บทท 3 วธ ด าเนนการ วธ ด าเนนการ - PDF

Description
# # 57 บทท 3 วธ ด าเนนการ การประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ม วธ ด าเนนการตามข #นตอน ด งน วธ ด าเนนการ ก าหนดวธ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 14 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
# # 57 บทท 3 วธ ด าเนนการ การประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ม วธ ด าเนนการตามข #นตอน ด งน วธ ด าเนนการ ก าหนดวธ ด าเนนการเป น 5 ข #นตอน ด งน 1. ข #นวางแผนการด าเนนงาน 2. ข #นด าเนนการ 3. ข #นวเคราะห ผล และรายงานผลการประเมน 4. ข #นเผยแพร ผลการประเมนและพ ฒนาการด าเนนงาน ม รายละเอ ยดการด าเนนการ ด งน # 1. ข นวางแผนการด าเนนงาน 1.1 ศ กษาแผนปฏบ ตการของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน แผนปฏบ ตการประจ าป ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ศ กษากลย ทธ จ ดเนนการด าเนนงาน ประเด นการประเมน เปาหมายและต วช #ว ดการประเมนผล การด าเนนงาน 1.2 วางแผนการด าเนนงาน โดยก าหนดกจกรรมไวในโครงการ ตามแผนปฏบ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ %อขออน ม ตงบประมาณในการด าเนนงาน และก าหนด ปฏทนการด าเนนงานไวล วงหนา 1.3 วเคราะห จ ดเนนการด าเนนงาน และเปาหมายผลส าเร จรายกลย ทธ ท %ก าหนดไวในแผนปฏบ ตการประจ าป ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ และประเด นการประเมนของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน ในประเด นการประเมนท %เก %ยวของก บสถานศ กษา 1.4 จ ดท าร างแบบประเมนผลการด าเนนงานใหครอบคล มจ ดเนนและเปาหมาย การด าเนนงานตามกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน และส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ท %เก %ยวของก บสถานศ กษา 58 เสนอแนวทางการด าเนนงาน และแบบประเมนต อท %ประช มรองผ อ านวยการส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษา ผ อ านวยการกล มและบ คลากรท %เก %ยวของเพ %อปร บปร งแกไข ใหสอดคลอง ก บเปาหมายในการประเมน 2. ข นด าเนนการ 2.1 แต งต #งคณะกรรมการประเมนผลการด าเนนงาน ประกอบดวย รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ศ กษานเทศก ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา และบ คลากรในส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา 2.2 ช #แจงแนวนโยบายการด าเนนงานและประเด นการประเมน ต อคณะกรรมการประเมน และสถานศ กษาในส งก ดใหทราบ เพ %อเตร ยมขอม ล ผลการด าเนนงาน และรายงานผลการด าเนนงานประกอบการประเมน 2.3 คณะกรรมการประเมน ด าเนนการประเมนผลการด าเนนงาน ของสถานศ กษา โดยสถานศ กษาเป นผ รายงานขอม ลประกอบการประเมน 2.4 รวบรวมแบบประเมน ตรวจสอบความครบถวน ถ กตอง แบบประเมน ฉบ บใดท %ม รายละเอ ยดไม ครบถวน ส งกล บค นใหสถานศ กษาแกไข เพ%มเตม และน าแบบ ประเมนฉบ บสมบ รณ เขาส กระบวนการวเคราะห ขอม ล 3. ข นวเคราะห ผล รายงานผลการประเมน 3.1 จ ดท าตารางวเคราะห ผลการประเมนโดยใชโปรแกรม Excel for Windows น าแบบประเมนท %สมบ รณ กรอกคะแนนผลการประเมน เพ %อวเคราะห ขอม ล เป นรายสถานศ กษา 3.2 วเคราะห ผลการประเมนจ าแนกรายศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาข #นพ #นฐาน จ านวน 12 ศ นย และวเคราะห ผลการประเมนรวมท กสถานศ กษา 3.3 สร ปผลการวเคราะห ขอม ล และส งผลการวเคราะห ขอม ล ใหคณะคณะกรรมการประเมน ทบทวนผลการประเมน 3.4 สร ปผลการวเคราะห ขอม ล c]tจ ดท ารายงานจ ดท ารายงานผลการประเมน การด าเนนงานตามนโยบายและกลย ทธ ของสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ รายงานผลการประเมนต อผ บรหารส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข #นพ #นฐาน สถานศ กษาและหน วยงานท %เก %ยวของ 59 4. ข นเผยแพรผลการประเมนและ พ ฒนาการด าเนนงาน 2.1 เผยแพร การด าเนนงานต อผ เก %ยวของ เพ %อเป นขอม ลสารสนเทศในการ บรหารจ ดการ โดยจ ดท าเป นไฟล PDF เผยแพร ทางเว บไซต ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 พรอมท #งจ ดแบบสอบถามความคดเห นและขอเสนอแนะ ในการพ ฒนาการประเมนและการจ ดท ารายงานผลการประเมน 4.2 จ ดท าเอกสารเล มเล ก เผยแพร ต อคร และบ คลากรทางการศ กษา ณ ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และใหบรการ เอกสารรายงานฉบ บสมบ รณ ท %กล มนโยบายและแผน 4.3 จ ดกล มสถานศ กษา เพ %อใหขอเสนอแนะในการพ ฒนาการด าเนนงาน ใหสอดคลอง ตรงตามสภาพปญหาของสถานศ กษา เพ %อใหการน านโยบายส การปฏบ ตเกด ค ณภาพตามเปาหมาย 4.4 รายงานผลการประเมนต อผ บรหารส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เพ %อใหขอเสนอแนะในการพ ฒนางานสน บสน น ส งเสรม สถานศ กษา ในประเด นท %ย งไม สามารถบรรล ผลตามเปาหมาย 4.5 น าขอม ลผลการประเมน ไปใชประกอบการเสนอแผนพ ฒนาการประเมนผล การด าเนนงานของสถานศ กษาในส งก ด ในป งบประมาณ พ.ศ เสนอรายงานผลการประเมน ประกอบการประเมนผลการบรหารจ ดการต อ คณะกรรมการประเมนของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน ปฏทนการด าเนนงาน 1. ข นวางแผนการด าเนนงาน ต.ค ศ กษาขอม ล เอกสารท %เก %ยวของ ศ กษา ทบทวนแนวคด ผ ร บผดชอบงาน ทฤษฎ ท %เก %ยวของก บการปฏบ ตงาน ต.ค ศ กษาแผนปฏบ ตการของส าน กงานคณะกรรมการ ผ ร บผดชอบงาน การศ กษาข #นพ #นฐาน ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา กลย ทธ จ ดเนนการด าเนนงาน และประเด นการประเมน ต.ค วางแผนการด าเนนงาน โดยก าหนดกจกรรมไวใน ผ ร บผดชอบงาน กจกรรมท %6 ของโครงการตดตามและประเมนผลการด าเนนงาน ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และสถานศ กษา 60 ปฏทนการด าเนนงาน (ตอ ) ส.ค วเคราะห จ ดเนนการด าเนนงานและเปาหมายผลส าเร จ ผ ร บผดชอบงาน รายกลย ทธ ท %ก าหนดไวในแผนปฏบ ตการประจ าป ของส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ และประเด นการประเมนท %เก %ยวของก บสถานศ กษา ส.ค จ ดท าร างแบบประเมนผลการด าเนนงานใหครอบคล ม ผ ร บผดชอบงาน จ ดเนนและเปาหมายการด าเนนงานตามกลย ทธ ของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ท %เก %ยวของก บสถานศ กษา 2. ข นด าเนนการ ส.ค เสนอแต งต #งคณะกรรมการประเมนผลการด าเนนงาน ผ ร บผดชอบงาน ประกอบดวย รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ศ กษานเทศก ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา และบ คลากรในกล มนโยบายและแผน ส.ค ประช มรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ท %ประช ม ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผ อ านวยการกล มและบ คลากร รอง ผอ.สพป./ ท %เก %ยวของเพ %อปร บปร งแกไขแบบประเมน ใหสอดคลองก บ ผอ.กล ม/ เปาหมาย ในการประเมน ศ กษานเทศก ก.ย จ ดท าค าส %ง แบบประเมน และ แนวทางการด าเนนงาน ผ ร บผดชอบงาน มอบใหคณะกรรมการประเมนเพ %อด าเนนการประเมนตามปฏทน ก.ย แจงประเด นการประเมนและแนวทางการประเมนให ผ ร บผดชอบงาน สถานศ กษาทราบ เพ %อเตร ยมขอม ลผลการด าเนนงานและรายงาน ผลการด าเนนงานประกอบการประเมน 2.5 คณะกรรมการด าเนนการประเมนผลการด าเนนงาน คณะกรรมการ ของสถานศ กษาในกล มเปาหมายท %ร บผดชอบ ประเมน ก.ย ประสานก บคณะท างาน รวบรวมแบบประเมน และช วย ผ ร บผดชอบงาน เร งร ดตดตามสถานศ กษาใหรายงานขอม ลใหครบถวน ถ กตอง ก.ย ตรวจสอบความครบถวน ถ กตอง ของแบบประเมนฉบ บใด ผ ร บผดชอบงาน ท %ม รายละเอ ยดไม ครบถวน สมบ รณ ส งกล บค นใหสถานศ กษา แกไข เพ%มเตม และน าแบบประเมนฉบ บสมบ รณ เขาส กระบวนการ วเคราะห ขอม ล 61 ปฏทนการด าเนนงาน (ตอ ) 3. ข นวเคราะห ผลและรายงานผลการประเมน ต.ค จ ดท าตารางวเคราะห ผลการประเมน โดยใชโปรแกรม ผ ร บผดชอบงาน Excel for Windows น าแบบประเมนฉบ บท %สมบ รณ กรอกขอม ล ผลการประเมนลงตาราง เพ %อวเคราะห ขอม ลเป นรายกลย ทธ รายสถานศ กษา ต.ค วเคราะห ผลการประเมนจ าแนกรายศ นย พ ฒนาค ณภาพ ผ ร บผดชอบงาน มาตรฐานการศ กษาข #นพ #นฐาน จ านวน 12 ศ นย และวเคราะห ผลการประเมนรวมท กศ นย ต.ค สร ปผลการวเคราะห ขอม ลและส งผลการวเคราะห ขอม ล คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการประเมน ตรวจสอบ ทบทวนผลการประเมน ประเมน ต.ค สร ปผลการวเคราะห ขอม ล อภปรายผล และจ ดท า ผ ร บผดชอบงาน รายงานผลการประเมนการด าเนนงานตามนโยบายและกลย ทธ ของสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ต.ค รายงานผลการประเมนต อผ บรหารส าน กงานเขต ผ ร บผดชอบงาน พ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ศ นย พ ฒนา ค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข #นพ #นฐาน สถานศ กษา และ หน วยงานท %เก %ยวของ 4. ข นเผยแพรผลการประเมนและพ ฒนาการด าเนนงาน พ.ย เผยแพร ผลการด าเนนงานต อผ เก %ยวของ เพ %อเป นขอม ล ผ ร บผดชอบงาน สารสนเทศในการบรหารจ ดการ โดยจ ดท าเป นไฟล PDF เผยแพร ทางเว บไซต ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 พ.ย จ ดท าเอกสารเล มเล ก เผยแพร ต อคร และบ คลากร ผ ร บผดชอบงาน ทางการศ กษา ณ ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 และใหบรการเอกสารรายงานฉบ บสมบ รณ ท %กล มนโยบายและแผน 62 ปฏทนการด าเนนงาน (ตอ ) พ.ย จ ดกล มสถานศ กษา เพ %อใหขอเสนอแนะในการพ ฒนา ผ ร บผดชอบงาน การด าเนนงานใหสอดคลอง ตรงตามสภาพปญหาของ สถานศ กษา เสนอต อผ บรหารส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา เพ %อก าหนดแนวทางการพ ฒนาการน านโยบายส การปฏบ ต ใหเกดค ณภาพตามเปาหมาย ธ.ค น าขอม ลผลการประเมน ไปใชประกอบการเสนอแผน คณะท างาน/ พ ฒนาการประเมนผลการด าเนนงานของสถานศ กษา ผ เก %ยวของ ในป งบประมาณ พ.ศ ธ.ค เสนอรายงานผลการประเมน ประกอบการประเมนผล ผ ร บผดชอบงาน การบรหารจ ดการต อคณะกรรมการประเมนของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน เคร องม อท ใชในการประเมน 1. ล กษณะของเคร องม อ เคร องม อท ใชในการประเมนผลการด าเน
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks