โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง - PDF

Description
โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 21 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา, ด านบร หารจ ดการ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา, กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ กล ม/หน วยผ ร บผ ดชอบ งานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน 1. หล กการและเหต ผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ตระหน กถ งประโยชน และความส าค ญในการน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) มาใช ในด านการบร หารจ ดการศ กษา พ ฒนาระบบรองร บการปฏ บ ต งาน และ พ ฒนาคนให ม ความร ด านเทคโนโลย ท นต อการเปล ยนแปลงของส งคม เพ อการบร หารจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ และน า องค กรส ความเป นเล ศ ตามมาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ตอบสนองกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 โดยใช หล ก 3 พ. ค อ พ ฒนาระบบ พ ฒนาคน พ ฒนา งาน ท งในระด บเขตพ นท การศ กษา ระด บสถานศ กษาและผ เก ยวข อง เพ อประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการและพ ฒนา ค ณภาพของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรฐานท ก าหนด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 จ ดโครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการ บร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 เพ อพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ส าหร บ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ให บ คลากรผ ใช งานและผ เก ยวข องในระด บสถานศ กษาและส าน กงานเขต พ นท การศ กษาให ม ความร และสามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ว ธ ปฏ บ ต งานโดยใช ระบบเคร อข ายเทคโนโลย ท หลากหลาย เป นเคร องม อในการด าเน นการ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษา ให สามารถใช ระบบเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการ ส าหร บสถานศ กษาน าร อง (กล มเคร อข ายสองเกาะ) 2. เพ อช แจงร ปแบบและโครงสร างของระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (My Office) ร นปร บปร งป พ.ศ.2558 พ ฒนาบ คลากรในส าน กงาน ให สามารถใช งานระบบด งกล าวได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความช านาญ สามารถใช งานโปรแกรมส าเร จร ป ประย กต ใช ก บงาน และใช เป นเคร องม อเพ อพ ฒนาค ณภาพงานได 4. เพ อพ ฒนาบ คลากรผ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศสถานศ กษา ให สามารถใช งานระบบต างๆ และจ ดเก บข อม ล ของสถานศ กษา ตามปฏ ท นการจ ดเก บข อม ลประจ าป ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ก าหนด 5. น าเสนอร ปแบบและการใช งานโปรแกรมประย กต ท ม อย เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต งาน 2 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ ท 1 ป พ.ศ.2558 สถานศ กษาศ นย เคร อข ายสองเกาะ จ านวน 12 โรงเร ยน ผ บร หารและคร ท กคน ตลอดจนเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน จ านวน 7 คน ใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส My Office ในการบร หารจ ดการ ท 2 ปร บปร งระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ป พ.ศ.2558 บ คลากรท กคนในส าน กงานทราบและ ใช งานได ท 3 บ คลากรท ม ความสนใจเข าร วม จ านวน 30 คน ท 4 บ คลากรผ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศระด บสถานศ กษาเข าร วม จ านวน 117 คน สถานศ กษา จ านวน 117 โรงเร ยน ม การจ ดเก บข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ท 5 บ คลากรท ม ความสนใจเข าร วม จ านวน 50 คน 3.2 เช งค ณภาพ ท 1 สถานศ กษาศ นย เคร อข ายสองเกาะ สามารถใช ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส My Office ใน การบร หารจ ดการได อย างม ประส ทธ ภาพ ท 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ร น ปร บปร ง ป พ.ศ.2558 และบ คลากรสามารถใช งานได อย างม ค ณภาพ ท 3 บ คลากรกล มเป าหมายม ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel และสามารถประย กต ใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ท 4 สถานศ กษาท กโรง ม การจ ดเก บข อม ลตามปฏ ท นท ก าหนด และม ข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาท สามารถใช งานได ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ม ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาท ม ค ณภาพเพ อประกอบการต ดส นใจของผ บร หาร ท 5 บ คลากรกล มเป าหมายม ความร เก ยวก บโปรแกรมประย กต Google App for Education และสามารถประย กต ใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3 4. ข นตอนการด าเน นงาน /ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลา/สถานท กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร (ICT) เพ อการบร หาร จ ดการส าหร บสถานศ กษา โดย ใช ศ นย เคร อข ายสถานศ กษา เป นฐาน (น าร องเคร อข ายสอง เกาะ) ธ นวาคม 2557 ผ บร หารโรงเร ยน 12 คน ผ ด แลระบบ 12 คน ธ รการโรงเร ยน 7 คน คณะท างานตามค าส ง 2. พ ฒนาท กษะการใช งานระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส (My Office) ร นปร บปร ง ป พ.ศ.2558 ธ นวาคม 2557 บ คลากรทางการศ กษาส งก ด คณะท างานตามค าส ง 3. พ ฒนาท กษะการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการ ปฏ บ ต งาน (Microsoft Excel และ PowerPoint) ม นาคม 2558 ร บสม ครบ คลากรในส าน กงาน จ านวน 30 คน คณะท างานตามค าส ง 4. การจ ดท าข อม ล สารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา 2558 พฤษภาคม 2558 บ คลากรผ จ ดเก บข อม ล สารสนเทศระด บสถานศ กษา จ านวน 117 คน คณะท างานตามค าส ง 5. พ ฒนาท กษะการใช งาน Google Apps for Education ส งหาคม 2558 ร บสม ครบ คลากรในส าน กงาน และสถานศ กษาจ านวน 50 คน คณะท างานตามค าส ง 4 5. งบประมาณท ใช ท รายการ 1. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการบร หารจ ดการส าหร บสถานศ กษา โดยใช ศ นย เคร อข ายสถานศ กษาเป นฐาน (น าร องเคร อข าย สองเกาะ) จ านวน 43,865 บาท 1.1 ค าล ขส ทธ พร อมการต ดต งโปรแกรมส าน กงาน อ เล กทรอน กส (My Office) ส าหร บสถานศ กษา เคร อข ายสองเกาะ จ านวน 12 โรงๆ ละ 2,000 บาท 1.2 ประช มเตร ยมความพร อมคณะผ บร หาร คร และ เจ าหน าท ธ รการ โรงเร ยนเคร อข ายสองเกาะ ผ เข าร วม ประช ม จ านวน 31 คน (31 คน x 35 บาท x 1 ม อ) 1.3 จ ดอบรมการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส My Office ส าหร บสถานศ กษาเคร อข ายสองเกาะ 12 โรง จ านวน 1 ว น 1. ผ เข าร บการอบรม จ านวน 31 คน (31 คน x 35 บาท x 2 ม อ) - ค าอาหารกลางว น (31 คน x 120 บาท x 1 ม อ) 2. คณะท างาน/ว ทยากร จ านวน 11 คน (11 คน x 35 บาท x 2 ม อ) - อาหารกลางว น (11 คน x 120 บาท x 1 ม อ) 3. ค าตอบแทนว ทยากร จ านวน 1 ว น (8 ชม. x 600 บาท x 2 คน) 4. ค าเช าท พ กส าหร บว ทยากร (1,200 บาท x 1 ค น) งบประมาณ รวม ค าตอบแทน ค าใช สอย ว สด 24,000 1,085 2,170 3, ,320 9,600 1,200 9,600 24,000 1,085 2,170 3, ,320 1,200 5 ท รายการ 2. พ ฒนาท กษะการใช งานระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส (My Office) ร นปร บปร ง ป พ.ศ.2558 จ านวน 24,040 บาท 2.1 อบรมท กษะการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (My Office) ร นปร บปร ง ป พ.ศ.2558 ให บ คลากรท กคน ใน 1. ผ เข าร บการอบรม/ว ทยากร จ านวน 76 คน (76 คน x 35 บาท x 2 ม อ) - ค าอาหารกลางว น (76 คน x 120 บาท x 1 ม อ) 2. ค าตอบแทนว ทยากร จ านวน 1 ว น (8 ชม. x 600 บาท x 2 คน) งบประมาณ รวม ค าตอบแทน ค าใช สอย ว สด 5,320 9,120 9,600 9,600 5,320 9, พ ฒนาท กษะการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการ ปฏ บ ต งาน (Microsoft Excel และ PowerPoint) จ านวน 75,120 บาท 3.1 อบรมท กษะการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการ ปฏ บ ต งาน (Microsoft Excel และ PowerPoint) ให บ คลากร จ านวน 4 ว น 1. ผ เข าร บการอบรม จ านวน 30 คน (30 คน x 35 บาท x 8 ม อ) - ค าอาหารกลางว น (30 คน x 120 บาท x 4 ม อ) 2. คณะท างาน/ว ทยากร จ านวน 12 คน (12 คน x 35 บาท x 8 ม อ) - อาหารกลางว น (12 คน x 120 บาท x 4 ม อ) 3. ค าตอบแทนว ทยากร จ านวน 4 ว น (32 ชม. x 600 บาท x 2 คน) 4. ค าเช าท พ กส าหร บว ทยากร (1,200 บาท x 4 ค น) 8,400 14,400 3,360 5,760 38,400 4,800 38,400 8,400 14,400 3,360 5,760 4,800 ท รายการ 4. การจ ดท าข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา 2558 จ านวน 48,600 บาท 4.1 ประช มเช งปฏ บ ต การบ คลากรผ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศ ระด บสถานศ กษาเข าร วม จ านวน 3 ร นๆ ละ 1 ว น 1. ผ เข าร บการอบรม จ านวน 117 คน (117 คน x 35 บาท x 2 ม อ) - ค าอาหารกลางว น (117 คน x 120 บาท x 1 ม อ) 2. คณะท างาน/ว ทยากร จ านวน 21 คน (21 คน x 35 บาท x 6 ม อ) - อาหารกลางว น (21 คน x 120 บาท x 3 ม อ) 3. ค าตอบแทนว ทยากร จ านวน 3 ว น (24 ชม. x 600 บาท x 1 คน) 5. พ ฒนาท กษะการใช งาน Google Apps for Education จ านวน 84,990 บาท 5.1 อบรมท กษะใช งาน Google Apps for Education ให บ คลากร จ านวน 3 ว น 1. ผ เข าร บการอบรม จ านวน 50 คน (50 คน x 35 บาท x 6 ม อ) - ค าอาหารกลางว น (50 คน x 120 บาท x 3 ม อ) 2. คณะท างาน/ว ทยากร จ านวน 17 คน (17 คน x 35 บาท x 6 ม อ) - อาหารกลางว น (17 คน x 120 บาท x 3 ม อ) 3. ค าตอบแทนว ทยากร จ านวน 3 ว น (24 ชม. x 600 บาท x 3 คน) 4. ค าเช าท พ กส าหร บว ทยากร (1,200 บาท x 3 ค น) ค าว สด และอ ปกรณ 6.2 ค าเอกสาร *ขอถ วจ ายท กรายการ 6 งบประมาณ รวม ค าตอบแทน ค าใช สอย ว สด 8,190 14,040 4,410 7,560 14,400 14,400 10,500 18,000 3,570 6,120 43,200 43,200 8,190 14,040 4,410 7,560 10,500 18,000 3,570 6,120 3,600 3,600 30,000 30,000 5,000 5,000 รวมงบประมาณท งส น 311, , ,415 35,000 7 6. การประเม นผล ท 1 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการบร หารจ ดการส าหร บสถานศ กษา โดยใช ศ นย เคร อข ายสถานศ กษาเป นฐาน (น าร องเคร อข ายสองเกาะ) ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ผลผล ต (Outputs) 1. บ คลากรในสถานศ กษากล มเป าหมาย ได ร บการ พ ฒนา 2. ร อยละ ของสถานศ กษากล มเป าหมาย ใช งานระบบ E-office เพ อการบร หารจ ดการภายใน จ านวนผ เข าร วม สถานศ กษาเคร อข ายสองเกาะ บ ญช ลงเวลา และ แบบประเม น โครงการ ผลล พธ (Outcomes) สถานศ กษากล มเป าหมาย 12 โรง ค ดเป นร อยละ 100 ใช ระบบ E-Office ในการบร หารจ ดการได อย างม ประส ทธ ภาพ บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได อย างสะดวกผ านระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต ส ารวจโรงเร ยนในเคร อข ายสอง เกาะ ท ใช งานระบบ E-Office แบบส ารวจและ รายงานผลการใช งาน ระบบ E-Office ท 2 พ ฒนาท กษะการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (My Office) ร นปร บปร ง ป พ.ศ.2558 ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ผลผล ต (Outputs) 1. บ คลากรท กคนในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ได ร บการพ ฒนา 2. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (My Office) ร น ปร บปร ง พ.ศ.2558 ในการบร หารจ ดการ ก อนว นท 5 มกราคม จ านวนบ คลากรท เข าร วม 2. การปร บปร งระบบ My Office
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks