การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ช อเร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โดยการฝ กปฎ บ ต 1. - PDF

Description
การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 1 การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ช อเร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 15 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 1 การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ช อเร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โดยการฝ กปฎ บ ต 1. ภ ม หล ง จากหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ สาระและมาตรฐานการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช วงช นท 1 สาระท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน 1.1 เข าใจการ ทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะการจ ดการ ท กษะกระบวนการแก ป ญหา ท กษะ การทางานร วมก น และท กษะการแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยการทางาน ม จ ตสาน กในการใช พล งงาน ทร พยากร และส งแวดล อม เพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว สาระท 2 การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน 1.2 เข าใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสร างส งของเคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสร างสรรค เล อกใช เทคโนโลย ทางสร างสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดล อม และม ส วนร วมในการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น จากการท ได ดาเน นการจ ดก จกรรม การเร ยนร ให ก บน กเร ยนในระด บช น ป.3 จ งเล งเห นความสาค ญของการท น กเร ยนได ลงม อปฏ บ ตจร ง ซ งน กเร ยน สามารถเร ยนร และปฏ บ ต ตามได อย างม ความส ข 2. จ ดม งหมาย 1. เพ อพ ฒนาท กษะในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โดยการฝ กปฏ บ ต 2. เพ อให การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาการงานอาช พฯ ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 3. ต วแปรท ศ กษา ต วแปรต น - การฝ กปฎ บ ต ต วแปรตาม - การพ ฒนาท กษะในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ 4. กรอบแนวความค ดในการว จ ย การฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาท กษะในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 2 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เพ อให น กเร ยนม ความร จากการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ นาไปใช ในช ว ตประจาว นได อย างม ประส ทธ ภาพ และตรงก บความต องการของน กเร ยน 2. เพ อให น กเร ยนม ความส ขในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ 6. ขอบเขตของการว จ ย 6.1 กล มท ศ กษา การศ กษาคร งน ใช น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ห อง 3 จานวน 54 คน ของโรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชาป การศ กษา ท กษะ หมายถ ง ความช ดเจน และความชาน ชานาญในเร องใดเร องหน ง ซ งบ คคลสามารถสร างข น ได จากการเร ยนร ได แก ท กษะการอาช พ การก ฬา การทางานร วมก บผ อ น การอ าน การสอน การจ ดการ ท กษะ ทางคณ ตศาสตร ท กษะทางภาษา ท กษะทางการใช เทคโนโลย ฯลฯ ซ งเป นท กษะภายนอกท สามารถมองเห นได ช ดเจน จากการกระทา หร อจากการปฏ บ ต ซ งท กษะด งกล าว น นเป นท กษะท จาเป นต อการดารงช ว ตท จะทาให ผ ม ท กษะเหล าน น ม ช ว ตท ด สามารถดารงช พอย ในส งคมได โดยม โอกาสท ด กว าผ ไม ม ท กษะ (ประเสร ฐ ต นสก ล) 7. ว ธ ดาเน นการว จ ย 7.1 กาหนดกล มท ศ กษา ผ ว จ ยสนใจท จะศ กษาพฤต กรรมในการเร ยนว ชาการงานอาช พสาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โดยการฝ กปฏ บ ต น กเร ยนสามารถทางาน ได อย างถ กต อง และรวดเร ว สามารถท จะพ ฒนาท กษะเหล าน ได จ งพ จารณาน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ห อง 3 จานวน 54 คน 7.2 กาหนดระยะเวลาในการทาว จ ย ในการทาว จ ยคร งน ผ ว จ ยได กาหนดระยะเวลาในการทาว จ ย ในเวลาเร ยน 1 คาบเร ยน ณ ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ห อง 3 ใช เวลาในการเก บรวบรวมข อม ลประมาณ 8 คร ง ได กาหนด เน อหา ในการสอนด งตารางต อไปน การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า กาหนดตารางการดาเน นการว จ ย ผ ว จ ยได กาหนดเน อหาท จะทาการว จ ยด งตารางต อไปน ว น/เด อน/ป คร งท 1 27 พฤษภาคม 21 ม ถ นายน 2556 คร งท 2 14 ม ถ นายน 19 กรกฎาคม 2556 เน อหา ก จกรรมการเร ยนการสอน หมายเหต - คร สาธ ตการทาความสะอาดบ าน เช น ให น กเร ยนฝ ก บ านและช ว ตความเป นอย การกวาดพ นห องเร ยน การทาความ ทาความสะอาด ในบ าน สะอาดต โต ะ ฯ ห องเร ยน ทาความ - สาธ ตการใช อ ปกรณ การสอนท เป นของ สะอาดโต ะเร ยน ต จร ง เช น ไม กวาด ไม ขนไก ฯ ช นวางหน งส อ ฯ - คร ใช ส อการสอนท เป นของจร ง เช น ไม กวาดดอกหญ า ไม กวาดขนไก ฯ - คร ให น กเร ยนได ลงม อปฎ บ ต จร งโดย การทาความสะอาดห องเร ยน - คร อธ บายการทาความสะอาดเส อผ า ให น กเร ยนฝ ก การด แลร กษาเส อผ า เช นการซ กผ า การซ อมแซมเส อผ า จ ดเก บเส อผ า การ การซ อมแซมเส อผ า - สาธ ตการใช อ ปกรณ ในการเย บผ า เช น ซ กผ า ซ อมแซม ด าย เข ม กระด มเส อ ตะขอกางเกง ฯ เส อผ า การเย บ - คร ใช ส อการสอนท เป นของจร ง เช น กระด มเส อ การสอย ด าย เข ม กระด ม ฯ ขอบกางเกง ฯ - คร ให น กเร ยนซ อมแซมเส อผ าของ ตนเอง การเย บกระด มเส อ การเนาผ า การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 4 ว น/เด อน/ป คร งท 3 26 ส งหาคม 6 ก นยายน 2556 เน อหา ก จกรรมการเร ยนการสอน หมายเหต เคร องม อเกษตร - คร สาธ ต การใช เคร องม อเกษตร ฯ ให น กเร ยน การใช เคร องม อเกษตร เช น จอบ เส ยม บ วรดน า ช อนปล ก สารวจเคร องม อ การด แลและเก บร กษา - คร อธ บายการใช และการจ ดเก บ เกษตร และใช เคร องม อเกษตร อ ปกรณ การการทางานเกษตร เช น จอบ เคร องม อเกษตรให เส ยม ฯ เหมาะสมก บงาน - ให น กเร ยนใช และเก บอ ปกรณ เกษตร การเกษตร ท กาหนดให เช น ถ าต องการ พรวนด นจะใช อ ปกรณ ชน ดใด ใช แล ว เก บร กษาอย างไร คร งท ก นยายน 2556 การปล กพ ชสวนคร ว - ใช ผลเป นอาหาร - ใช ใบและลาต นเป น อาหาร - ใช ดอกเป นอาหาร - ใช ห วหร อรากท อย ใต ด น เป นอาหาร - คร ให น กเร ยนด CAI พ ชสวนคร วชน ด ต างๆ เช น พ ชสวนคร วท ใช ผลเป นอาหาร ใช ดอกเป นอาหาร ฯ - คร อธ บายความหมายและการปล กพ ช สวนคร วชน ดต าง ๆ - คร สาธ ตการปล กผ กบ ง อธ บายข นตอน การปล กผ กบ ง ในภาชนะสาเร จร ป (ถ งดา) - ให น กเร ยนปล กพ ชผ กสวนคร วใน ภาชนะสาเร จร ป (ถ งดา) และด แลพ ชผ ก สวนคร วของตนเอง ฝ กให น กเร ยน ปล กพ ชสวนคร ว ใน ภาชนะสาเร จร ป การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 5 ว น/เด อน/ป คร งท 5 28 ต.ค พฤศจ กายน 2556 เน อหา ก จกรรมการเร ยนการสอน หมายเหต - คร ให น กเร ยนด แผ นภาพ งานช าง ฝ กให น กเร ยน เร ยนร งานช าง ประเภทต าง ๆ เช น ช างไม ช างป น ใช เคร องม อช าง - งานช างพ นฐาน ช างเหล ก ฯ ซ อมแซมของเล น - เคร องม อช าง - คร อธ บายประเภทของงานช างต าง ๆ ของใช ให น กเร ยน - ประโยชน งานช าง และเคร องม อช าง ด านต าง ๆ การใช เก บอ ปกรณ ในการ - การใช และด แลร กษา เคร องม อ และการด แลร กษาเคร องม อช าง ทางานช าง เคร องม อช าง - ให น กเร ยนบอกประโยชน ของงานช าง และให น กเร ยนวางแผนซ อมแซมของ เล นท ชาร ด และซ อมของเล น หร อของ ใช ต าง ๆ ท ชาร ด - ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต งานช าง โดยการ ซ อมแซมของเล นของใช ฯ คร งท พฤศจ กายน 2556 การบาร งร กษาและ ซ อมแซมของเล นของใช - คร ให น กเร ยนด ของเล น ของใช ท ชาร ด - คร อธ บายการซ อมแซมของเล นของใช ท ชาร ด เช น การต ดกาวห นยนต การ ซ อมแซมหน งส อเร ยน ฯ - ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ซ อมแซมของเล น ของใช ของตนเอง เช น หน งส อขาด ของ เล นชาร ด ฝ กให น กเร ยน ซ อมแซม ของเล น ของใช ท ชาร ด ท งท บ านและท โรงเร ยน เช นซ อมกล องด นสอ ซ อมหน งส อ ฯ การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 6 ว น/เด อน/ป คร งท ธ นวาคม 2556 ร งท 8 20 มกราคม 7 ก มภาพ นธ 2557 เน อหา ก จกรรมการเร ยนการสอน หมายเหต สร างสรรค งานประด ษฐ - คร ให น กเร ยนส งประด ษฐ จากกล องนม - ว สด อ ปกรณ งาน เช น หมวกจากล องนม ฝ กให น กเร ยน ประด ษฐ - คร สาธ ตการประด ษฐ หมวกจากกล อง ประด ษฐ ของเล น - งานประด ษฐ จาก นม ของใช เอง โดยท ไม เศษว สด - คร ให น กเร ยนเตร ยมว สด อ ปกรณ ใน ต องไปซ อของเล น - การประด ษฐ หมวกจาก การประด ษฐ หมวกจากกล องนม มาเล น หร อของใช กล องนม - คร อธ บายว ธ การจ ดเตร ยมกล องนมเพ อ มาใช เช น หมวกจาก - การประด ษฐ โมบาย นามาประด ษฐ หมวก กล องนม ปลาตะเพ ยนจากกล อง - คร อธ บายการทาหมวกจากกล องนม นม - ให น กเร ยนประด ษฐ หมวกจากกล อง นม ตามท น กเร ยนได ออกแบบไว การออกแบบและ เทคโนโลย - การเล อกใช ส งของ เคร องใช ใน ช ว ตประจาว นอย าง สร างสรรค - การจ ดการส งของ เคร องใช ด วยการนา กล บมาใช ซ า - คร ให น กเร ยนด กล องใส ด นสอจากแกน กระดาษท ชช - คร นาแกนกระดาษท ชช ให น กเร ยนด แล วให น กเร ยนออกแบบว าจะทาอะไรได บ าง จากแกนกระดาษท ชช - คร อธ บายว ธ การทากล องใส ด นสอจาก แกนกระดาษท ชช - ให น กเร ยนออกแบบส งของเคร องใช ด วยการนากล บมาใช ซ า (แกนกระดาษ ท ชช ) - ให น กเร ยนประด ษฐ ส งของเคร องใช ด วยการนากล บมาใช ซ าตามแบบท น กเร ยนวางไว ฝ กให น กเร ยน ประด ษฐ ของใช จาก การนากล บมาใช ซ า เช น แกนกระดาษท ช ช ให นากล บมาใช ใหม โดยการทาเป น ท ใส ด นสอ หร อ อ น ๆ ตามท น กเร ยน ต องการ การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า ว ธ ดาเน นการ 1. เตร ยมน กเร ยนท เร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ห อง 3 จานวน 54 คน 2. จ ดเตร ยมเน อหาท น กเร ยนเร ยน แผนการสอน 3. จ ดเตร ยมส อและอ ปกรณ การสอนท หลากหลาย เช น ของจร ง ส อการสอนท เป นร ปภาพ ส อการ สอนท เป นเอกสาร 4. ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามส ปดาห ท กาหนดให 6. คร จดบ นท กรายละเอ ยดการปฏ บ ต การตาม บทเร ยน ของน กเร ยน 8. เคร องม อท ใช ในการว จ ย 8.1 เคร องม อประกอบการฝ ก - แผนกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks