แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร - PDF

Description
แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย ท 1 อาจารย ม แนวปฏ บ ต ท ด ในเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอกเพ อเผยแพร ส บ คคลภายนอกและสามารถน าไปประย กต ใช ก บน กศ กษาได อย างเหมาะสม ช องาน/โครงการ การกล นกรองจากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอกเพ อเผยแพร ส บ คคลภายนอก ขอบเขต ท 4 การส งเคราะห การจ ดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร ส น กศ กษาและบ คคลภายนอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย ท 1 อาจารย ส งเคราะห การจ ดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร ส น กศ กษาและบ คคลภายนอก ช องาน/โครงการ การศ กษาผลส มฤทธ ของอบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต ท 5 การเบ กจ ายท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค จากงบประมาณเง นโครงการพ เศษ กล มเป าหมาย คณาจารย เป าหมาย ท 1 อาจารย ม ความเข าใจในระบบการเบ กจ ายเง นท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค เพ อให การเบ กจ ายท นอ ดหน นการว จ ยเป นไปอย างรวดเร วและถ กต องตาม ระเบ ยบ ช องาน/โครงการ การจ ดท าค ม อการเบ กจ ายท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค จากงบประมาณเง นโครงการพ เศษของคณะด ร ยางคศาสตร ขอบเขต ท 7 การพ ฒนาส อเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการปฏ บ ต งาน กล มเป าหมาย พน กงานสาย เป าหมาย ท 1 สามารถจ ดท าส อด จ ท ลท ม ค ณภาพและก าหนดมาตรฐานการพ ฒนาส อด จ ท ลภายในคณะ ช องาน/โครงการ การพ ฒนาส อด จ ท ลเพ อบร หารจ ดการฐานข อม ลของเลขาน การคณะด ร ยางคศาสตร แผนปฏ บ ต งาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ พ.ศ. (SU 011) ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย ท 1 อาจารย ม แนวปฏ บ ต ท ด ในเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก ช องาน/โครงการ การกล นกรองจากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอกเพ อเผยแพร ส บ คคลภายนอก ข นตอน การสร างและ แสวงหา ให เป นระบบ 1. ส มภาษณ คณาจารย เก ยวก บว ธ การ จ ดการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อ เอก เพ อก าหนดรายว ชาท จะศ กษา 2. ถ ายว ด โอบ นท กการเร ยนการสอน รายว ชาท ก าหนด 1. รวบรวมเอกสารประกอบการสอน 2. ต ดต อว ด โอบ นท กการเร ยนการสอน รายว ชาท ก าหนด อ.ว ฒ ช ย / อ.อล สา / ธนพล อ.ว ฒ ช ย / อ.อล สา / ธนพล ว ชาการ 2 คน/ ว ชาการ 2 คน/ 3,000 ว สด กล องถ ายร ป กล องถ ายว ด โอ และ 1. ม ข อม ลเก ยวก บว ธ การ จ ดการเร ยนการสอน รายว ชาเคร องม อเอก 1. จ ดหมวดหม เอกสาร ประกอบการสอน 2. ไฟล ว ด โอการเร ยนการสอน การประมวลและ กล นกรอง 1. ว เคราะห ส งเคราะห เอกสาร ประกอบการสอนและเทคน คการสอน จากไฟล ว ด โอ อ.ว ฒ ช ย / อ.อล สา / ธนพล ม นาคม ว ชาการ 2 คน/ 3,000 ว สด 1. ม tacit knowledge ในการ จ ดการเร ยนการสอน รายว ชาเคร องม อเอก 2. รายงานผลความค บหน า การด าเน นงานในท ประช ม ด าเน นงาน ข นตอน การเข าถ ง การแบ งป น 1. เผยแพร และประชาส มพ นธ ข อม ลด วย เทคโนโลย สารสนเทศ คณะ กรรมการ 1. จ ดส มมนาแลกเปล ยนองค จ ดการ การเร ยนร 1. ประช มเพ อสร ปและประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน จ ดการ เมษายน พฤษภาคม ก นยายน 1. อาจารย ได ร บข อม ลทาง ว ชาการ / อ เล กทรอน กส ว ชาการ / ว ชาการ / รวม 6, ม การจ ดประช มส มมนาฯ 1. ม การต ดตามและ ประเม นผลส าเร จของการ ด าเน นงาน 2. ม รายงานสร ปผล แผนปฏ บ ต งาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ พ.ศ. (SU 011) ขอบเขต ท 4 การส งเคราะห การจ ดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร ส น กศ กษาและบ คคลภายนอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย ท 1 อาจารย ส งเคราะห การจ ดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร ส น กศ กษาและบ คคลภายนอก ช องาน/โครงการ การศ กษาผลส มฤทธ ของอบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร ข นตอน การสร างและ แสวงหา 1. ก าหนดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การ ด านดนตร ท จะท าการศ กษา 2. อ ดเส ยงบ นท กก จกรรมอบรมเช ง ปฏ บ ต การด านดนตร อ.ณ ฐว ฒ / มลฤด ว ชาการ / กล องถ ายร ป กล องถ ายว ด โอ และ 1. ม เทปบ นท กเส ยงก จกรรม อบรมเช งปฏ บ ต การด าน ดนตร จ านวน 2 ก จกรรม ให เป นระบบ 1. รวบรวมข อม ลและถอดความจากเทป บ นท กเส ยง อ.ณ ฐว ฒ / มลฤด ว ชาการ / 6,000 ว สด 1. ม ข อม ลก จกรรมอบรมเช ง ปฏ บ ต การด านดนตร จ านวน 2 ก จกรรม การประมวลและ กล นกรอง 1. ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลก จกรรม อบรมเช งปฏ บ ต การด านดนตร อ.ช ยบรรฑ ต ม นาคม ว ชาการ 1. ได แนวทางท เหมาะสมใน การจ ดก จกรรมอบรมเช ง ปฏ บ ต การด านดนตร 2. รายงานผลความค บหน า การด าเน นงานในท ประช ม ด าเน นงาน ข นตอน การเข าถ ง การแบ งป น 1. เผยแพร และประชาส มพ นธ ข อม ลด วย เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการ 1. จ ดส มมนาแลกเปล ยนองค จ ดการ การเร ยนร 1. ประช มเพ อสร ปและประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน จ ดการ เมษายน พฤษภาคม ก นยายน 1. อาจารย ได ร บข อม ลทาง ว ชาการ / อ เล กทรอน กส ว ชาการ / ว ชาการ / รวม 10, ม การจ ดประช มส มมนาฯ 1. ม การต ดตามและ ประเม นผลส าเร จของการ ด าเน นงาน 2. ม รายงานสร ปผล แผนปฏ บ ต งาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ พ.ศ. (SU 011) ขอบเขต ท 5 การเบ กจ ายท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค จากงบประมาณเง นโครงการพ เศษ กล มเป าหมาย คณาจารย เป าหมาย ท 1 อาจารย ม ความเข าใจในระบบการเบ กจ ายเง นท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค เพ อให การเบ กจ ายท นอ ดหน นการว จ ยเป นไปอย างรวดเร ว และถ กต องตามระเบ ยบ ช องาน/โครงการ การจ ดท าค ม อการเบ กจ ายท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค จากงบประมาณเง นโครงการพ เศษของคณะด ร ยางคศาสตร ข นตอน การสร างและ แสวงหา ให เป นระบบ การประมวลและ กล นกรอง 1. หาข อม ลเก ยวก บระเบ ยบการเบ กจ าย ท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค จากงบประมาณเง นโครงการพ เศษ และข นตอนการเบ กเง นว จ ยและงาน สร างสรรค ของคณะฯ 1. รวบรวมข อม ลเก ยวก บการเบ กจ าย ท นอ ดหน นการว จ ยและงานสร างสรรค จากงบประมาณเง นโครงการพ เศษ อ.ดร.ยศ / ปน ดดา อ.ดร.ยศ / ปน ดดา 1. ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล จ ดการ ธ นวาคม 2556 มกราคม ม นาคม ว ชาการ / ว ชาการ / ว ชาการ / 1. ม ข อม ลเก ยวก บระเบ ยบ การเบ กจ ายท นอ ดหน นการ ว จ ยและงานสร างสรรค จาก งบประมาณเง นโครงการ พ เศษ และข นตอนการเบ ก เง นว จ ยและงานสร างสรรค ของคณะฯ 1. จ ดหมวดหม เอกสาร 1. ได แนวทางท เหมาะสมใน การเบ กจ ายท นอ ดหน นการ ว จ ยและงานสร างสรรค จาก งบประมาณเง นโครงการ พ เศษ 2. รายงานผลความค บหน า การด าเน นงานในท ประช ม ด าเน นงาน ข นตอน การเข าถ ง 1. เผยแพร และประชาส มพ นธ ข อม ลด วย เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการ เมษายน 1. อาจารย ได ร บข อม ลทาง ว ชาการ / อ เล กทรอน กส การแบ งป น 1. จ ดส มมนาแลกเปล ยนองค จ ดการ พฤษภาคม ว ชาการ / 1. ม การจ ดประช มส มมนาฯ การเร ยนร 1. ประช มเพ อสร ปและประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน จ ดการ ก นยายน ว ชาการ / 1. ม การต ดตามและ ประเม นผลส าเร จของการ ด าเน นงาน 2. ม รายงานสร ปผล รวม 6,000 แผนปฏ บ ต งาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ พ.ศ. (SU 011) ขอบเขต ท 7 การพ ฒนาส อเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการปฏ บ ต งาน กล มเป าหมาย พน กงานสาย เป าหมาย ท 1 สามารถจ ดท าส อด จ ท ลท ม ค ณภาพและก าหนดมาตรฐานการพ ฒนาส อด จ ท ลภายในคณะ ช องาน/โครงการ การพ ฒนาส อด จ ท ลเพ อบร หารจ ดการฐานข อม ลของเลขาน การคณะด ร ยางคศาสตร ข นตอน การสร างและ แสวงหา 1. เช ญว ทยากรมาให เก ยวก บการ พ ฒนาส อด จ ท ล ภ ศรา / ร งนภา ต ลาคม 2556 บ คลากร 7,000 ว สด 1. จ ดโครงการให เก ยวก บ สาย การพ ฒนาส อด จ ท ล 2 คน ให เป นระบบ การประมวลและ กล นกรอง 1. รวบรวมสารสนเทศท ใช ใน และจ ดหมวดหม เอกสาร 1. ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล โดยสร ป เพ อการเผยแพร ภ ศรา / มลฤด มกราคม 20 คน บ คลากร สาย 2 คน 1. ม ข อม ลสารสนเทศท ใช ใน 1. ได แนวทางในการพ ฒนาส อ ด จ ท ลเพ อบร หารจ ดการ ฐานข อม ล 2. รายงานผลความค บหน าการ ด าเน นงานในท ประช ม ด าเน นงานการ จ ดการ การเข าถ ง 1. เผยแพร และประชาส มพ นธ ข อม ลด วย เทคโนโลย สารสนเทศ นพกมล ม นาคม บ คลากร สาย 1. เจ าหน าท ผ เก ยวข องได ร บ ข อม ลทางอ เล กทรอน กส ข นตอน การแบ งป น 1. จ ดส มมนาแลกเปล ยนองค จ ดการ การเร ยนร 1. ประช มเพ อสร ปและประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน จ ดการ พฤษภาคม ม ถ นายน 1. ม การจ ดประช มส มมนาฯ ว ชาการ 5 คน/บ คลากร สาย ว ชาการ 5 คน/บ คลากร สาย รวม 9, ม การต ดตามและประเม นผล ส าเร จของการด าเน นงาน 2. ม รายงานสร ปผล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks