แผนการจ ดการเร ยนร ประจ าหน วยท 6 การใช ป มควบค มก บช ดควบค ม ( Control Unit ) และการปฏ บ ต งานก บเคร องจ กร CNC - PDF

Description
แผนการจ ดการเร ยนร ประจ าหน วยท 6 การใช ป มควบค มก บช ดควบค ม ( Control Unit ) และการปฏ บ ต งานก บเคร องจ กร CNC ห วข อเน อหาประจ าหน วย 1. ช ดควบค ม ( Control Unit ) ท ว ๆ ไป 2. การปฏ บ ต งานก บช ดฝ กเคร

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 8 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการเร ยนร ประจ าหน วยท 6 การใช ป มควบค มก บช ดควบค ม ( Control Unit ) และการปฏ บ ต งานก บเคร องจ กร CNC ห วข อเน อหาประจ าหน วย 1. ช ดควบค ม ( Control Unit ) ท ว ๆ ไป 2. การปฏ บ ต งานก บช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St - 6 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. บอกล กษณะการท างานของป มต าง ๆ บนช ดควบค ม ได อย างถ กต อง 2. เป ด-ป ดระบบควบค มช ดฝ กเคร องจ กร CNC ร น St - 6 ได อย างถ กต อง 3. เข า ออกโปรแกรมก บช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St - 6 ได อย างถ กต อง 4. ใช ป มควบค มป อนข อม ลก บช ดฝ กเคร องจ กร CNC ร น St - 6 ได อย างถ กต อง 5. จ ดเก บข อม ลด วยช ดควบค มของช ดฝ กเคร องจ กร CNC ร น St - 6 ได อย างถ กต อง ว ธ การสอนและก จกรรมการเร ยนการสอน 1. แจ งจ ดประสงค ให ผ เร ยนเข าใจก อนเร ยนและจ ดกล มผ เร ยน 2. คร แจกแบบทดสอบก อนเร ยนและน กศ กษาท าแบบทดสอบก อนเร ยน 3. คร สอนบรรยายหน าช นเร ยนประกอบส อ Power Point, ส อแผ นภาพ, ส อของจร ง ( ช ดฝ ก เคร องกล ง CNC ร น St - 6 ) พร อมส อ VCD การใช งานช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St ให น กศ กษาแต ละกล มร วมอภ ปรายเน อหาภายในช นเร ยนและตอบข อซ กถาม เพ อทบทวนความเข าใจของเน อหา หน วยท 6 การใช ป มควบค มก บช ดควบค ม ( Control Unit ) และการ ปฏ บ ต งานก บเคร องจ กร CNC 5. ให น กศ กษาท าแบบทดสอบหล งเร ยน 6. ให น กศ กษาฝ กท าใบงานท 3 7. คร มอบหมายงานให น กศ กษาท าแบบฝ กห ดเพ มเต มเพ อทบทวนความเข าใจของ ผ เร ยนและศ กษาเน อหาท จะเร ยนคร งต อไป ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย ซ เอ นซ หน วยท 6 เร อง การใช ป มควบค ม ก บช ดควบค ม ( Control Unit ) และการปฏ บ ต งานก บเคร องจ กร CNC 2. ส อ Power Point 3. ส อแผ นภาพ 4. ส อของจร ง ( ช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St - 6 ) การว ดผลและประเม นผลเร ยนการสอน 1. การตอบค าถามภายในช วโมง 2. ส งเกตจากการร วมอภ ปรายกล มตอบข อซ กถามการร วมท างานกล ม 3. ท าแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน เกณฑ ผ านร อยละ ท าใบงานท 3 เกณฑ ผ านร อยละ การท าแบบฝ กห ดท ายหน วยการเร ยน 191 หน วยท 6 การใช ป มควบค มก บช ดควบค ม ( Control Unit ) และการปฏ บ ต งานก บเคร องจ กร CNC 1. ช ดควบค ม ( Control Unit )ท ว ๆ ไป 1.1 ส วนประกอบของช ดควบค ม ( Control Unit ) ส วนใหญ จะประกอบไปด วยจอภาพ ( Monitor ), ช ดป อนต วอ กษรและต วเลขช ดแก ไข และบ นท กข อม ล, ช ดควบค มความเร วรอบและท ศทางการหม นของ Spindle เป นต น 192 ร ปท 6.1 ส วนประกอบภายนอกของช ดควบค ม ( Control Unit ) (ท มา : 193 ช ดควบค ม ( Control Unit ) บางร นอาจจะย ดต ดก บต วเคร องจ กร CNC หร อไม ได ย ดต ดก บต ว เคร องจ กร CNC ผ ท ใช เคร องจ กร CNC ควรท จะศ กษาจากค ม อของเคร องจ กร CNC จากบร ษ ทผ ผล ตหร อผ าน การอบรมเก ยวก บการใช เคร องจ กร CNC เพ อให เก ดความร และความช านาญรวมไปถ งท กษะในใช ป มควบค ม การท างานต าง ๆ เพ อป องก นไม ให เก ดข อผ ดพลาดในขณะปฏ บ ต งาน ร ปท 6.2 ล กษณะการใช งานช ดควบค ม ( Control Unit (ท มา : ) ร ปท 6.3 ล กษณะช ดควบค มแบบย ดต ดก บต วเคร องจ กร CNC (ท มา : ร ปท 6.4 ช ดควบค ม ( Control Unit ) แบบไม ย ดต ดก บต วเคร องจ กรCNC (ท มา : การใช งานของป มควบค มต าง ๆ บนช ดควบค ม ( Control Unit ) ล กษณะของป มควบค มบนช ดควบค ม ม หลายร นแล วแต บร ษ ทท ผล ตเคร องจ กร CNC ซ งก อนท จะลงม อปฏ บ ต งานน นผ ใช งานจะต องศ กษาจากค ม อการใช เพ อป องก นข อผ ดพลาดในการ ปฏ บ ต งาน โดยผ เร ยบเร ยงได เล อกป มควบค มมาเฉพาะบางส วน ป ม Power On Off ค อ ส วนท ใช ส าหร บเป ด - ป ดกระแสไฟฟ าส าหร บเคร องจ กร CNC ร ปท 6.5 ล กษณะของป ม Power On Off (ท มา : จอภาพ ( Monitor ) ค อ ส วนท แสดงรายละเอ ยดในการท างานเช น ต าแหน งการเคล อนท ของแนวแกน X, Y, Z หร อสถานะของเคร องจ กรขณะท างานความเร วรอบและอ ตราป อน ร ปท 6.6 ล กษณะของจอภาพ ( Monitor ) (ท มา : ป ม Emergency Stop ค อ ป มท ใช ส าหร บหย ดการท างานของเคร องจ กร CNC ในกรณ ท เก ดการชนของ Tool หร อเคร องจ กร CNC ท างานผ ดพลาด ร ปท 6.7 ล กษณะของป ม Emergency Stop (ท มา : ช ด Hand Wheel ค อ ส วนท ใช ส าหร บเคล อนท แนวแกน X, Y, Z เคร องจ กร CNC แบบ Manualโดยปร บค าความละเอ ยดได ต งแต 0.1, 0.01,0.001 mm ร ปท 6.8 ล กษณะของช ด Hand Wheel (ท มา : ป มต วอ กษร ค อ ป มท ใช ป อนค าต วอ กษรการเข ยน NC โปรแกรมส าหร บเคร องจ กร CNC โดยว ธ การพ มพ และจะปรากฏท หน าจอภาพ ( Monitor ) ร ปท 6.9 ล กษณะของป มต วอ กษร (ท มา : ป มต วเลข ค อ ป มท ใช ส าหร บป อนต วเลขการเข ยน NCโปรแกรมส าหร บเคร องจ กร CNC โดยการพ มพ และจะปรากฏท หน าจอภาพ ( Monitor ) ร ปท 6.10 ล กษณะของป มต วเลข (ท มา : ช ด Function F1 F8 ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ในการเข าส ระบบการท างานของ เมน ของเคร องจ กร CNC เช น การบ นท กข อม ล, การเร ยก NCโปรแกรมหร อการแก ไข ฯลฯ เป นต น ร ปท 6.11 ล กษณะของ Function F1 F8 (ท มา : ป ม Cycle Start ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บเร มต นปฏ บ ต งานของเคร องจ กรCNC เพ อท าการข นร ปช นงาน ร ปท 6.12 ล กษณะของป ม Cycle Start (ท มา : ป ม Cycle Stop ค อ ป มท ใช ส าหร บหย ดการท างานของเคร องจ กร CNC เช น การหย ด ช วคราวในขณะปฏ บ ต งานกรณ ท เก ดข อผ ดพลาดของ NCโปรแกรมหร อ Tool เก ดการแตกห ก เป นต น ร ปท 6.13 ล กษณะของป ม Cycle Stop (ท มา : ช ด Feed Rate ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บปร บ เพ ม - ลด อ ตราป อนเคร องจ กร CNC ให เหมาะสมก บการใช งานในขณะปฏ บ ต งาน ร ปท 6.14 ล กษณะของช ด Feed Rate (ท มา : ช ด Spindle Override ค อ ส วนท ท าหน าท ส าหร บปร บเพ ม - ลด ความเร วรอบของ Spindleให เหมาะสมก บการใช งานในขณะปฏ บ ต งาน ร ปท 6.15 ล กษณะของช ด Spindle Override (ท มา : ช ด Rapid Override ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บปร บอ ตราป อนในขณะเคล อนท ของแนวแกนให ช าหร อเร วโดยปร บได ต งแต 0 % % ร ปท 6.16 ล กษณะของช ด Rapid Override (ท มา : ช ด Jog Speed ค อ ส วนท ท าหน าท ใช เพ อเพ มความเร วรอบของเคร องจ กร CNC ขณะท าการข นร ปช นงาน ร ปท 6.17 ล กษณะของช ด Jog Speed (ท มา : ช ด ATC Operation Key Block ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บเปล ยน Tool ร ปท 6.18 ล กษณะของช ด ATC Operation Key Block (ท มา : ช ด Spindle Key Block ค อ ส วนท ท าหน าท ส าหร บเป ด Spindle ของเคร องจ กร CNC ให หม นตามเข มนาฬ กา ( CW ) และหม นทวนเข มนาฬ กา ( CCW ) ร ปท 6.19 ล กษณะของช ด Spindle Key Block (ท มา : ช ด Axis Select ค อ ส วนท ท าหน าท ในการเคล อนท แนวแกน X, Y, Z ของเคร องจ กร CNC ร ปท 6.20 ล กษณะของช ด Axis Select (ท มา : ช ด Cursor Key ค อ สวนท ท าหน าส าห ร บเล อน Block ของ NCโปรแกรม เช น เล อน ท ละ Block หร อท ละหลาย ๆ Block ร ปท 6.21 ล กษณะของช ด Cursor Key (ท มา : ป ม Coolant Pump on Key Block ค อ ส วนท ท าหน าท ส าหร บเป ด - ป ดระบบน าหล อเย น ของเคร องจ กร CNC และบางเคร องอาจม การหล อเย นแบบใช ลม ร ปท 6.22 ล กษณะของป มCoolant Pump on Key Block (ท มา : ป ม Light Key ค อ ป มท ท าหน าเป ด - ป ด แสงสว างภายในเคร องจ กร CNC ร ปท 6.23 ล กษณะของป ม Light Key (ท มา : ป ม Open - Close Release Protection Hood ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บเป ด - ป ด ประต เคร องจ กร CNC เป ดประต ป ดประต ร ปท 6.24 ล กษณะของป มOpen - Close Release Protection Hood (ท มา : สถาบ นไทย เยอรม น, ม.ป.ป.) ป ม Machine ( Diver ) On - Off ค อ ส วนท ท าหน าท ส าหร บเป ด - ป ดระบบไฮดรอล กส ภายในเคร องจ กร CNC ให ท างาน ร ปท 6.25 ล กษณะของป ม Machine ( Diver ) On - Off (ท มา : สถาบ นไทย เยอรม น, ม.ป.ป.) ป ม Chip Conveyor ค อ ส วนท ท าหน าท ส าหร บล าเล ยงเศษโลหะท ผ านการข นร ป ช นงานโดยม ท ศทางถอยหล ง ( Chip Conveyor Return ) หร อท ศทางไปข างหน า ( Chip Conveyor Forward ) ( Chip Conveyor Return ) ( Chip Conveyor Forward ) ร ปท 6.26 ล กษณะขอป มChip Conveyor (ท มา : สถาบ นไทย เยอรม น, ม.ป.ป.) ช ด Manual Operation Mode ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บการเคล อนท แนวแกน X,Y, Z และในการเคล อนท น นสามารถเล อกได เป นแบบ Rapid Feed หร อเคล อนท แบบ Step 202 ร ปท 6.27 ล กษณะของช ด Manual Operation Mode (ท มา : ป ม Manual Input ค อ ป มท ใช ส าหร บการป อนโปรแกรมด วยม อ ร ปท 6.28 ล กษณะของป ม Manual Input (ท มา : ป ม Dry Run ค อ ป มท ใช ส าหร บด การเคล อนท ของเคร องม อต ดและช นงานว าตรงตาม แบบท ต องการหร อไม โดยท ไม ม การข นร ปช นงานจร ง ร ปท 6.29 ล กษณะของป ม Dry Run (ท มา : ป ม Block Skip ค อป มท ใช ส าหร บข ามบรรท ดของ NCโปรแกรมท ไม ต องการท าซ า ร ปท 6.30 ล กษณะของป ม Block Skip (ท มา : ป ม Single Block ค อ ป มท ใช ส าหร บการส งให NCโปรแกรม ท างานท ละBlock ร ปท 6.31 ล กษณะของป ม Single Block (ท มา : ป ม Program Run Full Sequence ค อ ป มท ใช ส าหร บการส งให NCโปรแกรมท างาน จร งแบบต อเน อง ร ปท 6.32 ล กษณะของป ม Program Run Full Sequence (ท มา : สถาบ นไทย เยอรม น, ม.ป.ป.) ป ม Inching Tool Holder ค อ ป มท ใช ส าหร บการเปล ยน Tool ด วยหมวดการควบค ม การท างานด วยม อ ร ปท 6.33 ล กษณะของป มInching Tool Holder (ท มา : ป ม Enter ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บยอมร บหร อไม ยอมร บค าต าง ๆ ท ป อนเข าส NCโปรแกรมของเคร องจ กร CNC ร ปท 6.34 ล กษณะของป มEnter (ท มา : สมบ ต ช วหา, 2549: 167) ป ม Delete ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บการลบข อม ลของ NCโปรแกรม ร ปท 6.35 ล กษณะของป มDelete (ท มา : สมบ ต ช วหา, 2549: 167) ป ม Recall ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บเร ยกค าหร อค าส งเด มมาจาก NCโปรแกรม ร ปท 6.36 ล กษณะของป มRecall (ท มา : สมบ ต ช วหา, 2549: 167) ป ม Insert ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บแทรกต วเลขหร ออ กษรลงใน NCโปรแกรม โดยการเล อน Cursor มาย งต าแหน งท ต องการแทรกแล วพ มพ ต วเลขหร อต วอ กษรท ต องการ ร ปท 6.37 ล กษณะของป มInsert (ท มา : สมบ ต ช วหา, 2549: 167) ป ม Alter ค อ ส วนท ท าหน าท ใช ส าหร บเปล ยนต วอ กษรหร อต วเลขต วหน งต วใดของ NC โปรแกรม โดยการเล อน Cursor มาย งต าแหน งท ต องการเปล ยนแล วพ มพ ต วอ กษรหร อต วเลขท ต องการใส เข า ไปแทนท ต วเก า ร ปท 6.38 ล กษณะของป มAlter (ท มา : สถาบ นไทย เยอรม น, ม.ป.ป.) ป ม Reset ค อ ส วนท ท าหน าส าหร บปร บค าต าง ๆ ของเคร องจ กร CNC ท เก ด Error ให อย ในสภาพพร อมใช งานต อไป ร ปท 6.39 ล กษณะของป มReset (ท มา : 2. การปฏ บ ต งานก บช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St ส วนประกอบหล ก ๆ ของช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St 6 ช ด Control Unit ช ด Power & Drive ร ปท 6.40 ล กษณะของช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St 6 การใช งาน ช ด Control Unit ของช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St - 6 การใช ช ด Control Unit ผ ปฏ บ ต จะต องศ กษาก บค ม อการใช เฉพาะร น ๆ ไปเพราะแต ละ บร ษ ทผ ผล ตม การออกแบบไม เหม อนก นเพ อป องก นไม ให เก ดความเส ยหาย และง ายต อความเข าใจ ผ เร ยบเร ยงได จ ดเป นกล ม ๆ ตามร ปท 6.41 ช ด Function F1 F12 ป มต วอ กษร ป มต วเลข ช ด Cursor Key ร ปท 6.41 ล กษณะ Control Unit ของช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St - 6 การเข าและออกโปรแกรมของช ดฝ กเคร องกล ง CNC ร น St การเข าโปรแกรม น กศ กษาสามารถปฏ บ ต ตาม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks