง SMS ว าม งานด วนใน e-office ถ งท าน ส ง -alert เพ อแจ งเร องทาง ว าม งานใน e-office ถ งท าน เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 10 ส บค นข อม ลเก า เพ อส บค นงานเด มและงานผ านท น าข นเก บเพ อส บค น เมน ส าหร บห วหน า เมน ส าหร บห วหน า ว ตถ ประสงต ส บค นงานในหน วย เพ อส บค นงานในหน วยท ท านร บผ ดชอบ ส บค นการส งการ เพ อส บค นการส งการในงานต างๆ เช น การอน ม ต เป นต น เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 11 เมน ส าหร บผ ด แลระบบ (e-office Admin.) เมน ส าหร บผ ด แลระบบ ว ตถ ประสงต บ คลากร เพ อบ นท กบ ญช บ คลากรท กคน กล มงาน เพ อสร างกล มๆ ตามโครงสร างของหน วยงาน และ รายช อ คณะกรรมการต างๆ พร อมท งด าเน นการใส สมาช กเข ากล มต างๆ สายบ งค บบ ญชา เพ อต าแหน งห วหน าต างๆ และกล มงานท ต าแหน งน นๆด แล แบบฟอร มท วไป เพ อบ นท กแบบฟอร มท วไปส าหร บสมาช กท งองค กร KM ส าหร บบ นท กองค ความร ขององค กร ประกาศ เพ อท าการประกาศข อความให สมาช กท กท านทราบ ภาพก จกรรม บ นท กภาพท เป นก จกรรมขององค กร ห องประช ม เพ อใส ข อม ลห องประช มต างๆ และด าเน นการจองหร อยกเล กการจอง ยานพาหนะ เพ อใส ข อม ลยานพาหนะต างๆ และด าเน นการจองหร อยกเล กการจอง อ ปกรณ IT เพ อใส ข อม ลอ ปกรณ IT ต างๆ และด าเน นการจองหร อยกเล กการจอง สถ ต แสดงสถ ต การใช งานระบบ ท าสถ ต เพ อประมวลผลการใช งานระบบ e-office และ refresh ข อม ล ว เคราะห ผ ใช งาน เพ อด ความถ ของการเข าใช งานระบบ ลบงานจากระบบ เป นการลบงานท ผ ดพลาดออกจากระบบ น างานเก าข นเก บ เพ อเป นการต ดข อม ลเก าข นระบบส บค น เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 12 การสร างงานใหม เม อม เร องเข ามาย งหน วยงาน หร อท านต องการสร างงานข นมา ท านต องเร มจากเมน น ซ ง จะม ส วนประกอบของงานต างๆ ท านอาจจะใช ท กข อหร อไม ก ได ข นก บความเหมาะสมของงานน น โดยม ร ปแบบด งน งานจะประกอบด วย ต วเน องานและส วนของผ ร บงาน ส วนท เป นต วเน องานจะประกอบด วยส วนต างๆด งน เลขท อ างอ ง ถ กก าหนดโดยระบบไม สามารถแก ไขได และไม ซ าก น ช นความเร ว เพ อก าหนดว า ปกต ด วน ด วนท ส ด ช นความล บ เพ อก าหนดว างานน เป นความล บ ผ ร บจะเป ดอ านได ส วนผ บร หารส งส ดของ องค กรจ าเป นต องม รห สผ าน ต ดตาม ณ ว นท ในกรณ ท ต องการต ดตามงานน สามารถเล อกว นท ต องการต ดตามได จากปฏ ท น ลงสม ดบ นท ก ในกรณ ท ต องเก บการอ างอ งงานไว ในสม ดบ นท กส วนต วด วย สามารถเล อกว นท ต องการต ดตามได จากปฏ ท น น าเข าไว ในแฟ ม ในกรณ ท ต องเก บการอ างอ งงานไว ในแฟ มงานส วนต วด วย สามารถเล อกว นท ต องการต ดตามได จากปฏ ท น เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0 หน าท 13 ช อเร อง ช อเร องของงานจะว างไม ได เน อเร อง เน อเร องของงานน น ข อเสนอประกอบ ได แก ข อเสนอประกอบก บงานน น อาจจะม รายละเอ ยดหร อไม ก ได ไฟล ประกอบ ปกต ถ าเป นงานท เข ามาจากภายนอกม กจะเป นเอกสารกระดาษ ให ท าการสแกน ก อนแล วส งไฟล แนบไปก บงาน แต ถ าเป นงานท เก ดข นในหน วยงานท ใช ระบบ AMS e-office น จะเป น electronic files อย แล วสามารถแนบไฟล ข นระบบได เลย เหม อนการส งไฟล ทาง น นเอง ส วนของผ ร บงาน เม อต วเน องานเสร จเร ยบร อยแล วก ต องส งงานไปให ผ ร บงาน ซ งแบ งเป นสอง กล มให เล อกค อส งเป นร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks