ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย - PDF

Description
ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห องพ ชรก ต ยาภา ม ลน ธ วช รเวชว ทยาล ยเฉล มพระเก ยรต อาคารเฉล มพระบารม 50 ป วาระท 1 ร บรองรายงานการประช มสาม

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 21 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห องพ ชรก ต ยาภา ม ลน ธ วช รเวชว ทยาล ยเฉล มพระเก ยรต อาคารเฉล มพระบารม 50 ป วาระท 1 ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2557 เม อว นจ นทร ท 28 เมษายน 2557 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว ารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 เม อว นจ นทร ท 28 เมษายน 2557 ได ม การบ นท กไว อย างถ กต องและครบถ วน รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย 1 จ งเห นควรร บรองรายงานการประช มด งกล าว วาระท 2 พ จารณาร บทราบรายงานประจ าป และรายงาน ของคณะกรรมการบร ษ ทประจ าป 2557 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรร บทราบ รายงานประจ าป และรายงานของกรรมการบร ษ ทประจ าป 2557 รายละเอ ยดปรากฏอย ในรายงานประจาป 2557 ตามส งท ส งมาด วย 2 ซ งได จ ดส งให แก ผ ถ อห นพร อมก บหน งส อเช ญประช มในคร งน วาระท 3 พ จารณาอน ม ต งบแสดงฐานะการเง นและงบกาไร ขาดท น สาหร บป บ ญช ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต งบ แสดงฐานะการเง นและงบกาไรขาดท นสาหร บป บ ญช ส นส ด ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ซ งได ผ านการพ จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ษ ท และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตได ร บรองแล ว รายละเอ ยดปรากฏอย ในรายงานประจาป 2557 ตามส งท ส งมาด วย 2 วาระท 4 พ จารณาอน ม ต จ ดสรรเง นกาไรเพ อเป นท นสารอง ตามกฎหมายและการจ ายเง นป นผล ความเห นคณะกรรมการ : เห นว าท ประช มผ ถ อห นควรอน ม ต 1. การจ ดสรรเง นกาไรเพ อเป นท นสารองตามกฎหมายเป นเง น 16,921,219 บาท 2. จ ายเง นป นผลประจาป 2557 ให ก บผ ถ อห น จ ายเป นเง นสด ในอ ตราห นละ บาท และ จ ายป นผลเป นห นสาม ญของบร ษ ทในอ ตรา 3 ห นสาม ญเด ม ต อ 1 ห นป นผล ค ดเป นอ ตรา การจ ายเง นป นผล บาทต อห น รวมเป นการจ ายป นผลท งในร ปของเง นสดและห นป นผล อ ตราห นละ บาท กาหนดรายช อผ ถ อห นท ม ส ทธ ร บเง นป นผลในว นท 28 เมษายน 2558 (Record Date) และ ให รวบรวมรายช อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หล กทร พย ฯ โดยว ธ ป ดสม ดทะเบ ยนในว นท 29 เมษายน 2558 และ กาหนดจ ายเง นป นผลภายในว นท 21 พฤษภาคม 2558 ผ ถ อห นประเภทบ คคลธรรมดาท ได ร บป นผลจากบร ษ ท สามารถขอเครด ตภาษ เง นป นผลค น ได ในอ ตราร อยละ 30 ตามหล กเกณฑ ท กาหนดไว ในมาตรา 47 ทว แห งประมวลร ษฎากร การจ ดสรรเง นกาไรประจาป (เฉพาะก จการ) ป 2556 ป 2557 กาไรสะสมท ย งไม ได จ ดสรรยกมาจากงวดก อน 749,418, ,305, บวก - กาไร(ขาดท น)ส ทธ สาหร บป (112,329,890.00) 338,424, ผลกระทบจากนโยบายบ ญช ผลประโยชน พน กงาน ผลกระทบจากนโยบายบ ญช อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น โอนค นสารองห นสาม ญซ อค น ส วนท ขายค นแล ว โอนค นส วนเก นท นจากการต ราคาท ด นท จาหน ายให กองท น โอนส วนเก นท นจากการต ราคาท ด นเข ากาไรสะสม - 6,327, โอนค นสารองท วไปเป นกาไรสะสมย งไม ได จ ดสรร กาไรสะสมก อนจ ดสรรคงเหล อ 637,088, ,056, ห ก - สารองตามกฎหมาย 0.00 (16,921,219.00) - จ ายเง นป นผลและห นป นผล เท าก บห นละ บาท จานวน 226,022,192 ห น เป น เง น (62,783,840.00) - จ ายเง นป นผลและห นป นผลเท าก บห นละ บาท จานวน 282,527,203 ห น เป นเง น (104,639,704.47) - สารองท วไป กาไรสะสมท ย งไม ได จ ดสรรยกไปงวดหน า 574,305, ,495,909.53 วาระท 5 พ จารณาอน ม ต เง นค าตอบแทนพ เศษของป 2557 ให คณะกรรมการบร ษ ท ความเห นคณะกรรมการ : ด วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค าตอบแทนกรรมการพ จารณา แล วเห นสมควรให คณะกรรมการบร ษ ทนาเสนอต อท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต ค าตอบแทน พ เศษของป 2557 ให คณะกรรมการบร ษ ทท กท าน รวมเป นเง น 3,200,000 บาท (สามล านสอง แสนบาทถ วน) ซ งคณะกรรมการบร ษ ทเห นชอบตามข อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด ค าตอบแทนกรรมการ จ งขอให ท ประช มผ ถ อห นอน ม ต จ ายค าตอบแทนพ เศษของป 2557 ให กรรมการ (รายละเอ ยดปรากฏตามส งท ส งมาด วย 3) วาระท 6 พ จารณาเล อกต งกรรมการแทนกรรมการบร ษ ทท ต องออกตามวาระ ความเห นคณะกรรมการ : ด วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค าตอบแทนกรรมการ ความเห นควรให คณะกรรมการบร ษ ทเสนอท ประช มผ ถ อห นพ จารณาเล อกต งกรรมการท พ นจาก ตาแหน งตามกาหนดวาระท ง 3ท าน กล บเข าดารงตาแหน งกรรมการบร ษ ทอ กวาระหน ง ค อ 1. นางอ นท รา ส ขะน นทร 2. นางจ ตรา ถาวระ 3. นายสมโภชน อ นทราน ก ล สาหร บท านแก วขว ญ ว ชโรท ย ไม ประสงค ขอกล บเข าดารงตาแหน งอ ก เห นสมควรให นางจ ตรา ถาวระ และนายสมโภชน อ นทราน ก ล เป นกรรมการอ สระต อไปด วย เน องจากเป นผ ทรงค ณว ฒ และม ค ณสมบ ต ความเป นอ สระครบถ วนตามหล กเกณฑ ท ก.ล.ต. กาหนด สาหร บท านแก วขว ญ ว ชโรท ย ให พ นจากตาแหน งกรรมการบร ษ ท โดยไม นาเสนอแต งต งใครให เข าดารงตาแหน งกรรมการบร ษ ทแทน เน องจากพ จารณาแล วเห นว าจานวนกรรมการ 10 ท านท คงเหล ออย น นเพ ยงพอและเหมาะก บขนาดก จการของบร ษ ท นางอ นท รา ส ขะน นทร ต าแหน งป จจ บ นในบร ษ ท ประเภทกรรมการท จะเสนอแต งต ง ความส มพ นธ ทางครอบคร วก บผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย จ านวนป ท เป นกรรมการ อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา อบรมหล กส ตรกรรมการ การถ อห นใน บมจ. ทร พย ศร ไทย : กรรมการบร ษ ทซ งม อานาจลงลายม อช อแทนบร ษ ท : กรรมการบร ษ ท : มารดาของนายศ ภส ทธ ส ขะน นทร ประธานกรรมการบร หาร : ต งแต ป 2548 รวม 10 ป : 68 ป : ไทย : อน ปร ญญา สาขาเลขาน การ Melbourne, Australia : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร นท 50/2006 สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) : จานวน 29,238,143 ห น ค ดเป นร อยละ ของห นท งหมดท ม ส ทธ ออกเส ยง (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557) ประสบการณ : รองกรรมการผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนาธ รก จ บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย / รองกรรมการ ผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนาธ รก จ บจ. น าตาลน วกว างส นหล / รองกรรมการผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนา ธ รก จ บจ. น าตาลท ามะกา : รองกรรมการผ จ ดการใหญ สายงานพ ฒนาธ รก จ บมจ. น าตาลขอนแก น : 2546 ป จจ บ น กรรมการ บจ. แชมป เป ยนเฟอร เมนเตช น : 2547 ป จจ บ น กรรมการ บจ. ราชาช รส : กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บมจ. น าตาลขอนแก น /กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย /กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บจ. น าตาลน วกว างส นหล / กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ บจ. น าตาลท ามะกา : 2553 ป จจ บ น ผ จ ดการท วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ กซ ปอร ต เทรดด ง / กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดด ง / กรรมการ บจ.โรงไฟฟ าน าตาลขอนแก น : 2554 ป จจ บ น กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บมจ. น าตาลขอนแก น / กรรมการและรองกรรมการ ผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย / กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลน วกว างส นหล / กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลท ามะกา การดารงต าแหน งกรรมการในป จจ บ น ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน การดารงต าแหน งในก จการท แข งข น / เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท การเข าประช มในป 2557 ผลงานในระหว างการดารงต าแหน ง กรรมการ : จานวน 1 บร ษ ท - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บมจ. น าตาลขอนแก น : จานวน 7 บร ษ ท - กรรมการ บจ. แชมป เป ยนเฟอร เมนเตช น - กรรมการ บจ. ราชาช รส - กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดด ง - กรรมการ บจ. โรงไฟฟ าน าตาลขอนแก น - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. โรงงานน าตาลน วกร งไทย - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลน วกว างส นหล - กรรมการและรองกรรมการผ จ ดการใหญ อาว โส บจ. น าตาลท ามะกา : ไม ม : คณะกรรมการบร ษ ท : เข าประช ม 5 คร ง จากจานวน 5 คร ง : ได ทาหน าท ในการด แลระบบหร อกลไกการจ ดการบร ษ ทให เป นไปตามนโยบายท สาค ญของบร ษ ทรวมถ ง ว ตถ ประสงค เป าหมายทางการเง น และแผนงานของบร ษ ท โดยได เข าร วมประช มพ จารณาต ดส นใจในท กประเด น สาค ญของบร ษ ทท กคร ง นางจ ตรา ถาวระ ต าแหน งป จจ บ นในบร ษ ท ประเภทกรรมการท จะเสนอแต งต ง ความส มพ นธ ทางครอบคร วก บผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย จ านวนป ท เป นกรรมการ อาย ส ญชาต ว ฒ การศ กษา อบรมหล กส ตรกรรมการ การถ อห นใน บมจ. ทร พย ศร ไทย : กรรมการบร ษ ท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอ สระ : กรรมการบร ษ ท และกรรมการอ สระ : ไม ม : ต งแต ป 2548 รวม 10 ป : 75 ป : ไทย : พาณ ชยศาสตร การบ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร : Senior Executive Program ร นท 12/2541 สถาบ นบ ณฑ ตบร หารธร ก จศศ นทร แห ง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย : หล กส ตร Director Accreditation Program ( DAP ) ร นท 56/2006 สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย ( IOD ) : จานวน 27,046 ห น ค ดเป นร อยละ 0.01 ของห นท งหมดท ม ส ทธ ออกเส ยง (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557) ประสบการณ : กรรมการอ สระ บมจ. สยามเวบ : ผ จ ดการใหญ บจ.น าม นไออาร พ ซ / ผ จ ดการใหญ บจ. ไออาร พ ซ โพล ออล : ท ปร กษากรรมการผ จ ดการใหญ ปฏ บ ต หน าท ร กษาการผ ช วยกรรมการ ผ จ ดการ ใหญ สายงานวางแผนจ ดหาและค าว ตถ ด บ บมจ.ไออาร พ ซ / ผ จ ดการใหญ บจ. ไทย เอ บ เอส : ท ปร กษากรรมการผ จ ดการใหญ ส งก ดกรรมการผ จ ดการใหญ ช วยปฏ บ ต งาน สายพาณ ชยก จและการตลาด บมจ. ไออาร พ ซ การดารงต าแหน งกรรมการในป จจ บ น ก จการท เป นบร ษ ทจดทะเบ ยน ก จการท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน : ไม ม : ไม ม การดารงต าแหน งในก จการท แข งข น / : ไม ม เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท การเข าประช มในป 2557 : คณะกรรมการบร ษ ท : เข าประช ม 5 คร ง จากจานวน 5 คร ง : คณะกรรมการตรวจสอบ : เข าประช ม 3 คร ง จากจานวน 4 คร ง ผลงานในระหว างการดารงต าแหน งกรรมการ : ได ทาหน าท ในการด แลระบบหร อกลไกการจ ดการบร ษ ทให เป นไปตามนโยบายท สาค ญของบร ษ ทรวมถ ง ว ตถ ประสงค เป าหมายทางการเง น และแผนงานของบร ษ ท โดยได เข าร วมประช มพ จารณาต ดส นใจในท ก ประเด นสาค ญของบร ษ ทท กคร ง นายสมโภชน อ นทราน ก ล ต าแหน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks