แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 16 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการและแผนงบประมาณประจ าป ให เป นไปตามระเบ ยบสภามหาว ทยาล ย ว าด วยการบร หารเง นรายได ของมหาว ทยาล ย พ.ศ.2548 รวมถ งม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าวโดยเน นการม ส วนร วมของบ คลากรในส าน ก และการเช อมโยง ก บแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และแผนพ ฒนาบ คลากร จ ดให ม ก จกรรม/โครงการ ท สน บสน นนโยบายสาค ญของการพ ฒนากาล งคนให ม สมรรถนะในการปฏ บ ต งาน และม การกาหนดต วช ว ด ตามเกณฑ ท มหาว ทยาล ยก าหนด ส าหร บการน าแผนพ ฒนาบ คลากรไปส การปฏ บ ต ทางส าน กเน น กระบวนการพ ฒนาตามนโยบายของมหาว ทยาล ยและของส าน ก โดยหว งว าจะสามารถด าเน นการตามแผน ให บรรล ตามเป าหมายและส งผลต อค ณภาพการปฏ บ ต งานท ด ของบ คลากร (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อ านวยการส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 3 สารบ ญ เร อง ค าน า นโยบายการพ ฒนาบ คลากร ส วนท 1 บร บทหน วยงาน 2 ความเป นมา 2 ว ส ยท ศน 3 ปณ ธาน 3 ค าน ยมหล ก 3 ว ฒนธรรมองค กร 3 พ นธก จ 3 อ ตล กษณ 3 เอกล กษณ 3 ประเด นย ทธศาสตร หน วยงาน 3 โครงสร างองค กร 4 โครงสร างการบร หาร 4 ข อม ลบ คลากร 5 ส วนท 2 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 กรอบอ ตราก าล ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ กรอบการพ ฒนาค ณว ฒ (แนวทางต อ) 10 บ คลากรท ก าล งศ กษาต อในระด บท ส งข น 10 หน า ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 4 นโยบายการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน กว ชาท วๆและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ตระหน กถ งความส าค ญของการ พ ฒนาทร พยากรบ คคล เพ อยกระด บค ณภาพการปฏ บ ต งานตามภาระก จ โดยจ าแนกการพ ฒนาออกเป น 2 กล ม ได แกกล มบ คลากรสายว ชาการ และกล มบ คลากรสายสน บสน นว ชาการ แตะละกล มม กรอบการพ ฒนา 2 ด านได แก การพ ฒนาสมรรถนะหล ก และสมรรถนะตามต าแหน งหร อหน าท ท ได ร บมอบหมายเน นการใช หล กธรรมาภ บาลเป นแนวทางการบร หารงานบ คคล เพ อให การพ ฒนาบ คลากรสอดคล องก บตามแนวทาง ด งกล าวส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส จ งก าหนดนโยบายการพ ฒนา บ คลากรไว ด งน นโยบายหล ก 1. การพ ฒนาบ คลากรของส าน กม งเน นให สอดคล องก บนโยบายและเป าหมายของมหาว ทยาล ย 2. ให บ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน นว ชาการ ม พ ฒนาสรรถนะหล กท ก าหนดใน แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ได แก การพ ฒนาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร และการพ ฒนาท กษะด านการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ข นส งเพ อการปฏ บ ต งานและการบร การว ชาการ 3. ให บ คลากรสายว ชาการพ ฒนาด านท กษะการจ ดการเร ยนร ท สอดคล องก บรายว ชา ท วไป 4. ให บ คลากรสายสน บสน นว ชาการพ ฒนาสมรรถนะด านการปฏ บ ต งานโดยเน นท กษะข นส ง 5. สน บสน นให บ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน นว ชาต อในระด บส งข น แนวปฏ บ ต 1. บ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน นว ชาการสามารถเข าร วมการฝ กอบรมภาษาอ งกฤษท จ ดข นโดยหน วยงานในมหาว ทยาล ย 2. การพ ฒนาสมรรถนะว ชาช พตามนโยบายข อ 2 ข อ 3 และข อ 4 สามารถเข าร วมอบรม ส มมนา ศ กษาด งาน ทางว ชาการ ท จ ดโดยส าน ก หน วยงานภายในหร อนอกมหาว ทยาล ย ท งน ให ม แนวปฏ บ ต ด งน 2.1 ได ร บมอบหมายเป นเอกสารให เข าร วมอบรม ส มมนาจากผ อ านวยการส าน ก 2.2 ได ร บความเห นชอบในการเข าร วมอบรม ส มมนาจากผ อ านวยการส าน ก 3. การพ ฒนาบ คลากรตามนโยบายของมหาว ยาล ย แลของส าน ก จะได ร บการสน บสน น ค าใช จ ายตามส ทธ 4. ต อให ม แนวปฏ บ ต เช นเด ยวก บกองท นพ ฒนาบ คลากร ลงช อ (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อ านวยการส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 5 ส วนท 1 บร บทหน วยงาน ความเป นมา ส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น น ทาต งอย เลขท 1 ถนนอ ทองนอก เขตด ส ต กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย (อาคาร 34) โทรศ พท , โทรสาร เว บไซต : ส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นหน วยงานท ด าเน นงาน จ ดการเร ยนการสอน หมวดว ชาศ กษาท วไป ป จจ บ นต งอย ณ อาคาร 34 ช น 1 ม ประว ต ความเป นมา ด งน ป พ.ศ มหาว ทยาล ยได ม นโยบายให เปล ยน ศ นย การเร ยนร ทางอ เล กทรอน กส เป น ศ นย ท วไปและส อการเร ยนร อ เล กทรอน กส ส งก ดส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม ภารก จในการจ ดการเร ยนการสอนว ชาศ กษาท วไปของมหาว ทยาล ย ควบค ก บการเร ยนในระบบ ออนไลน จ านวน 30 หน วยก ต ช งมหาว ทยาล ยฯ ได จ ดต งโครงการพ ฒนาหล กส ตรและการจ ด หมวดว ชาศ กษาท วไป ระด บปร ญญาตร ป 2552 ม ช อเร ยกหน วยงานภายในว า ศ นย ท วไปและส อการเร ยนร อ เล กทรอน กส ม ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งเพ อท าหน าท จ ด หมวดว ชา ศ กษาท วไป ระด บปร ญญาตร แบ งออกเป น 3 กล มว ชา โดยน กศ กษาต องเร ยนหมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อย กว า 30 หน วยก ต ด งน 1) กล มว ชาภาษา ให เร ยน ไม น อยกว า 12 หน วยก ต 2) กล มว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ให เร ยนไม น อยกว า 9 หน วยก ต3) กล มว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให เร ยนไม น อยกว า 9 หน วยก ต การจ ดการเร ยนการสอนหมวดว ชาศ กษาท วไป จ านวนหน วยก ตและหมวดรายว ชาศ กษาท วไปต อง เร ยนไม น อยกว า 30 หน วยก ต และเร ยนครบท ง 3 กล มรายว ชา และในป พ.ศ. 2553สภามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทาม มต อน ม ต ให จ ดต งส วนงานภายใน ตามพระราชบ ญญ ต การบร หารส วนงานภายในของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ โดยประกาศมหาว ทยาล ย ราชภ ฏสวนส น นทา เร องการจ ดต งหน วยงานภายใน ส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส (The Office of General Education and Innovative Electronic Learning) ลงว นท 25 ส งหาคม 2553ซ งส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ได ร บการยกฐานะเป น หน วยงานภายในระด บส าน กเท ยบเท าคณะ โดยได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร การม ส วนร วมของ คณาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ย รวมท งผ บร หารและบ คลากรของส าน กว ชาท วไปและ นว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ท กคนท ม ส วนร วมในการบร หารงานของส าน กฯให เป นไปตามย ทธศาสตร และแผนงานส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ท สอดคล องก บย ทธศาสตร และแผนงานของมหาว ทยาล ย 6 ว ส ยท ศน ม งส การเป นผ น าในการจ ดการเร ยนร ว ชาศ กษาท วไป ด วยนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ปณ ธาน สร างความร ค ความค ด เสร มสร างบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย ค าน ยมหล ก ปฏ บ ต งานด วยระบบจ ดการค ณภาพ ว ฒนธรรมองค กร ท างานแบบม ส วนร วม พ นธก จ 1. จ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาศ กษาท วไปเพ อพ ฒนาค ณภาพของน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตใน อ ดมคต ไทย 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ด วยส ออ เล กทรอน กส 3. บร การว ชาการเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนร ตามความต องการของหน วยงาน อ ตล กษณ จ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให น กศ กษาก าก บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาส ความเป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย เอกล กษณ จ ดการเร ยนการสอนว ชาศ กษาท วไปด วยนว ตกรรมอ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพตามหล กธรรมภ บาล ย ทธศาสตร ท 2. ยกระด บมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป ย ทธศาสตร ท 3. พ ฒนางานว จ ยสร างองค ความร และหร องานสร างสรรค ด านนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ย ทธศาสตร ท 4. สร างความพร อมเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ย ทธศาสตร ท 5.เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส ย ทธศาสตร ท 6 ยกระด บมาตรฐานบร หารจ ดการทร พยากร ส นทร พย และทร พย ส นทางป ญญา 7 โครงสร างองค กร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส คณะกรรมการประจ าส าน กฯ คณะกรรมการว ชาการ คณะกรรมการบร หาร ส าน กงานผ อ านวยการ กล มงานว ชาการ กล มงานนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส โครงสร างการบร หาร รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ คณะกรรมการประจ าส าน กฯ ผ อ านวยการส าน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร คณะกรรมการว ชาการ คณะกรรมการบร หาร รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร รองผ อ านวยการฝ าย ผ อ านวยการนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ห วหน าส าน กงาน ผ อ านวยการ ห วหน ากล มงานว ชาการ ห วหน ากล มงานนว ตกรรมการ เร ยนร อ เล กทรอน กส 8 ข อม ลบ คลากร บ คลากรสายว ชาการ จ าแนกตามกล มว ชา สาขาว ชา ตร โท เอก รวม ตร โท เอก รวม ตร โท เอก รวม กล มว ชาภาษา กล มว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร กล มว ชาว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร รวมท งส น บ คลากรสายว ชาการ จ าแนกตามต าแหน งว ชาการ สาขาว ชา อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม กล มว ชาภาษา กล มว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร กล มว ชาว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร รวมท งส น บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ สาขาว ชา ตร โท เอก รวม ตร โท เอก รวม ตร โท เอก รวม ผ อ านวยการ ผ เช ยวชาญ เจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชา น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา น กว ชาการเทคโนโลย พน กงานธ รการ ส รวมท งส น หมายเหต 9 กรอบภาระงานบ คลากรสายว ชาการ 1. บร หารการเร ยนการสอนรายว ชาท วไป จ าแนกเป น 3 กล มว ชา ได แก กล มว ชาภาษา กล มว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และกล มว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต 2. พ ฒนาส อการเร ยนการสอนรายว ชาท วไป ประกอบด วย เอกสารต าราประจ าว ชา เอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks