49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19; тел./факс (0562) ; телекс AGAT SU ; е-mail: - PDF

Description
УДК [ ] :504 держреєстрації 0109U Інв. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет (Державний ВНЗ НГУ )

Please download to get full document.

View again

of 229
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 27 | Pages: 229

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК [ ] :504 держреєстрації 0109U Інв. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет (Державний ВНЗ НГУ ) 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19; тел./факс (0562) ; телекс AGAT SU ; е-mail: ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, проф. О. Бешта 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ, ВИЛУЧЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ З ПРОМИСЛОВИХ ТА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (заключний) тема ГП-430 Начальник НДЧ, канд. техн. наук, доц. Зав. кафедри ЗКК, науковий керівник НДР, д-р техн. наук, проф. О. Хоменко П. Пілов 2010 Рукопис закінчено 14 грудня 2010р. Результати роботи розглянуто науково-технічною радою, протокол 5 від 14 грудня 2010г. СПИСОК АВТОРІВ 2 Науковий керівник П.І. Пілов д-р техн. наук, проф. (розділи 1, 3, 4, 6-8, висновки) Відповідальний виконавець В.В. Гаєвий канд. техн. наук, доцент (розділи 1-4, 6 висновки) Науковий В.Л. Шутов співробітник (розділ 2, 4, 5, 7) Старший науковий В.М. Лапицький співробітник (розділ 2, 4, 7, 8 канд. техн. наук висновки) Науковий співробітник Н.Г. Кабакова (розділи 1, 2, 3, 6) Науковий співробітник Л.А. Шатова (розділи 1 4,5 7) Молодший науковий П.О. Чечель співробітник (розділ 2, 3, 6) Молодший науковий С.В. Геращенко співробітник (розділ 4, 7) Провідний інженер Аспірант Н.М. Черниш (розділ 3, 4, 6) Р.С. Лагутенко (розділ 4) У роботі приймали участь студенти: Армяновська А.В. (ГТЯ-06), Здравіло А.А. (ГТЯ-06), Перфілова М.О. (ГТЯ-08). Нормоконтроль Л.С. Шломіна РЕФЕРАТ 3 Звіт по НДР:239 с., 77 рис., 42табл., 20 джерел, 7 додат. Об'єкт дослідження: екологічно безпечні технології переробки, вилучення та утилізації корисних компонентів з промислових та твердих побутових відходів. Мета роботи: наукове обґрунтування і розробка нових технологій та обладнання для вилучення цінних компонентів, що входять до складу промислових та твердих побутових відходів, а також обґрунтування типів сепараторів, які необхідно застосувати для переробки техногенної мінеральної сировини. Методи досліджень аналітичні та експериментальні. Основні результати. Запропоновано схему дозбагачення ільменіт-сидеритового концентрату з використанням методів магнітної та електричної сепарації. Розроблені варіанти технологічних схем збагачення вугільних шламів та отримання з них твердого палива, на основі збагачених кам яновугільних шламів і органічної складової твердих побутових відходів розроблені нові технологічні схеми та обладнання для огрудкування (з використанням апарату типу шнекового пресу). Розроблені варіанти технологічних схем збагачення відходів переробки пірохлор-цирконових руд та цирконових промпродуктів із застосуванням сепараторів з сильними магнітними полями. Розроблена технологія вилучення корисних компонентів з твердих побутових відходів (ТПВ). Розроблені рекомендації по використанню сепараторів відповідних типів для переробки і вилучення корисних компонентів з промислових та побутових відходів. МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ З СИЛЬНИМИ МАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ, ТПВ (ТВЕРДІ ПОБУТОВИ ВІДХОДИ), ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ, ОГРУДКУВАННЯ ЗМІСТ 4 Вступ Системний аналіз сучасних технологій переробки твердих побутових та промислових відходів. Аналіз існуючих методів і сепараторів для сухого збагачення зернистих слабомагнітних матеріалів у сильних магнітних полях Системний аналіз сучасних технологій переробки твердих побутових та промислових відходів Аналіз існуючих методів і сепараторів для сухого збагачення зернистих слабомагнітних матеріалів у сильних магнітних полях Теоретичний аналіз сучасного сепараційного обладнання для переробки твердих побутових та промислових відходів. Аналіз властивостей та дослідження збагачуваності відходів переробки пірохлор-цирконових руд та цирконових промпродуктів на сухих сепараторах з сильним магнітним полем Аналіз сучасного сепараційного обладнання для переробки твердих побутових та промислових відходів Розробка технологічної схеми переробки лежалих хвостів збагачення нефелінових сиєнітів Аналіз властивостей і дослідження збагачуваності цирконових промпродуктів на сухих сепараторах із сильним магнітним полем Дослідження кількісно-якісних характеристик твердих побутових та промислових відходів. Аналіз властивостей та дослідження збагачуваності на сухих сепараторах з сильним магнітним полем ільменіт-сидеритової руди Іршанського родовища Дослідження кількісно-якісних характеристик твердих побутових та промислових відходів Методика дослідження фізичних властивостей твердих побутових відходів Визначення фізичних властивостей твердих побутових відходів Еколого-економічні передумови необхідності вилучення корисних компонентів з ТПВ Аналіз властивостей та дослідження збагачуваності на сухих сепараторах з сильним магнітним полем ільменіт-сидеритової руди Іршанського родовища Результати досліджень Дослідження збагачуваності ільменіт-сидеритової руди Іршанського родовища з використанням методів магнітної та електричної сепарації Дослідження на збагачуваність твердих побутових та промислових відходів. Аналіз розрахункового методу визначення класу небезпеки промислових відходів в Україні. Дослідження збагачуваності гранатвміщуючих відходів на сухих сепараторах з сильним магнітним полем 98 4.1 Технологічна схеми переробки шлаків алюмінієвого виробництва Аналіз розрахункового методу визначення класу небезпеки промислових відходів в Україні Дослідження збагачуваності гранатвміщуючих відходів на сухих сепараторах з сильним магнітним полем Розробка експериментальних зразків обладнання для вилучення корисних компонентів з твердих відходів. Аналіз властивостей продуктів переробки бокситової руди та дослідження їх збагачуваності на сухих сепараторах з сильним магнітним полем Розробка експериментальних зразків обладнання для вилучення корисних компонентів з твердих відходів Підвісний магнітний залізовідокремлювача з постійними магнітами Вібраційний грохот для переробки вторинної сировини Аналіз властивостей продуктів переробки бокситової руди та дослідження їх збагачуваності на сухих сепараторах з сильним магнітним полем Лабораторні дослідження розподілу бокситової руди за магнітними властивостями Розробка експериментального обладнання для вилучення металів з відходів. Розробка технологій збагачення вугільних шламів та отримання твердого палива. Дослідження збагачуваності пегматиту на сухих сепараторах з сильним магнітним полем Розробка експериментального обладнання для вилучення кольорових металів з твердих побутових відходів Розробка технологій збагачення вугільних шламів та отримання твердого палива Дослідження збагачуваності пегматиту на сухих сепараторах з сильним магнітним полем Дослідження збагачуваності пегматитів на бар єрному (БСТ) та роликовому (РСТ) сепараторах Розробка технологій вилучення корисних компонентів з твердих промислових та побутових відходів. Розробка технологій збагачення відходів переробки тітано-цирконових розсипів та відходів переробки пірохлор-цирконових руд Розробка технологій вилучення корисних компонентів з твердих промислових та побутових відходів Збагачення і переробка пісків Розробка і обґрунтування безпечних технологій вилучення корисних компонентів з відходів Обґрунтування використання технологій вилучення чорних та кольорових металів з твердих побутових відходів Енергозбереження при вилученні металів з відходів 7.3 Обґрунтування технології вилучення та переробки легкої фракції, що входить до складу ТВП Аеросепарація твердих побутових відходів Аеросепарація побутових відходів Розробка технології збагачення відходів переробки титано-цирконових розсипів Розробка технологій збагачення відходів переробки пірохлорцирконових руд Збагачення лежалих відходів хіміко-металургійної фабрики Маріупільського металургійного комбінату ім.. Ілліча Проведення випробувань технологій та обладнання для вилучення корисних компонентів з твердих промислових та побутових відходів. Розробка рекомендацій з використання технологій та сепараторів Іспити технологій та обладнання для вилучення корисних компонентів з промислових відходів Технологічна схема переробки та збагачення лежалих відходів Переробка відходів виробництва феросилікомарганцю Рекомендації з використання сепараторів відповідних тапів Висновки Перелік посилань. 192 Додаток А Патентний звіт 194 Додаток Б Акт промислових іспитів РСТ. 222 Додаток В Акт впровадження 231 Додаток ГАкт впровадження 232 Додаток Д Витяг з протоколу 4 засідання кафедри ЗКК НГУ Додаток Е Витяг з протоколу 5 засідання ради секції по науковому напрямку Прогресивні технології видобутку і переробки корисних копалин Додаток Ж Рецензія 238 6 ВСТУП 7 Робота виконується згідно наказу Міністерства освіти і науки України від і угоди між Міністерством освіти і науки України та Національним гірничим університетом від р Початок виконання січень 2009 р. Закінчення грудень 2010 р. Господарська діяльність людини приводить до накопичення на денній поверхні величезних відвалів гірничих порід і відходів металургійних, хімічних заводів, вуглезбагачувальних фабрик, енергетичних підприємств і інших виробництв. У розвинених індустріальних країнах світу рівень використання промислових відходів досягає 70 80%, тоді як в Україні він не перевищує 10 12%. У США, наприклад, з промислових відходів отримують 20% всього алюмінію, 33% заліза, 50% свинцю і цинку, 44% міді і так далі. Тому для нашої країни, що виробляла 5% всієї світової мінеральній продукції і яка володіє могутнім гірничо-промисловим потенціалом, проблема утилізації промислових відходів має першорядне значення. На території України в результаті діяльності 500 промислових підприємств тільки твердих відходів накопичено близько 25 млрд. т. Аналізуючи стан техногенних об'єктів встановлено, що в результаті переробки тільки обстежених промислових відходів потреби промисловості України можуть бути забезпечені на десятки років в скандії, галії, ітрії, танталі, ніобії, ртуті, цезії. Щорічна потреба в дефіцитних для країни свинці, цинку, міді, ванадії, цирконії, золоті, сріблі, літії може задовольнятися на 10 25%. Різна нерудна сировина з відходів може бути раціонально використана для отримання будівельних матеріалів, хімічних реагентів для очищення стічних вод, добрив для сільського господарства і так далі. Важливою обставиною є те, що собівартість товарної продукції з промислових відходів в 5 15 разів менше, ніж з тих, що добувають традиційними способами з руд родовищ корисних копалин. Активне використання промислових відходів мінеральної сировини дозволить отримати прибуток в мільярди доларів США щорічно. Утилізація мінеральних відходів сприяє очищенню навколишнього 8 середовища від токсичних речовин і баласту, а також отриманню необхідних металів і інших корисних продуктів. У відходах Запорізького титано-магнієвого комбінату виявлений вміст (%) цирконію 0,35; ніобію 0,28; танталу 0,017; ванадію 0,09; ітрію 0,03; міді 0,1; оксиду титану 7,8. Ці метали міст
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks