ค าทดแทนการประกอบก จกรรม[Aktivitetsersättni ng] กรณ ความสามารถประกอบการงานเส อม [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] - PDF

Description
ข อม ลจาก Försäkringskassan 2010 ค าทดแทนการประกอบก จกรรม[Aktivitetsersättni ng] กรณ ความสามารถประกอบการงานเส อม [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] ค าทดแทนการประกอบก จกรรม เป นการเก อก ลส

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อม ลจาก Försäkringskassan 2010 ค าทดแทนการประกอบก จกรรม[Aktivitetsersättni ng] กรณ ความสามารถประกอบการงานเส อม [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] ค าทดแทนการประกอบก จกรรม เป นการเก อก ลส าหร บผ ย งอย ในว ยเยาว และไม สามารถท างานได เน องจากโรค หร อการท างานของอว ยวะบกพร องในทางอ นทางใด ค าทดแทนการประกอบก จกรรม ม ท งท ส มพ นธ ก บรายได หร อเป นในร ปของค าทดแทนร บประก น [garantiersättning] ก ได ท านร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมได นานท ส ด คร งละสามป ต งแต ว นท หน งกรกฎาคม 2008 เร มใช กฎเกณฑ ใหม ส าหร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ท านท เคยได ค าทดแทนการประกอบก จกรรมมาก อนแล ว จะรวมอย ในข ายกฎเกณฑ ช วงเปล ยนผ าน อ นหมายถ งว า กฎเกณฑ เด มม ผลใช ต อไปได จนถ งปลายป 2012 ถ าหากค าทดแทนการประกอบก จกรรมของท านหมดก าหนด เน องจากอาย ครบ 30 ป ท านก รวมเข าอย ในข ายกฎเกณฑ ช วงเปล ยนผ าน เร องประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วย [sjukersättning] ท จ าก ดเวลา ใครร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมได [Vem kan få aktivitetsersättning?] ท านม ส ทธ ได ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมได ถ าอาย ป และความสามารถประกอบการงานได เส อมลง เน องจากโรค หร อสมรรถนะทางกายหร อจ ตใจ เส อมลงในทางอ นทางใด ความสามารถประกอบการงานได ต องเส อมลงเป นเวลาอย างน อยหน งป ก บอย างน อยหน งในส ส วน การเส อมความสามารถประกอบการงานได ครอบคล มงานท งหมดในท งตลาดแรงงาน จ งรวมถ งงานท จ ดหาให ส าหร บผ พ การด วย เช น การจ างงานโดยอาศ ยเง นอ ดหน นค าจ าง ค าทดแทนการประกอบก จกรรมท ได เป นจ านวนเท าไหร [Hur mycket får man i aktivitetsersättning?] ท านม ส ทธ ได ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมได เต มจ านวน สามในส ส วน คร งหน ง หร อหน งในส ส วน ท านจะได ร บเท าไหร น น ข นอย ก บว า ความสามารถประกอบการงานได ของท านเส อมลงมากน อยเท าไหร ก บโอกาสท ท านจะเล ยงต วเองได จากการประกอบการงาน ค าทดแทนการประกอบก จกรรม ท ส มพ นธ ก บรายได จ านวนเต มท ท านจะได เป นร อยละ 64 ของรายได จากสมม ต ฐาน [antagandeinkomst] ของท าน กล าวค อ รายได ซ ง Försäkringskassan [ส าน กงานการประก นส งคม] ค านวนว า ท านน าจะได ร บ ถ าหากท านได ท างานต อไป ถ าหากท านม รายได ต า หร อไม ม รายได เลย ท านจะได ร บค าทดแทนร บประก น จ านวนค าทดแทนร บประก นมากน อยเท าใด ข นอย ก บอาย ก บระยะเวลาท ท านอาศ ยอย ในสว เดน ส าหร บป 2008 ค าทดแทนร บประก นเต มจ านวนท ท านม ส ทธ ได ร บ ค อระหว าง ถ ง คร เนอร ต อป ท งค าทดแทนการประกอบก จกรรมท ส มพ นธ ก บรายได และค าทดแทนร บประก น จะก าหนดจ านวนใหม ว นท 1 มกราคมของท กป เม อม การเปล ยนจ านวนพ นฐานของราคา [prisbasbeloppet]* * จ านวนพ นฐานของราคา ข นลงตามพ ฒนาการของราคาในส งคม ส าหร บป 2010 จ านวนพ นฐานของราคาค อ คร เนอร การขอร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ม กระบวนการอย างไร [Hur går det till att få aktivitetsersättning?] ท านย นขอเองได [Du kan ansöka själv] ท านสามารถย นขอเพ อร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมเองได โดยใช แบบค าร องเฉพาะ ซ งขอได จาก Försäkringskassan หร อเอาจาก ท านต องส งหน งส อความเห นแพทย แนบมาด วย Försäkringskassan เปล ยนประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วย [sjukpenning] เป นค าทดแทนการประกอบก จกรรม ได [Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning] ถ าหาก Försäkringskassan ว น จฉ ยแล วเห นว า ท านม ครบ ตามเง อนไขในการได ค าทดแทนการประกอบก จกรรม เราก อาจต ดส นให เปล ยนประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วยเป นค าทดแทนการประกอบก จกรรมได เพ อจะท าด งน นได Försäkringskassan จ าเป นต องได ความเห นจากแพทย ท เป นผ รายงานว า ท านลาป วย การว น จฉ ยส ทธ ร บ ค าทดแทนการประกอบก จกรรม [Hur bedöms din rätt till aktivitetsersättning?] ท านต องม ความเห นแพทย [Du behöver ett läkarutlåtande] เวลาย นขอค าทดแทนการประกอบก จกรรม ท านต องม ความเห นแพทย ล าด บแรก ค อแพทย ผ ท ตามปกต ท านไปหา จะเป นผ รายงานช แจงสภาวะส ขภาพของท านในรายงานความเห นแพทย แต Försäkringskassan ก สามารถขอให แพทย อ น หร อผ เช ยวชาญอ น เป นผ ตรวจท าน และว น จฉ ยความเป นไปได ท ท านจะท างาน Försäkringskassan สอบหาข อเท จจร งเร องสภาวะของท าน [Försäkringskassan utreder dina förhållanden] เราตรวจสอบท งสภาวะการงาน สภาวะทางส งคมของท าน อ นหมายถ งว า เราซ กถามเร องสภาวะครอบคร ว การเล ยงด บ ตร งานบ าน ก จกรรมยามว าง การศ กษา งานนอกเวลา หร องานท ร บท าเป นเร องๆ เป นต น ซ งม ผลต อส ทธ ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมของท านได ตามแต กรณ Försäkringskassan ต ดตามเร องความสามารถประกอบการงานได ของท าน [Försäkringskassan följer upp din arbetsförmåga] ในระหว างท ท านร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม Försäkringskassan สามารถต ดตามด ผลได เพ อจะได ทราบว า ท านย งม ส ทธ ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ในระด บเด มหร อไม การต ดตามเร อง หมายถ งว า เราตรวจหาข อเท จจร ง เพ อจะได ทราบว า ความสามารถประกอบการงานได หร อโอกาสฟ นฟ สมรรถนะการท างานของท าน ด ข นหร อไม จ ายเง นให อย างไร [Hur betalas pengarna ut?] ค าทดแทนการประกอบก จกรรม จ ายเข าบ ญช ธนาคารตามท ท านแจ งไว ต อ Försäkringskassan โดยจ ายว นท 18 หร อ 19 ของท กเด อน ในกรณ ท ว นจ ายให ตรงก บว นเสาร ท านจะได ค าทดแทนการประกอบก จกรรม ในว นศ กร ในกรณ ท ว นจ ายให ตรงก บว นอาท ตย ว นหย ดราชการ หร อว นกลางฤด ร อนส กด บ [midsommarafton] ท านจะได ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ในว นธรรมดาถ ดมา ถ าหากท านม ถ นฐานอย ในต างประเทศ จะส งค าทดแทนการประกอบก จกรรมจากสว เดนในว นท จ ายให ในกรณ ท ค าทดแทนการประกอบก จกรรม จ านวนส งส ดเป น คร เนอร ต อป ท านจะได ร บย อนหล งในเด อนม ถ นายนก บเด อนธ นวาคมของท กป ท งน แม แต จ านวนท ส งกว า คร เนอร ต อป ก จ ายให สองคร งต อป ได ถ าหากท านย นค าขอต อ Försäkringskassan ฉ นท าอะไรได บ าง ระหว างร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม [Vad kan jag göra under tiden med aktivitetsersättning?] การฟ นฟ สมรรถนะการท างาน ท เก ยวข องก บอาช พการงาน [Arbetslivsinriktad rehabilitering] ระหว างร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ท านต องร วมตามมาตรการฟ นฟ สมรรถนะการท างาน ท เก ยวข องก บอาช พการงานโดยเร วท ส ด การฟ นฟ สมรรถนะการท างานท เก ยวข องก บอาช พการงาน เป นมาตรการท จ าเป น ต อการท ท านจะได ความสามารถประกอบการงานได ของท าน กล บค นมา ซ งได แก การฝ กงาน หร อการศ กษา เพ อท ท านจะสามารถกล บไปประกอบการงานเด ม หร อได งานอ นท เหมาะสม Försäkringskassan ร บผ ดชอบในการเอาใจใส เร องความจ าเป นของท าน และเป นฝ ายเร มด าเน นการ เพ อให ท านได ฟ นฟ สมรรถนะการท างาน ถ าหากท านขาดเหต ผลอ นสมควร ในการไม ร วมตามมาตรการแก ไขอย างใดอย างหน ง ค าทดแทนการประกอบก จกรรมของท าน อาจถ กระง บหร อลดลงได ท านร วมก จกรรมต างๆได [Du kan delta i aktiviteter] ระหว างร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ท านย งสามารถร วมก จกรรมต างๆได ด วย ก จกรรมเหล าน จะช วยเก อหน นพ ฒนาการของท าน และม ผลในทางบวกต อโรคภ ยหร อการท างานของอว ยวะบกพร อง ก จกรรมเหล าน ย งช วยท าให ท านม สภาวะเง อนไขท ด ข น เพ อปร บปร งความสามารถประกอบการงานได ของท านให ด ข น การร วมก จกรรม เป นความสม ครใจ ท านย งได ค าทดแทนอย แม ท านเล อกท ไม ร วมก จกรรมใดก ตาม ท านลองท างาน หร อเร ยนหน งส อได โดยย งม ค าทดแทนท พ กไว [Du kan pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning] ระหว างร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม ท านม โอกาสท างาน หร อเร ยนหน งส อได โดยไม ส ญเส ยส ทธ ร บค าทดแทน ซ งเร ยกว า ค าทดแทนการประกอบก จกรรมท พ กไว ท านต องย นเร องค าทดแทนท พ กไว ก อนท จะเร มท างานหร อเร ยนหน งส อ ถ าหากท านเร มท างาน ท านย งสามารถย นขอเวลาทดลองได ถ งสามเด อน โดยร บค าจ างและค าทดแทนกรณ เจ บป วยได ในเวลาเด ยวก น ท านท างานได เล กน อย พร อมก บร บ ค าทดแทนการประกอบก จกรรมเต มจ านวน [Du kan arbeta lite med hel aktivitetsersättning] แม ท านได ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรม เต มจ านวน แต ท านก ย งม โอกาสใช ประโยชน จากความสามารถประกอบการงานได ท ย งเหล ออย เล กน อยน นได เป นต นว า งานอาสาท าด วยใจ หร องานการเม อง อ นหมายถ งว า ท านสามารถท างานได หน งช วโมงต อว น และม รายได ส งส ดจากงานท ท าน น เท าก บหน งในแปดส วนของรายได จากการท างานเต มเวลาตามปกต โดยท ย งม ส ทธ ร บค าทดแทนเต มจ านวน โปรดต ดต อ Försäkringskassan และปร กษาด ว า ท านม โอกาสท าอะไรได ก อนท จะเร มท างาน ถ าค าทดแทนการประกอบก จกรรมเป นสามในส ส วน ท านจะได ร บการช วยเหล อในการหางาน [Med tre fjärdedels aktivitetsersättning får du hjälp att hitta ett arbete] ในกรณ ท ท านได ร บค าทดแทนการประกอบก จกรรมสามในส ส วน Försäkringskassan จะร บผ ดชอบให ท านม โอกาสได ร บการว าจ าง ซ งสมก บความสามารถประกอบการงานได ท เหล ออย ของท าน ภายในเวลาหกเด อน ส าน กงานการจ ดหางาน [Arbetsförmedlingen] จะจ ดให ท านเข าไปอย ในตลาดแรงงานธรรมดา ท งน โดยอาศ ยเง นอ ดหน นค าจ าง ถ าไม เป นไปตามน น ท านก จะได ร บข อเสนอให ร บการจ างงานในบร ษ ท Samhall AB จะเก ดอะไรข นก บประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วย [Vad händer med sjukpenningen?] เม อท านได ร บอน ม ต ค าทดแทนการประกอบก จกรรมเต มจ านวนแล ว ท านก ไม ม ส ทธ ร บประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วยอ กต อไป แต ถ าท านได ร บอน ม ต เป นจ านวนหน งในส ส วน คร งหน ง หร อ สามในส ส วนของค าทดแทน และม รายได จากงานท ก อรายได ซ งเป นจ านวนอย างน อยท ส ดเท าก บ คร เนอร ต อป (24 % ของจ านวนพ นฐานของราคา) ท านก สามารถขอให ม การก าหนดรายได ส วนท ใช เป นฐานค านวนประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วยได ด งน น ก สามารถร บประโยชน ทดแทนกรณ เจ บป วยได ถ าหากท านไม สามารถประกอบการงานได เน องจากโรค ค าทดแทนการประกอบก จกรรมลดลงได ถ าท านม ค าทดแทนอ น [Aktivitetsersättningen kan minskas om du har andra ersättningar] ถ าท านได ค าทดแทนการประกอบก จกรรม แล วเวลาเด ยวก น ก ได บ านาญกรณ ท พพลภาพจากต างประเทศ [invaliditetspension] หร อประโยชน เก อก ลกรณ ท พพลภาพอ นๆจาก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks