รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (เมษายน ม ถ นายน 2556) สาน กงานนโยบายและแผนพล งงาน - PDF

Description
3.3 ปร บโครงสร างเศรษฐก จ ภาคอ ตสาหกรรม 8) ส งเสร มและจ ดให ม มาตรการ ทางภาษ และมาตรการอ น เก ยวข องใน การพ ฒนา อ ตสาหกรรมก อให เก ดการ ประหย ดพล งงาน การใช พล งงานทดแทน และการใช พล งงานจากภาคเกษตร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
3.3 ปร บโครงสร างเศรษฐก จ ภาคอ ตสาหกรรม 8) ส งเสร มและจ ดให ม มาตรการ ทางภาษ และมาตรการอ น เก ยวข องใน การพ ฒนา อ ตสาหกรรมก อให เก ดการ ประหย ดพล งงาน การใช พล งงานทดแทน และการใช พล งงานจากภาคเกษตร อ ตสาหกรรมรถยนต ประหย ด พล งงาน อ ตสาหกรรมรถยนต ใช พล งงานทดแทนและสะอาด ได แก เอทานอล ไบโอด เซล และก าซธรรมชาต (NGV) รายงานผลการดาเน นงานตามร ฐบาล (เมษายน ม ถ นายน 2556) สาน กงานและแผนพล งงาน โครงการ สนพ. ร บผ ดชอบ ส ทธ ประโยชน สาหร บผ เส ยภาษ เง นได ซ อว สด อ ปกรณ เพ อการประหย ดพล งงาน ในช วงผ านมา กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน (พพ.) ได พ ฒนา มาตรการทางภาษ โดยประสานความร วมม อก บกรมสรรพากร ให ยกเว นภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หร อ (8) แห งประมวลร ษฎากร และภาษ เง นได น ต บ คคลส าหร บเง นได จ ายเป นค าใช จ ายเพ อได มาซ งทร พย ส นประเภทอ ปกรณ ม ผลต อการประหย ดพล งงาน เพ อการ ปร บเปล ยนแทนอ ปกรณ เด มในอ ตราร อยละ 25 ของค าใช จ ายน น เฉพาะในส วนไม เก น 50 ล านบาท ซ งโครงการน ได ดาเน นการต งแต ป 2548 และส นส ดลงในเด อนธ นวาคม 2555 ตามแผนปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงาน 20 ป ได ก าหนดมาตรการด านราคาและภาษ จะ ก อให เก ดผลล พธ จ งใจให ประชาชนและน ต บ คคลต ดส นใจลงท นซ อว สด อ ปกรณ หร อเคร องจ กร เพ อการประหย ดพล งงาน ด งน น ส าน กงานและแผนพล งงาน (สนพ.) ในฐานะหน วยงาน ก าก บด แลแผนปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงาน 20 ป จ งได ด าเน นการยกร างค าส งแต งต ง คณะกรรมการจ ดทามาตรการส ทธ ประโยชน สาหร บผ เส ยภาษ เง นได ม ค าใช จ ายเพ อการได มาซ ง ว สด อ ปกรณ หร อเคร องจ กรม ผลต อการประหย ดพล งงาน ซ งประกอบด วยผ แทนจากหน วยงาน เก ยวข องก บมาตรการด งกล าว มาท าหน าเสนอแนะแนวทาง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไข การให ส ทธ ประโยชน ส าหร บผ เส ยภาษ เง นได ม ค าใช จ ายเพ อการได มาซ งว สด อ ปกรณ หร อ เคร องจ กรม ผลต อการประหย ดพล งงาน เพ อให สามารถน ามาตรการด งกล าวมาใช ด าเน นการ ได อย างต อเน องและเหมาะสมต อไป ท งน ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงานได ลงนามในค าส งแต งต งคณะกรรมการ ช ดด งกล าวแล ว เม อว น 3 ม ถ นายน 2556 3.5 พล งงาน ส งเสร มและผล กด น ให อ ตสาหกรรมพล งงาน สามารถสร างรายได ให ป ร ะ เ ท ศ ซ ง ถ อ เ ป น อ ตสาหกรรมเช งย ทธศาสตร เพ มการลงท นในโครงสร าง พ นฐานด านพล งงานและ พ ฒนาให เป นศ นย กลาง ธ รก จพล งงานของภ ม ภาค โดยใช ความได เปร ยบเช ง ย ทธศาสตร กลย ทธ (1) ส งเสร มการลงท นและ พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ด านพล งงานในอ ตสาหกรรม พล งงานม ศ กยภาพ ในท ก พ นของประเทศ อาท LNG Receiving Terminal ระยะ 2 ระบบท อส งน าม นและ ก าซธรรมชาต สายส งไฟฟ า Smart Grid โครงการ สนพ. ร บผ ดชอบ 1. ศ กษาการจ ดต งสะพานเศรษฐก จ Land bridge เพ อเป นศ นย กลางธ รก จ จากการส งเสร มและผล กด นให อ ตสาหกรรมด านพล งงานสามารถสร างรายได ให ก บประเทศของร ฐบาล กระทรวงพล งงาน โดยส าน กงานและแผนพล งงาน (สนพ.) จ งได ม การศ กษาการจ ดต งสะพานเศรษฐก จ ( Energy Land Bridge) เพ อเป นศ นย กลางธ รก จ พล งงานของภ ม ภาค โดยป จจ บ นการขนส งน าม นทางเร อจากประเทศกล มตะว นออกกลางมาย ง ภาคตะว นออกของประเทศไทย และไปย งประเทศในกล มเอเช ยตะว นออกท งประเทศจ น เกาหล ญ ป น และประเทศอ นๆ ในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต จ าเป นจะต องผ านทางช องแคบมะละกา และได ม การคาดหมายว าการขนส งผ านช องแคบมะละกาม ข อจ าก ดด านภ ม ศาสตร และจะเต ม ศ กยภาพสามารถ ร บได ในป 2610 ซ งจะเก ดป ญหาความหนาแน นของการใช เส นทาง และความ ล าช าในการขนส งน าม น หากเล ยงใช เส นทางอ นจะส งผลต อต นท นของค าขนส ง และต นท นด าน พล งงานอย างหล กเล ยงไม ได ซ งปร มาณความต องการน าเข าน าม นของประเทศในกล มเอเช ย ตะว นออกจะเพ มข นจาก ล าน bbl/ว น ในป 2554 เป น ล าน bbl/ว น ในป 2573 โดยน าม นท งหมดจะต องขนส งผ านช องแคบมะละกา แต เน องจากป จจ บ นการจราจรของเร อผ าน ช องแคบมะละกาเร มจะม ความแออ ด โอกาสช องแคบมะละกาจะรองร บปร มาณเร อขนส ง น าม นด บม ขนาดใหญ เพ มข นอ กในอนาคตจ งม ไม มากน ก ประเทศไทยสามารถใช ความได เปร ยบ เช งย ทธศาสตร จากต าแหน งทางภ ม ศาสตร ของประเทศไทย สามารถเพ มทางเล อกในการขนส ง น าม นผ านทางเล อกอ นไม ใช ทางช องแคบมะละกาเพ อลดป ญหาความหนาแน นของการขนส ง ผ านช องแคบมะละกา และลดระยะเวลาการขนส งน าม น อ กท งย งเป นการสร างความม นคงด าน พล งงานและการส ารองน าม นเช งย ทธศาสตร ของประเทศ (Domestic Strategic Energy Reserve) และเพ อให ประเทศไทยเป นศ นย กลางพล งงานในภ ม ภาค (Regional Energy Hub) ด วย สนพ. จ งได ศ กษาทบทวนและพ จารณาเส นทางม ศ กยภาพ 3 เส นทาง ได แก 1) เส นทางทวาย-กาญจนบ ร -ท าเร อแหลมฉบ ง 2) เส นทางกระบ ขนอม(ท บละม -ส ชล) และ 3) เส นทางปากบารา สงขลา โดยว เคราะห ผลกระทบโครงการท งหมด 5 ด าน ได แก 1) ด านความส มพ นธ ระหว างประเทศ 2) ด านความม นคง 3) ด านเศรษฐก จ 4) ด านส งคม ส งแวดล อมและภ ยธรรมชาต และ 5) ด านกายภาพ เทคโนโลย และว ศวกรรม เพ อน าไปจ ดล าด บ ความสาค ญของเส นทางและค ดเล อกเส นทางเหมาะสม ขณะน อย ระหว างการศ กษา คาดว าจะแล วเสร จในเด อนก นยายน 2556 สนพ. (สปป.) 2 3.5.2 สร างเสร มความ ม นคงทางพล งงาน โดย แสวงหาและพ ฒนาแหล ง พล งงานและระบบไฟฟ าจาก ท งในและต างประเทศ รวมท งให ม การกระจาย แหล งและประเภทพล งงาน ให ม ค ว า ม หล า ก ห ล า ย เหมาะสม และย งย น กลย ทธ (2) แสวงหาและพ ฒนา แหล งพล งงานและความ ร วมม อก บต างประเทศ อาท ก ม พ ช า พ ม า ล า ว โดยเฉพาะอย างย งความ ร วมม อในการแก ป ญหาพ น ท บ ซ อ น ไ ท ย -ก ม พ ช า 2. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา Smart Grid ของประเทศไทย ศ กษาแนวทางและความค บหน าของการพ ฒนาระบบโครงข ายไฟฟ าอ จฉร ยะ (Smart Grid) ท งในและต างประเทศ เพ อใช เป นข อม ลเบ องต นในการวางแผนการด าเน นการการพ ฒนา ระบบ Smart Grid ระด บประเทศ โดย เม อว น 10 มกราคม 2556 ได จ ดส มมนาร บฟ งความเห นจาก ผ ม ส วนได เส ยต อแนวทางการพ ฒนาแผนแม บทการพ ฒนาระบบโครงข ายไฟฟ าอ จฉร ยะ (Smart Grid Roadmap) เพ อนาความเห นได จากการส มมนาไปปร บปร งพ ฒนา Smart Grid Roadmap ต อมาเม อว น 5 กรกฎาคม 2556 ได ม การประช มคณะอ านวยการโครงการศ กษาเพ อก าหนด และแผนการพ ฒนาระบบโครงข ายไฟฟ าอ จฉร ยะของประเทศไทย โดยประช มคณะ อานวยการฯ ได เห นชอบให สถาบ นว จ ยพล งงาน คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ ดทาการประเม นกรอบวงเง นการลงท น โดยให ผลประเม นสะท อนต นท นและสถานการณ ตามความเป นจร ง โครงการ สนพ. ร บผ ดชอบ 3. โครงการจ ดทาแผนแม บทด านพล งงานของประเทศ 20 ป ระยะ 2 สนพ. ได จ ดจ าง สถาบ นว จ ยพล งงาน จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยเป นปร กษาในการ ด าเน นโครงการจ ดท าแผนแม บทด านพล งงานของประเทศ 20 ป โดยม ขอบเขตด าเน นการ ประกอบด วย 1) การศ กษา ว เคราะห แผนและต างๆเก ยวข องก บพล งงาน สถานการณ และแนวโน มพล งงาน การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและเทคโนโลย ด านพล งงาน การต างประเทศ เศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อม 2) การเป ดร บฟ งข อค ดเห นและข อเสนอแนะจากท กภาคส วนเก ยวข อง ท วประเทศ 3) พ ฒนาภาพอนาคต (Scenario) ต างๆ ของการจ ดการพล งงาน 4) ว เคราะห ภาพอนาคตการใช และ การจ ดหาพล งงานของประเทศ 20 ป ข างหน า และ 5) ยกร างแผนแม บทด านพล งงานของประเทศ 20 ป ได กาหนดเป าหมายและความต องการของแผนแม บทฯ ออกเป น 2 เป าหมาย ค อ 1) ความม นคงทางพล งงาน และ 2) ส งคมยอมร บและเป นม ตรก บส งแวดล อม พร อมท ง จ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห นจากท กภาคส วนเก ยวข องท วประเทศต อป จจ ยข บเคล อนส งผล กระทบต อเป าหมายของแผนแม บทฯ จ านวน 10 คร ง ซ งได ป จจ ยข บเคล อน ด งน 1) สถานการณ ต างประเทศ ราคาน าม นในตลาดโลก 2) การแทรกแซงทางการเม อง ธรรมาภ บาลการข บเคล อนของภาคร ฐ 3) โครงสร างเศรษฐก จ อ ตสาหกรรม และโลจ สต กส 4) การม ส วนร วม การปร บต ว และการตระหน ก ร ของส งคม และ 5) ด านส งแวดล อม การพ ฒนาเทคโนโลย และแหล งพล งงาน และได น าป จจ ย ด งกล าวมาจาลองภาพอนาคตพล งงาน (Scenario) ได 4 ภาพ สนพ. (สนฟ.) กนย. (ยธ.) 3 (OCA) แ ล ะ เ ช อ ม โ ย ง โ ค ร ง ข า ย พ ล ง ง า น ก บ ประเทศเพ อนบ าน อาท การร บซ อไฟฟ าจากลาว และพม า รวมท ง ASEAN Power Grid ขณะน อย ระหว างการส มมนาระดมความค ดเห นร างว ส ยท ศน และกรอบย ทธศาสตร พล งงานไทย เพ อน ามายกร างแผนแม บทด านพล งงานของประเทศ 20 ป ต อไป โดยได ม การจ ดประช มส มมนา ระดมความค ดเห น คร ง 1 ผลกระทบจากป จจ ยเส ยงและภาพอนาคตพล งงานไทยในอ ก 20 ป ข างหน า เม อว น 8 ม นาคม 2556 และคร ง 2 ว ส ยท ศน และกรอบย ทธศาสตร พล งงานไทย เม อว น 26 เมษายน 2556 และคร ง 3 กรอบย ทธศาสตร รายสาขาพล งงาน เม อว น 21 พฤษภาคม การประสานความร วมม อด านไฟฟ าก บประเทศในอน ภ ม ภาคล มน าโขง (GMS) กระทรวงพล งงาน โดย สนพ. ได เสนอเร องการลงนามในบ นท กความร วมม อระหว างร ฐบาล ต อการจ ดต งศ นย ประสานงานการซ อขายไฟฟ าระหว างประเทศในอน ภ ม ภาคล มน าโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion: IGM) ต อ กพช. เม อว น 8 ก มภาพ นธ 2556 ซ ง กพช. ได ให ความเห นชอบในหล กการต อบ นท ก IGM เพ อน าเสนอ คณะร ฐมนตร และร ฐสภาพ จารณาให ความเห นชอบก อนลงนามในบ นท ก IGM ครม. เม อว น 2 กรกฎาคม 2556 ได ให ความเห นชอบการลงนามในบ นท กความเข าใจ ระหว างร ฐบาลฯ ด งกล าว และเห นชอบให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงาน หร อผ ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงพล งงานมอบหมายร วมลงนามในบ นท กความเข าใจฯ ด งกล าว สนพ. (สนฟ.) 5. โครงการพ ฒนาย ทธศาสตร เพ อเพ มศ กยภาพอ ตสาหกรรมไฟฟ าอย างม ประส ทธ ภาพและ รองร บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Power Grid
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks