3. ร บทราบผลการแจ งเว ยนร บรองรายงานการประช มสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ คร งท 9/2556 โดยไม ม การแก ไข - PDF

Description
ป ท 5 ฉบ บท 2 เด นในฉบ บ รายงานการประช ม 1 คร งท 1/2557 ปฏ ท นการประช ม 4 ประจ าป พ.ศ และ ภาพก จกรรม โครงสร างการบร หาร 5 งาน แนะน าบ คลากร 8 ฝ ายบร หารงาน เว บไซด ส าน กงาน 9 สาระน าร 10

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 10 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ป ท 5 ฉบ บท 2 เด นในฉบ บ รายงานการประช ม 1 คร งท 1/2557 ปฏ ท นการประช ม 4 ประจ าป พ.ศ และ ภาพก จกรรม โครงสร างการบร หาร 5 งาน แนะน าบ คลากร 8 ฝ ายบร หารงาน เว บไซด ส าน กงาน 9 สาระน าร 10 Tel/ Fax/ รายงานการประช ม คร งท 1/2557 เม อว นท 22 ก มภาพ นธ 2557 (ผ านการร บรองจากในการประช ม คร งท 2/2557 เม อว นท 26 เมษายน 2557) 1. ร บทราบเร องจากนายก จ านวน 4 เร อง (1) นายว เช ยร ส คนธาภ รมย ณ พ ทล ง ผ ได ร บปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชาการปกครองท องถ นของมหาว ทยาล ยท กษ ณ ประจ าป การศ กษา 2552 มอบท นการศ กษาให แก มหาว ทยาล ยท กษ ณ จ านวน 100,000 บาท (2) กรรมการ 4 คน ขออน ญาตลาประช ม (3) ท ปร กษามอบผ เข าประช มแทน (4) ผ บร หารมหาว ทยาล ย 2 คน ขออน ญาตลาประช ม 2. ร บทราบเร องแจ งจากเลขาน การ จ านวน 2 เร อง (1) รายงานความก าวหน า/ผลการด าเน นงานตามมต ข อส งเกตและข อเสนอแนะของ ในการประช มคร งท 9/2556 (2) ผลการแจ งเว ยนอน ม ต ให น ส ตส าเร จการศ กษา ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2556 และอน ม ต ให ปร ญญา รวมท งส น จ านวน 199 คน 3. ร บทราบผลการแจ งเว ยนร บรองรายงานการประช มท กษ ณ คร งท 9/2556 โดยไม ม การแก ไข 4. มอบอธ การบด ด าเน นการปร บปร ง (ร าง) แผนปฏ บ ต การ 4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ ) มหาว ทยาล ยท กษ ณ ตามข อเสนอแนะ ด งน (1) เป าหมายและต วช ว ดของแผนปฏ บ ต การ 4 ป จะต องช ดเจนและสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ระยะยาว 15 ป ของมหาว ทยาล ย เช น ด านการว จ ย ควรจ าแนกเป นระด บชาต และระด บนานาชาต ด านธรรมาภ บาลต องแสดงต วช ว ดให ช ดเจน (2) แผนย ทธศาสตร 15 ป ของมหาว ทยาล ย เม อใช มาระยะหน งแล วควรม การว เคราะห และปร บปร ง โดยเช ญ นายชาญว ทย อมตะมาท ชาต กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในฐานะรองเลขาธ การคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ให ค าแนะน าในการปร บปร งต อไป 5. อน ม ต หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาญ ป น หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ เห นชอบแผนปฏ บ ต งาน 4 ป คณะว ทยาศาสตร พ.ศ และมอบคณบด คณะว ทยาศาสตร ปร บปร ง แผนการด าเน นงานโดยคณะต องสร างความเปล ยนแปลงโดยการปร บโครงสร าง ด านว ชาการ ด านการค ดเล อก และพ ฒนาอาจารย และด านการร บน ส ต โดยอาศ ยแผนกลย ทธ ทางการตลาด และให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามา ม ส วนร วมในการให ข อเสนอแนะการบร หารจ ดการของคณะ หน า 2 รายงานการประช ม คร งท 1/2557 เม อว นท 22 ก มภาพ นธ 2557 (ผ านการร บรองจากในการประช ม คร งท 2/2557 เม อว นท 26 เมษายน 2557) 7. ร บทราบรายงานความก าวหน าการด าเน นงานตามนโยบายของ จ านวน 17 เร อง ด งน 1) เร อง การใช ประโยชน ทร พย ส นในพ นท ของว ทยาเขตสงขลาและว ทยาเขตพ ทล ง 2) เร อง โครงการน าร องเก ยวก บการบร หารจ ดการตามแนวทาง Cluster 3) เร อง การเบ กจ ายเง นของว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา 4) เร อง การแก ไขป ญหาท ด นว ทยาเขตพ ทล ง 5) เร อง การด าเน นงานของสถาบ นปฏ บ ต การช มชนเพ อการศ กษาแบบบ รณาการเพ อให น ส ตเร ยนร ส งคมและช มชน 6) เร อง ศ นย พ ทล งศ กษา 7) เร อง การว เคราะห หล กส ตรเพ อการพ ฒนา 8) เร อง การปร บปร งระเบ ยบ ข อบ งค บของมหาว ทยาล ยท ออกโดย 9) เร อง การปร บมหาว ทยาล ยท กษ ณให เป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ 10) เร อง การลงท นในร ปแบบกองท นส วนบ คคล (Private Fund) 11) เร อง แผนพ ฒนาค ณภาพ (Quality Improvement Plan) 12) เร อง แนวทางการจ ดต งส าน กพ มพ ของมหาว ทยาล ย 13) เร อง การพ ฒนาฐานข อม ลสถาบ นท กษ ณคด ศ กษา 14) เร อง การบร หารจ ดการศ นย การดนตร และหอศ ลปะการแสดง 15) เร อง แนวทางการจ ดต งคณะว ศวกรรมศาสตร 16) เร อง การด าเน นงานหล กส ตรนานาชาต ระด บบ ณฑ ตศ กษา (International Graduate Program) 17) เร อง โครงการจ ดต งศ นย การศ กษาและบร การทางการแพทย มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตพ ทล ง และม มต ด งน (1) เห นชอบกรอบแนวค ดโครงการพ ฒนาท ด นมหาว ทยาล ยท กษ ณ ตามเสนอ ด งน (1.1) กรอบการลงท นในวงเง นไม เก น ล านบาทโดยม เง อนไขการช าระค นเง นลงท นในระยะเวลา 10 ป โดยม ค าตอบแทน ไม น อยกว าร อยละ 10 ต อป และก าหนดระยะเวลาการด าเน นโครงการไม เก น 18 เด อน (ข นอย ก บการส งมอบพ นท โครงการ ของมหาว ทยาล ย) (1.2) พ นท ของโครงการในเบ องต นจะท าการศ กษาความเป นไปได ใน 2 พ นท ค อ พ นท ด านสนามก ฬาซ งในส วนท ไม ม การใช ประโยชน ใน ป จจ บ น และ พ นท บร เวณบ านพ กของมหาว ทยาล ย โดยพ นท ท งสองจะต องด าเน นการโดยไม เท อนความร ส กของคนในองค กร และเป นท ยอมร บถ งประโยชน ของมหาว ทยาล ยในอนาคต ป จจ บ นได มอบให ฝ ายบร หารของมหาว ทยาล ยด าเน นการหาข อสร ปท ช ดเจนและเสนอให คณะกรรมการพ จารณา (2) ให มหาว ทยาล ยน าข อเสนอแนะไปด าเน นการ ด งน (2.1) ควรศ กษาการจ ดการพ นท และกล มเป าหมายให ช ดเจนสอดคล องก บก จกรรมท จะด าเน นการ (2.2) การลงท นอาจจะของบประมาณเง นแผ นด นมาสมทบก บเง นรายได ของมหาว ทยาล ย (2.3) การใช เง นเพ อการลงท นต องเป นไปตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยท กษ ณ มาตรา 7 และมาตรา 14 (4) ท งน ให ศ กษาการใช ท ด น ราชพ สด ส าหร บการหารายได จากกรมธนาร กษ (2.4) มอบคณบด คณะน ต ศาสตร หาร อศาสตราจารย ดร. สมค ด เล ศไพฑ รย เก ยวก บการใช ท ด นราชพ สด เพ อหารายได (3) มอบอธ การบด เสนอแผนการปร บปร งแก ไขข อบ งค บ ระเบ ยบของมหาว ทยาล ย โดยม กรอบระยะเวลาการด าเน นงานไม เก น 1 ป และให เสนอแผนต อในการประช มคร งถ ดไป หน า 3 รายงานการประช ม คร งท 1/2557 เม อว นท 22 ก มภาพ นธ 2557 (ผ านการร บรองจากในการประช ม คร งท 2/2557 เม อว นท 26 เมษายน 2557) 8. เห นชอบการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระยะยาวของว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา และให แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนาระยะยาวของว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา ประกอบด วยบ คคล ด งน ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ว ระศ กด จงส ว ว ฒน วงศ เป น ท ปร กษา อธ การบด เป น ประธานกรรมการ รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาการศ กษาและว จ ย รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและก จการ เป น กรรมการ ผ อ านวยการว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา เป น กรรมการและเลขาน การ และให อธ การบด แต งต งผ ปฏ บ ต งาน ในมหาว ทยาล ยส งก ดว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา จ านวนไม เก นสองคนเป นผ ช วยเลขาน การ ท งน ให คณะกรรมการม หน าท ด งน (1) จ ดท า (ร าง) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระยะยาวของว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา (2) ด าเน นการในเร องต าง ๆ ท มอบหมาย 9. เห นชอบการก าหนดมาตรการส งเสร มตามต วบ งช ท สมศ. 18 ประเด นผลการช น า ป องก น หร อแก ป ญหาของส งคมในด านต าง ๆ ด งน (1.) มาตรการส งเสร มภายในมหาว ทยาล ย ก าหนดประเด น ส งเสพต ด อย ในองค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต ค อ - ต วบ งช ท 3.3 ผลการช น า ป องก น หร อแก ป ญหาของส งคม ด านส งเสพต ด (สมศ.18.1) (2.) มาตรการส งเสร มภายนอกมหาว ทยาล ย ย งคงต วบ งช เด มท ง 2 ต วบ งช ค อ - ต วบ งช ท 5.5 การพ ฒนาว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษาหร อว ชาช พอ น (สมศ.18.2) - ต วบ งช ท 5.6 การส งเสร ม ส บสานโครงการพระราชด าร (สมศ.18.2) 10. เห นชอบข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย ค ณสมบ ต หล กเกณฑ และว ธ การแต งต งและถอดถอนผ ด ารงต าแหน งทาง ว ชาการ (แก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 2) พ.ศ เห นชอบแต งต งคณะกรรมการพ จารณาการมอบปร ญญาก ตต มศ กด ประจ าป การศ กษา 2556 ประกอบด วยบ คคล ด งน อธ การบด เป น ประธานกรรมการ ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ว ระศ กด จงส ว ว ฒน วงศ ศาสตราจารย ว โชค ม กดามณ รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและก จการ ประธานสภาคณาจารย และพน กงาน เป น กรรมการ ห วหน าฝ ายบร หารงาน เป น เลขาน การ 12. ร บทราบผลการประเม นค ณภาพหล กส ตร ป การศ กษา 2555 และมอบรองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาการศ กษาและว จ ยด าเน นการ ตรวจสอบรายละเอ ยดในเช งค ณภาพ 13. ร บทราบความร วมม อทางว ชาการระหว างมหาว ทยาล ยท กษ ณก บ Tzu Chi University ประเทศไต หว น โดยม กรอบความร วมม อ ครอบคล มประเด นด งน (1) การแลกเปล ยนอาจารย (2) การม ส วนร วมในก จกรรมทางว ชาการในร ปแบบของการประช ม ส มมนา ท จ ดโดยมหาว ทยาล ยท งสองแห ง (3) การแลกเปล ยนข อม ลข าวสารของมหาว ทยาล ย (4) ก จกรรมทางด านการว จ ยร วมและการพ ฒนาหล กส ตร (5) การให ความช วยเหล อ ประสานงาน ในการต ดต อส อสารภายในประเทศของมหาว ทยาล ยท งสองแห งในงานท เก ยวข อง (6) การแลกเปล ยนน ส ต การฝ กงาน ของน ส ตสาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร ณ Tzu Chi University หน า ก าหนดประช ม คร งท 2/2557 ว นเสาร ท 26 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห องประช มทองหลาง 1 ช น 2 อาคารส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตสงขลา ฝ ายบร หาร ขอแสดงความย นด 1. อาจารย ดร. ว ก นดา ร ตนพ นธ ท ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย สาขาว ชาก ฏว ทยา ต งแต ว นท 29 พฤษภาคม อาจารย ดร. ว ช ดา กล าเวช ท ได ร บการแต งต งต งด ารงต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ ต งแต ว นท 18 กรกฎาคม รองศาสตราจารย ดร. ศ ภวด บ ญญวงศ ท ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน งศาสตราจารย สาขาว ชาแนะแนวและการให ค าปร กษา ต งแต ว นท 12 ม ถ นายน 2556 ปฏ ท นการประช มท กษ ณ ประจ าป พ.ศ คร งท ว นท เวลา สถานท คร งท 1/2557 ว นเสาร ท 22 ก มภาพ นธ น. ว ทยาเขตสงขลา คร งท 2/2557 ว นเสาร ท 26 เมษายน น. ว ทยาเขตสงขลา คร งท 3/2557 ว นเสาร ท 21 ม ถ นายน น. ว ทยาเขตพ ทล ง คร งท 4/2557 ว นเสาร ท 16 ส งหาคม น. ว ทยาเขตสงขลา คร งท 5/2557 ว นเสาร ท 18 ต ลาคม น. ว ทยาเขตสงขลา คร งท 6/2557 ว นเสาร ท 20 ธ นวาคม น. ว ทยาเขตพ ทล ง หน า 5 โครงสร างการบร หาร นายก อธ การบด รองอธ การบด... เลขาน การ ห วหน าส าน กงาน ห วหน าฝ ายบร หารส าน กงาน... ผ ช วยเลขาน การ 1. กล มภารก จด านการประช ม 2. กล มภารก จด านว เคราะห นโยบาย 3. กล มภารก จด านบร หารจ ดการ 4. กล มภารก จด านต ดตามและประเม นผล 5. กล มภารก จด านประชาส มพ นธ หน า 6 ฝ ายบร หารงาน 1. กล มภารก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks