ในโครงการท 5.1 ว นท 7 ต ลาคม PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงานการจ ดน ทรรศการอาเซ ยนและม มอาเซ ยน ภายใต โครงการจ ดก จกรรมสน บสน นการให บร การทางว ชาการ ในโครงการท 5.1 ว นท 7 ต ลาคม 2557 จ ดทาโดยคณะทางานจ ดน ทรรศการ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 13 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงานการจ ดน ทรรศการอาเซ ยนและม มอาเซ ยน ภายใต โครงการจ ดก จกรรมสน บสน นการให บร การทางว ชาการ ในโครงการท 5.1 ว นท 7 ต ลาคม 2557 จ ดทาโดยคณะทางานจ ดน ทรรศการ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ รายงานผลการดาเน นงานการจ ดน ทรรศการอาเซ ยนและม มอาเซ ยน สำน กหอสม ดม นโยบำยในกำรสน บสน นกำรบร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม (KPI 5) ซ งเป นหน งในภำรก จหล กของ มหำว ทยำล ย สำน กฯจ งม คำส งสำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ ท 3/ 2557 เร อง แต งต งคณะทำงำนจ ดน ทรรศกำร เพ อจ ดทำแผนกำรดำเน นงำน จ ดน ทรรศกำรอำเซ ยนและม มอำเซ ยนตำมโครงกำรจ ดก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำง ว ชำกำร ในโครงกำรท 5.1 (ด ท แผน 1 ป และงบประมำณ ป 2557 หน ำ 52-53) โดยม ว ตถ ประสงค ในกำรจ ดก จกรรม ด งกล ำว ด งน ว ตถ ประสงค ในการจ ดน ทรรศการ ASEAN 1. เพ อเผยแพร ควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บประชำคมอำเซ ยน ข อม ลพ นฐำนท วไปของประเทศอำเซ ยน และประชำคม เศรษฐก จอำเซ ยนให ผ เก ยวข องทรำบ 2. เพ อให ทรำบข อม ลของมหำว ทยำล ยเก ยวก บอำเซ ยนในด ำนต ำง ๆ เช น จำนวนน กศ กษำจำกประเทศอำเซ ยน งำนว จ ยเก ยวก บอำเซ ยน ควำมร วมม อทำงว ชำกำร และก จกรรมของมหำว ทยำล ยท ให กำรสน บสน น 3. เพ อกระต นให อำจำรย น กศ กษำ ตลอดจนบ คลำกรของมหำว ทยำล ยฯได ตระหน กถ งกำรม ส วนร วมในกำร เข ำส ประชำคมอำเซ ยนในป 2558 ว ตถ ประสงค ในการจ ด ASEAN CORNER 1. เพ อเป นศ นย สำรน เทศด ำนอำเซ ยน หน วยงานท ร บผ ดชอบ ก จกรรมท ง 2 ก จกรรม เป นควำมร วมม อของ 4 หน วยงำน ได แก 1. สำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ 2. John Paul II Center for Catholic Social Thought 3. School of Music 4. Office of International Affairs การดาเน นงาน ก จกรรมประกอบด วย 1. ASEAN Exhibition จ ดข นระหว ำงว นท 22 ก นยำยน ถ ง 31 ต ลำคม 2557 และพ ธ เป ดงำนว นท 7 ต ลำคม 2557 เวลำ น. ณ บร เวณพลำซำ อำคำร The Cathedral of Learning โดยม ภรำดำบ ญชำ แสงห ร ญ อธ กำรบด เป นประธำนในพ ธ เป ด พร อมด วย ภรำดำอำนวย ย นประยงค รองอธ กำรบด ฝ ำยกำรศ กษำพ ฒนำจร ยธรรม ผ บร หำร อำจำรย น กบวช เจ ำหน ำท และน กศ กษำ จำนวน 140 คน เข ำร วมก จกรรม ในกำรน สำน กหอสม ดได ร วมม อก บสำน กงำนว เทศส มพ นธ โดย อำจำรย Glen Vivian Chatelier ผ อำนวยกำรสำน กฯ เป นพ ธ กร ตลอดจนร วมม อก บคณะดนตร (School of Music) บรรเลงดนตร ในเพลง The ASEAN Way โดย Dr. Alberto Firrincieli อำจำรย ประจำคณะดนตร และน กศ กษำคณะดนตร 2. ASEAN Corner น ทรรศการประกอบด วยเน อหา 3 ส วน ด งน ส วนท 1 ข อม ลพ นฐำนเก ยวก บ ASEAN Community และข อม ลสำค ญของประเทศสมำช กอำเซ ยน ท ง 10 ประเทศ ส วนท 2 ข อม ลเก ยวก บประชำคมเศรษฐก จอำเซ ยน (AEC) และประเทศไทยก บ AEC ส วนท 3 มหำว ทยำล ยอ สส มช ญก บอำเซ ยนในด ำนต ำง ๆ เช น จำนวนน กศ กษำอำเซ ยนท ศ กษำ ในมหำว ทยำล ยอ สส มช ญ งำนว จ ยเก ยวก บประเทศอำเซ ยน ควำมร วมม อทำงว ชำกำร ระหว ำงมหำว ทยำล ยอ สส มช ญก บประเทศอำเซ ยน เป นศ นย สำรน เทศด ำนอำเซ ยน ให บร กำร ณ ช น 4 ห องสม ด Cathedral of Learning อำคำร The Cathedral of Learning จ ดให ม พ ธ เป ด เม อว นท 7 ต ลำคม 2557 เวลำ น. โดยม ภรำดำบ ญชำ แสงห ร ญ อธ กำรบด เป น ประธำนในพ ธ เป ด พร อมด วย ภรำดำอำนวย ย นประยงค รองอธ กำรบด ฝ ำยกำรศ กษำพ ฒนำจร ยธรรม ผ บร หำร อำจำรย น กบวช เจ ำหน ำท และน กศ กษำ จำนวน 30 คน เข ำร วมก จกรรม หล งจำกพ ธ เป ด ASEAN Corner ม ก จกรรมนำชมของ ท ระล กจำกประเทศอำเซ ยน 10 ประเทศ กำรชมเวปไซต อำเซ ยนของสำน กหอสม ด และ E-booksเก ยวก บประเทศอำเซ ยน รวมท งหน งส อเก ยวก บอำเซ ยนและก จกรรมตอบป ญหำอำเซ ยน ท งน สำน กฯ ได ร บควำมม อจำกศ นย John Paul II เก ยวก บคำสอนคำทอล กด ำนส งคม (John Paul II Center for Catholic Social Thought) โดยอำจำรย เบญญท พย อ งก รว ฒนำ และ อำจำรย Arina Avorschi ซ งเป นอำจำรย ประจำศ นย ด งกล ำวเป นพ ธ กรในงำน และจ ดก จกรรมตอบป ญหำอำเซ ยนโดยม น กศ กษำว ชำ Professional Ethic Seminar จำนวน 30 คน เข ำร วมก จกรรมน โดยม ภรำดำบ ญชำ แสงห ร ญ อธ กำรบด ร วมส งเกตกำรณ และร วมก จกรรม พร อมท งเป น ประธำนมอบของรำงว ลแก น กศ กษำท ชนะเล ศในกำรตอบป ญหำ สร ปผลการดาเน นงาน ASEAN Exhibition จำกตำรำงระด บควำมพ งพอใจในกำรจ ดก จกรรม พบว ำ ผ เข ำร วมก จกรรมม ระด บควำมพ งพอใจ ในภำพรวมใน ระด บมำก ม ค ำเฉล ย 4.24 โดยม ควำมพ งพอใจเร ยงตำมลำด บด งน Information about ASEAN in the event ม ค ำเฉล ย 4.21 Organization of the event ม ค ำเฉล ย 4.18 Public relation ม ค ำเฉล ย 4.16 และ Time and place of the event ม ค ำเฉล ย 4.12 ASEAN CORNER จำกตำรำงระด บควำมพ งพอใจในกำรจ ดก จกรรม พบว ำ ผ เข ำร วมก จกรรมม ระด บควำมพ งพอใจในภำพรวมใน ระด บมำก ม ค ำเฉล ย 4.17 โดยม ควำมพ งพอใจเร ยงตำมลำด บด งน Organization of the event ม ค ำเฉล ย 4.23 Information about ASEAN in the event และ Public relation ม ค ำเฉล ยเท ำก นค อ 4.22 และ Time and place of the event ม ค ำเฉล ย 4.14 เอกสารประกอบ 1. คำส งสำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ ท 3/2557 เร องแต งต งคณะทำงำนจ ดน ทรรศกำร 2. โครงกำรจ ดก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำร (โครงกำรท 5.1) 3. แผนกำรดำเน นงำน ASEAN Exhibition 4. แผนกำรดำเน นงำน ASEAN Corner 5. แผนผ งพ ธ เป ดงำน ASEAN Exhibition 6. ต วอย ำงจดหมำยเช ญผ บร หำรและบ คคลำกรร วมก จกรรมในพ ธ เป ด 7. โปสเตอร เช ญชวนร วมงำนพ ธ เป ดงำน ASEAN Exhibition และ ASEAN Corner 8. เว บไซต ASEAN ของสำน กหอสม ดมหำว ทยำล ยอ สส มช ญ 9. ภำพถ ำยพ ธ เป ด ASEAN Exhibition 10. ภำพถ ำยพ ธ เป ด ASEAN Corner 11. ต วอย ำงแบบสำรวจควำมพ งพอใจ 12. สร ปผลกำรประเม นควำมพ งพอใจ คำส งส ำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ ท 3/ 2557 เร อง แต งต งคณะทำงำนจ ดน ทรรศกำร ตามท สาน กหอสม ดได ร บมอบหมายให จ ดน ทรรศการร วมก บหน วยงานต างๆ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารก จกรรมท สาค ญ น น เพ อให การดาเน นงานด านการจ ดน ทรรศการเป นไปด วยความเร ยบร อย และม ประส ทธ ภาพ จ งขอ แต งต งคณะทางานจ ดน ทรรศการ ประจาป การศ กษา 2557 ด งรายนามต อไปน 1. ดร. จ ระประภา ละอองคา ท ปร กษา 2. นางเบญจภรณ อน นต วณ ชย ชา ท ปร กษา 3. นางส พ ฒตรา ข นพานเพ ง ประธานคณะทางานและร บผ ดชอบ ร ปแบบน ทรรศการ 4. นางขน ษฐา โฆษ ตาร ตน คณะทางานและร บผ ดชอบข อม ลน ทรรศการ 5. นางสาวบ ญเจ อ ล มปนโอสถ คณะทางาน 6. นายสราว ฒ สมทอง คณะทางาน 7. นายก ตต พลส นต คณะทางาน 8. นางย พ น อ นทร พย คณะทางาน 9. นายสมใจ ร งกะด คณะทางาน 10. นางสาวกรชนก ภ มาล คณะทางาน 11. นายส รเดช ประเสร ฐศร คณะทางาน 12. นางสาวธ ต มา คล ายปาน คณะทางาน 13. นางมะล ศรว ช ย คณะทางาน 14. นางสาวเพ ญศร อ นทนาม คณะทางาน 15. นางสาววรรณฑ น ย แก วเข ยว คณะทางานและเลขาน การ 5 คณะทำงำนช ดน ม หน ำท ด งน 1. จ ดทาแผนและดาเน นงานตามแผนการจ ดน ทรรศการท งภายนอกและภายในสาน กหอสม ด 2. รายงานผลการดาเน นงานให คณะกรรมการบร หารงานสาน กหอสม ดทราบ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 18 ส งหาคม 2557 (ดร.จ ระประภา ละอองคา) ผ อานวยการสาน กหอสม ด 6 52 Strategic Project Proposal 1. Office/Department : สำน กหอสม ด มหำว ทยำล ยอ สส มช ญ 2. Project #: Project Title: โครงการจ ดก จกรรมสน บสน นการให บร การทางว ชาการ 4. Responsible Person (S): ดร.จ ระประภำ ละอองคำ 5. Nature of the Project: Continuous Project New/Developed Project 6. Office Strategy: 3. กำรพ ฒนำระบบกำรบร หำรจ ดกำร 7. Office Objective: 3.3 สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม 8. Office Tactics: 3.3 เผยแพร ก จกรรมท สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรให ส งคมร บทรำบ จ ดก จกรรมท สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม 9. Project Objectives: 1. เพ อเผยแพร เอกล กษณ และภำพล กษณ ของมหำว ทยำล ย 2. เพ อสร ำงเสร มส มพ นธภำพท ด ระหว ำงผ ใช บร กำรก บผ ให บร กำรของสำน กฯ 3. เพ อเป นประโยชน ต อส งคมโดยส วนรวม 10. Participants: 1. ผ ใช บร กำร ได แก คณำจำรย น กศ กษำ เจ ำหน ำท บ คลำกรท งภำยในและภำยนอกมหำว ทยำล ย 2. ผ ม ส วนได ส วนเส ย 11. Date: 1 ส งหำคม กรกฏำคม Venue: ท งภำยในและภำยนอกมหำว ทยำล ย 13. Method of Implementation : 1. วำงแผนกำรจ ดก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำร 2. ดำเน นกำรจ ดก จกรรมตำมแผน 2.1 จ ดส ปดำห ห องสม ด 2.2 จ ดส ปดำห น กบ ญมงฟอร ต 2.3 จ ดน ทรรศกำรสำน กหอสม ด 2.4 บร จำคหน งส อ 3. เผยแพร ก จกรรมท จ ดทำและสะท อนให เห นถ งเอกล กษณ และภำพล กษณ ของมหำว ทยำล ย ผ ำน Library Website 4. ต ดตำมและประเม นผล 5. ส งผลกำรดำเน นงำนให คณะกรรมกำรบร หำรงำนสำน กฯ ร บทรำบ 14. Expected Outcomes: ผ ใช บร กำรม ควำมพ งพอใจต อก จกรรมสน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรท สำน กฯ อย ในระด บมำก- มำกท ส ด 15. Project Achievement Indicators: 15.1 Achievement Indicators 1. ระด บควำมพ งพอใจของผ ใช ท ม ต อก จกรรมท สน บสน นกำรให บร กำรทำงว ชำกำรแก ส งคม 15.2 Target to be achieved for Achievement Indicators 1. ค ำเฉล ยไม ต ำกว ำ Budget Sources: University 17. Budget Type: Project Expenses Budget 18. Estimated Budget: Expenses: 1. ค าว สด อ ปกรณ ส าน กงาน 37, บาท 1.1 น ำหม กและหม กพ มพ 5, บำท 1.2 ว สด สำน กงำน 16, บำท (เทปโฟม 3 เอ ม, เทปใส 2 หน ำ, แลคซ น) 1.3 ว สด อ ปกรณ สำน กงำนอ น 16, บำท (กระดำษ Inkjet Paper,โฟมอ ด 5 มม., กำวสเปรย 3 M 77, Nitto Tape) 2. ค าอ ดขยายภาพ 15, บาท 3. ค าอ ปกรณ ประกอบพ ธ การและตกแต งบอร ดน ทรรศการ 11, บาท (ดอกไม, พวงมำล ย, ผ ำคล มตกแต งร ปภำพ, กระถำงต นไม, เข มกล ด, เข มหม ด) 4. ค าของรางว ล 1, บาท รวมรายจ าย 64, บาท 53 แผนการดาเน นงาน ASEAN EXHIBITION ระยะเวลาในการดาเน นงาน (ส ปดาห ) ลาด บท ข นตอนการดาเน นงาน ส งหาคม 2557 ก นยายน 2557 ต ลาคม งานข อม ลและภาพ 1 ส บค นข อม ลและภาพตาม Theme ท กาหนดและ ตรวจความถ กต อง 2 จ ดทา Storyboard 3 ส งข อความให ช างศ ลป ต ดโฟม 4 ต ดต อภาพก อนส งร านอ ดภาพ/ขยาย 6 อ ดภาพลงโฟมและจ ดน ทรรศการตามstoryboard งานต ดต อประสานและประชาส มพ นธ 1 จองสถานท, บอร ด, รถ, ต นไม อ ปกรณ ตกแต งและ อ ปกรณ โสตฯ 2 ประสานงานอาจารย คณะดนตร 3 ประสานงานอาจารย เพ อนาน.ศ.ร วมก จกรรม 4 ออกหน งส อเช ญร วมงาน จดหมายเช ญ โปสเตอร AU Website, AU Lib. Website โทรต ดตามก อนว นงาน งานประเม นผล 1 จ ดทาแบบสอบถามสารวจความพ งพอใจ 2 ประเม นผลแบบสอบถาม สร ปรายงานผลการดาเน นงานส งผ อานวยการ 3 และสร ปผลการดาเน นงานในเวปไซต แผนการดาเน นงาน ASEAN CORNER ลาด บท ข นตอนการดาเน นงาน ระยะเวลาในการดาเน นงาน (ส ปดาห ) ก นยายน 2557 ต ลาคม นำขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks