5. โครงการศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของ ประเทศไทยและต างประเทศ (2552) - PDF

Description
1 5. โครงการศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของ ประเทศไทยและต างประเทศ (2552) อาร ยา มน สบ ญเพ มพ ล เรวด จร งร ตนาพงศ วณ ชชา อ วมแจ ง เน องจากป ญหาการใช ท ด นท เก ดข นในเขตเม องและชนบท เช

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 6 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 5. โครงการศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของ ประเทศไทยและต างประเทศ (2552) อาร ยา มน สบ ญเพ มพ ล เรวด จร งร ตนาพงศ วณ ชชา อ วมแจ ง เน องจากป ญหาการใช ท ด นท เก ดข นในเขตเม องและชนบท เช น ป ญหาน าท วมข ง ปร มาณพ นท ส เข ยวน อย การใช ท ด นไม ม ระเบ ยบ การส ญเส ยพ นท เกษตรกรรม ป ญหาการเข ามาท าก นในท ด นของร ฐ ป ญหาด นถล ม เป นต น ด งน น การศ กษาเพ อทบทวน การบร หารจ ดการท ด นจ งม ความส าค ญเป นอย างย ง ตลอดจน การศ กษาการวางแผนการใช ท ด น ในหลายประเทศ เพ อให ม การจ าแนกท ด นเพ อการใช ประโยชน ท ด นอย างถ กต องและเหมาะสม ได แก พ นท เพาะปล กข าว พ นท ปล กพ ชไร พ นท ปล กไม ย นต น พ นท ป า พ นท อ ตสาหกรรม พ นท อย อาศ ย พ นท เพ อส นทนาการ และพ นท อ นๆ เพ อควบค มการใช ประโยชน ท ด น และพ ฒนาพ นท ให เหมาะสมก บศ กยภาพของท ด น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการท ด นเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดและเป นธรรมต องใช เคร องม อ หลายด าน ได แก กฎหมาย เศรษฐศาสตร การจ ดการองค กร และการจ ดการข อม ล แม ว าประเทศไทยม การด าเน นการโดยใช เคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นของประเทศ ได แก การวางนโยบาย ก าหนดมาตรการ และออกกฎหมายควบค มการใช ท ด น การกระจาย การถ อครองท ด น การพ ฒนาท ด น เป นต น แต การด าเน นการท ผ านมาย งไม น าไปส การใช ประโยชน ท ด นอย างม ประส ทธ ภาพ ย งม ป ญหาด านท ด น เช น สภาพท ด นเส อมโทรม การกระจ กต วของขนาดการถ อครองท ด น การเก งก าไรในการซ อขายท ด น การม พ นท รกร าง ว างเปล าโดยไม น ามาใช ประโยชน จ านวนมาก ท น าไปส ป ญหาของการไร ท ด นท าก น ของประชาชนบางส วน ด งน น จ งควรม การศ กษาเพ อทบทวนเคร องม อการบร หารจ ดการท ด น ท หลายประเทศใช และประสบความส าเร จ เพ อน าไปส การก าหนดนโยบาย มาตรการ และออกกฎหมาย หร อการศ กษาว จ ยเคร องม อท เหมาะสมส าหร บประเทศไทยต อไป 2 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด นท หลายประเทศใช และประสบความส าเร จ เพ อน ามาเปร ยบเท ยบก บประเทศไทย 2. เพ อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย หร อห วข อการศ กษาว จ ย ท สามารถน าไปใช ในการบร หารจ ดการท ด นอย างม ประส ทธ ภาพต อไปในอนาคต 3. ขอบเขตการศ กษา การศ กษาน จะท าการรวบรวมและทบทวนเคร องม อในการบร หารจ ดการ ท ด นของประเทศไทย และต างประเทศ จ านวนไม น อยกว า 5 ประเทศ 4. ว ธ การศ กษา การทบทวนเคร องม อการบร หารจ ดการท ด น ม การด าเน นการ ด งต อไปน 1. รวบรวมข อม ลจากเอกสารการบร หารจ ดการท ด น นโยบาย หน วยงานท เก ยวข อง ก บการบร หารจ ดการท ด นของประเทศไทยและต างประเทศ และค นหาข อม ลเคร องม อ การบร หารจ ดการท ด นจากเว บไซต ต างๆ ท เก ยวข อง โดยน าเสนอหล กการการด าเน นการ ของเคร องม อต างๆ และยกต วอย างกรณ การด าเน นการภายใต สภาพเง อนไขต างๆ 2. ศ กษาเคร องม อในการบร หารจ ดการท ด น เพ อน าไปส การใช ประโยชน ท ด น อย างม ประส ทธ ภาพและย งย น ด วยการทบทวนและเปร ยบเท ยบเคร องม อในการบร หารจ ดการ ท ด นของประเทศไทยและต างประเทศในประเด นต างๆ ด งน 1) การควบค มการถ อครองท ด น ก) การจ าแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด น ข) การก าหนดเขตการใช ประโยชน ท ด น (Zoning) ค) การจ าก ดขนาดการถ อครองท ด น ง) การควบค มการแบ งแปลงท ด น การควบค มการขยายพ นท ตามแนวรอยต อเม องและชนบท การควบค มพ นท ปนเป อนมลพ ษ จ) การพ ฒนาท ด น การจ ดร ปท ด น การฟ นฟ เม อง การปฏ ร ปท ด น ฉ) เคร องม อการจ ดการด านเศรษฐศาสตร การใช มาตรการภาษ การให เง นสน บสน นเพ ออน ร กษ พ นท ท ม ความเปราะบาง และม ความส าค ญทางด านประว ต ศาสตร และว ฒนธรรม 3. ท าการเปร ยบเท ยบเคร องม อการบร หารจ ดการของประเทศไทยและต างประเทศ และว เคราะห ความแตกต างภายใต เง อนไขต างๆ 5. ผลการศ กษา 1. การควบค มการถ อครองท ด น 1) การจ าแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด น การจ าแนกท ด นของประเทศไทยและต างประเทศม ความคล ายคล งก น เป นการจ าแนกท ด นตามสภาพการใช ท ด นหร อตามสมรรถนะการใช ท ด น เพ อควบค มและ พ ฒนาท ด นให เหมาะสม โดยใช ภาพถ ายดาวเท ยมและการเด นส ารวจพ นท แต ม ความแตกต าง ในด านความละเอ ยดในการจ าแนกท ด นและความแม นย าของข อม ล รวมท งการจ ดแบ งประเภท การใช ประโยชน ท ด น เช น ประเทศออสเตรเล ยม การแบ งประเภทการใช ด นตามการจ าแนก การจ ดการและการใช ท ด นของประเทศออสเตรเล ย (Australian Land Use and Management Classification: ALUM) แบ งเป น 6 ประเภทหล ก ซ งม ความละเอ ยดของการจ าแนกท ด น ตามก จกรรมการด าเน นการ และจ ดประสงค หล ก-จ ดประสงค รองในการใช ท ด น และสามารถเปร ยบเท ยบข อม ลในช วงเวลาต างๆ ได ส าหร บของประเทศไทยจ ดแบ งเป น 5 ประเภท และม ข อจ าก ดของข อม ลการใช ประโยชน ท ด นท จะน ามาเปร ยบเท ยบ การเปล ยนแปลง และความละเอ ยดในการจ าแนกประเภทการใช ท ด น 2) การก าหนดเขตการใช ประโยชน ท ด น (Zoning) เม อเปร ยบเท ยบการแบ งประเภทเขตการใช ประโยชน ท ด นหล กๆ ระหว างประเทศไทย ก บ มหานครน วยอร ก ประเทศสหร ฐอเมร กา และประเทศเกาหล ใต ม ล กษณะไม แตกต างก นมากน ก กล าวค อ ม การก าหนดเขตท ด นท ใช การใช ประโยชน เป นเกณฑ (use-based) โดยแบ งออกเป น 3 เขตหล ก ค อ เขตท อย อาศ ย เขตการพาณ ชย และเขตอ ตสาหกรรม นอกจากการแบ งเขตตามประเภทท ง 3 ประเภทด งกล าวแล ว ในประเทศเกาหล ใต ย งได จ าแนกเขตการใช ท ด นส าหร บเขตพ นท ส เข ยวหร อพ นท เป ดโล ง เพ มข นมาอ กหน งเขต ขณะท ประเทศไทยม การก าหนดเขตพ นท สงวนเพ อควบค มการเต บโต 3 4 ของเม อง ซ งเท ยบได ก บการก าหนดเขตเขตควบค มการพ ฒนา (Restricted Zone: RDZ) ในระด บภ ม ภาคของประเทศเกาหล ใต 3) การจ าก ดขนาดการถ อครองท ด น Development การจ าก ดขนาดการถ อครองท ด นเพ อแก ไขป ญหาการกระจายการถ อครองท ด น ในกล มคนบางกล ม ซ งประเทศอ นเด ยและประเทศไทยประสบป ญหาการกระจ กต วของ การถ อครองท ด นในกล มคนบางกล ม และการซ อท ด นเก งก าไรเช นเด ยวก น โดยประเทศอ นเด ยในบางร ฐม การจ าก ดเพดานการถ อครองท ด นเพ อเกษตรกรรม ตามค ณภาพของท ด น และการจ าก ดการถ อครองท ด นในเม องให เหมาะสมก บจ านวนประชากร ท อาศ ยอย ในเม อง โดยการเวนค นท ด นส วนเก นท ไม ได ใช ประโยชน และน ามาพ ฒนาพ นท เพ อจ ดให ประชาชนท วไป พบว า การด าเน นการไม ประสบความส าเร จเท าท ควร ส าหร บของประเทศไทยไม ม การจ าก ดการถ อครองท ด นของเอกชน ซ งประสบป ญหา การกระจายส ทธ การถ อครองท ด นไปส ผ ต องการใช ท ด นอย างเหมาะสม ท าให การใช ท ด น ไม ม ประส ทธ ภาพ แต ม การจ าก ดขนาดการถ อครองในพ นท เฉพาะ ค อ การจ าก ดการถ อครอง ในพ นท ปฏ ร ปท ด นเพ อการเกษตร ให เกษตรกรสามารถถ อครองท ด นได ไม เก น 50 ไร ท งน แนวทางการจ าก ดท ด นในเขตเม องของอ นเด ยประสบป ญหาการใช เง นงบประมาณ จ านวนมากในการเวนค นท ด นส วนเก นและการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานในพ นท การฟ องร องเร ยกค าชดเชย และท าให ราคาท ด นในเม องเพ มส งข น 4) การควบค มการแบ งแปลงท ด น ประเทศไทยย งไม ม มาตรการควบค มการแบ งแปลงท ด นเพ อให การใช ท ด น สอดคล องตามแผนพ ฒนาช มชนอย างช ดเจน โดยท แนวทางการควบค มการแบ งแปลงท ด น ของประเทศไทยน น เป นเพ ยงการจ าก ดการแบ งแยกท ด นออกเป นผ นเล กผ นน อยเท าน น ย งไม ได ครอบคล มถ งการก าหนดค ณภาพของระบบสาธารณ ปโภค และการจ ดหาแหล งเง นท น เพ อพ ฒนาท ด นหล งการแบ งแปลง ด งเช น ท ม การด าเน นการในต างประเทศ เช น สหร ฐอเมร กา เป นต น อย างไรก ตาม มาตรการท ใกล เค ยงก นในกรณ ของประเทศไทย ได แก กฎหมาย การจ ดร ปท ด นเพ อพ ฒนาพ นท พ.ศ ท บ ญญ ต เก ยวก บการวางผ งจ ดร ปท ด นใหม จากท ด นหลายแปลง และให ภาคร ฐและเอกชนม ส วนร วมในการปร บปร งหร อจ ดสร าง โครงสร างพ นฐานเพ อพ ฒนาท ด น 5) การควบค มการขยายพ นท ตามแนวรอยต อเม องและชนบท เม องใหญ ของประเทศไทย โดยเฉพาะกร งเทพมหานคร ย งไม ได ม มาตรการ เพ อควบค มการขยายต วของเม องอย างเป นร ปธรรม ท าให ม การขยายต วของเม องออกไปเร อยๆ จนเก ดป ญหาต างๆ ตามมา ภาคร ฐพยายามแก ไขป ญหาด งกล าว โดยการสร างโครงสร าง พ นฐานและก าหนดพ นท ส เข ยวตามหล งการขยายต วของการต งถ นฐานของประชากร เม อเปร ยบเท ยบก บต างประเทศ เช น กรณ ประเทศอ งกฤษ ซ งใช นโยบายกร นเบลท เพ อก าหนดพ นท รอบเม องเป นพ นท เป ดโล งหร อพ นท ส เข ยว จะเห นได ว า ม แนวทางแตกต าง จากประเทศไทยค อนข างช ดเจน โดยท ร ฐบาลอ งกฤษค อนข างให ความส าค ญ ในการป องก นไม ให เม องขยายต วไปท าลายพ นท ชนบท และเพ อให คนในเม องสามารถ ใช พ นท กร นเบลท ในการพ กผ อนและส นทนาการได โดยไม จ าเป นต องเส ยเวลาเด นทางระยะไกล ในขณะท ประเทศไทย ไม ได ม แนวทางในการป องก นการขยายต วของเม องอย างจร งจ ง 6) การควบค มพ นท ปนเป อนมลพ ษ การควบค มด แลพ นท ปนเป อนมลพ ษของประเทศไทยม ความแตกต างก บ ประเทศอ งกฤษท ม การออกมาตรการควบค มพ นท ปนเป อนในป พ.ศ (Contaminated Land Regulations 2006) ในการควบค มการใช ประโยชน ในท ด น ท ม การปนเป อนมลพ ษ เพ อน าไปส การบร หารจ ดการท ด นอย างย งย น โดยการก าหนด พ นท ปนเป อนให เป นพ นท พ เศษ เช น พ นท โครงการน วเคล ยร พ นท ปนเป อนกรดน าม นด น และแหล งน าท ม การปนเป อน เพ อควบค มให หน วยงานท ร บผ ดชอบด แลพ นท ท าการฟ นฟ พ นท อย างเหมาะสม ส าหร บการควบค มมลพ ษของประเทศไทยเป นไปตาม พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ.2535 ในการก าหนด ค ามาตรฐานสารพ ษต างๆ ในส งแวดล อม เพ อเฝ าระว งป ญหามลพ ษ และให อ านาจ กรมควบค มมลพ ษใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks