บทปฏ บ ต การว ชา การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การพ ฒนาฐานข อม ลด วย ADO Data Control โดยใช โปรแกรม MS Visual Basic PDF

Description
บทปฏ บ ต การว ชา การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การพ ฒนาฐานข อม ลด วย ADO Data Control โดยใช โปรแกรม MS Visual Basic 6.0 ว ตถ ประสงค : เม อจบบทปฏ บ ต การน แล ว น กศ กษาสามารถ 1. สร างฐานข อม ลโดยใช

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 25 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทปฏ บ ต การว ชา การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การพ ฒนาฐานข อม ลด วย ADO Data Control โดยใช โปรแกรม MS Visual Basic 6.0 ว ตถ ประสงค : เม อจบบทปฏ บ ต การน แล ว น กศ กษาสามารถ 1. สร างฐานข อม ลโดยใช Visual Data Manager 2. สร างการเช อมต อก บฐานข อม ลโดยใช ADO Data Control และหน าจอการบ นท กข อม ลโดยใช Data grid ได ข นตอนการปฏ บ ต 1. สร างฐานข อม ลด วย Visual Data Manager 2. การเพ ม ADO Data Control 3. การสร างฟอร มส าหร บแสดงข อม ลด วย DataGrid Control 4. การสร างฟอร มส าหร บแสดงข อม ลด วย Hierarchical FlexGrid Control 1. สร างฐานข อม ลด วย Visual Data Manager 1) ในการเร ยกใช งาน VisData (Visual Data Manager) ให ไปท เมน Add-Ins แล วเล อกท Visual Data Manger จะปรากฏหน าจอ ด งน หมายเหต : ถ าหากเก ดข อผ ดพลาดให ไปเร ยกใช งาน VisData ได โดยตรงท C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VisData.exe 2) เล อกท เมน File New Microsoft Access Version 7.0 MDB ส าหร บสร างไฟล ฐานข อม ล ซ ง จะเหม อนก นการสร างด วยโปรแกรม Access 95 หร อ 97 3) เม อปรากฏหน าจอไปท ไดรฟ C แล วสร าง Folder ช อ DataVB แล วต งช อไฟล ข อม ลเป น Address 4) ท าการสร างตารางข อม ลข นมา โดยคล กเมาส ขวาท Properties แล วเล อก New Table จะปรากฏ หน าจอ Table Structure จากน นให พ มพ ช อ Table เป น Address Add Field เพ มฟ ลด ท ต องการ Remove Field ลบฟ ลด ท เล อกไว 5) ให เพ มฟ ลด ช อ AddressID โดยให ด าเน นการด งน - คล กท ป ม Add Field จะปรากฏหน าจอส าหร บก าหนดค าให ก บฟ ลด ข นมา - ท Name พ มพ AddressID - เล อก Type เป น Long - เล อกท AutoIncrField เพ อก าหนดให เพ มค าอ ตโนม ต - เล อกท Require หมายถ งฟ ลด น จะเป นค าว างไม ได หน าจอท แสดงน เป นหน าจอหล งจากการกรอกข อม ลแล ว ส าหร บต วเล อกอ น ๆ หมายถ ง Type ใช ส าหร บระบ ประเภทของข อม ล ซ งประกอบด วย Boolean, Byte, Integer, Long, Currency, Single, Double, Date/Time,, Binary และ Memo Size ก าหนดขนาดส งส ดของข อม ลท จะร บได (ส าหร บข อม ลท เป นข อความ) ส าหร บข อม ลบางประเภท เช น Integer หร อ Currency เป นต น VisData จะระบ ขนาดให เองอ ตโนม ต FixedField/Field เป นการก าหนดขนาดให คงท หร อผ นแปรตามจ านวนข อม ล ซ ง จะต องเล อกอย างใดอย างหน ง การก าหนดให เป น FixedField จะใช ก บ ฟ ลด ท เป นค ย ถ าข อม ลม ขนาดไม เต มตามท ระบ ไว ส วนท เหล อก จะเป น ช องว าง แต ถ าหากก าหนดเป น VariagleField จะเก บเท าก บจ านวน ข อม ลท ม อย จร ง ๆ แบบน จะประหย ดเน อท ได มากกว า AutoIncrField ใช ส าหร บระบ ให ข อม ลในฟ ลด น น สามารถเพ มค าข นท ละหน ง เม อม การ เพ มข อม ลใหม โดยอ ตโนม ต AllowZeroLength ยอมให ร บข อม ลท เป นข อความท ไม ม ค าใด ๆ ได หร อไม Required ใช ส าหร บระบ ให ฟ ลด น น ๆ เป นค า Null ได หร อไม OrdinalPosition ก าหนดล าด บของฟ ลด ในฐานข อม ล Validation ข อความท ต องการให ระบ ในกรณ ท ใส ข อม ลไม ถ กต อง ValidationRule ก าหนดร ปแบบส าหร บตรวจสอบข อม ลท จะน าเข า DefaultValue ก าหนดค าเร มต นให ก บฟ ลด น น 6) ให ท าการเพ มฟ ลด โดยใช ข อม ลจากตารางต อไปน Name Type Size Required FixedField/Field First_Name Last_Name Address Province Zip Phone Comments Memo N/A Yes Yes No No No Yes No หล งจากสร างเสร จแล วจะได โครงสร างตารางด งน 7) ให สร าง index โดยการคล กท ป ม Add Index แล วเล อก AddressID เป น index พร อมท งก าหนดช อ index เป น AddressID ด วย ท งน เพ อป องก นความผ ดพลาด ควรใช ว ธ การ copy และ paste 8) ให ท าการสร าง index เพ มตามตารางด านล าง Index Name Fields Added Primary Key Unique Ignore Nulls First_Name Last_Name First_Name Last_Name 9) เม อสร างเสร จแล ว ให คล กท ป ม Build the Table จะปรากฏช อ Table ท Database Window ซ ง สามารถคล กเพ อด รายละเอ ยดได 10) ให ท าการเพ มข อม ลเข าไปในตาราง โดยการพ มพ ค าส ง SQL ท SQL Statement ด งน ให คล กท ป ม Execute แล วจะปรากฏหน าจอถามว า Is this a SQLPass Through Query? ให ตอบ NO หล งจากน นให คล กเมาส ขวาท Address ซ งเป นช อตารางข อม ล แล วเล อก Open เพ อแสดงข อม ล ให ท าการเพ มข อม ลอ ก 2 ช ด ด งแสดงข างล างน หมายเหต : AddressID จะไม สามารถเปล ยนแปลงได เพราะเป นการก าหนดให โดยอ ตโนม ต ในการแสดงข อม ลสามารถท าได อ กว ธ โดยใช ค าส ง SQL ค อ Select * From Address 2. การเพ ม ADO Data Control หล งจากท เข าโปรแกรม MS Visual Basic 6.0 แล ว ให ท าการเพ ม ADO คอนโทรลเข ามาย งโปร เจ ค โดยด าเน นการด งน 1) ให ไปท เมน Project Components เม อปรากฏหน าจอข นมาให เล อกท Microsoft Data Control 6.0 (OLEDB) ด งร ปต อไปน 2) หล งจากน นท กล องเคร องม อ จะปรากฏ ADODC คอนโทรลข นมาเพ อให ได เล อกใช งาน ตามต องการ โดย ADODC คอนโทรลด งกล าวม ล กษณะด งร ปต อไปน ADODC Control 3. การสร าง Connection String หล งจากท ได เราได ท าการเพ ม ADODC คอนโทรลเข ามาในโปรเจ คเร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไป จะเป นการสร างการเช อมต อก บฐานข อม ลซ งได ท าการสร างไว ก อนหน าน โดยด าเน นการตามข นตอนด งน 1) จากฟอร มท ปรากฏให ท าการคล กท ADODC คอนโทรลแล วน าไปวางท ฟอร มด งร ป จากน นให ท าการแก ไข Properties ด งน ช อ Properties ค าท ก าหนด Name adoaddress Caption Address 2) ท าการสร าง ConnectionString โดยคล กเมาส ขวาท ADODC คอนโทรลท ฟอร ม แล วเล อกท ADODC Properties เม อปรากฏหน าจอข นมาให เล อกท Use Connection String แล วคล กท ป ม Build 3) ข นตอนน เป นการเล อก Provider ซ งก ข นอย ก บโปรแกรมฐานข อม ลท เราเล อกใช ในท น ได เล อก Microsoft Access เป นฐานข อม ล ให ด าเน นการ ด งน 1) ให ท าการเล อกท Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider และ 2) คล กท ป ม Next 1 2 4) การก าหนด Connection จะม อย สองข นตอน ได แก 1)การก าหนดช อฐานข อม ล และ 2) การ ก าหนดข อม ลส าหร บการเข าใช ฐานข อม ล ในข นตอนน ให ท าการก าหนดฐานข อม ลท ได ท าการสร างไว แล ว ตามต วอย างให ก าหนดช อฐานข อม ลเป น C:\DataVB\Address.mdb (ให คล กท ตามหมายเลข 1 เม อ ปรากฏหน าจอแล วจ งท าการเล อก ช อฐานข อม ลด งกล าวจะข นมาโดยอ ตโนม ต ) 1 2 5) จากน นให ท าการคล กท ป ม Test Connection หากการต ดต อก บฐานข อม ลถ กต องจะปรากฏ หน าจอด งต อไปน 6) ให ท าการคล กท ป ม OK จากน นจะกล บมาท หน าจอการก าหนด ConnectionString จะปรากฏ ข อความจากการท โปรแกรมสร างให ด งต วอย างต อไปน (ท งน อาจแตกต างก นในแต ละเคร อง โดยเฉพาะใน ส วนของการก าหนดช อไฟล ConnectionString 7) จากน นให ท าการคล กท แท บ RecordSource แล วเล อก Command Type เป น adcmd และท Command (SQL) ให พ มพ ค าส ง SQL ด งน SELECT * FROM ADDRESS จากน นให คล กท ป ม Apply และป ม OK เป นอ นเสร จส นการสร างการต ดต อก บฐานข อม ล 4. การสร างฟอร มส าหร บแสดงข อม ลด วย DataGrid Control 1) การเพ ม DataGrid Control เข ามาในโปรเจ ค ให ไปท เมน Project Components แล วคล ก ท Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB) 2) จากน นท กล องเคร องม อ จะปรากฏ DataGrid Control ด งร ป 3) คล กท DataGrid Control แล ววาดลงท ฟอร มด งร ป DataGrid Control 4) ท าการก าหนด Properties ของ DataGrid Control ด งน ช อ ค าท ก าหนด Name dtgaddress Data Source adoaddress Allow Add New True Allow Delete True Allow Update True 5) ท าการร นโปรแกรมเพ อตรวจสอบ 5. การสร างฟอร มส าหร บแสดงข อม ลด วย Hierarchical FlexGrid Control 1) ให ท าการสร างฟอร มใหม ข นมาโดยไปท เมน Project Add Form แล วเล อกท Form พร อม ก บกดป ม Open 2) จากน นให ท าการสร าง ConnectionString และการก าหนด RecordSource เช นเด ยวก บข อ 3 ท ผ านมา 3) การเพ ม Hierachical FlexGrid Control เข ามาในโปรเจ ค ให ไปท เมน Project Components แล วคล กท Microsoft Hierachical FlexGrid Control (OLEDB) แล วคล กท ป ม Apply 4) จากน นท กล องเคร องม อ จะปรากฏ Hierachical FlexGrid Control ด งร ป 5) คล กท Hierachical FlexGrid Control แล ววาดลงท ฟอร มด งร ป 6) ท าการก าหนด Properties ของ Hierachical FlexGrid Control ด งน ช อ ค าท ก าหนด Name flexaddress Data Source adoaddress 7) ท าการร นโปรแกรม จะเห นได ว า การสร าง Datagrid ก บ Hierachical FlexGrid จะไม แตกต างก นในกรณ ท แสดงข อม ล ตามปกต แต จะม ความแตกต างก นหากเป นการแสดงข อม ลโดยใช GroupBy 3. ทบทวนและท าแบบฝ กห ดเพ มเต มโดยใช ข อม ลต อไปน STUDENT FACULTY Attribute Data Type Primary Key Index Std_ID (4) Y Y StdName (30) N Y Sex (1) N N Age Integer N N Faculty (2) N N Attribute Data Type Primary Key Index Faculty_ID (2) Y Y FacultyName (30) N N 1. ให ท าการสร างฐานข อม ลด วย Visual Data Manager 2. ท าการสร างฟอร มเพ อบ นท ก แก ไข ลบข อม ลด วย DataGrid Control และ Heirachical FlexGrid Control
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks