บทท 6 การวางแผนผ งสถานประกอบการ - PDF

Description
บทท 6 การวางแผนผ งสถานประกอบการ ความหมายของการวางแผนผ งสถานประกอบการ (Layout) หมายถ ง การกาหนดตาแหน งของพ นท ปฏ บ ต งาน การต ดต งเคร องจ กร อ ปกรณ การกาหนดท ศทางการไหลของทร พยากร และผล ตภ ณฑ เพ อให การ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 7 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 6 การวางแผนผ งสถานประกอบการ ความหมายของการวางแผนผ งสถานประกอบการ (Layout) หมายถ ง การกาหนดตาแหน งของพ นท ปฏ บ ต งาน การต ดต งเคร องจ กร อ ปกรณ การกาหนดท ศทางการไหลของทร พยากร และผล ตภ ณฑ เพ อให การ ผล ตส นค าหร อการให บร การเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยอย ภายใต ข อจาก ดขององค การ ว ตถ ประสงค ในการวางแผนผ งสถานประกอบการ 1. เพ อให การใช พ นท เก ดประโยชน อย างเต มท 2. เพ อลดระยะทางและเวลาการเคล อนย ายทร พยากรการดาเน นงาน 3. เพ อสะดวกในการปฏ บ ต งาน แบ งพ นท ให เหมาะสม 4. เพ อให เก ดสภาพแวดล อมท ด และความปลอดภ ยส งส ด 5. เพ อกาหนดขอบเขตความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งาน หล กเกณฑ ในการวางแผนผ งสถานประกอบการ 1. ความคล องต วส ง (maximum flexibility) 2. การประสานงานท ด ท ส ด (maximum co- ordination) 3. การใช พ นท ให มากท ส ด (maximum use of space) 4. การมองเห นได มากท ส ด (maximum visibility) 5. การเข าถ งได ง ายท ส ด (maximum accessibility) 6. ระยะทางการเคล อนย ายท ส นท ส ด (minimum distance) 7. การเคล อนย ายน อยท ส ด (minimum handling) 8. สภาพแวดล อมการทางานท ด ท ส ด (maximum comfort) 9. ความปลอดภ ย (inherent safety) 10. คาถ งส งบร การอ น ๆ (others service) ประเภทของการวางแผนผ งสถานประกอบการ 1. การวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ (layout by product) * การวางแผนผ งสถานประกอบการตามแบบ ผล ตภ ณฑ เป นการวางแผนผ งโดยการจ ดเคร องจ กรและ อ ปกรณ แยกออกเป นช ดตามล าด บข นตอนต งแต เร มต น จนได ผลผล ตเป นผล ตภ ณฑ ค อส นค า หร อบร การ * เหมาะส าหร บผล ตภ ณฑ ท ม ร ปแบบมาตรฐาน ผล ต คร งละมาก ๆ ร ปแบบไม หลากหลาย (high-volume, lowvariety) ม อ ตราการผล ตค อนข างคงท โดยช นงานจะ ไหลเข าส กระบวนการผล ตเร ยงตามลาด บข นตอน การวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ (layout by product) (ต อ) * บางคร งอาจเร ยกการวางแผนผ งชน ดน ว า การวางแผนผ ง แบบตามลาด บ (sequential หร อ line layout) *ซ งการวางผ งชน ดน จะใช ก บการผล ตแบบต อเน อง (continuous production ) หร อ การผล ตแบบซ า ๆ (repetitive production) ท ท าการผล ตคร งละมาก ๆ (mass production) เช น การผล ตน าด ม น าอ ดลม ปลากระป อง บะหม ก งส าเร จร ป เป นต น (ด ตาราง 6.1 และ ภาพ 6.2 P.125 ประกอบ) ข อด ของการวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ 1. ผล ตได ในปร มาณมาก เพราะร ปแบบของผล ตภ ณฑ ม มาตรฐาน 2. ต นท นต อหน วยของผล ตภ ณฑ ต าเน องจากผล ตในปร มาณมาก 3. คนงานม ความช านาญเฉพาะตาแหน งส ง 4. งานระหว างผล ตม น อย 5. การใช ประโยชน จากคนงานและเคร องจ กรเป นไปอย างค มค า 6. การวางแผนและการควบค มการผล ตท าได ง าย ลดเวลาและ ค าใช จ ายในการขนย ายว สด ข อจำก ดของการวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ ค อ 1.ขาดความย ดหย นในระบบการผล ต 2.ค าใช จ ายในการซ อมบาร งส ง 3.ต องใช เง นลงท นส ง 4.คนงานอาจขาดความเอาใจใส ค ณภาพ เพราะม ข อจาก ด ด านเวลา 5.ไม เหมาะก บผล ตภ ณฑ ท ตลาดม ความต องการน อย การวางแผนผ งตามแบบกระบวนการผล ต (layout by process) *การวางแผนผ งตามแบบกระบวนการผล ต เป นการจ ดวางผ ง ของสถานประกอบการโดยการจ ดเคร องจ กรเคร องม อต าง ๆ แบ งเป นกล มตามชน ดการทางานของเคร องจ กรเคร องม อ *การจ ดวางแผนผ งประเภทน ผล ตภ ณฑ ชน ดต าง ๆ ในสถาน ประกอบการจะมาใช เคร องจ กรเคร องม อร วมก น ซ งเคร องจ กร เคร องม อจะถ กจ ดเป นหมวดหม *บางคร งเราเร ยกการวางแผนผ งการผล ตประเภทน ว า การวาง แผนผ งแบบจ ดเคร องจ กรตามหน าท การท างาน (functional layout) การวางแผนผ งตามแบบกระบวนการผล ต (layout by process) (ต อ) *แผนผ งตามแบบกระบวนการผล ตน เหมาะส าหร บการผล ต ผล ตภ ณฑ ท ม ล กษณะการผล ตแบบไม ต อเน อง (intermittent process หร อ machine shop) ซ งเป นการผล ตผล ตภ ณฑ ท ม ลาด บข นตอนการผล ต และร ปแบบหลากหลายแตกต างก นไป * ม ค ว า ม ย ด ห ย น ส ง ต า ม ใ บ ส ง ซ อ ข อ ง ล ก ค า ท อ า จ เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา แต ปร มาณการผล ตแต ละร ปแบบม ปร มาณไม มาก (low-volume, high-variety) ซ งจ ดเป นการผล ต เป นล อตหร อเป นช ด (Batch) (ด ภาพ 6.3 P.143 ประกอบ) ข อด ของการวางแผนผ งตามกระบวนการผล ต 1. ไม ทาให กระบวนการผล ตของผล ตภ ณฑ หย ดชะง กลง 2. ใช เง นลงท นไม ส ง เน องจากใช เคร องจ กรร วมก นได 3. กระบวนการผล ตม ความคล องต วในการเปล ยนแปลง 4. การใช เคร องจ กรเคร องม อและคนงานม ประส ทธ ภาพส ง 5. คนงานไม ม ข อจ าก ดของเวลาในการท างานสามารถ ตรวจสอบค ณภาพงานได ละเอ ยดมากข น ข อจำก ดของการวางแผนผ งตามแบบกระบวนการผล ต 1. การผล ตใช เวลามาก เน องจากการคอยเคร องจ กรเคร องม อ 2. การวางแผนการผล ตและการควบค มม ความย งยากซ บซ อน 3. การเคล อนย ายผล ตภ ณฑ ระหว างสถาน การผล ตม มาก ทาให ต องใช พ นท ในการดาเน นงานมาก 4. เส ยเวลาและค าใช จ ายในการจ ดเตร ยมเคร องจ กรเคร องม อ เม อต อง ใช เคร องจ กรเคร องม อในการผล ตผล ตภ ณฑ ต างชน ดก นร วมก น 5. ต นท นในการฝ กอบรมให คนงานและห วหน าผ ควบค มงานส ง 6. ปร มาณส นค าคงเหล อในกระบวนการผล ตม ปร มาณมาก การวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท (layout by fixed-position) *การวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท เป นการจ ดวางแผนผ งโดย ท าให ผล ตภ ณฑ ท ต องการผล ตวางอย ก บท การผล ตท าโดยการน า หร อ เคล อนย ายแรงงาน ว ตถ ด บ และเคร องจ กรอ ปกรณ ท ต องใช ในการผล ตเข ามา ทาการผล ตผล ตภ ณฑ ท สถานท ดาเน นงาน *การวางแผนผ งล กษณะน ม ความจ าเป นส าหร บในกรณ ท ผล ตภ ณฑ ท ท า การผล ตม ขนาดใหญ น าหน กมาก หร อม ค ณล กษณะเฉพาะท ท าให ผล ตภ ณฑ ไม สามารถเคล อนย ายได เช น โครงการก อสร างอ โมงค โรงงานต อเร อขนาด ใหญ โรงงานต อเคร องบ น เป นต น *การวางแผนผ งประเภทน จะต องคาน งถ งความคล องต วในการเคล อนย าย เคร องจ กรเคร องม ออ ปกรณ การเคล อนย ายแรงงาน ตลอดจนว ตถ ด บต าง ๆ ท ต องใช ในการผล ตและดาเน นงานเข าส ช นงานให มากท ส ด เพ อสามารถควบค ม เวลาและค าใช จ าย เพ อให การดาเน นงานแล วเสร จตามท กาหนดไว การวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท (layout by fixed-position) (ต อ) *การวางแผนผ งประเภทน จะต องคาน งถ งความคล องต วในการ เคล อนย ายเคร องจ กรเคร องม ออ ปกรณ การเคล อนย ายแรงงาน ตลอดจนว ตถ ด บต าง ๆ ท ต องใช ในการผล ตและดาเน นงานเข าส ช นงานให มากท ส ด เพ อสามารถควบค มเวลาและค าใช จ าย เพ อให การดาเน นงานแล วเสร จตามท กาหนดไว ต วอย างการผล ตแบบช นงานอย ก บท ภาพท 6.5 แสดงแผนผ งกระบวนการผล ตตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท ท มา : Stevenson, 2005, p. 233 ข อด ของการวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท ค อ 1. เคร องจ กรแบบเอนกประสงค ม ความย ดหย นส ง 2. การไหลของช นงานน อยหร อไม ม เลย 3. คนงานม ความย ดหย นส ง 4. สามารถควบค มและตรวจสอบค ณภาพผล ตภ ณฑ ได ง าย 5. การวางแผนและการจ ดลาด บการผล ตทาได ง ายไม ซ บซ อน ข อจำก ดของการวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท ค อ 1. ไม สามารถทาการผล ตได คร งละมาก ๆ 2. ค าใช จ ายขนย ายแรงงาน เคร องจ กรอ ปกรณ ค อนข างส ง 3. อาจเก ดป ญหาส นค าคงคล งอย ในคล งนาน การเพ มประส ทธ ภาพของแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ การเพ มประส ทธ ภาพของแผนผ งตามแบบ ผล ตภ ณฑ สามารถท าได โดยการท าสายการผล ตให สมด ล (assembly line balancing) เป นการลดเวลาใน สถาน การผล ตต าง ๆ โดยพยายามทาให เวลาท ใช ในการ ผล ตแต ละสถาน เท าก น หร อเก ดความสมด ลก น โดยให เก ดเวลาว างงานน อยท ส ด ท าให การใช แรงงานเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ส าหร บการท าสายการผล ตให สมด ลม ข นตอนด งน การทาสายการผล ตให สมด ล (assembly line balancing) ข นท 1 คานวณรอบเวลาในการผล ต (cycle time) (P.131) ข นท 2 ค านวณจ านวนสถาน การผล ตต าส ดท ต องการ (minimum number of workstations) ข นท 3 จ ดงานย อยลงในแต ละสถาน การผล ตตามลาด บของงาน โดยให เวลารวมของงานย อยในแต ละสถาน เท าก บหร อน อย กว ารอบเวลาการผล ต เพ อให ม เวลาส ญเปล าน อยท ส ด ข นท 4 คานวณหาประส ทธ ภาพของสายการผล ต (efficiency) การเพ มประส ทธ ภาพของการวางแผนผ งตามแบบกระบวนการ ผล ตและการวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท การเพ มประส ทธ ภาพของการวางแผนผ งตามแบบ กระบวนการผล ตและการวางแผนผ งตามแบบผล ตภ ณฑ อย ก บท ท าได โดยการพ จารณาระยะทาง และจ านวนคร งของ การเคล อนย ายช นงานระหว างแผนกหร อสถาน การผล ต ท า ให จ านวนการขนย ายของแผนกหร อสถาน ท ไม อย ต ดก น เหล อน อยท ส ด ซ งสามารถค านวณหาต นท นการขนย าย ต าส ด การวางแผนผ งส าหร บสถานประกอบการล กษณะอ น กำรวำงแผนผ งของธ รก จค ำปล ก (retail layout) เป นการวางแผนผ งเพ อสามารถวางส นค าให สามารถสร างความสนใจ และกระต นให ล กค าเก ด ความต องการซ อ เพ อเพ มยอดขาย และท าก าไร ให แก ก จการ ด งน นการวางแผนผ งต องม การจ ดวาง กล มของส นค าประเภทต าง ๆ ให ล กค าสามารถ เล อกซ อได สะดวก กำรวำงแผนผ งคล งส นค ำ (warehousing layout) เป นการวางแผนผ งให สามารถใช ประโยชน จาก คล งส นค าให เต มพ นท มากท ส ด ต องคาน งถ ง ล กษณะ และปร มาณของส งท จะน ามาเก บร กษา ค ณสมบ ต พ เศษ ของคล งส นค าท ต องการจ ดเก บ ว ธ การขนย าย ระยะเวลา ในการจ ดเก บ เส นทางในการขนย าย ค าประก นภ ย พาหนะท ต องใช ในการขนย าย การบ นท กรายการ ส นค าและตรวจสอบอย างสม าเสมอ กำรวำงแผนผ งส ำน กงำน (office layout) เป นการวางแผนผ งท ต องคาน งถ งการจ ด ตาแหน งท น งของพน กงาน งานท ต องร บผ ดชอบ การ ต ดต งอ ปกรณ ส าน กงาน การต ดต อส อสารภายในและ ภายนอกองค การ ความสะดวกปลอดภ ยท ต องการ การ วางแผนผ งไว ส าหร บการพ ฒนาเทคโนโลย ในอนาคต ด วย พ นท ส าหร บดาเน นงานด านต าง ๆ เช น ห อง ประช ม ห องร บรองล กค า ห องเก บเอกสาร ประโยชน ของการวางแผนผ งสถานประกอบการ 1. ทาให เก ดความสมด ลในกระบวนการผล ต 2. ทาให เก ดความปลอดภ ยในการทางาน 3. ทาให การใช แรงงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 4. ทาให การใช พ นท ในสถานประกอบการเก ดประโยชน อย างเต มท 5. ทาให มองเห นการปร บเปล ยนพ นท ในอนาคต 6. ทาให ลดเวลาในการขนย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks