บทค ดย อ ม ล กษณะเป นการว จ ยและพ ฒนา โดยม ว ธ ด าเน นการว จ ยแบ งออกเป น 3 ข นตอน ค อ 1) การสร าง - PDF

Description
ช อเร อง ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 5 ช อผ ว จ ย นางมณฑ ธว ล ว ฒ ว ชญาน นต ตาแหน ง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ป ท ว จ ย

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 19 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อเร อง ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 5 ช อผ ว จ ย นางมณฑ ธว ล ว ฒ ว ชญาน นต ตาแหน ง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ป ท ว จ ย บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) สร างร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 2) ทดลองใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 และ 3) เพ อประเม นผลการใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ม ล กษณะเป นการว จ ยและพ ฒนา โดยม ว ธ ด าเน นการว จ ยแบ งออกเป น 3 ข นตอน ค อ 1) การสร าง ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 2) การทดลองใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 5 และ 3) การประเม นผลการใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ได แก คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ บร หารสถานศ กษา คร น กเร ยน และผ ปกครอง คณะ กรรมการอ.ก.ค.ศ. คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการ กตปน. ตลอดจนสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 เคร องม อท ใช ในการว จ ย ได แก แบบสอบถาม แนวทางการระดมสมอง ร ปแบบและค ม อ แบบประเม น และแบบบ นท กข อม ล การ ว เคราะห ข อม ลใช ค าสถ ต ได แก ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ของ เพ ยร ส น การว เคราะห องค ประกอบเช งย นย น และการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยกล มต วอย างแบบไม เป น อ สระ ผลการว จ ยพบว า 1. ผลการสร างร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 พบว า องค ประกอบของร ปแบบท พ ฒนาข น ประกอบด วย หล กการ ของร ปแบบ ว ตถ ประสงค ของร ปแบบ กระบวนการของร ปแบบ และการว ดและประเม นผลของ ร ปแบบ โดยกระบวนการของร ปแบบแบ งออกเป น 4 ข นตอน ได แก (1) ข นว เคราะห (Analysis) เป นข นตอนว เคราะห สภาพแวดล อมท งภายนอกและภายในองค การ และให ได มาซ งเป าประสงค ส ดท ายท ต องการขององค การหร อว ส ยท ศน อ นจะน าไปส การก าหนดพ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และกลย ทธ การดาเน นงาน (2) ข นกาหนดต วช ว ดและแนวทางการด าเน นงาน (Identified) เป นข นของก าหนดรายละเอ ยดต วช ว ดผลการด าเน นงาน และออกแบบกระบวนการหร อแนว ทางการด าเน นงานเพ อตอบสนองต อต วช ว ดหร อผลด าเน นงาน (3) ข นน าแนวทางไปส การปฏ บ ต (Practice) ในข นน ให ความสาค ญก บบ คลากรและผ ม ส วนได ส วนเส ย การยกย องชมเชยบ คลากรการ สน บสน นการพ ฒนา การสร างสภาพแวดล อมท เอ อต อการพ ฒนา ตลอดจนการสร างความร วมม อ ภายในและภายนอกองค กรท ด และ (4) ข นประเม นผลการด าเน นงาน (Evaluation) เป นข นตอนท ผ บร หารจะต องจ ดให ม การตรวจสอบและรายงานผลการด าเน นงานของแต ละต วบ งช ตามเง อนไขท ก าหนดไว นอกจากน ย งพบว า ค ณภาพของร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ในด านความถ กต อง ด านความเหมาะสม ด านความ เป นประโยชน ด านความเป นไปได ในภาพรวมท กด าน อย ในระด บมาก 2. ผลการทดลองใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H ของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 พบว า ก อนการทดลองใช ร ปแบบ ค ณภาพการศ กษาตาม จ ดเน น 3H ในด านองค ประกอบน กเร ยนด ง ในภาพรวมม ค ณภาพอย ในระด บด โดยม คะแนนเฉล ย เท าก บ 3.01 ส วนในด านองค ประกอบบ คลากรด พบว า ในภาพรวมม ค ณภาพอย ในระด บด โดยม คะแนนเฉล ยเท าก บ 3.06 และในด านองค ประกอบองค กรเด น พบว า ในภาพรวมม ค ณภาพอย ใน ระด บด โดยม คะแนนเฉล ยเท าก บ 3.00 ในส วนของหล งการทดลองใช ร ปแบบ พบว า ค ณภาพ การศ กษาตามจ ดเน น 3H ในด านองค ประกอบน กเร ยนด ง ในภาพรวมม ค ณภาพอย ในระด บด มาก โดยม คะแนนเฉล ยเท าก บ 3.63 ส วนในด านองค ประกอบบ คลากรด พบว า ในภาพรวมม ค ณภาพอย ในระด บด โดยม คะแนนเฉล ยเท าก บ 3.54 และในด านองค ประกอบองค กรเด น พบว า ในภาพรวมม ค ณภาพอย ในระด บด โดยม คะแนนเฉล ยเท าก บ 3.50 นอกจากน ย งพบว า สถานศ กษาท ทดลองใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ท พ ฒนาข น ม ค าเฉล ยค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 หล งการทดลองใช ร ปแบบส งกว าก อนการทดลองใช ร ปแบบ อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ ผลการประเม นผลการใช ร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามจ ดเน น 3H สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 พบว า ความพ งพอใจต อร ปแบบการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาตามจ ดเน น 3H ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ในภาพรวม อย ในระด บ มาก และเม อพ จารณารายละเอ ยด พบว า ม ความพ งพอใจในเร องของผ บร หารท ม ภาวะผ น าและ ข บร หารจ ดการแบบม งผลส มฤทธ อย ในระด บ มากท ส ด เป นอ นด บแรก รองลงมา ค อ ม ความพ ง พอใจในเร องของสถานศ กษาท ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนด าเน นช ว ต โดยย ดหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง อย ในระด บ มากท ส ด และม ความพ งพอใจในเร องของสถานศ กษาท ม การจ ด ก จกรรมท ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม อย ในระด บ มากท ส ด ค ง Title : The development of a quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5. Position : Director of the Office of Secondary Educational Area office 5. Name : Mrs. Monthawan Wutthiwitchayanun Year : Abstract The objectives of the research were to 1) to develop a quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5 2) to trial a quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5 and 3) to evaluate the adoption of the quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5. Research and development is used in the research. Methodology is divided into three stages 1) development a quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5 2) trial a quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5 and 3) evaluate the adoption of the quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5. Samples used in the research were basic education board, school administrators, teachers, students, parents, subcommittee representatives teachers and education personnel, board of Secondary Educational Area office, the monitoring evaluation and supervision board including schools under the jurisdiction of Secondary educational area office 5. The instruments used in the research were questionnaires, guidelines for brainstorming, model and manuals, evaluation form and record form. Statistics used in the research were mean, standard deviation, Pearson s correlation coefficient, a confirmatory factor analysis and comparing the average sample dependent. Research findings: 1. The development of a quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5 results in elements of the model developed consisted of the principles of the model, objectives of the model, process of the model and measurement จ and evaluation of the model. The process of the model consisted of 1) analysis stage which analyzed environment both external and internal in order to achieve the final desired objectives of the organization or vision that will lead to the formulation mission objectives and implementation strategies 2) setting indicators and guidelines stage which indicated details of indicators, results and design process to response to the measure or performance 3) practicing stage, prioritized to staff and stakeholders, personnel praised, create an environment conducive to development, including well building partnerships within and outside the organization 4) evaluation stage, it was the stage that administrators must check and report the performance of each indicator under certain conditions. Besides, it was found that the quality of the quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5, the accuracy, the appropriate, the profitability, the possibility in all aspects at a high level. 2. Experimental result of a quality education model focus on 3H of the Secondary educational area office 5 were before the experiment the student component were overall in good level with mean score of 3.01, the personnel component were overall in high level with mean score of 3.06, the dominant organization component were overall in high level with mean score of After the experiment the student component were overall in very high level with mean score of 3.63, the personnel component were overall in high level with mean score of 3.54, the dominant organization component were overall in high level with mean score of Besides, it was also found that schools which were in the trial research develop with mean score after the trial higher than before the trial statistically significant at the.05 level. 3. The result of the evaluation the adoption of the quality education model focus on 3H of the Secondary Educational Area office 5 were satisfaction towards model of a quality education model focus on 3H of the secondary educational area office 5 overall in high level. And when consider in detail it was found that satisfaction in terms of management, leadership and management, and result was in the most level, followed by satisfaction towards schools with activities that encourage learners to lead their lives with the philosophy of sufficiency economy and schools with activities that promote moral ethics. ฉ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks