ก 506 Version 3.10 ก ก!!"! ก # $ % "& PDF

Description
ก 506 Version 3.10 ก ก ก 2552 ก 506 Version 3.10 ก 1 ก ,000 ก ก ก , กก ก ก ก ก Epidem ก 506 Dos ก ก ก ก Microsoft Access 2003 ก Epi Info ก 506 ( Version

Please download to get full document.

View again

of 117
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 62 | Pages: 117

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก 506 Version 3.10 ก ก ก 2552 ก 506 Version 3.10 ก 1 ก ,000 ก ก ก , กก ก ก ก ก Epidem ก 506 Dos ก ก ก ก Microsoft Access 2003 ก Epi Info ก 506 ( Version ก R506) ก ก ก ก ก 2549 ก กก ก TPN ก 506 ก 2549 ก 506 ก Epidem, Epiprow, HCIS 506 ก Epidem ก 506 ก ก 506 Epidem ก 506 Run Windows ก ก ก ก ก ก ก Excel power point ก ก.MDB source code ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552 ก ก ก ก - Set - ก Set (..) 1 2 ก ก 2 ก ก MS Access 2 ก Short Cut ก ก.. 4 ก ก ก 6 ก ก ก 7 ก ก 8 ก - ก Addrcode 9 - ก ก Addrcode 10 - ก ก ก 14 - ก Epidem 17 - ก. (structure Epidem) VEpiprow 20 - ก ก...HCIS ก ก 21 - ก... ก 23 - ก E E ก 28 ก 32 - ก ก 34-2 ก 36 ก - ก ก ก ก 42 ก 43 ก - Epidem ก ก... office 46 - ก... hospital E0 E ก ก ก 53 - ก ก 54 - ก 58 - ก 63 - ก PowerPoint 64 - ก Microsoft Word 65 - ก 66 - ก ก 79 ก ก - ก 82 - ก 84 - ก 88 - ก ก ก 5 89 Epidem, ก ก ก EPE0 100 ก update ก Version ก ก ก Windows Vista 103 ก ก ก ก.DBF 103 ก ก. 104 1 ก ก 506 Version 3.10 ก 506 MS Access Version 2003 ก ก ก ก ก ก MS Access ก ก Source Code ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก 506 ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - (RAM) 256 MB - ก Windows XP Vista ก Microsoft Office Version ก Epi_Info for Windows ก ก ก Set กก 800 * Set ( ก ) ก Set Mouse Desktop ก ก Shortcut 1. ก Properties 2. ก Settings 3. Mouse Screen Resolution กก 800 * 600 2 ก Set ( ก ) 1. ก Start. control panel 2. ก Regional ans language Options 3. ก ก Regional Options ก ก ก Thai 4. ก ก Advanced ก ก ก Thai 5. ก Apply ก ก ก ก Copy Directory R506 ก CD C:\ ก 506 Version 102 Rename C:\R506 C:\R506_old ก Copy R506 Version C: ก ก Microsoft Access ก ก 506 กก ก ก 506 ก Microsoft Access ก ก ActiveX control 3 ก Register ก ก File File CD C:\R506 ก ก File ก.OCX file 4 file ActiveX control ก ก ก ก (Macro) ก (Security) Microsoft Access ก ActiveX control Set ก ก Shortcut ก ก ก (LOW) ก ก 4 1. ก Files ProgR506.MDB ก sent to ก Desktop (Create Shortcut) ก Shortcut Desktop 2. ก Shrortcut ก Rename ก ก Shortcut ก Properties ก Change Icon ก ก.. Key ก 506 ก ก ก ก Key.. Key Data.. ก ก ก.. ก 5 ก ก Double ก Shortcut ก ก 2. ก ก Path MSACCESS.EXE ก C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE ก ก 506 ก Microsoft Access 2003 ก Files Msaccess.exe ก ก Path C:\Program Files\Microsoft office\office11\msaccess.exe MSACCESS.EXE ก 506 Key ก Microsoft Office ก ก Path ก ก Files MSACCRSS.EXE Path ก ก ก Microsoft Access 2 Version Access 97 ก Access 2003 Path ก ก ก ก Browse ก Path ก ก Browse ก Path ก Microsoft office Access 2003 ก MSACCESS.EXE ก Open 6 ก ก Save ก ก ก ก save ก ก OK ก ก ก ก ก ก 3. ก.. ก Key ก ก Key Data ก ก ก 506 ก ก Click ก ก Click ก ก ก ก Click OK ก ก ก ( ก 506 Version 102) ก 506 ก ก Epidem Vepiprow ก ก ก ก ก 506 ก... ก file Fox Excel ก File.DBF 4 File ก (Ampur.dbf, Tumbon.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf) Ampur.dbf Tumbon.dbf Mooban.dbf Hserv.dbf Codeam 2 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codetm 4 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codevl 6 ก (Character) A2 (Character) Pop ก Codehs ก 6 ก (Character) Name ก (Character) (Number) (Number) (Charecter) File 4 File copy C:\R506\codeepidem ก Epidem ก ก epidem copy Ampur.dbf, Tumbon.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf C:\R506\codeepidem 4 file ก ก Epidem ก... ก ก ก ก ก ก 5.,,. 3 ก ก ก ก ก ก Office ก ก ก ก ก ก ก.. ก ก ก ก ก 506 7 ก ก 8 9 ก ก ก ก 1. ก กก key ก ก ก 506, Epidem, Vepiprow ก ก ก ก Epidem, Vepiprow, ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 506 ก 2 1. ก 506 addrcode 2. ก 506 ก addrcode 2 ก key ก 506 ก ก - ก 506 addrcode key dropdown ก key 8 ก 10 - ก 506 ก addrcode ก ก กก key 8 ก ก ก Version ก 3.3 ก key ก ก ก 2 Click ก E0./. ก ก ก ก ICD10 ก ก ก ก ก.506 ก E1./. ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก , 11 ก ก 13 ก ก ก ก Link ก ก HN ก ก '-' ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / / ก ก ก ก 3 ก ก ก 1 ก (1) (2) ก ก 1 ก (1) (2) (3) (4) (5) Click ก ก ก 1 ก ก 1 8 (1) (2) / ก / (3) (4) (5) ก (6) (7) (8) กก 1 ก ก ก 1 ก (1) (2) ก (3) ก ก ก ก ก 12 ก ก ก ก กก ก ก addrcode ก ก 8 ก ก ก addrcode click dropdown ก ก ก 506 / ก ก ก 1 ก (1) (2). (3) ก ก Mouse กก (1) ก (2) ก (3), ก ก (4) (5) (6) ก (7), (8) (9) (10) (11) / (12) (13) ก (14) (15) ก /. ก ก ก ก / / ( / / ). ก ก / / ( / / ) ก ก ก 1 ก.506 (1).. (2).. (3).. (4) ก ก (5). (6).. ก ก. 13 (7) ก/.. ก (8) ก ก. = 1,. = 2,. = 3, = 5,. = 5 Key ก ก ก Hserv ก ก ก.. ก ก ก ก ก ก Key ก ก. ก ก 1 ก.506 (1) ก (2) (3). ก ก 1 ก.506 (1) (2) (3) ก (4) = 2 ก ก ก ก / / ( / / ) ก ก ก / / ( / / ) ก ก ก ก ก - Enter Enter ก ก ก Record ก ก - ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ESC Mouse Click Close ก ก ก 506 14 ก 507 ก ก 507 Record ก ก ก E0 ก Record ก click E0 ก ก ก click E0 = 2 ก ก ก ก ก ก ก Click Close ก Click Delete Record Record E0 ก Delete Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก click ก ก ก ก ก ก Mouse Click ก ก ก 15 ก ก ก กก 1. ก ก 2. ก ก กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ( ก ก ก ก ก ก ก ก ) ก ก Set ก ก ก ก Update ก ก ก ก ก Update ก ก ก ก ก ก ก ก ( Update ก ก ก ก ก ก 1 ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ) 16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก กก ก ก ก ก ก ก ก ) 17 ก Epidem 2 ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก 506 ก file ก ก Epidem 2549.dbf zip ก zip ก ก file Epe02549.dbf ก ก ก ก Epidem ก ก ก Browse ก ก ก ก ก 18 ก OK ก ก OK ก E0 ก ก ก OK Ok V.4 Ok ก V. ก 4 ก ก Epidem Version ก OK ก V. ก 4 Version 4.01 ก OK ก V.4 ก ก ก ก record ก OK ก ก ก. (Structure Epidem) ก ก ก 1. ก ก ก 506 ก ก Epidem File ก ก.zip.DBF 2. ก ก File Structure Epidem File.DBF ( ก ก ก ก ) 19 Browse ก ก OK ก E0 ก ก ก update ก ก ก ( ก 506 E0 ก ก ก ) ก ก Epidem Version ก ก V. ก 4 Version 4.01 ก ก V.4 ก ก file Ep2main.dbf ก ก V. ก 4 20 VEpiprow กก ก ก Epidem VEpiprow ก ก ก 506 ก VEpiprow ก ก ก ก ก ก... HCIS ก ก ก HCIS ก ก ก ก ก ก ก File ก Ep2main.dbf Key ก ก ก ก ก HCIS ก ก ก ก OK ก ก ก ก ก HCIS ก ก ก ก ก ก 01 ก ก ก ก 506 ก 21 ก EPE0 ก ก 506 ก ก... ก ก ก Browse ก EPE02549.dbf ก OK.dbf.txt ก OK.txt ก E0 E0 ก OK ก ก ก ก ก ก ก 506 ก. ก structure ก ก ก ก ก ก (ก ก ก ก ก ก ก ) 2. ก ก Browse ก ก ก ก ก.dbf.txt.dbf ก.dbf.txt ก.txt 22 ก ก ก ก ก Folder C:\R506\EPSEND\ A011.DBF ( 01 1) 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก E0 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 23 6. ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก... ก ก... ก 1. ก ก 24 2. ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก 1 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก Drive ก ) ก P A E0 ก ก 1 20 ก ก 1 20 ก ก ก ก Drive C:\R506\EPSEND ก P3051_1_20 ก ก ก ก ก ก ก ก.dbf.txt ก.dbf ก.dbf ก.txt ก.txt ก Drive ก ก OK 25 5. ก ก ก ก ก ก ก 6. ก Drive ก ก ก Drive ก ก C:\R506\EPSEND ก ก ก... ก 506 ก ก ก 506 ก ก ก ก File ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก E0 ก ก ก ก Drive ก C:\R506\epsend ก ก Drive ก File ( File ก ก ก P A R File ก PR01To06 File AR01To06) ก ก.dbf ก.txt ก ก ก ก ก 26 Refer ก ก E0 ก E0 ก ก.dbf ก.txt ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (print preview) ก ก ก ก ก 27 E0 E1 E0 E1 ก ก ก ก ( ) ก ก file MS.Excel ก ก C:\R506\Report 28 ก ก E1 ก ก ก E1 ก ก ก Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก E0 ก ก 2 ก Field Hserv ก Field Addrcode ก ก 507 EPE0 ก ก MS Access ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก /1/ /12/2549 ก ก Word ก Excel C:\R506\Report\ ก ก +.. ก ก word ก.RTF ก ก Excel ก.xls ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 30 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Excel ก ก ก ก ก ก ก ก ก word ก C:\r506\reported 31 ก ก ก 32 (Datereach) ก ก ก 2552 ก ก ก ก Mouse ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก word excel ก C:\R506\Report ก (STI) ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก 33 ก ก ก ก - Median Median - ก 2 ก Spot Map ก 54 ก ก ก 82 ก ก ก ก ก ก ก ก 34 ก ก ก 0 ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก ก ก 2.1 ก / ก / ก (ก ก ก ) 2.2 ก ก ก ก 01 ( 81 ( ) ก ก ก (26,27,66), (04,05,06), (07,08,09), ก (28,29), (21,22), ก (10-13, 69-70), ก (25,53) (32,33,34) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก /01/2550 ( ก ก ก ก ก ) 2.5 ก ก ก ก ก 3. ก Export Word 2 ก ก ก ก ก 3.1 Export Word ก ก ก Export To Word ( ก ก) ก ก ก ก Microsoft Word ก ก ก ก Copy ก ก ก Microsoft Excel ก ( Microsoft Excel copy ก Tbltotal.xls C:\R506\Report) ก ก ก ก ก ( ก ก ) ก ก ก Microsoft Word Excel copy ก ก Excel Word ก ก ก ก ก ก Export to word ( ก ก) ก File ก C:\R506\Report\ ก ก ก Microsoft word ก ก ก ก ก ก กก ก ก กก ก ก Excel ก Copy 2 ก ก ก ก ก (Early Detection) ก ( 506) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Threshold) ก ก กก ก ( ) ก 2 ก ก 1 ก 2 ก ก 1 1 admitted ก (SRRT) ก 37 38 ก ก ก 2 ก 2. ก 2.1 ก 2.2 ก ก (SRRT) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.3 ก ก Set 2.4 ก ก ก ก ก ก ก ก SRRT ก 2.5 ก ก ก ก ก ก (SRRT) ก ก ก ก UPDATE DATA ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก Excel ก Export to excel ก ก Excel ก C:\R506\Report 40 ก Excel ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. SRRT ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 41 ก. 1. ก ก. CUP ก 2. ก ก CPU ก ก htum_name ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 42..../PCU/CUP..../PCU/CUP ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 43 ก ก Organism Influenza Influenza A (H1N1) 2009 Influenza organism ก ก ก ก ก ก ก ก... Epidem ก ก ก ก Epidem copy file ampur.dbf, tumbol.dbf, mooban.dbf, hserv.dbf c:\epidem\data c:\r506\codeepidem ก 4 file ก ก file epidem ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 44 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ,950107,950108,950109,950110,950111,950112,950113, ก ก ก 506 45 3. ก ก ก ก 506 ก ก (ADDRCODE) 506 ก ก ก ก ก ก 506 ก ก 506 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 46 ก ก ก... Office ก ก ก ก ก ก Office ก ก Hospital Hospital. ก. ก ก ก ก Office ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Hospital ก ก ก ก... Hospital ก 47 ก... Hospital ก ก Hospital ( ก ก ก... Office) ก ก ก ก Mouse ก ก ก ก ก ก ก ก ก 91 ก ก. ( 12, 13, 17, 52, 32, 33, 34, 35, 37) ก (32) (33) (34) (35) (37) ก ก ก ก (12) ก (13) ก (17) (52) ก ก ก ก Record ก ก 1 Record ก ก Record ก ก Rabies (42) (14) STI (ก 37, 38, 39, 40, 41, 79, 80, 81) ก (47) ก ก ( 42) (Field Result 2) ก ก ( 14) (Field Result = 2) ก STI ( 37 41, 79 81) (Field Result = 2) กก ก ( 47) (Field Result = 2) ก ก ก 60 ก ก Cholera (01) ก (19) (20) Diphtheria (23) ก (35) (36) Kala azar (68) Trichinosis (46) AFP (65) AEFI (78) ก ก ก ก ก ก ก (21, 22) ก (26, 27, 66) ก 1 ก ก ก ก (53) 1 (60) 10 กก ก (64) 15 AFP(65) 15 ก ก 22, 21 ก 66, 27, 26 ก ( ก 10 ) 64 กก ก Pneumoconiosis ( ก 15 ) 53 ก ก ก ก ( กก 28 ) 65 AFP กก 15 ก ก ก ก ก ก ก (25, 53) ก ก ก. (64) Disease = ก ก ก ก (Field Type 2) Disease = 64 Hospital = 5 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก 48 49 ก addrcode ก 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 507 ก EPE0 ก Hserv ก 8 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 507 ก EPE0 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Field ก ก ก (agey agem aged) (agem) 11 กก 11 ก ก (metropol) 0 3 ก (hospital) 0 ก ก (occupat) 0 11 (marietal) 0 5 ก (sex) (race) 0 ก 1 ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก ก Record ก ก Delete 1 Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 Record ก ก ก Epidem 00 ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก ก ก Epidem ก ก ก ก ก ก ก ก record Sex ก ก ก ก ก 3 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 1 ก ก ก 2 1 กก 1 ก Record 1 2 ก 3 ก ( ก ) ก ก ก ก file ก ก ก ก 50 51 ก ก ก c:\r506\data_error\check_.xls file ก ก excel sheet excel sheet ก ก sheet ก ก ก ก ก ก 507 EPE0 ก ก ก Sheet Dup_name 12,13,17, 52, 32, 33, 34,35, 37 Wrong_result ( 42) ( 14) STI ( 37 41, 79 81) ก ( 47) Ds_invest ก Cholera (01) ก (19) (20) Diphtheria (23) ก (35) (36) Kala azar (68) Trichinosis (46) AFP (65) AEFI (78) Wrong_age 22, 21 ก 66, 27, 26 ก ( ก 10 ) 64 กก ก Pneumoconiosis ( ก 15 ) 53 ก ก ก ก ( กก 28 ) 65 AFP กก 15 Death Wrong_mooban Wrong_hserv Datesick_dup ก ก ก Datedefine_dup ก ก ก ก ก ก Dsname_dup ก Over_date ก ก E0 E1 52 E0 E1 ก 506 ก ก ก ก E0 E1 Record ก E0 ก ก E0 E1 ก ก E0 ก E0 ก E0 ก ก ก E0 ก 2 53 ก ก ก ก Computer ก ก ก ก กก Drive ก ก ก ก ก ก ก.. Epe Epe02550 ก ก ก Drive ก ก ก ก 2550 ก ก C_mooban2550 ก drive ก ก ก 54 ก ก ก ก ก ก ก ก Key 506 ก Epi map ก ก ก Epi Info ก Epi Info ก ก (CDC) (Public Domain) ก ก ก ก ก ก 1. ก Epi Info ก CD ก ก ก Epi_Info 1. ก ก Dive CD-ROM ก Folder ก ก ก C:\EPI_INFO_2002 ( ก ก ก ) 2. Double Click Files Setup.exe ก 3. ก ก ก ก Next 4. ก ก C:\Ep_Info ก Next 55 5. ก ก ก ก ก ก ก ก Next 6. ก ก ก Next 7. ก ก 8. ก Shortcut ก Yes 9. ก ก ก ก Link Web site CDC Internet ก ก No ก ก No 10. ก ก ก Short Cut Desk Top ก Start ก Programs ก ก Epi info ก ก ก 2. Files Files EERI Shape Files 5 ก ก DBF, SBN, SBX, SHP, SHX 3 ก M M25.DBF, M25.SBN, M25.SBX, M25.SHP, M25.SHX ก C:\R506\MAP\MAPPRO ก PT PT25.DBF, PT25.SHP, PT25.SHX ก C:\R506p\Map\Maptum ก V Copy C:\R506p\Map\Mapvill V25.DBF, V25.SHP, V25.SHX ก M M2501.DBF, M2501.SBN, M2501.SBX, M2501.SHP, M2501.SHX ก C:\R506\MAP\MAP\AMP ก V Copy C:\R506p\Map\Mapvill V2501.DBF, V2501.SHP, V2501.SHX ก V Copy C:\R506\Map\Mapvill V DBF, V SHP, V SHX 3. ก.MDB 3 ก MAP.MDB C:\R506\MAP 56 57 PRO .. .MDB C:\R506\MAP\MAPPRO.. ก PRO2548.MDB AMP .. .MDB ก C:\R506\MAP\MAPAMP.. ก AMP2548.MDB ก ก Map.PGM ก ก ก Epi map ก ก ก ก ก ก 5. ก Printer ก Set Printer ก Local (Printer Set ก Lan) Printer ก Lan Printer ก Local ( PC ) ก ก ก Local ก ก Start ก Setting ก Printer and Fax ก Printer Printer ก ก ก Printer ก Local Printer ก Local ก 1. Add a printer 2. Next 3. ก Local Printer 4. ก Use the following port 5. ก Printer ก Net ก Printer 58 6. Key ก Key ก ก ก Key ก Menu ก ก ก Key ก ก ก 506 (Geographical charts) ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก spot maps area maps 1. (Area maps) ก / ก ก ก ก ก ก 2. (Spot maps) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก / ก / ก (ก ก ก ) ก ก ก ก 01 ( ก ) 81 ( ) ก ก ก (26, 27, 66), (04, 05, 06), (07, 08, 09), ก (28, 29), (21, 22), ก (10-13, 69-70), ก (25, 53) (32, 33, 34) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก 3. ก Update Data ก ก ก 4. ก ก Key ก Key ก Key ก ก ก Area Map (Spot Map) ก Run Area Map ก ก ก 1. ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก Reset Legend 2 ก Apply ก ก ก ( ก ) 1. ก Map Manager 2. ก Properties 3. ก Choropleth 4. ก ก ก ก ก ก ก 5 5. ก ก Reset legend 2 ก 6. ก ก ก ก ก ก 7000 ก ก ก ก ( ) 3 กก 2 ( ) 4 กก 3 ( ) 5 กก 4 ( ) ก ก ก ก ก ก 7. ก Apply ก ก 2. ก ก ก (Symbol) ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก 1. ก ก ก (Qualitative Symbol) 2. ก ก ก ก (Quantitative Symbol) ก ก (Quantitative Area Symbol) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Choropleth map ก ก ก ก ก ก ก 60 ก ก ก ก Epimap 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ( ก ) 61 ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก 62 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager ก Properties ก Choropleth ก ก Apply ก ก ก ก ก ก ก ก Map manager Text Fields ก ก Name ก Properties ก Adv Labels - ก Overlay - ก ก Font ก Font - ก AngsanaUPC ก Apply2 1. ก Map manage 2. ก Properties 3. ก Adv Labels 4. Text Fields ก ก Name 5. ก ก Font ก Font ก ก Angsana UPC 6. ก Overlay 7. ก Apply 2 ก Spot Map (Spot map) ก ก ก ก ก (Cluster) ก ก ก 1. ก ก ก ก ก 3. ก Update Data 4. ก Run Spot Map 64 5. ก ก Map Manager ก ก 6. ก ก Properties ก ก 6 ก Single Unique Choropleth Std labels Adv labels Dot Density ก ก Dot Density 7. Dot Value ก ก ก ก Dot size ก ก ก Dot Color ก ก ก Apply ก ก PowerPoint ก ก ก ก 3 ก Epimap, PowerPoint, Excel ก ก Epi map ก Edit ก Copy ก Power Point ก ก ก ก ก 506 Export ก C:\R506\Report ก ก ก Rate ก ก ก Copy PowerPoint ( ) ก ก Microsoft Word 65 66 ก ก ก 506 ก Files ก ก C:\R506\Map\MAPPRO ก ก C:\R506\Map\MAPAMP ก Files ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก.6 ก ก 67 ก 1. ก Epi Info ก Create Map 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks