แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 19 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร งท 1/3 เม อว นท 8 เมษายน 3 สารบ ญ หน า ความนา 1 ส วนท 1 บทท วไป ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาการจ ดการ 2 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ 3 โครงสร างแบ งส วนราชการ 5 โครงสร างการบร หารส วนราชการ 6 นโยบายคณะ 8 สารสนเทศคณะว ทยาการจ ดการ 11 ส วนท 2 การว เคราะห สถานภาพด านบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ ป จจ ยภายใน 12 ป จจ ยภายนอก 12 ป จจ ยและข อกาหนดในแผนพ ฒนาระด บชาต 13 มาตรฐาน ข อกาหนด กฎระเบ ยบ และกฎหมาย 13 การจ ดสรรงบประมาณ 13 ส วนท 3 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ หล กการเหต ผล 13 ว ตถ ประสงค 14 เป าหมาย 14 ฝ ายงานท ร บผ ดชอบเสนอแผนและต ดตามผลการดาเน นงาน 14 เป าหมายของการดาเน นงานตามแผน 15 แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 15 ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 17 โครงการ/ก จกรรมพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 18 งบประมาณ 21 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 21 ภาคผนวก ข อม ลงบประมาณรายจ ายประจาป พ.ศ.3 ข อม ลรายช อบ คลากรส งก ดคณะว ทยาการจ ดการ ข อม ลความต องการศ กษาต อและพ ฒนาผลงานทางว ชาการ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาการจ ดการ ประจาป งบประมาณ ความนา คณะว ทยาการจ ดการ ตระหน กในความสาค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรโดยรวมของคณะ เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร และเพ อให บ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะและพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการดาเน นงานของคณะ ให เป นไปตาม แผนย ทธศาสตร ของคณะและมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา และด วยเหต ท คณะว ทยาการจ ดการต อง ปฏ บ ต งานตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท สาน กงาน ก.พ.ร. กาหนดเพ อบรรล ระด บความสาเร จตามต วช ว ด ของแผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นอ ดมศ กษา อ นประกอบด วย ล กษณะและความหมาย ด งต อไปน - แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ นในการพ ฒนาบ คลากร ของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป - บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน น - การพ ฒนาอาจารย ประจา พ จารณาจากการท อาจารย ประจาท ได ร บการสน บสน น ม โอกาสท เข าร วม ประช มว ชาการ หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากรของคณะท งหมด - การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนา หร อด งาน และการ เข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นหร อคณะจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสาย สน บสน น การพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น จะเป นส วนส าค ญท จะน าพาคณะว ทยาการ จ ดการ ไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนดไว ว า ภายในป 6 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา เป นคณะท จ ดการศ กษา และว จ ยด านบร หารจ ดการช นน าในท องถ น ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณธรรม นาความร ส การพ ฒนาส งคมและท องถ น คณะว ทยาการจ ดการจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรน ข น เพ อเป นแนวทางท สอดคล องก บการปฏ บ ต ราชการท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด และให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรม และก จกรรม หร อโครงการพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ ในช วงเวลาระหว างป งบประมาณ 3 6 ข อม ลท ใช ในการก าหนดแผน มาจากนโยบายของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ด านการบร หารบ คคล นโยบายของคณะว ทยาการจ ดการ และจากการรวบรวมว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการจ ดก จกรรมหร อโครงการ ท เคยปฏ บ ต มาในช วงป 0 2 ของสาขาว ชาต าง ๆ ของคณะว ทยาการจ ดการ และข อม ลอ นๆ ท เก ยวข อง โดยการจ ดประช มคณะกรรมการบร หารคณะว ทยาการจ ดการ (กบ.ค.) คร งท 6 ว นท 9 ต ลาคม 2 การเผยแพร เช งสารวจผ านข าวคณะว ทยาการจ ดการ ฉบ บท 13/2 ว นท 10 ต ลาคม 2 และการน าเสนอ ต อท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ (กปจ.) พ จารณาเห นชอบตามลาด บ ส วนท 1 บทท วไป 1. ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการในป จจ บ น ม ความเป นมาเร มจากการเป นคณะว ชาว ทยาการจ ดการในว ทยาล ยคร พระนครศร อย ธยา เม อป พ.ศ โดยว ทยาล ยคร ได พ จารณาจ ดหาอาจารย เร มแรกจากผ ท ม พ นฐานทางด าน บร หารธ รก จ เศรษฐศาสตร และน เทศศาสตร เพ อท จะพ ฒนาบ คลากรด งกล าวเป นอาจารย ของคณะว ชาต อไป ในระยะแรกเป ดสอนเฉพาะว ชาในกล มว ชาว ทยาการจ ดการท บร การให คณะว ชาอ นเท าน น ต อมาในป พ.ศ.2538 ได เร มเป ดสอนว ชาเอกในคณะของตนเอง เช นว ชาเอกเศรษฐศาสตร ว ชาเอก วารสารและการประชาส มพ นธ ว ชาเอกบร หารธ รก จระด บอน ปร ญญา และว ชาเอกการจ ดการท วไป 2 ป หล ง อน ปร ญญา ในขณะเด ยวก น ในช วงน ได ม การสอบบรรจ อาจารย และโอนอาจารย เข ามาเพ มข นในค ณว ฒ ท ตรง ก บว ชาเอกท เป ดสอนในคณะว ชา จ งทาให ม อาจารย ท ส งก ดคณะจานวนหน ง แต ย งขาดอาคารสถานท ท เป น อาคารของคณะโดยตรง แรก ๆ น นสาน กงานคณะต งอย รวมก บส วนงานอ น ๆ ท อาคาร 2 และต อมาย ายไปอย ท อาคาร 7 และต อมาย ายไปอาคาร 4 ซ งเป นอาคารท ต งของคณะว ทยาการจ ดการในป จจ บ น คณะว ทยาการจ ดการในป จจ บ นเป นคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา พ.ศ.2547 โดยม ผ บร หารต งแต เร มก อต งตามลาด บ ด งน 1.อาจารย พ ส จน สมบ รณ ร กษาการห วหน าคณะว ชา พ.ศ ผศ.ดวงจ ตต กลาพากร ห วหน าคณะว ชา พ.ศ ผศ.ประกายศร ศร ร งเร อง ห วหน าคณะว ชา พ.ศ อาจารย.สมพร จ รามร ทธ ห วหน าคณะว ชา พ.ศ ผศ.ประท ม จ นพ น จ ห วหน าคณะว ชา พ.ศ รศ.ว นทน ย แสนภ กด ห วหน าคณะว ชา พ.ศ ผศ.ดร.ไพโรจน อ ล ต ห วหน าคณะว ชา พ.ศ อาจารย ส ช น หงษ ว จ ตร คณบด พ.ศ ผศ.ธ ดา พาหอม คณบด พ.ศ รศ.อภ น นท จ นตะน คณบด พ.ศ ดร.ศานต เล กมณ คณบด พ.ศ รศ.ลายอง ปล งกลาง คณบด พ.ศ. 2-ป จจ บ น ป จจ บ น คณะว ทยาการจ ดการม อ ตรากาล งบ คลากร รวม 66 คน ประกอบด วย 1. ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ 24 คน 2. ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายสน บสน น 1 คน 3. ล กจ างประจา 2 คน 4. พน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ 6 คน 5. พน กงานมหาว ทยาล ยสายสน บสน น 3 คน 6. พน กงานราชการสายสน บสน น 1 คน 8. อาจารย ประจาตามส ญญา 20 คน 9. ล กจ างช วคราวสายสน บสน น 9 คน 2. ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ ม ค ณธรรม นาความร ส การพ ฒนาท องถ น 3. ว ส ยท ศน คณะว ทยาการจ ดการ ภายในป 6 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เป นคณะท จ ดการศ กษา และว จ ยด านบร หารจ ดการช นนาในท องถ น ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมนาความร ส การพ ฒนาส งคมและท องถ น 4. พ นธก จคณะว ทยาการจ ดการ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ความเป นผ น าด านการบร หารจ ดการท โดดเด น โดยย ดม นหล กการส า ค ญค อ การบ รณาการองค ความร ควบค ค ณธรรมและจร ยธรรม 2. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ยด านการบร หารจ ดการและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ ตอบสนองความต องการ 3. ให บร การว ชาการ และถ ายทอดองค ความร ด านบร หารจ ดการส ท องถ นในหลากหลายร ปแบบ 4. ศ กษา ว จ ยว ทยาการ และแสวงหาองค ความร ใหม เพ อเป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ส ระด บสากล 5. สน บสน นก จกรรมทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม รวมท งส งเสร มค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม โครงสร างการแบ งส วนราชการ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คณะว ทยาการจ ดการ สาน กงานคณบด กล มงานบร หารท วไป กล มงานบร หารว ชาการและพ ฒนาการเร ยนการสอน กล มงานบร การและพ ฒนาน กศ กษา กล มงานบ ณฑ ตศ กษา ศ นย บ มเพาะธ รก จ - งานธ รการและสารบรรณ - งานการเง นและพ สด - งานแผนและงบประมาณ - งานการประช ม - งานบร หารงานบ คคล - งานว เทศส มพ นธ - งานประชาส มพ นธ และสารสนเทศ - งานอาคารสถานท - งานจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร - งานพ ฒนาหล กส ตรและแผนการเร ยน - งานพ ฒนานว ตกรรม - งานบร การว ชาการ - งานว จ ย - งานบร การสารสนเทศเพ อการเร ยนการสอน - งานบร การโสตท ศน ปกรณ ห องปฏ บ ต การ และ IT - งานฝ กประสบการณ ว ชาช พ - งานทะเบ ยนและประมวลผล - งานสหก จศ กษา - งานประก นค ณภาพ - งานจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร - งานพ ฒนาหล กส ตรและแผนการเร ยน - งานพ ฒนานว ตกรรม - งานบร การว ชาการ - งานว จ ย - งานบร การสารสนเทศเพ อการเร ยนการ สอน - งานบร การโสตท ศน ปกรณ ห องปฏ บ ต การ และ IT - งานฝ กประสบการณ ว ชาช พ - งานทะเบ ยนและประมวลผล - งานสหก จศ กษา - งานประก นค ณภาพ งานก จการน กศ กษา - ง- งานธ รการและสารบรรณ - งานการเง นและพ สด - งานแผนและงบประมาณ - งานธ รการและสารบรรณ - งานแผนงานและงบประมาณ - งานการเง นและพ สด - งานอาคารสถานท - งานประชาส มพ นธ และสารสนเทศ - งานพ ฒนาหล กส ตร - งานบร หารหล กส ตร - งานประก นค ณภาพ - งานบร การว ทยาน พนธ และภาคน พนธ การศ กษาอ สระ - งานบร หารงานท วไป - งานฝ กอบรมหล กส ตรระยะส น และระยะยาว - งานพ ฒนาหล กส ตรธ รก จ SME - งานคล น กธ รก จ โครงสร างการบร หาร คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คณบด คณะว ทยาการจ ดการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา รองคณบด ฝ ายวางแผนฯ ห วหน าสาน กงานคณบด กล มงานบร หารท วไป กล มงานบร หารว ชาการและพ ฒนาการเร ยนการสอน กล มงานบร การพ ฒนาน กศ กษา กล มงานบ ณฑ ตศ กษา ศ นย บ มเพาะธ รก จ - งานธ รการและสารบรรณ - งานการเง นและพ สด - งานแผนและงบประมาณ - งานการประช ม - งานบร หารงานบ คคล - งานว เทศส มพ นธ - งานประชา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks