โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) - PDF

Description
โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า

Please download to get full document.

View again

of 63
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 47 | Pages: 63

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า (Operational / Action Plan and Progress Tracking) ช อเอกสาร (Document name) ค ม อการฝ กอบรม หล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ชน ดเอกสาร (Document type) รายงาน ค ม อ อ นๆ... เอกสารทางเทคน ค ว นท พ มพ (Printed date) 27 มกราคม 2555 เวอร ช นท (Version No.).0 โดย บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด . CEO) GFMIS GFMIS GSMS) 2 Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Microsoft Enterprise Project Management (EPM) EPM (Enterprise Project Management) GSMS) 2 GSMS) 2 EPM Solution Microsoft EPM Solution Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Web Access 2007, Microsoft server server-based GSMS) 2 IT/ GSMS) 2 user User - Project Web Access - Project Professional - Project Web Access GSMS) 2 Project Server Trusted Sites Project Server Project Server Project Server URL Internet Explorer Project Server trusted sites trusted sites trusted sites Project Server Trusted Sites GSMS) 2 Internet Explorer : Internet Explorer Downloading and running ActiveX Controls on the client computer Accessing data sources outside of the domain GSMS) 2 2. Task Task Task Task GSMS) 2 3. Microsoft Project GSMS) 2 4. Microsoft Project Server Address Microsoft Project Sever Microsoft Project Server GSMS) 2 5. Microsoft Project Server Microsoft Project Server GSMS) 2 สารบ ญ. ว ธ การสร างโครงการ..... การสร างโครงการใหม การสร าง Task การแทรก Task ในโครงการ การลบ Task การย าย Task การสร างงานย อย การเปล ยนสถานะจากงานย อยให เป นงานหล ก การจ ดการความค บหน าของโครงการ ก าหนดเกณฑ ของความค บหน า การกาหนดเกณฑ ความค บหน าลงในโปรแกรม Microsoft Project การระบ ความค บหน าของงาน ว ธ การบ นท กโครงการเข าส Project Server การกาหนด Address ของ Project Server การบ นท กโครงการเข าส Project Server ว ธ การค นหาโครงการใน Project Server การเข า Microsoft Project Server การเข าไปด โครงการ เทคน คการค นหาโครงการ เอกสารแนบเพ มเต ม ว ธ การ Set up ระบบ EPM ให ใช งานร วมก บ Microsoft Office Project ว ธ การตรวจสอบระบบเม อทาการ Set up เสร จแล ว ว ธ การใส ข อม ลเก ยวก บงบประมาณ ต วอย างการรายงานแผน/ผลการดาเน นงานรายโครงการในระบบ GSMS ผ านโปรแกรม MS-Project 2007 แบบท ต วอย างการรายงานแผน/ผลการดาเน นงานรายโครงการในระบบ GSMS ผ านโปรแกรม MS-Project 2007 แบบท บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด i ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 .. การสร างโครงการใหม. ว ธ การสร างโครงการ ในส วนของการดาเน นการในโครงการน น ข นตอนแรกท ต องทาค อ การสร างโครงการ ซ งม ว ธ การด งน. เล อกท เมน ช อ File แล วให เล อกท คาส ง New 2. จะปรากฏ Task Pane ช อ New Project หล กจากน นให คล ก Blank Project ซ งอย ใน Task Pane ด งกล าว 2 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 3. จากน นก เร มสร างข อม ลของโครงการได ท นท.2. การสร าง Task หล งจากท ได สร างโครงการข นมาแล ว ข นตอนในลาด บต อไปก ค อการจ ดการก บรายละเอ ยดต างๆของโครงการ โดย เร มต งแต การป อนข อม ลลงไปในโครงการไปจนกระท งการปร บแต งแก ไขส วนประกอบในโครงการท ม อย ซ งม ว ธ การด งน. ระบ ช อของงานท เรากาหนดในโครงการหน งๆในคอล มน Task Name 2. ระบ ค าระยะเวลาในการดาเน นการของแต ละงาน ซ งตามปกต แล วจะม หน วยเป นจ านวนว น ลงในคอล มน Duration 3. ก าหนดว นเร มต นของงานลงในคอล มน Start 4. สาหร บค าในคอล มน Finish ซ งค อว นท ส นส ดของงานน น โปรแกรมจะทาการคานวณให จากว นท เร มต น (Start) และระยะเวลา (Duration) ในการดาเน นงานท ได ใส ลงไป บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 2 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 การแทรก Task ในโครงการ ในการทางานโครงการ บางคร งอาจล มใส Task ลงไปในข นตอนการดาเน นงานข นตอนใดข นตอนหน ง ซ งในส วนน ผ ใช งานสามารถทาการแทรก Task ลงไปใหม ได ด วยข นตอนด งน. คล กหมายเลขแถวท เราต องการแทรก Task 2. คล กเล อกเมน Insert New Task 2 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 3 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 3. จะปรากฏ Task ใหม ข นมา ให พ มพ รายละเอ ยดของ Task ท ต องการลงไป 3.4. การลบ Task ด งน ในกรณ ท เราไม ต องการใช Task ใด Task หน งภายในโครงการ ก สามารถทาการลบ Task น นออกไปได ด วยว ธ การ. คล กหมายเลขแถวของ Task ท ต องการลบ (ในต วอย างน ค อแถวท 5) 2. คล กเมน คาส ง Edit Delete Task 2 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 4 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 3. Task ท เล อกไว ก จะถ กลบออกไป.5. การย าย Task สาหร บการจ ดเร ยง Task ในโครงการน น สามารถท จะย ายตาแหน งสล บการจ ดเร ยง Task ได ด วย โดยต วอย าง ด านล างเป นการย าย Task ลาด บท 4 (แจกจ ายงานแก ผ ร วมงาน) ให ไปอย ลาด บท 3 ซ งม ว ธ การด งน. คล กหมายเลขแถวของ Task ท ต องการจะย าย (ในต วอย างน ค อหมายเลข 4) 2. คล กเล อกเมน Edit Cut Task 2 3. คล กหมายเลขแถว ท ต องการนา Task ไปวาง (ในต วอย างน ค อหมายเลข 3) บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 5 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 4. คล กเล อกเมน Edit Paste จะปรากฏข อม ลของ Task ในตาแหน งใหม บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 6 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 .6. การสร างงานย อย งานย อย (Sub Task) ค องานท เป นรายละเอ ยดของงานหล ก (Summary Task) โดยงานย อยหลายๆงานรวมก นจะ ได เป นงานหล ก โดยต วอย างด านล างต องการก าหนดให งานแถวท 6, 7 และ 8 เป นงานย อยของงานแถวท 5 ซ งการสร างงาน ย อย ม ว ธ การด งน. คล กท แถวของงานท ต องการก าหนดให เป นงานย อย 2. คล กป ม 2 3. งานท ได เล อกไว จะไปปรากฏเป นงานย อย 3 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 7 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 .7. การเปล ยนสถานะจากงานย อยให เป นงานหล ก ในส วนของงานย อย (Sub Task) ท ปรากฏข นมาน นเราสามารถทาการเปล ยนแปลงให กลายเป นงานหล กของ โครงการได โดยต วอย างด านล างต องการทาให งานย อยแถวท 6, 7 และ 8 เปล ยนสถานะเป นงานหล ก ซ งม ว ธ การด งน. คล กเล อกงานย อยท ต องการเปล ยนสถานะให เป นงานหล ก 2. คล กป ม 2 3. งานย อยท เล อกไว ก จะเปล ยนสถานะเป นงานหล ก 3 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 8 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 2. การจ ดการความค บหน าของโครงการ ด งน ผ ท ร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมายต องทาการระบ ความค บหน าของงานท ได ร บมอบหมายด วย โดยม ว ธ การ 2.. กาหนดเกณฑ ของความค บหน า เร มต นผ ใช งานต องก าหนดเกณฑ ของความค บหน าก อน ซ งต องก าหนดว าความค บหน าของโครงการม ก ระด บ แต ละระด บม ค า % complete อย ในช วงใด และแต ละระด บม ร ปแสดงสถานะเป นอย างไร ซ งตารางด านล างแสดงถ งต วอย าง ของเกณฑ ของความค บหน า ระด บ ความหมาย % Complete ร ปสถานะ ส 5 ด มาก X 80 เข ยว 4 ด 60 X 79 เข ยวเข ม 3 ใช ได 50 X 59 น าเง น 2 แย 40 X 49 เหล อง แย มาก X 39 แดง บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 9 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 2.2. การกาหนดเกณฑ ความค บหน าลงในโปรแกรม Microsoft Project การสร างคอล มน Indicator เพ อแสดงสถานะความค บหน าของงาน. คล กเล อกเมน Tools Customize Fields 2. จะปรากฏกล องข อความ Customize Fields ให คล ก Tab Custom Fields 3. คล กเช คบอกท ช อง Task 4. ช อง Type ให เล อกค าเป น Number บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 0 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 5. คล กท ข อความ Number 6. คล กป ม จะปรากฏกล องข อความ Rename Field ให แก ไขคาว า Number เป น Indicator 8. คล กป ม 7 8 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 9. หล งจากน นโปรแกรมจะกล บไปท กล องข อความ Customize Fields ให คล กเช คบอกท ช อง Formula 9 0. จะปรากฏกล องข อความ Microsoft Office Project ให คล ก 0 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 2 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 . ให คล กเช คบอกท ช อง Formula 2. จะปรากฏกล องข อความ Formula for Indicator ข นตอนต อไปค อทาการก าหนดว าคอล มน Indicator ท เรา ก าล งสร างใหม น น ต องการให ด งค ามาจากคอล มน % Complete (เปอร เซ นต ความค บหน า) ซ งสามารถทาได โดย ให คล กท Field 3. ให เล อก Number 4. ให เล อก % Complete บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 3 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 จะปรากฏข อความ [% Complete] 6. คล กป ม บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 4 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 จะปรากฏกล องข อความ Microsoft Office Project ให คล ก 7 8. หล งจากน นโปรแกรมจะกล บไปท กล องข อความ Customize Fields ให คล กเช คบอกท ช อง Use formula 9. ให คล กเช คบอกท ช อง Graphical Indicators บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 5 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 20. คล กป ม จะปรากฏกล องข อความ Graphical Indicators for Indicator ให คล กเช คบอกท ช อง Nonsummary rows 22. ให เล อกค าเง อนไขในคอล มน Test for Indicator โดยกดท ป ม 23. ให ใส ค าช วงของ % Complete ในช อง Value(s) บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 6 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 24. ให เล อกท ต องการแสดงในแต ละระด บความค บหน าในคอล มน Image โดยกดท ป ม ให ระบ ค าในคอล มน ต างๆด งน Test for Indicator Value Image is grater than or equal 80 is grater than or equal 60 is grater than or equal 50 is grater than or equal 40 is less than คล กป ม บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 7 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 26. หล งจากน นโปรแกรมจะกล บไปท กล องข อความ Customize Fields ให คล กป ม 26 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 8 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 2.3. การระบ ความค บหน าของงาน การกาหนดให แสดงคอล มน % Complete การระบ ความค บหน าของงานต องทาการระบ ลงในคอล มน % Complete ซ งปกต ในตอนเร มต นโปรแกรม Microsoft Office Project จะซ อนคอล มน % Complete ไม ให เราเห น ผ ใช ต องทาการด งคอล มน % Complete ออกมาให แสดง ซ งม ว ธ การด งน. เล อน Mouse ไปท ตาแหน งคอล มน ท ต องการให แสดงคอล มน % Complete 2. จากน นคล ก Mouse ขวาแล วเล อก Insert Column 2 3. จะปรากฏกล องข อความ Column Definition หล งจากน นท ห วข อ Field Name ให เล อกค าเป น % Complete 4. คล กป ม 3 4 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 9 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 5. จะปรากฏคอล มน % Complete ให เห น 5 การกาหนดให แสดงคอล มน Indicator จากท เราได สร างคอล มน Indicator เพ อแสดงสถานะความค บหน าของงานแล วน น โปรแกรม Microsoft OfficeProject จะซ อนคอล มน Indicator ไม ให เราเห น ผ ใช ต องทาการด งคอล มน Indicator ออกมาให แสดง ซ งม ว ธ การด งน. เล อน Mouse ไปท ตาแหน งคอล มน ท ต องการให แสดงคอล มน % Complete 2. จากน นคล ก Mouse ขวาแล วเล อก Insert Column 2 บร ษ ท ท.เอ น.อ นฟอร เมช น ซ สเท มส จ าก ด 20 ส ญญาเลขท 40/2554 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 3. จะปรากฏกล องข อความ Column Definition หล งจากน นท ห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks