ราคาน รวมไกด คนไทยเด นทางพร อมคณะ 6 ท านเล อกว นออกเด นทางได ท นท ***ท วร โดยรถไฟ*** ท พ ก3ดาวใจเม อง กลางย านช นจ ก - PDF

Description
PRO-J5 โตเก ยว * ว ดอาซาก ซะ * Tokyo Sky Tree ช นจ ก * * ฮาราจ ก * ช บ ย า ทะเลสาบคาวาค ช โกะ * ชมว วภ เขาไฟฟ จ รถไฟความเร วส งช นก งเซ นส โอซาก า ว ดน าใส ว ดค โยม ซ * ศาลเจ าจ นซ * ว ดทอง ค นคะค จ *

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 10 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PRO-J5 โตเก ยว * ว ดอาซาก ซะ * Tokyo Sky Tree ช นจ ก * * ฮาราจ ก * ช บ ย า ทะเลสาบคาวาค ช โกะ * ชมว วภ เขาไฟฟ จ รถไฟความเร วส งช นก งเซ นส โอซาก า ว ดน าใส ว ดค โยม ซ * ศาลเจ าจ นซ * ว ดทอง ค นคะค จ * ปราสาทโอซาก า 6วว น3ค น By Airasia X ราคาน รวมไกด คนไทยเด นทางพร อมคณะ 6 ท านเล อกว นออกเด นทางได ท นท ***ท วร โดยรถไฟ*** ท พ ก3ดาวใจเม อง กลางย านช นจ ก ***6-15 ท านเล อกว นออกเด นทางได ท นท *** ไกด ส วนต วด แลตลอดทร ป-เด นทางพร อมคณะจากเม องไทย / อยากไปไหนเพ มเต มแจ งได สะดวกสบายเด นทางเป นส วนต ว รายการท วร ปร บเปล ยนย ดหย นได หล กเล ยงความจ าเจ น งรถไฟส ดท นสม ยเท ยวในญ ป น น าท านน งบ ส RETRO BUS ชมว วภ เขาไฟฟ จ เท ยว..ช อปป งจ ใจ สะดวก ตามใจชอบ โรงแรมระด บ 3 ดาว ใจกลางกร งโตเก ยว ย านช นจ ก น งรถไฟความเร วส ง ช นก งเซ น ส โอซาก า ***หมายเหต รายการน ไม ได จ ดอาหารกลางว น-ค าไว บร การ..ไกด จะพาท านไปร บประทานตามร านท ท านต องการ ท านจะได ล มลองอาหารร านโลวโคว ท ท งอร อยและประหย ดจนถ งร านระด บพร เม ยม ผ ร วมเด นทางสามารถแจ งไกด ได ว าท านต องการร บประทานอะไร ซ งไกด จะพาไปร บประทาน อาหารจ งไม ใช อาหารร านสาหร บคณะท วร ข อด ค อ ได ล มลองอาหารร านโลโคว ในย านน นๆ ท อร อยกว าอาหารส าหร บท วร ท งอร อยและประหย ด*** ***กาหนดการเด นทาง...*** ว นแรก กร งเทพฯ สนามบ นดอนเม อง - นาร ตะ 21.00น. ผ ร วมเด นทางพร อมก น ณ ท าอากาศยานดอนเม อง เคาน เตอร สายการบ นสายการบ น AIR ASIA X AIR ASIA X ใช เคร อง AIRBUS A จานวน 337ท น งจ ดท น งแบบ3-3-3 ม บร การอาหารพร อมเสร ฟอาหารร อนท งขาไปและขากล บ 23:45น. เห นฟ าส นาร ตะ ประเทศญ ป นโดยเท ยวบ นท XJ 600 ว นท สอง นาร ตะ ว ดอาซาก ซะ - หอคอยโตเก ยว SKY TREE ย านอ เอโนะ UENO 8:00น. เด นทางถ งนาร ตะ ประเทศญ ป น หล งจากนาท านผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง และร บกระเป าแล ว 09.00น. นาท านเด นทางส โตเก ยวโดยรถไฟสายพ เศษ N EX Narita Express จากสนามบ นนาร ตะถ งสถาน IKEBUKURO TOKYO 11.00น. นาท านส SUN MEMBER / E HOTEL SHINJUKU ทาการฝากกระเป าสาภาระ จากน นนาท านส ว ดอะซาก สะ นม สการเจ าแม กวนอ ม เม อพ ดถ งว ดด งในประเทศญ ป นแล ว คงจะหน ไม พ น ว ดอาซาก สะ หร อท คนญ ป นเร ยกว าเซนโซจ (Sensouji ) ท ว าก นว าถ ามาโตเก ยวแล วไม ได มาว ดน ถ อว ามาไม ถ งก นเลยท เด ยวซ งส ญล กษณ ของว ดน ท คนน ยมมาถ ายร ปก นก ค อ โคมไฟส แดงขนาดใหญ ท เข ยนต วอ กษร ค นจ ว า 雷 門 (Kaminari-Mon) แปลว า ประต สายฟ า ว ดอาซาก สะน นต งอย บล อกท สองของย านอาซาก สะ ในเขตไตโตจ งหว ดโตเก ยวว ดอาซาก สะเป นว ดในศาสนาพ ทธ แต เด มน นเป นว ดของน กายเทนได ) ต อมาใน สม ยหล งสงครามโลกคร งท 2 ได ถ กจ ดให เป นว ดหน งในอารามช นเอกของน กายอวโลก เตศวร ม พระอวโลก เตศวรหร อเจ าแม กวนอ มเป นพระประธาน และถ กจ ดให เป นว ดอ นด บท 1 ของการจาร กบ ชาเจ าแม กวนอ ม ในเอโดะ 33 แห ง นอกจากน ย งเป นว ดอ นด บท 13 จาก 33 แห ง ของการจาร กบ ชาเจ าแม กวนอ มในเม องบ น โด คนญ ป นจะเร ยกเจ าแม กวนอ มว า ค นนน-ซามะ (Kannon-Sama) ส งแรกท จะสามารถส งเกตได เม อมาท น ก ค อโคมไฟส แดงขนาดใหญ ท เข ยนว า 雷 門 ซ งอย ด านหน าต ดก บ ถนน โดยด านข างซ ายขวาน นจะม เทพทวารบาลอย างฟ จ น (เทพแห งลม) และไรจ น (เทพสายฟ า)ประท บอย ส วนทางด านหล งของเทพทวารบาลท งสองจะม ร ปป นของมน ษย ชายหญ งค หน ง ว าก นว าเป นม งกรจาแลง มา คาม นาร มง น นถ กสร างข นต งแต เม อไหร ไม ม หล กฐานปรากฎ ม แต รายงานบ นท กความเส ยหายจาก การถ กไฟไหม ในป ค.ศ หล งจากน นหน งศตวรรษ (ประมาณป 1960) ก ได ถ กบ รณะข นมาอ กคร งด วย คอนกร ตเสร มใยเหล ก ส วนโคมส แดงน นก ได ร บมาจากประธานของบร ษ ทม สซ ช เดงค นามาถวายเพ อแก บนให หายป วยจากโรคภ ย ในหน งป น นจะม การยกโคมล กน ไปเก บด วย 2 เหต ผลเท าน นค อ เน องในเทศกาล ซานจะ ก บเม อม พาย ไต ฝ นเข าเท าน น นอกจากน จะนาท านชมร านขายของท ระล กเร ยงรายอย ตลอดเส นของถนน นากาม เสะ ท ทอดยาวไปส ประต อ กด าน ของว ด ร านส วนใหญ จะขายของท ระล กท เป นแบบเฉพาะของญ ป นท เด ยวในโตเก ยว เช น ต กตาแมวกว ก,พวงก ญแจ, ดาบซาม ไร,ร มญ ป น,ช ดก โมโน, ขนมญ ป นและ ขนมอาเกม นจ ขนมข นช อ ของว ดอาซาก สะ บ าย จากน นนาท กท านเด นถ ายร ปค ก บ แลนด มาร กแห งใหม ของกร งโตเก ยว ณ ร มแม น าส ม ดะ หอคอยโตเก ยว สกายทร (TOKYO SKY TREE) เป นหอส งส ญญาณ โทรคมนาคมท ส งท ส ดในโลก ท เป ดให บร การเม อ ว นท 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน ม ความส ง 634 เมตร สามารถทาลายสถ ต ความส งของหอกวางต ง ใน มณฑลกว างโจว ซ งม ความส ง 600 เมตร และ หอซ เอ นทาวเวอร ในนคร โทรอนโต ของแคนาดา ม ความส ง 553 เมตร ท วท ศน ของ หอคอย โตเก ยว สกายทร ท บรรจ เทคโนโลย แนวหน าส ดสามารถมองเห นได จาก 11/2152 ละแวกว ดอาซะก ซะ ท เต มไปด วยอาย แบบเม องเก าของเอะโดะ เย น ถ งเวลาเอาใจเหล า Shopaholic ด วยการพาตะล ย ย านช อปป งย านด ง ช บ ย า SHIBUYA ศ นย กลางแฟช น ว ยร นในโตเก ยวหาม มถ กใจถ ายภาพค ไว เป นท ระล กก บ ฮาจ โกะ ร ปป นส น ขแสนร ท กลายเป นจ ดน ดพบ ยอดฮ ตสาหร บหน มสาวโตเก ยว อ พเดทแฟช นสไตล โตเก ยวท ต ก(109) อ จ มาร ค ว ท งเส อผ า กระเป ารองเท า เคร องประด บและแฟช นช นนาของญ ป นในฤด ต างๆอ นๆมากมาย ได เวลาพอสมควรนาท านส ฮาราจ ก HARAJUKU ต อด วยย าน SHINJUKU ช จ ก เป นย านท ม ส ส นไม แพ ย านอ นในโตเก ยว ย านน เป นย านของว ยร นญ ป น ม การแต งช ดคอสเพลย ตามต วการ ต นท ช นชอบ ม การแสดงดนตร โชว ความสามารถพ เศษให คนท ผ านไปผ านมาได ชม ร านค า แหล งชอปป งในย านน จะเน นไปท เส อผ า แฟช นแบบว ยร น และร านก ฟช อปน าร กๆ หลายร านท สามารถเด นด ก นได ท งว นแบบไม ม เบ อ ได เวลาน าท านกล บส ท พ ก E HOTEL SHINJUKU หร อเท ยบเท า ว นท สาม ทะเลสาบคาวาค ช โกะ ชมว วภ เขาไฟฟ จ จ ดท สวยท ส ด กระเช าไฟฟ าชมว ว ออนเซ น เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของทางโรงแรม จากน นนาท านเด นทางส คาวาค ช โกะ KAWAKUCHIKO โดยรถบ ส / รถไฟรถไฟภายในสะดวกสบาย ทะเลสาบคาวาก จ ค อทะเลสาบท ใหญ เป นอ นด บสองในบรรดาทะเลสาบท ง 5 ท อย รอบภ เขาไฟฟ จ จ งหว ดยา มานาช และเป นสถานท สวยต ดอ นด บในการถ ายภาพว วภ เขาไฟฟ จ ทะเลสาบคาวาก จ ถ อได ว าเป นเส นท ใกล ก บภ เขาไฟฟ จ มากท ส ดจนเร ยกได ว าเป นประต ส ฟ จ เป นจ ดชมความงามของภ เขาไฟฟ จ ในหลากหลายว ว ซ งบร เวณทะเลสาบจะเน นชมว วแนวธรรมชาต นาท านเท ยวชมว วถ เขาไฟฟ จ ณ จ ดชมว วต างๆโดยรถ RETRO BUS ป ายหย ดรถท น าสนใจ ในเส นทาง RETRO BUS รอบทะเลสาบคาวาก จ โกะ ในเส นทางรอบทะเลสาบคาวาก จ โกะม ป ายหย ดรถท งหมด 21 ป าย สามารถหย ดได เฉพาะป ายท เราสนใจ ไม จาเป นต องลงท กป าย - ป ายหมายเลข7 Kawaguchiko Herb Kan ท จ ดแสดงสม นไพร - ป ายหมายเลข10 Yuransen Ropeway Iriguchi ม กระเช าไฟฟ า Kachi Kachi Ropeway มองเห นว วทะเลสาบ คาวาก จ โกะและภ เขาไฟฟ จ ได อย างงดงาม - ป ายหมายเลข17-18 Kawaguchiko Sarumawashi Gekijo Konohana Bijutsu-kan Kubota Itchiku Bujutsukan ม ทางเด นเล ยบทะเลสาบม ต นซาก ระอย ร มทางเด น มองเห นภ เขาไฟฟ จ ได อย างช ดเจน ในหน าซาก ระจะ ม ซาก ระบานสะพร ง และในช วงใบไม เปล ยนส จะม อ โมงค เมเป ลส แดงสดเป นแนวยาวอย ร มถนน นอกจากน นจะม ร านขายของของชาวบ านแถวน น ขายของก น ผ ก ผลไม ส ม กล วย แอปเป ลในราคาไม แพง - ป ายหมายเลข 21 Kawaguchiko Shizen Seikatsukan ป ายส ดท ายของทะเลสาบคาวาก จ โกะม Natural Living Center ร านขายของท ระล ก ของฝาก ม ท น งทานกาแฟ softcream จ ดน ก สามารถมองเห นภ เขาไฟฟ จ ได อย างช ดเจน สมควรแก เวลานาท านเด นทางกล บ TOKYO ได เวลาน าท านกล บส ท พ ก KAWAKUCHIKO HOTEL หร อเท ยบเท า 11/2152 ส มผ สประสบการณ การอาบน าแร ธรรมชาต ออนเซ น (ONSEN) น าแร ในสไตล ญ ป นให ท านได พ กผ อน อย างเต มอ ม ซ งชาวญ ป นเช อว าน าแร ธรรมชาต น ม ส วนช วยเร อง โรคภ ยไข เจ บและผ วพรรณเปล งปล ง ว นท ส เด นทางส โฮซาก า โดยช นก งเซน ว ดน าใส ว ดทอง ศาลเจ าจ นซ ย านช นไซบาช เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของทางโรงแรม เด นทางส จ งหว ด Osaka โดยรถไฟซ นก นเซ น ความเร วส ง เป นรถไฟฟ าความเร วส งสามารถทาความเร วได 340ก โลเมตรต อช วโมง ใช เวลาเด นทาง 3.30 ชม.จากน นนาท านส ท พ ก Osaka hotel จากน น นาท านส ว ดน าใส ว ดค โยม ซ (Kiyomizu Temple) ว ดค โยม ซ (Kiyomizu Temple) เป นช อในภาษาญ ป นท แปลว า น าบร ส ทธ คนไทยม กจะเร ยกว ดน ว า ว ด น าใส ว ดน เป นว ดท ม ช อเส ยงมากในเก ยวโต และได เป นหน งในมรดกโลกด วย ส งก อสร างท สาค ญของว ด น อย ท ศาลาไม ท ต งอย บนเน นเขา และรองร บด วยเสาไม ขนาดใหญ จานวนร อยกว าต น เม อมองจากศาลาไม ลงไปท ด านล างจะเห นต นเมเป ลเปล ยนส เป นส แดงในช วงใบไม เปล ยนส และเห นซาก ระในช วงซาก ระบาน ว ดค โยม ซ เดระ ได ถ กสร างข นในช วงต นย คเฮอ น ประมาณป ค.ศ. 798 ส งก อสร างท เราได เห นอย ท กว นน ล วนสร างข นในป ค.ศ ตามคาส งของ โตก กาว า เอม ซ (Tokugawa Iemitsu) ส งก อสร างท งหมดไม ได ใช ตะป แม แต ต วเด ยวในการก อสร าง ว ดน ต งช อตามน าตกในบร เวณว ด แปลตรงต วจากคาว า ค โยม ซ แปลว า น าใสตรงห องโถงกลางม ระเบ ยงขนาดใหญ ท รองร บด วยเสาไม ขนาดใหญ เช นก น จากระเบ ยงท ย นออกมา จากห บเขาทาให สามารถมองเห นว วของเม องได อย างสวยงาม การสร างระเบ ยงขนาดใหญ น เป นร ปแบบการ สร างท น ยมในช วงย ค เอโดะ เพ อรองร บก บน กเด นทางท หล งไหลเข ามาสม ยเอโดะม วล ยอดฮ ตของญ ป น โดดระเบ ยงท ค โยม ซ (to jump off the stage at Kiyomizu) ซ งเท ยบเท าก บสานวนอ งกฤษว า การต ดส นใจ กระท นห น (to take the plunge) วล น อ างอ งมาจากการกระทาจร งในสม ขเอโดะ ถ าใครโดดจากระเบ ยงส ง 13 เมตรท ว ดค โยม ซ แล วรอดมาได ความปารถนาจะเป นจร ง จากสถ ต ท เคยบ นท กไว 234 คร งในย คเอโดะ พบว า 85.4% รอดช ว ตจากการโดดคร งน แต ในป จจ บ นน ห ามทดลองโดดอ กแล วใต ห องโถงของ ว ดค โยม ซ เดระ ม น าตกสามสายไหลลงมาท สระน า น าในสระท ว าก ค อ น าใส ท เช อก นว า ด มไปแล วจะทาใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks