การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร - PDF

Description
การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร นางสาวภรภ สสรณ ไตรพรชน ตว - ป อนช วงลาด บเลขทะเบ ยนท จ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร นางสาวภรภ สสรณ ไตรพรชน ตว - ป อนช วงลาด บเลขทะเบ ยนท จ ดเก บเอกสาร - เล อกเร องท จะหาเอกสาร - ใช คอมพ วเตอร ในการค นหาข อม ล นางสาวส ร วรรณ ฉ ตรเฉล มก จ - ค นหาโดยใช ระบบคอมพ วเตอร จากการใช โปรแกรมเก บเอกสาร - ค นหาข อม ลจากอ นเตอร เน ต - จ ดทาด ชน เอกสารเพ อการค นหาจากห วข อเร อง หร อจากว นท หน งส อเข าและหน งส อออก นายธ รศ กด หน เมฆ บ คลากรต องม ความร ความช านาญในการจ ดเก บเอกสาร และระบบการจ ดเก บเอกสารต องสอดคล องก บ ล กษณะงานและปร มาณของเอกสาร ม การจ ดทาค ม อการจ ดเก บเอกสาร ไม ควรเก บเอกสาร หน งส อ ปนก น ม การ ก าหนดเลขท เอกสารเป นต วเลข โดยเร มต นจาก 001 เพ อสะดวกในการจ ดเร ยงค นหาได อย างรวดเร ว พร อมก บ จ ดเก บเอกสารให อย ในสภาพด เสมอ ซ งจะจ ดเก บเอกสารโดยด จากการใช งาน และเก บเข าแฟ มเร ยงตามเลข ม ใบ ปะหน าต ดหน าต เอกสารเสมอ นางสาวส พ ตรา แป นเพชร เทคน คการค นคว าหาข อม ล/เอกสาร โดยเร มจากการจ ดเก บข อม ล/เอกสาร ให เป นระบบ และควรม เทคน คการการส บค นท รวดเร ว และประหย ดเวลาในการค นหา อาจม การค นหาตามเลขท หน งส อ ว น/เด อน/ป ช อหน งส อ หร อว ธ การอ นๆ นางสาวร ตนภรณ ป นทอง ค นหาเอกสารตามอ นเด กซ ในการจ ดเก บข อม ล จ ดเก บข อม ลตามหมวดหม ของเอกสาร ท าให ง ายต อการ ค นหา ในกรณ ท เป นไฟล อ เล กทรอน คส ใช การค นหาโดยใช เมน Control F นางสาวญาน ศา เท ยงสน ท เทคน คการค นหาใช โดยนาห วข อการค นหา สามารถค นหาข อม ลได จากใช คาค น 1. เลขทะเบ ยนร บเข า หร อทะเบ ยนออกเลขท 2. เลขท เอกสาร 3. ว นท เอกสาร หร อ ลงร บ/สร างว นท 4. จาก หร อ ถ ง 5. เร อง หร อ รายละเอ ยด นางสาวอร ณร ตน แซ เฮ ง การจ ดท ารายการเอกสารต างๆหล งจากท ได ท าการจ ดเก บแล ว ท สามารถระบ ได ว าภายในส าน กงานม เอกสารประเภทไหนอย บ าง ม ข อด ค อ ท าให สะดวกในการตรวจสอบและค นหาเอกสารต างโดยไม จ าเป นต องเป ด แฟ มด และทาให ไม เส ยเวลาในการค นหาเอกสารอ กด วย นางสาวนฤมล อภ ยพลชาญ การค นหาข อม ลโดยใช คอมพ วเตอร อาจม การน าเทคโนโลย มาใช ในกระบวนการส บค นข อม ล เช น การได งานในส วนท ร บผ ดชอบและผ า กระบวนการต างๆ มาท าการสแกนไฟล ข อม ล และจ ดล าด บห วข อในการส บค นเพ อการค นหาท ง ายแลสะดวกต อ การส บค น การค นหาข อม ลโดยการจ ดเก บเอกสาร การนาข อม ลท ได มาแบ งแยกประเภท ห วข อ และจ ดท าแฟ มเพ อจ ดเก บข อม ลน นๆให อย ในเร องเด ยวก น หมวดเด ยวก น เพราะในแต ละงานจะม ห วข อหร อข อม ลท ต องจ ดเก บท แตกต างก น แล วน าแฟ มข อม ลท ได มาจ ดเก บ เข าต เอกสารหร อกล องเอกสาร โดยม การจ ดล าด บ อาจใช เป นต วเลข หร อช อเฉพาะของฝ าย และจดลงเล ม ทะเบ ยนหน งส อของส วนงานท ร บผ ดชอบเพ อง ายต อการส บค น นางสาวล ดดาว ลย เจร ญส ข ในแต ละป ม การขอจ ดซ อ/จ ดจ างจ านวนมาก ท าให ขอม ลในการจ ดซ อ/จ ดจ างม จ านวนมากเช นก น ทาง แผนกพ สด จ งได น าคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการค นหาข อม ล โดยน าข อม ลเช น หมวดส นค า รายการ พ มพ ลงใน โปรแกรม Microsoft Word เม อต องการค นหาว าส นค าน นอย หมวดใด สามารถ กด Ctrl+F แล วพ มพ ช อส นค าท ต องการค นหา จากน นจะปรากฏรายการให การค นหารายละเอ ยดของคร ภ ณฑ ก สามารถท าได เช นก น ส วนเทคน ค ในการค นหาเอกสารต างๆท าการขอจ ดซ อน นสามารถท าได เพ ยงระบ ช อร านค าหร อยอดเง นเท าน น ทางแผนก พ สด จะท าการค นหาจากแฟ มท ม การลงต วเลขก าก บไว ซ งในแฟ มน นจะม ว นท ช อร านค า รายการ เลขท ของ เอกสาร ยอดเง น ช อผ ท ร บไปท าการต งเบ กจ ายและว นท อย ด วยท าให การค นหาเอกสารสามรถท าได ง ายและ รวดเร ว และในป จจ บ นม ระบบจากกรมบ ญช กลาง ช อระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ เข ามาย งท าให การค นหา เอกสารท าได ง ายข น โดยผ านทางเว บไซต ของกรมบ ญช กลาง เพ ยงระบ เลขท ของโครงการและเลขคมส ญญาของ เร องท ต องการการค นหาเท าน น รายละเอ ยดต างๆจะปรากฏให อย างถ กต อง ครบถ วน และย งสามารถท าการปร น เอกสารน นได อ กด วย นางสาวศ ร วล ย วรรณโต 1. หน งส อเข า ออก จะม การแยกแฟ ม แยกป พ.ศ. 2. หน งส อท งานนโยบายและแผนได ร บ(เข า) ส ง(ออก) จะจ ดเก บไว ในไฟล Excel ช อหน งส อเข า ออก งานนโยบายและแผนและก าหนด(เลขทะเบ ยนส ง, เลขท หน งส อ ศธ., ลงว นท, จาก, ถ ง, เร อง) เพ อง ายต อการค นหา (Ctrl + F) 3. งานนโยบายและแผนได แชร ไฟล Excelงานหน งส อเข า ออก งานนโยบายและแผน ไว ในDropbox ของงานนโยบายและแผน เพ อกรณ ท บ คลากรคนใดคนหน งไม อย จะสามารถค นหาหน งส อ / เอกสาร ได ในเคร องคอมพ วเตอร ตนเอง 4. เอกสารท เป นเล มงบประมาณงานนโยบายและแผนจะปร นเก บไว ป งบประมาณละ 2 เล ม (งบประมาณรายจ าย, งบประมาณเง นรายได ) ซ งจะแยกต เก บ และเร ยงป งบประมาณ 5. เอกสารท ได ร บอน ม ต และไฟล งานนโยบายและแผนจะดาวน โหลดเก บไว โดยแยกต เก บเร ยง ป งบประมาณ และปร นออกมาเพ อจ ดเก บตามป งบประมาณเป นโฟลเดอร แต ละป งบประมาณ นางสาวช ชฎาภรณ เกสรจ นทร เอกสารท หน วยอ นๆ ส งเข ามาในหน วยงาน หร อ ผ ใช ในหน วยงานลงร บเอกสารเร องใหม ตลอดจนสร าง เอกสารแบบต างๆ ข นเองเพ อท าการส งเว ยนหน วยงานอ นๆ เม อต องการค นหาเอกสารในตะกร าหน วยงานของ ตนเอง สามารถทาได โดยการกด เมน ค นหา ระบบเป ดหน าจอ ค นหาท วไปซ งผ ใช สามารถเล อกการค นหาด วย ห วข ออ น ๆ ด งน 1. ค นหาเอกสาร 2. ค นหาเอกสารตามเง อนไข 3. ค นหาตามประเภทเอกสาร ค นหาเอกสาร เป นหน าจอส าหร บค นหาเอกสารเร องท สร างเอง หร อร บจากหน วยงานอ น โดยเร องท ค นจะเป น เร องท ผ านตะกร างาน ขอผ ใช เท าน น ระบบจะแสดงการค นหาเฉพาะข อม ลค นท ใช บ อยๆ โดยในห วข อการค นหา ผ ใช สามารถค นหาข อม ลได จากคาค น - เลขทะเบ ยนร บเข า หร อทะเบ ยนออกเลขท - เลขท เอกสาร - ว นท เอกสาร หร อ ลงร บ/สร างว นท - จาก หร อ ถ ง - เร อง หร อ รายละเอ ยด ซ งผ ใช สามารถ กาหนดเง อนไข และ เป นการค นหาเร องท ผ านเข ามาในตะกร างานของหน วยงาน ซ งสามารถค นหา ได หลายต วเล อก รายละเอ ยดของเอกสาร เป นการค นหาข อม ลในรายละเอ ยดของเอกสาร เช นก าหนด เง อนไข ท ใช ในการ ค นหา โดยเล อกระหว าง และ,หร อ ท ปรากฏ กรณ ท ไม เล อกระบบจะก าหนดให เป นการค นหาเง อนไขแบบ และ หล งจากป อนข อม ลท ต องการค นหาแล ว ผ ใช กดป ม ตกลง เพ อส งการให ระบบเร มค นหา ซ งถ าม ข อม ลเข าตาม ข อกาหนดท ค นหา ระบบจะแสดงรายการท พบให ทราบ นายว ษณ ล ข ตพงศธร ใช ระบบ Vision Net ซ งเป นระบบของงานทะเบ ยน ใช ค นหาข อม ลน กศ กษาซ งเป นฐานข อม ลหล ก ซ ง จ ดเก บเอกสารตามว น และภาคการศ กษา นางสาวส พ ตรา ช วยน ก ล การค นหาเอกสารข อม ลสามารถค นหาได จาก สม ดทะเบ ยนร บ สม ดทะเบ ยนส ง และแฟ มเอกสารซ ง ได แยกประเภทของเอกสารไว และสามารถค นหาข อม ลจากไฟล ในคอมพ วเตอร และไฟล ในเอ กเทอร นอล โดยการ Contro F หาข อม ล นางสาวธ ญณ ฐ คาศร 1. ไม ควรเก บเอกสาร หน งส อ ปนก น โดยหน งส อเป น - หน งส อร บ - หน งส อส งออก - ประกาศ - รายงานการประช ม - ค ม อต างๆ 2. ม การก าหนดเลขท เอกสาร เป นต วเลข เร มจาก 001 เพ อสะดวกในการจ ดเร ยงและสามรถค นหาได อย างรวดเร ว 3. จ ดเก บเอกสารให อย ในสภาพด 4. เอกสารท ใช บ อย เช นค าส งแต งต งการปฏ บ ต งานจากส วนกลาง หน งส อมอบอ านาจอธ การบด จะท า สาเนาจ ดเก บใส แฟ มไว ต างหาด โดยเร ยงเลขทะเบ ยน เด อน และป เพ อสะดวกในการค นหา 5. การจ ดเก บเอกสารเข าแฟ มเร ยงตามเลขทะเบ ยน เร ยนตามเด อน ป 6. ม ใบปะหน าต ดหน าต เอกสาร โดยม เลขทะเบ ยน เด อน ป 7. ตรวจสอบต เอกสารอย เสมอว าม ชาร ด ปลวกข น น าซ ม เพ อทาการหาท จ ดเก บใหม 8. สามารถเล อกแฟ มให ตรงก บล กษณะเอกสารเพ อจ ดเก บเอกสารได อย างเหมาะสม 9. แสกนเอกสารเก บไว ในไฟล เพ อป องก นภ ยธรรมชาต หร อไฟไหม ท จะเก ดข น นางสาวจ นตนา หน แจ ม เทคน คการหาข อม ลข าวสาร เพ อความสะดวกและรวดเร วจ งได ม การนาเทคโนโลย มาช วยในระบบงานสาร บรรณ โดยการป อนข อม ลบางส วนลงในคอมพ วเตอร เช น ช อเร อง เลขหน งส อ ว นเด อนป เพ อสะดวกและรวดเร ว ในการค นหา นอกจาน การจ ดเก บเอกสารก เป นส วนสาค ญในการค นหา การจ ดเก บเอกสารต องจ ดเก บอย างต อเป น ระเบ ยบม การแยกหมวดหม และเร ยงเลขหน งส ออย างช ดเจน นายก ร ณ เร องทร พย ได น าระบบคอมพ วเตอร มาใช ในการจ ดเก บเอกสารโดยใช โปรแกรมMicrosoft ต างๆเข ามาช วยในการ จ ดเก บข อม ลและการค นหา ในกรณ ท หาข อม ลนอกเหน อจากการท างานเพ อเป นความร ก ใช ระบบอ นเตอร เน ตเข า มาช วยในการค นหา โดยใช Google และอ นๆเข ามาช วย ซ งสามารถลดระยะเวลาและได ข อม ลท ถ กต องอ กด วย สร ปก จกรรมการจ ดการองค ความร เร อง เทคน คการปฏ บ ต งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร ว นศ กร ท 27 ธ นวาคม 2556 เวลา น ป จจ บ นในการจ ดเก บข อม ลภายในส าน กงาน ส วนใหญ จะใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เข ามา ช วย ไม ว าจะเป นMicrosoft Word,Excel ซ งม ความสะดวกในการค นหาข อม ลต างๆท ได บ นท ก ข อม ลไว โดยการค นหาจากช อไฟล,เอกสาร,เลขทะเบ ยน, ว นเด อนป เป นต น ส วนการค นหาข อม ลเพ มเต มหร อค นหาความร จากแหล งภายนอกก จะใช อ นเตอร เน ตเข ามา ช วยในการส บค น เช น Google เป นต น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ ประจาป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks