รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2553) - PDF

Description
รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2553) ก ค าน า ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได ด าเน นก จกรรม 5 ส มาอย างต อเน อง และป

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 19 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2553) ก ค าน า ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได ด าเน นก จกรรม 5 ส มาอย างต อเน อง และป การศ กษา 2552 น เป นป ท 5 ของก จกรรมน แล ว ความส าเร จท เก ดข นตลอดระยะเวลาท ผ านมา เป นผลจากความเส ยสละและการร วมแรงร วมใจของบ คลากรส าน กหอสม ดท กคน ส าน กหอสม ด ใช เวลาในช วงป แรกๆ ก บก จกรรม 3 ส แรก ค อ สะสาง สะดวก สะอาด จากน นก จกรรม 2 ส ท เหล อ ค อ ส ขล กษณะ และสร างน ส ย เป นการร กษาสภาพสถานท ท างานให สะอาดและเป น ระเบ ยบอย เสมอ ส าหร บการด าเน นก จกรรม 5 ส ในป ท ผ านมาม ผลส าเร จเป นไปตามเป าหมาย โดยม คณะอน กรรมการก จกรรม 5 ส ซ งเป นต วแทนจากท กโซนพ นท ร วมม อก นผล กด นให ก จกรรม ในแผนงานด าเน นไปอย างต อเน องและส าเร จล ล วงไปได ด วยด ด งปรากฏในรายงานสร ปผลการ ด าเน นงานฯ ท ได เร ยบเร ยงให เห นเป นร ปเล มอย น อ นจะเป นประโยชน ต อบ คลากรส าน กหอสม ด และหน วยงานอ นๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยท สนใจ ในโอกาสน ขอขอบค ณผ อ านวยการส าน กหอสม ด รองผ อ านวยการ ห วหน าแผนกท กท าน ท ให ค าแนะน าและสน บสน นการด าเน นก จกรรม 5 ส ตลอดระยะเวลาท ผ านมา ขอขอบค ณ คณะอน กรรมการก จกรรม 5 ส ประจ าป การศ กษา 2552 ท ท าหน าท เป นแกนหล กในการด าเน น ก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ดให ประสบผลส าเร จและปรากฏเห นเป นร ปธรรมอย างช ดเชน และ ขอขอบค ณผ ท ม ความส าค ญท ส ดในการด าเน นก จกรรม 5 ส ค อ บ คลากรท กคนของส าน กหอสม ด ท เป นก าล งในการข บเคล อนกลไกต างๆ ให ก าวไปข างหน าอย างต อเน องและม นคง ส าน กหอสม ดม ความม งม นท จะน าก จกรรม 5 ส มาใช พ ฒนาการปฏ บ ต งานและร กษาสภาพแวดล อมเพ อ ประโยชน และความพ งพอใจของผ ใช บร การห องสม ดท กคน และพร อมจะก าวส ส 6 และ ส 7 ต อไปในอนาคต คณะอน กรรมการก จกรรม 5 ส 15 กรกฎาคม 2553 สารบ ญ หน า ค าน า ก ส วนท ประว ต ความเป นมาของส าน กหอสม ด โครงการก จกรรม 5 ส ของส าน กหอสม ด นโยบาย 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต การให ความร เร องการตรวจประเม นก จกรรม 5 ส 9 ส วนท ค าส งแต งต งคณะกรรมการก จกรรม 5 ส พร อมภาระหน าท ค าส งแต งต งกล มพ นท ก จกรรม 5 ส 13 ส วนท แผนการด าเน นก จกรรม 5 ส 16 ส วนท กล มพ นท ก จกรรม 5 ส มาตรฐานกลางก จกรรม 5 ส 35 ส วนท การตรวจประเม นก จกรรม 5 ส ข นตอนการตรวจเย ยมโซนพ นท การตรวจเย ยมโซนพ นท ผลการประเม นการตรวจสอบก จกรรม 5 ส สร ปผลการประเม นการตรวจสอบก จกรรม 5 ส 56 ส วนท สร ปผลการด าเน นก จกรรม สร ปผลการตรวจประเม นก จกรรม 5 ส ป ญหาและข อเสนอแนะ 66 หน า ส วนท 7 ภาคผนวก ก แบบประเม นการตรวจสอบก จกรรม 5 ส 70 ภาคผนวก ข ภาพการด าเน นก จกรรม 5 ส การอบรมให ความร /ศ กษาด งาน การประช ม การด าเน นก จกรรม 5 ส 3.1 การท า Big Cleaning Day การตรวจเย ยมกล มพ นท ภาพแห งความส าเร จ 111 ภาคผนวก ค โครงการศ กษาด งานการด าเน นก จกรรม 5 ส 117 1 ส วนท ประว ต ความเป นมา 1.2 โครงการก จกรรม 5 ส ของส าน กหอสม ด 1.3 นโยบาย 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต 1.4 การให ความร เร องการตรวจประเม นก จกรรม 5 ส 2 1.1 ประว ต ความเป นมา มหาว ทยาล ยร งส ต ได เล งเห นถ งความส าค ญของห องสม ดจ งอน ม ต ให สร างอาคารหอสม ด ข นเป นเอกเทศ การก อสร างอาคารหอสม ดเร มเม อว นท 23 ธ นวาคม 2530 ม เน อท ใช สอยท งหมด ประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบ งเป นเน อท ส าหร บใช สอยของหน วยงานอ นๆ บร เวณช นหน ง 1,000 ตารางเมตร จ งเหล อเน อท ส าหร บก จการห องสม ดประมาณ 8,000 กว าตารางเมตร สามารถ จ ผ อ านได ประมาณ 2,000 กว าคน และจ หน งส อได ประมาณ 4,000,000 เล ม การก อสร างแล ว เสร จเม อปลายเด อนก นยายน 2532 ค าก อสร างอาคารพร อมอ ปกรณ ค ดเป นม ลค าประมาณ 37 ล านบาท ท าให สามารถปฏ บ ต หน าท ในการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศประเภทต างๆ ค อ หน งส อ วารสาร หน งส อพ มพ และโสตท ศนว สด เพ อให สอดคล องก บความต องการของผ ใช และม การ จ ดระบบทร พยากรสารสนเทศ เพ อให ผ ใช สามารถเข าถ งข อม ลได สะดวกรวดเร วถ กต องและตรงก บ ความต องการ ได ม พ ธ เป ดอาคารอย างเป นทางการ เม อว นท 9 พฤศจ กายน พ.ศ โดย ฯพณฯ นายทว ช กล นประท ม ร ฐมนตร ว าการทบวงมหาว ทยาล ยในขณะน น ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยได อน ม ต ให ห องสม ดเป นหน วยงานท ม ฐานะเท ยบเท าคณะ โดยใช ช อว า ส าน กหอสม ด และมหาว ทยาล ยได บรรจ ผ ม ค ณว ฒ ปร ญญาโททางด าน บรรณาร กษศาสตร เข ามาเป นผ อ านวยการ ต งแต เด อนเมษายน พ.ศ แต เน องจากการ บร การได ขยายวงกว างออกไป โดยม การน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช ในการด าเน นงาน และ เพ อให สอดคล องก บงานท ปฏ บ ต ในล กษณะท เพ มศ กยภาพให แก ผ ใช ได อย างรวดเร ว และท าหน าท เป นศ นย กลางเช อมโยงระหว างผ ใช ก บผ ให บร การ จ งได ขอใช ช อใหม เป นภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษว า ส าน กหอสม ดและศ นย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต (Rangsit University Library and Information Center) ต อกรรมการสภามหาว ทยาล ย ซ งได ให ความเห นชอบและ อน ม ต ให ใช ได ต งแต ว นท 23 ส งหาคม 2538 จนถ งป พ.ศ มหาว ทยาล ยจ งได ให กล บไปใช ช อ เด ม ค อ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต (Rangsit University Library) 3 พ นท ให บร การ เป นอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ช น ม พ นท ท งส น 9,300 ตารางเมตร ป จจ บ นม การแบ งเน อท ใช สอยภายในอาคารหอสม ด ด งน ช นท 1 ส วนหน งใช เป นท ปฏ บ ต งานของศ นย สน บสน นและพ ฒนาการเร ยนการสอน คณะ การแพทย แผนตะว นออก และห องประช มจ ผ ใช ได ประมาณ 200 กว าคน ส าน กหอสม ดได จ ดพ นท บร เวณห องโถงหน าห องประช มส าหร บน กศ กษาใช ประโยชน ทางการศ กษาในการทบทวนการเร ยน สามารถปร กษาก นเป นกล มหร อท ารายงาน โดยไม รบกวนผ ใช ในห องอ านหน งส อท ต องการความ เง ยบสงบ ช นท 2 ด านท ศตะว นออก ใช เป นท ปฏ บ ต งานของผ อ านวยการ ส าน กงานเลขาน การ แผนกพ ฒนา และแผนกเทคน ค ด านท ศตะว นตก เป นห องบร การส อโสตท ศน และอ นเทอร เน ต Book Return Station และ Coffee Corner ช นท 3 ห องอ านหน งส อต าราและหน งส ออ างอ งทางส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร บร การย ม-ค น Self Check Service และบร การส าเนาเอกสาร ช นท 4 ห องอ านหน งส อต าราและหน งส ออ างอ งทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช นท 5 ห องวารสารและหน งส อพ มพ ช นท 6 ห องหน งส อพระราชน พนธ ในสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ หอจดหมายเหต มหาว ทยาล ยร งส ต บร การงานว จ ยและว ทยาน พนธ 4 1.2 โครงการแผนพ ฒนาก จกรรม 5 ส หล กการและเหต ผล ตามท คณะร ฐมนตร ม มต เม อว นท 27 ต ลาคม 2548 ให หน วยงานราชการต างๆ เพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการโดยใช ก จกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด ส ขล กษณะ และ สร างน ส ย) เพ อเป นแนวทางการจ ดท าและพ ฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด านการ จ ดการและส มฤทธ ผลของงานภาคร ฐ (Thailand International P.S.O.) ท ร ฐต องจ ดระบบราชการ และงานบร การภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพเพ อตอบสนองความต องการของประชาชน และปฏ ร ป ระบบราชการ และงานของร ฐให ม ประส ทธ ภาพ อ นจะน าไปส การฟ นฟ พ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม องต อไป การปร บปร งระบบการท างานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยเน นเร องการด แลร กษา ความสะอาด ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของสถานท ท างานเป นป จจ ยพ นฐานของการปร บปร ง เพ อเพ มประส ทธ ผลและค ณภาพอย างต อเน อง สถานท ท างานท ม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยย อม สะท อนให เห นถ งท ศนคต ของผ บร หารในการท างาน และระด บของประส ทธ ภาพและค ณภาพของ หน วยงาน การด าเน นก จกรรม 5 ส จะเป นก าวแรกของการบร หารท จะน าไปส การปร บปร งการ ปฏ บ ต งาน และการเพ มประส ทธ ภาพในงาน รวมท งช วยพ ฒนาจ ตส าน กในมาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ซ งเป นพ นฐานการพ ฒนาไปส ระบบบร หารค ณภาพตามมาตรฐานสากลต อไป ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได จ ดก จกรรมส าหร บเพ มประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งาน โดยการด าเน นก จกรรม 5 ส ข น เพ อให บ คลากรส าน กหอสม ดได ร วมด าเน นก จกรรม 5 ส ให เก ดความส าเร จในการเพ มพ นประส ทธ ภาพและค ณภาพของการปฏ บ ต งาน เพ อให ผ ใช บร การได ร บการบร การท ด ม ค ณภาพเป นท พ งพอใจมากย งข น ผ ร บผ ดชอบ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ว ตถ ประสงค เพ อ 1. น าก จกรรม 5 ส มาใช เป นพ นฐานในการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพของ ส าน กหอสม ด 2. พ ฒนาบ คลากรส าน กหอสม ดให ท างานอย างม ประส ทธ ภาพโดยม งเน นการม ส วนร วม ในการด าเน นงาน 5 3. สน บสน นส งเสร มให บ คลากรส าน กหอสม ดเข าใจและม ว น ยในการพ ฒนาความ ส าเร จของค ณภาพงานอย างต อเน อง 4. เพ มประส ทธ ภาพค ณภาพการปฏ บ ต งานและการให บร การของบ คลากรส าน กหอสม ด เป าหมาย 1. สถานท ท างานภายในส าน กหอสม ดม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ม สภาพแวดล อมท ด 2. บ คลากรส าน กหอสม ดท กคนม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรม 5 ส 3. การด าเน นงานในระบบประก นค ณภาพของส าน กหอสม ด ม ความช ดเจน และเป น ร ปธรรมมากข น การด าเน นการ การด าเน นก จกรรม 5 ส แบ งกล มร บผ ดชอบตามแผนกงาน โดยม ข นตอนด งน 1. การเตร ยมการ - ให ความร การด าเน นก จกรรม 5 ส แก บ คลากรส าน กหอสม ด - แต งต งคณะอน กรรมการก จกรรม 5 ส - ก าหนดแบ งพ นท ร บผ ดชอบให แต ละกล ม - ให ความร การด าเน นก จกรรม 5 ส แก บ คลากรส าน กหอสม ด - จ ดท าแผนด าเน นการก จกรรม 5 ส 2. เร มด าเน นการ - ถ ายร ปก อนด าเน นก จกรรม 5 ส - ท กกล มด าเน นก จกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด ส ขล กษณะ สร างน ส ย) 3. ด าเน นการและขยายผลอย างต อเน อง - ท กกล มร กษาสภาพสถานท ท างานให สะอาดและเป นระเบ ยบอย เสมอ (ส ขล กษณะ สร างน ส ย) 4. ประเม นผล - คณะอน กรรมการก จกรรม 5 ส เป นผ ต ดตามและประเม นผลการด าเน น ก จกรรม 5 ส ของแต ละกล ม 6 ระยะเวลาด าเน นการ เร มเด อนม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2553 และด าเน นก จกรรม 5 ส อย างต อเน องท กป ผลท คาดว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks