3. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา - PDF

Description
(ร าง) ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการก อสร างอาคารท ท าการและส งก อสร าง ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดมหาสารคาม ความเป นมา ป

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 9 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(ร าง) ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการก อสร างอาคารท ท าการและส งก อสร าง ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดมหาสารคาม ความเป นมา ป จจ บ นส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดมหาสารคาม ขอใช อาคาร ท ท าการของศ นย ประสานงานป าไม มหาสารคาม (กรมป าไม เด ม) และในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ได ร บ การพ จารณาจากคณะอน กรรมาธ การว สาม ญ ส าน กงบประมาณ จ ดสรรงบประมาณ เพ อก อสร างอาคารท ท า การและส งก อสร าง วงเง นงบประมาณ ๙,๗๖๕,๐๐๐.- บาท (เก าล านเจ ดแสนหกหม นห าพ นบาทถ วน) โดยใช ท ราช พ สด แปลงหมายเลขทะเบ ยน ท มค.๒๔ (14632) ท องท ต าบลแวงน าง อ าเภอเม องมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม 2. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อใช เป นสถานท ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมจ งหว ดมหาสารคาม ๒.๒ เพ อสน บสน นด านการปฏ บ ต งานของจ งหว ดมหาสารคาม และของส าน กงานปล ดกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 3. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา ๓.๑ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นน ต บ คคลผ ม อาช พร บจ างงานท ประกวดราคาจ างด วยว ธ การ ทางอ เล กทรอน กส ๓.๒ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการและ ได แจ งเว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงาน ตามระเบ ยบของทางราชการ ๓.๓ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ ประสงค จะเสนอราคารายอ น และ/หร อ ต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศประกวด ราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม ตามข อ 1.8 ๓.๔ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาล ไทย เว นแต ร ฐบาลของผ ประสงค จะเสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว า น น ๓.๕ ผ ประสงค จะเสนอราคาต องม ผลงานประเภทเด ยวก นก บงานท ประกวดราคาจ างด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส ในวงเง นไม น อยกว า 4,500,000 บาท (ส ล านห าแสนบาทถ วน) ซ งแล วเสร จมาแล วไม เก น 5 ป ย อนหล ง น บถ งว นประม ลจ างด วยระบบอ เล กทรอน กส โดยจะต องแสดงหน งส อร บรองผลงาน และเป น ผลงานท เป นค ส ญญาโดยตรงก บส วนราชการ หน วยงานตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ ส วนท องถ น ร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานเอกชนท จ งหว ดมหาสารคาม เช อถ อ /๓.๖ บ คคลหร อ... -๒-๓.๖ บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาต องไม อย ในฐานะเป นผ ไม แสดงบ ญช รายร บ รายจ าย หร อแสดงบ ญช ร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญ ๓.๗ บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาต องก บหน วยงานของร ฐซ งได ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ด วยระบบอ เล กทรอน กส (e-government Procurement : e-gp) ต องลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กส ของกรมบ ญช กลาง ท เว บไซต ศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ ๓.๘ ค ส ญญาต องร บและจ ายเง นผ านบ ญช ธนาคาร เว นแต การจ ายเง นแต ละคร งซ งม ม ลค าไม เก น สามหม นบาทค ส ญญาอาจจ ายเป นเง นสดก ได. 4. แบบร ปรายการ และค ณล กษณะเฉพาะ โครงการก อสร างอาคารท ท าการและส งก อสร าง ของส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ งหว ดมหาสารคาม ตามแบบของส าน กงานป าไม เขต แบบ ข. และส าน กงานโยธาธ การและผ งเม องจ งหว ด มหาสารคาม ก. ประเภทงานอาคาร 1) งานว ศวกรรมโครงสร าง 2) งานสถาป ตยกรรม 3) งานระบบส ขาภ บาล 4) งานระบบไฟฟ า 5) งานคร ภ ณฑ ข. ประเภทระบบและส งปล กสร างอ น 1) ร วคอนกร ตด านข างและด านหล ง 2) งานร วด านหน า 3) งานป ายช อส าน กงานฯ 4)งานประต ทางเข า- ออก 5) งานเสาธง 6) งานทาส 5. ระยะเวลาด าเน นการก อสร างและส งมอบงาน ด าเน นการก อสร างแล วเสร จภายใน 270 ว น น บถ ดจากว นท ลงนามในส ญญาจ าง โดยแบ งงวดงาน การจ ายเง นเป น 9 งวด ด งน งวดท ๑ เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 8 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน 1. ถมด นบร เวณก อสร างอาคาร 2. ป กวางผ งบร เวณก อสร างอาคาร 3. งานเสาเข ม และตอกเสาเข มงานอาคาร (ถ าม ) /งวดท ๒ -๓- งวดท ๒ เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 8 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน ๑. โครงสร าง คสล.ในส วนฐานราก งานอาคาร 2. โครงสร าง คสล.ในส วนเสาตอม อ งานอาคาร 3. โครงสร าง คสล.ในส วนคานคอด น งานอาคาร งวดท ๓ เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 9 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน 1. โครงสร าง คสล. ในส วน พ นช นท 1 งานอาคาร (ยกเว นพ นห องน าและพ นบ นได) ๒. โครงสร าง คสล. ในส วน เสาช นท 1 งานอาคาร งวดท 4 เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 10 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน ๑. โครงสร าง คสล. ในส วนคานร บพ นช น 2 งานอาคาร ๒. โครงสร าง คสล. ในส วนพ นช น 2 งานอาคาร (ยกเว นพ นห องน าและพ นบ นได) งวดท ๕ เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 10 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน ๑. โครงสร าง คสล. ในเสาช นท 2 งานอาคาร ๒. โครงสร าง คสล. ในส วนคานร บโครงหล งคา งานอาคาร งวดท ๖ เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 10 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน 1. โครงสร าง เหล กโครงหล งคา งานอาคาร 2. ม งหล งคา งานอาคาร (ยกเว นครอบต างๆ) งวดท 7 เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 10 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน 1. งานก ออ ฐ งานอาคาร ๒. งานต ดต งวงกบ งานอาคาร (เฉพาะท ไม ใช อล ม เน ยม) 3. งานฉาบป นเร ยบ งานอาคาร /งวดท ๘... -๔- งวดท 8 เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 10 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งานแล วเสร จ ด งน 1. งานต ดต งเช งชาย รอบอาคาร ๒. งานต ดต งฝ าเพดานภายใน-ภายนอก อาคาร 3. งานเด นระบบสายไฟฟ า ภายในอาคาร 4. งานเด นระบบท อน าด - น าท ง ภายในอาคาร 5. งานตกแต งผ วพ น-ผน ง อาคาร งวดท 9 (งวดส ดท าย) เป นจ านวนเง นในอ ตราร อยละ 25 ของเง นค าจ าง จะจ ายให เม อผ ร บจ างปฏ บ ต งาน แล วเสร จ ด งน 1. งานต ดต งระบบไฟฟ า พร อมดวงโคมภายในอาคาร ๒. งานต ดต งระบบประปา-ส ขาภ บาล พร อมส ขภ ณฑ 3. ต ดต งเคร องปร บอากาศ ภายในอาคาร พร อมเช อมต อระบบไฟฟ าให ใช งานได 4. งานทาส ภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร 5. งานร ว ด านข างและด านหล ง 6. งานร วและประต ด านหน า 7. งานเสาธง 8. งานอ นๆ ในส วนท เหล อท งหมดแล วเสร จ พร อมท าความสะอาดสถานท ก อสร างให เร ยบร อย 6. วงเง นในการจ ดจ าง ภายในวงเง น 9,765,000.- บาท (เก าล านเจ ดแสนหกหม นห าพ นบาทถ วน) โดยเบ กจ ายจาก งบประมาณประจ าป พ.ศ ราคากลางงานก อสร าง 9,765,000.- บาท (เก าล านเจ ดแสนหกหม นห าพ นบาทถ วน) ในการเสนอ ราคาผ เสนอราคาต องเสนอลดราคาข นต า (Minimum Bid) ไม น อยกว าคร งละ 10,000 บาท จากราคากลาง งานก อสร าง และการเสนอลดราคาคร งถ ดๆไป ต องเสนอลดราคาคร งละไม น อยกว า 10,000 บาท จากราคาคร ง ส ดท าย ท เสนอลดแล ว /๘. ว จารณ ข อเสนอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks