และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง - PDF

Description
สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 8 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน เทศข าราชการใหม หล กส ตรการเป นข าราชการท ด 2 13 โครงการพ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร 13 3 โครงการประช มว ชาการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการพ ฒนาค ณธรรม 3 14 โครงการพ ฒนาระบบการประเม นผล และการรายงานผลการด าเน นงาน 14 4 จร ยธรรม โครงการประช มว ชาการแลกเปล ยนเร ยนร นว ตกรรมสร างส ขภาพ 4 15 ด านส ขภาพ ประจ าป งบประมาณ 2557 โครงการสน บสน นโครงการเฉล มพระเก ยรต และพระราชด าร ฯ 17 5 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเสร มสร างบรรยากาศองค กรและสร าง 5 16 โครงการบร หารจ ดการงบประมาณภายใต ระบบหล กประก นส ขภาพ ป ความส ขในการท างาน ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง 17 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การแลกเปล ยนเร ยนร ผ ปฏ บ ต งานด านการ 20 6 โครงการประช มช แจงการประเม นบ คคลและผลงาน 6 ลงทะเบ ยนผ ม ส ทธ ในระบบหล กประก นส ขภาพถ วนหน าป 57 7 โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการบร หารจ ดการของหน วยงาน 7 18 โครงการข นทะเบ ยนหน วยบร การ เพ อเสร มสร างศ กยภาพหน วยบร การ 22 8 ในส งก ด โครงการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ ปฏ บ ต งานด าน 8 19 และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง 20 โครงการพ ฒนาค ณภาพงานร งส ว น จฉ ย 26 9 โครงการประช มแลกเปล ยนเร ยนร เช งบร หารจ ดการทร พยากรทางการ 9 21 โครงการพ ฒนาค ณภาพและเสร มสร างความเข มแข งว ชาช พ บร หาร ส าหร บผ บร หารหน วนงานย อย โครงการประช มราชการเจ าหน าท การจ ดการทร พยากร กายภาพบ าบ ดในโรงพยาบาล โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 28 ทางการบร หาร 23 โครงการพ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานHA โครงการพ ฒนาท กษะเจ าหน าท ตรวจสอบภายใน โครงการพ ฒนาค ณภาพการบร การงานอ บ ต เหต และฉ กเฉ น 32 สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 25 โครงการพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานบร การสาธารณส ข โครงการ พ ฒนาศ นย เด กเล กและโรงเร ยนอน บาลปลอดโรค โครงการพ ฒนาค ณภาพห องปฏ บ ต การช นส ตรสาธารณส ข ส งก ด โครงการการด าเน นงานควบค มป องก นว ณโรค เพ อสน บสน นนโยบาย ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง โครงการพ ฒนาค ณภาพองค กร PMQA และ 5ส. สสจ.พ ทล ง อ าเภอควบค มโรคเข มแข งแบบบย งย น โครงการพ ฒนาระบบบร หารเวชภ ณฑ แบบเคร อข าย ป โครงการพ ฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อกจ งหว ดพ ทล ง โครงการพ ฒนาระบบการตรวจสอบเวชระเบ ยนจ งหว ดพ ทล ง โครงการส งเสร มและยกระด บการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานงานส ขศ กษา โครงการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการโรคไตและการบ รณาการโรค 61 ประจ าป 2557 เร อร งเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง จ งหว ดพ ทล ง 30 โครงการสน บสน นอ าเภอควบค มโรคเข มแข งแบบย งย นจ งหว ดพ ทล งป โครงการประช มว ชาการ วาไรต ท นตสาธารณส ข และจ ดซ อว สด ท นต โครงการป องก นการระบาดของโรคต ดต อช วงเทศกาล 43 กรรมภาคใต ประจ าป โครงการป องก นควบค มโรคท ป องก นได ด วยว คซ น โครงการพ ฒนาการจ ดบร การส ขภาพช องปากในหน วยบร การปฐมภ ม ให โครงการเฝ าระว งโรคและภ ยส ขภาพผ เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย ป ๕๗ 45 สอดคล องก บแผนพ ฒนาระบบส ขภาพช องปากของจ งหว ด 34 โครงการพ ฒนาค ณภาพด แลร กษาผ ป วยไข เล อดออก โครงการพ ฒนาระบบงานท นตสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง โครงการกองท นโรคด านว ณโรค Single Stream Funging (SSF-TB) ป ท โครงการสถาบ นสมทบร วมผล ตเจ าพน กงานท นตสาธารณส ข (หล กส ตร จ งหว ดพ ทล ง โครงการเตร ยมความพร อมโต ตอบด านการจ ดการด านการแพทย และ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งสาธารณส ขศาสตร ) จ งหว ดพ ทล ง โครงการค ดเล อกอสม. ด เด นระด บจ งหว ด 66 สาธารณส ขฉ กเฉ น 49 โครงการพ ฒนาศ กยภาพอสม.เช ยวชาญ ป ๒๕๕๗ โครงการพ ฒนาระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น ป โครงการพ ฒนาช มชนจ ดการระบบส ขภาพเข มแข งเม องไทยแข งแรง โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การด แลผ ต ดเช อเอชไอว /เอดส ผ ใหญ และเด ก โครงการ พ ฒนาศ กยภาพชมรมอสม. จ งหว ดพ ทล ง 69 สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 52 โครงการ อาหารปลอดภ ย ป โครงการพ ฒนาองค เด กไทยเต บโตเต มศ กยภาพ และพ ฒนาคล น กบร การ โครงการพ ฒนาส วมสาธารณะจ งหว ดพ ทล ง ป ส ขภาพเด กผ านเกณฑ มาตรฐาน จ งหว ดพ ทล ง ป โครงการสน บสน นการด าเน นงานกองท นหล กประก นส ขภาพระด บ โครงการพ ฒนามาตรฐานศ นย พ ฒนาเด กเล กค ณภาพ 86 ท องถ น ป โครงการป องก นการต งครรภ ไม พ งประสงค ในว ยร น ป งบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการสน บสน นการปฏ บ ต งานของคณะอน กรรมการ ภายใต ระบบ โครงการประเม นคล น กเป นม ตรก บว ยร นและคล น กให ค าปร กษาค ณภาพ 88 หล กประก นส ขภาพ จ งหว ดพ ทล ง ให ได มาตรฐาน 56 โครงการควบค มโรคหนอนพยาธ ตามพระราชด าร ฯ โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด โครงการป องก นโรคพ ษส น ขบ า 77 (TO BE NUMBER ONE) 58 โครงการประกวดอ าเภอด เด นด านการควบค มโรคต ดต อ โครงการ คนไทยไร พ ง โครงการจ ดหาว สด เคม ภ ณฑ สน บสน นท มเฝ าระว งสอบสวนเคล อนท เร ว โครงการส งเสร มการออกก าล งกายและเล นก ฬาเพ อส ขภาพของบ คลากร ช อโครงการพ ฒนากลไกการประสานงานเอดส จ งหว ดพ ทล ง 80 สาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ป ช อโครงการรสน บสน นการป องก นและควบค มไข เล อดออกในช มชน โครงการพ ฒนาโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โครงการพ ฒนาคล น กบร การส ขภาพเด ก/สตร ผ านเกณฑ มาตรฐาน โครงการเผยแพร งานสาธารณส ขในก จกรรมต างๆ ป จ งหว ดพ ทล ง ป โครงการส มมนาเคร อข ายส ขศ กษาและประชาส มพ นธ งานสาธารณส ข 97 ป 2557 สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 73 โครงการเฉล มพระเก ยรต ๕๗ พรรษา มหาวช ราลงกรณ : หม บ าน โครงการเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พ ๒๕๕๗ 113 ปร บเปล ยนพฤต กรรมลดโรคมะเร ง โรคความด นโลห ตส ง โรคห วใจและ 84 โครงการป องก นและควบค มโรคมะเร ง จ งหว ดพ ทล ง 115 หลอดเล อด 85 โครงการบ าบ ดร กษาและฟ นฟ สมรรถภาพผ เสพ/ผ ต ดสารเสพต ด จ งหว ด โครงการเคร อข ายน กเฝ าระว งและปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพระด บ จ งหว ด ป พ ทล ง โครงการค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพ จ.พ ทล ง ป งบ โครงการจ ดต งศ นย เต อนภ ยส ขภาพระด บจ งหว ด ป โครงการ มหกรรม 3 ว ย ย มสดใสส ส ขภาพช องปากท ด โครงการประช มเช งปฎ บ ต ในการพ ฒนาร ปแบบการด าเน นงานการด แล โครงการส ารวจสภาวะท นตส ขภาพช องปากประชาชนตามกล มอาย 129 ส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว จ งหว ดพ ทล งป โครงการประช มเช งปฎ บ ต ในการพ ฒนาร ปแบบการด าเน นงานการด แล โครงการรณรงค คนไทยฟ นด เพ อสด ด สมเด จย าป ส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาวในกล มข าราชการบ านาญ 90 โครงการรพ ฒนาระบบการส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคในช องปากใน โครงการพ ฒนาศาสนสถานส งเสร มส ขภาพ(ว ด/ม สย ดส งเสร มส ขภาพ จ งหว ดพ ทล ง ป 2557) หม บ านน าร อง 4 อ าเภอ หม บ านส ขภาพ (ฟ น)ด โครงการนมฟล ออไรด ป องก นฟ นผ ในจ งหว ดพ ทล ง โครงการเม องส ขภาพด จ งหว ดพ ทล ง ประจ าป โครงการส งเสร มท นตส ขภาพในกล มน กเร ยนประถมศ กษา โครงการการใช มาตรการด านกฏหมายตามพระราชบ ญญ ต การ โครงการพ ฒนาระบบข อม ลข าวสารส ขภาพเขตพ นท เคร อข ายบร การท สาธารณส ข พ.ศ โครงการส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาระบบข อม ลผ ป วยนอก และ โครงการควบค ม ป องก นการบร โภคเคร องด มแอลกฮอล และยาส บ 107 ส งเสร มส ขภาพป องก นโรครายบ คคล 82 โครงการป องก นควบค มโรคเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง/ห วใจขาดเล อด/ โครงการพ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลท นตสาธารณส ขของสถานบร การ 138 หลอดเล อดสมอง ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ฉบ บน จ ดท าข นภายใต แผนพ ฒนาย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด ด านสาธารณส ข 4 ป (พ.ศ ) เพ อใช เป นกรอบแนวทางและเคร องม อในการต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน ประกอบด วย ว ส ยท ศน ค าน ยม พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และเข มม งของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ซ งได ม การก าหนดแผนงาน/โครงการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลผล ต ผลล พท และงบประมาณตามประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ โดยวงเง นงบประมาณในการปฏ บ ต ราชการจะสอดคล องก บการจ ดสรรเง นงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ งบประมาณจาก สปสช. และงบประมาณอ น ๆ ท ได ร บจ ดสรรตามภารก จหล ก/ก จกรรมด านสาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ม ความคาดหว งให แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ฉบ บน จะเป น เคร องม อในการน าไปส การปฏ บ ต ในภารก จต างๆ เก ดผลส มฤทธ บรรล เป าประสงค ว ส ยท ศน และเป าหมายท ก าหนดไว และสามารถแก ป ญหาสาธารณส ขในพ นท ประชาชนใน จ งหว ดพ ทล งและใกล เค ยง บรรล เป าหมายสอดคล องก บนโยบายของผ ว าราชการจ งหว ด กระทรวงสาธารณส ข และของร ฐบาล ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง พฤศจ กายน 2556 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาส ขภาพแบบบ รณาการ จ งหว ดพ ทล ง ประจ าป เข มม งของย ทธศาสตร เป นจ ดเน นท ให ความส าค ญมากท ส ดของการพ ฒนาส ขภาพของประชาชนจ งหว ดพ ทล ง โดยส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล งได ก าหนดเข มม งไว 3 เข มม ง ด งน เข มม งและการพ ฒนานวตกรรมเช งย ทธศาสตร ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง เข มม งท 1 การลดป ญหาโรคเร อร ง (โรคเร อร งหมายถ ง โรคมะเร ง โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน ห วใจขาดเล อดและโรคหลอดเล อด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks