บทท 3 รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน - PDF

Description
บทท 3 รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน โครงงานเร อง ข นตอนการด าเน นงานส วนหน า ผ ว จ ยได ด าเน นการตามข นตอน ด งน 3.1 ช อและท ต งของสถานประกอบการ 3.2 ล กษณะการประกอบการ ผล ตภ ณฑ การให บร การหล กขององค กร 3.3 ร

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 3 รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน โครงงานเร อง ข นตอนการด าเน นงานส วนหน า ผ ว จ ยได ด าเน นการตามข นตอน ด งน 3.1 ช อและท ต งของสถานประกอบการ 3.2 ล กษณะการประกอบการ ผล ตภ ณฑ การให บร การหล กขององค กร 3.3 ร ปแบบการจ ดการองค การและการบร หารงานองค กร 3.4 ต าแหน งและล กษณะงานท ได ร บมอบหมาย 3.5 ช อและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา 3.6 ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน 3.1 ช อและท ต งของสถานประกอบการ The Heritage Bangkok ( Silom ) : ( สาขาใหญ ) เลขท ต ง : 198 ซอย นราธ วาส 3 ถนน นราธ วาส แขวง ล ลม เขต บางร ก กร งเทพฯ ( ภาพท 3.1 แผนท โรงแรม เดอะเฮอร เทจ บางกอก ) ล กษณะการประกอบการ ผล ตภ ณฑ การให บร การหล กขององค กร โรงแรมเดอะ เฮอร เทจ บางกอก ได จดทะเบ ยนในนามของ บร ษ ท เก าบ ญทว จ าก ด เป นธ รก จ โรงแรมท ให บร การด านห องพ ก ห องจ ดเล ยง ห องประช มส มมนา ห องอาหาร ฟ ตเนส สปา และบร การอ นๆ เช น Room service Laundry service Swimming pool เป นต น โรงแรมเดอะ เฮอร เทจ บางกอก ม ห องพ กท งหมด 109 ห อง ห องประช ม 2 ห อง และห องอาหาร ซ ง ม ด งต อไปน Superior Room เป นห องพ กขนาดมาตรฐาน ม พ นท ใช สอยท งหมด 24 ตารางเมตร พร อมท งส งอ านวยความสะดวก ในห อง เช น Mini Bar Laundry service รวมไปถ ง บร การ Room service ตลอด 24 ช งโมง ม ให บร การ ห องพ ก 51 ห อง ( ภาพท ห อง Superior Room ) 11 Deluxe Room เป นห องพ กขนาดมาตรฐาน ม พ นท ใช สอยท งหมด 26 ตารางเมตร พร อมท งส งอ านวยความ สะดวกในห อง เช น Mini Bar ช ดกาแฟ Laundry service รวมไปถ ง บร การ Room service ตลอด 24 ช ง โมง ม ให บร การห องพ ก 18 ห อง Corner Studio ( ภาพท ห อง Deluxe Room ) เป นห องพ กขนาดมาตรฐาน ม พ นท ใช สอยท งหมด 38 ตารางเมตร พร อมท งส งอ านวยความสะดวก ในห อง เช น Mini Bar ช ดกาแฟ Laundry service รวมไปถ ง บร การ Room service ตลอด 24 ช งโมง ประต ห อง สามารถเป นเช อไปอ กห องหน งได ภายในแบ งเป นส ดส วน ม ให บร การห องพ ก 32 ห อง ( ภาพท ห อง Corner Studio ) 12 Heritage Bangkok Suite เป นห องพ กขนาดมาตรฐาน ม พ นท ใช สอยท งหมด 42 ตารางเมตร พร อมท งส งอ านวยความ สะดวกในห อง เช น Mini Bar ช ดกาแฟ Laundry service รวมไปถ ง บร การ Room service ตลอด 24 ช ง โมง ภายในแบ งเป นส ดส วน และม โซนน งพ กผ อน ม ให บร การห องพ ก 9 ห อง ( ภาพท ห อง Heritage Bangkok Suite ) 3.3 ส งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม และห องพ ก ภายในห องพ ก - TV 32 - Free Internet access - Balconies ( Separate room ) - Slipper - Key Card access - Coffee Tea - Hairdryer - Drinking water ( Free 2 Bottle ) - Rain shower - Bathtub - Electronic Safe - Refrigerator - Mini Bar 13 บร เวณโรงแรม - บร การรถแท กซ ร บ ส ง สนามบ น - บร การฝากกระเป า - Room Service 24 ช งโมง - Bar & Restaurant - Free Wifi - Fitness Centre - Swimming Pool ( ภาพท สระว ายน า และ สปา ) ( ภาพท ห องอาหาร และ บร การ Internet ) ร ปแบบการจ ดการองค การและการบร หารงานองค กร ( ภาพท แผนผ งร ปแบบการจ ดองค กร ) แผนผ งร ปแบบการจ ดองค กร แผนก Front Office ( ภาพท แผนผ งร ปแบบการจ ดองค กร แผนก Front Office ) ต าแหน งและล กษณะงานท ได ร บมอบหมาย แผนก Front Office ( Guest Service Agent ) เด อนมกราคม ก มภาพ นธ ( งานช วงเช า ) Check Out แขก ลง Bill ค าใช จ ายต างๆในระบบ Epitome ตรวจเอกสาร Booking ในแฟ มเอกสารเตร ยม Check In น าไปถ ายเอกสาร เพ อรอ Check In ร บ Check In แขก ท มาก อนเวลา โดยให แขกเข ยนใบ Registration และ ถ ายส าเนา Passport และ Departure Card น ามาอ พเดตข อม ลแขกเข าพ กในระบบตาม Number Booking ข อม ลท อ พ เตด ได แก ช อ นามสก ล เลข Departure Card ส ญชาต และเล อก Room Type ใส หมายเลข ห อง เสร จแล วเก บ ไว ในแฟ มแขกรอ Check In ( งานช วงบ าย ) Check In แขกเวลา 2 โมง ( 2 PM. ) ท า Key Card แขกเข าพ กธรรมดา และ Key Card Group Tour แยกเอกสารและส าเนาการเข าพ ก เพ อท าการป ดรอบ Information ช วยให ข อม ลท วไปท แขกสอบถาม เช น การเด นทางไปสถานท ต างๆ ราคา การจอง ร านอาหารและบร การต างๆท แขกต องการ ตรวจความเร ยบร อยห องห องพ กก อนเวลาท แขกจะมาเข าพ ก แผนก Reservation เด อนม นาคม เด อนเมษายน ศ กษางานในแผน Reservation ค ดแยกเอกสาร Booking ท า Booking Cancelled Booking และ อ พเดต Booking ในระบบ ต ดต อก บหน วยงาต างๆ ในการส ารองห องพ กแบบท วไป และแบบ Group ส ง Fax ให หน วยงานต างๆ เพ อย นย นการท าการส ารองห องพ ก ช อและต าแหน งของพน กงานท ปร กษา แผนก Front Office 1. นาย สมพงษ แก วละม ล ( พ เท น ) ต าแหน ง Front Office Manager 2. นางสาว วน ดา จ นทร ว ว ฒน ( พ ดา ) ต าแหน ง Front Office ( Night Audit ) แผนก Reservation 1. นางสาว จร ยา ม เพลา ( พ บ ม ) ต าแหน ง Reservation Office 2. นาย น ฎฏ ชาน นท พ ดสวย ( พ ป อบ ) ต าแหน ง Reservation Office แผนกบ คคล ( HR ) 1. นาย บรรจบ จ นทรเล ง ( พ เล ก ) ต าแหน ง Operations Manager 17
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks