ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง - PDF

Description
ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 16 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม อปฏ บ ต งานด านงานธ รการข น เพ อให บ คลากรท ปฏ บ ต งานและผ ท เก ยวข องได ใช เป นแนวทางในการปฎ บ ต งานร วมก น จ รวด ตร ก ง (2551, หน า 1) กล าวว า งานธ รการเป นงานหล กของส าน กงานเปร ยบเสม อนประต ผ านส าหร บการต ดต อก บส าน กงาน ภายนอก และภายในของบ คลากรภายในส าน กงานเอง เป นงานท ต องการความถ กต องและรวดเร ว ท งน ถ า ศ กษาโดยละเอ ยดของงานธ รการแล ว จะเห นได ว างานธ รการเป นงานหล กงานหน งท ส งเสร มสน บสน นงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น หร อในกรณ ท ผ ท ปฏ บ ต งานประจ าหน วยงานธ รการ สามารถปฏ บ ต หน าท ผ ท ได ร บ มอบหมายสามารถปฏ บ ต แทนก นได หากข อความของค ม อม ความผ ดพลาดประการใด หร อหากม ข อเสนอแนะท จะเป นประโยชน ต อการ ปร บปร งค ม อการปฎ บ ต งานหน วยธ รการ ขอน อมร บไว ด วยความย นด และพร อมท จะปร บปร งแก ไข เพ อความ ถ กต องสมบ รณ ต อไป งานธ รการ ส งหาคม 2555 สารบ ญ เน อหา หน า ความสาค ญของงานธ รการ 1 หน วยงานสารบรรณ 2 หน วยการเง นและพ สด 8 หน วยงานบ คลากรและสว สด การ 10 ภาระหน าท (ห วหน างานธ รการ) 15 แผนผ งแสดงข นตอนการขออน ม ต จ ดสรรงบประมาณ 17 แผนผ งแสดงข นตอนการเบ ก จ ายเง นงบประมาณ 18 ภาระหน าท (นางล ดดา ก จนพศร ) 19 แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานร บ ส งหน งส อราชการ 21 ภาระหน าท (นายจ กรกฤษณ สนอ อง) 22 ภาระหน าท (นางส พรรษา ด านเจร ญก จก ล) 28 ข นตอนการอบรม/ส มมนา 30 ข นตอนการงานเจ าหน าท บ คคล 31 ข นตอนงานพ สด /คร ภ ณฑ 32 ส ทธ การลาของพน กงานราชการโดยใช เง นรายได 33 ระเบ ยบว าด วยการลาของราชการ พ.ศ ภาคผนวก 36 แบบใบขอยกเล กว นลา 37 ใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการศ กษาของบ ตร 38 ใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาล 40 แบบใบลาป วย ลาคลอดบ ตร ลาก จส วนต ว 42 แบบใบลาพ กผ อน 43 แบบใบลาอ ปสมบท 44 แบบใบลาไปต างประเทศ 45 แบบใบลาไปช วยเหล อภร ยาท คลอดบ ตร 46 แบบแฟ มสะสมงาน (Portfolio) 47 แบบฟอร มการเก บข อม ล (โครงการประหย ดพล งงาน) 53 โครงสร างองค กรและโครงสร างการบร หารงาน โครงสร างองค กร สภามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนเรศวร สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร งานธ รการ งานจ ดประช มและประสานงาน งานเลขาน การคณะ อน กรรมการกล นกรอง งานประสานงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ประจามหาว ทยาล ยและ คณะกรรมการพ จารณา ตาแหน งทางว ชาการ งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร 1 งานธ รการ พจนาน กรมไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ได บ ญญ ต ความหมายของงานธ รการ ไว ด งน ธ รการ การจ ดก จการงานโดยส วนรวมของแต ละหน วย ซ งม ใช งานว ชาการ ด งน น งานธ รการ จ งหมาย รวมถ ง งาน ร าง พ มพ โต ตอบ ต ดต อประสานงาน ไม ว าจะเป นทาง หน งส อ การพ ด และการส อสารทาง ระบบอ เล กทรอน กส หร องานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร ซ งม ใช งานว ชาการ ความสาค ญของงานธ รการ การบร หารงานธ รการน บได ว าเป นบ นไดข นแรกในการทางานของหน วยงานต าง ๆ ในท กระด บท ต อง ใช การส อสารเป นส อในการปฏ บ ต งาน การต ดต อส อสารประกอบด วย สาร ผ ส งสารและผ ร บสาร เจ าหน าท ธ รการจะต องเป นส อในการน าสารจากผ ส งสารไปย งผ ร บสาร เพ อเข าส กระบวนการปร บเปล ยนไปส การทางาน ตามภารก จต อไป เจ าหน าท ธ รการต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างด และม ค ณภาพ ท งน การปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆ ย อมต องอาศ ยการทางานของเจ าหน าท ธ รการเป นสาค ญ ด งจะเห นได จากม การก าหนดให ม งานธ รการในท กหน วยงาน ด งน นงานธ รการจ งเปร ยบเสม อนกลไกท สาค ญ ของหน วยงานท จะขาดไปหร อไม ม ไม ได ค ณสมบ ต ของผ ปฏ บ ต งานธ รการ การปฏ บ ต งานธ รการให ม ค ณภาพน น ผ ปฏ บ ต งานควรม ค ณสมบ ต ด งน 1. ม ความร ความสามารถในการอ าน การต ความและสร ปสาระสาค ญ 2. ม ความร ความเข าใจ ในโครงสร าง ภาระงานและภารก จของหน วยงาน 3. ร จ กบทบาทภารก จหน าท ของตนเองและม ความร บผ ดชอบต อตนเองและหน วยงาน 4. ม ความสามารถในการจ ดลาด บความสาค ญและความเร งด วนของงาน (เอกสาร) 5. ม ความสามารถในการจ ดทาแผนการปฏ บ ต งานและก าหนดงานในช วงระยะเวลาต างๆ ได 6. ม ความร กและศร ทธาในงานท ร บผ ดชอบ 7. ทางานอย างเต มใจ เต มศ กยภาพ และเต มเวลา 8. เป นผ ร กษาระเบ ยบว น ยอย างเคร งคร ด 9. ม ความร และสามารถใช งานในระบบสารสนเทศและการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ภาระงานธ รการของสาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร งานธ รการของสาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ประกอบด วย 1. หน วยสารบรรณ 2. หน วยการเง นและพ สด 3. หน วยบ คลากรและสว สด การ งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร 2 งานสารบรรณ งานสารบรรณ เป นงานท เก ยวก บหน งส อ น บต งแต ค ด ร าง เข ยน แต ง พ มพ จดจา ทาสาเนา ร บ ส ง บ นท ก ย อเร อง โต ตอบ จ ดเก บ ค นหา ทาลาย ในทางปฏ บ ต งานสารบรรณ หมายถ ง การบร หารงานเอกสารท งปวง ต งแต การค ด ร าง เข ยน อ านแต ง พ มพ จด ทาสาเนา ส งหร อส อข อความ ร บ บ นท ก จดรายงานการประช ม สร ป ย อเร อง เสนอ ส งการ ตอบ ทารห ส เก บเข าท ค นหา ต ดตาม และทาลาย ท งน ต องเป นระบบท ให ความสะดวก รวดเร ว ถ กต อง และม ประส ทธ ภาพ เพ อประหย ดเวลา แรงงาน และค าใช จ ายจากความหมายของ งานสารบรรณ ท าให สามารถ เห นถ งข นตอนและขอบข ายของงานสารบรรณว าเก ยวข องก บเร องใดบ าง เร มต งแต 1. การผล ตหร อจ ดทาเอกสาร (พ จารณา ค ด ร าง เข ยน ตรวจร าง พ มพ ทาน สาเนา เสนอ ลงนาม) 2. การส ง (ตรวจสอบ ลงทะเบ ยน ลงว นเด อนป บรรจ ซอง นาส ง) 3. การร บ (ตรวจ ลงทะเบ ยน แจกจ าย) 4. การเก บ ร กษา และการย ม 5. การทาลาย ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วย งานสารบรรณ พ.ศ กาหนดไว ว า หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก 1. หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ 2. หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อท ม ไปถ งบ คคลภายนอก 3. หน งส อท หน วยงานอ นใดซ งม ใช ส วนราชการหร อท บ คคลภายนอกม มาถ งส วนราชการ 4. เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นเพ อเป นหล กฐานในราชการ 5. เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นตามกฎหมาย ระเบ ยบ หร อข อบ งค บชน ดของหน งส อ ม 6 ชน ด ค อ 5.1 หน งส อภายนอก 5.2 หน งส อภายใน 5.3 หน งส อประท บตรา 5.4 หน งส อส งการ 5.5 หน งส อประชาส มพ นธ 5.6 หน งส อท เจ าหน าท ทาข นหร อร บไว เป นหล กฐานในราชการ งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร 3 ช นความเร งด วน หน งส อท ต องปฏ บ ต ให เร วกว าปกต เป นหน งส อท ต องจ ดส งและดาเน นการ ทางสารบรรณด วยความรวดเร วเป นพ เศษ แบ งเป น 3 ประเภท ค อ 1. ด วนท ส ด ให เจ าหน าท ปฏ บ ต ในท นท ท ได ร บหน งส อน น 2. ด วนมาก ให เจ าหน าท ปฏ บ ต โดยเร ว 3. ด วน ให เจ าหน าท ปฏ บ ต เร วกว าปกต เท าท จะทาได การลงทะเบ ยนร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อท ได ร บเข ามาจากภายนอก ม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน 1. จ ดลาด บความสาค ญและความเร งด วนของหน งส อเพ อดาเน นการก อนหล ง 2. ประท บตราร บหน งส อท ม มบนด านขวาของหน งส อ โดยกรอก เลขร บ ว น เด อน ป และเวลาท ร บ เอกสารน นๆ 3. ลงทะเบ ยนร บหน งส อในสม ดทะเบ ยนร บ โดยแยกเป นทะเบ ยนร บภายใน และทะเบ ยนร บ ภายนอก 4. ลงทะเบ ยนร บด วยระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E document) การจ ดแฟ มเสนอหน งส อ ต อผ บ งค บบ ญชา การเสนอหน งส อ ค อ การนาหน งส อท ด าเน นการช นเจ าหน าท เสร จแล วเสนอต อผ บ งค บบ ญชา เพ อ พ จารณา บ นท ก ส งการ ทราบ และลงช อการเสนอหน งส อให เสนอไปตามสายการปฏ บ ต งาน ตามล าด บช น ผ บ งค บบ ญชา โดยเจ าหน าท ผ รวบรวมเร องเสนอ และแยกหน งส อท เสนอออกเป นประเภทตามช นความล บ ความเร งด วน จ ดล าด บว าเป นเร องท ต องส งการ พ จารณา หร อเพ อทราบ แล วใส แฟ มเสนอตามล กษณะ ความสาค ญของหน งส อแต ละเร อง การส งหน งส อ หน งส อส ง ค อ เอกสารท ส งออกไปภายนอก ม 2 ล กษณะ ซ งม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน 1. หน งส อส งภายนอก 1.1 ให ตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วน ของหน งส อ 1.2 บรรจ ซองแล วป ดผน ก จ าหน าซองถ งผ ร บและผ ส งให ช ดเจน 2. หน งส อส งภายใน 2.1 ให ตรวจสอบความถ กต อง ครบถ วนของหน งส อ 2.2 ลงทะเบ ยนส งหน งส อ โดยกรอกเลขทะเบ ยนส ง จากหน วยงานผ ส ง ถ งหน วยงานผ ร บ ลายม อช อผ ร บ และว นท ร บหน งส อน น หากเป นหน งส อเร งด วนจะส งเอกสารผ านระบบสารบรรณ อ เล กทรอน กส หร อโทรสารไปย งหน วยงานท เก ยวข อง และจ งประสานทางโทรศ พท เพ อตรวจสอบการร บ หน งส ออ กคร งหน ง งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร 4 การเข ยนหน งส อราชการ การบ นท กและร างหน งส อ ถ อเป นส วนหน งของกระบวนการด าเน นงานสารบรรณท ม ความส าค ญ เป นอย างย งผ ม หน าท ปฏ บ ต งานสารบรรณจ งจาเป นต องม ความร ความเข าใจ ในแนวทางปฏ บ ต หลายประการ ซ งจะช วยให ผลการปฏ บ ต งานสารบรรณดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม หล กการ ด งน 1. การบ นท กเพ อเสนอผ บ งค บบ ญชา ม 4 ล กษณะ ด งน 1.1 บ นท กย อเร อง ค อ การเร ยบเร ยงข อความโดยเก บแต ประเด นส าค ญ ๆ แต ให เข าใจในเน อ เร องครบถ วน ท จะส งงานโดยไม ผ ดพลาด หน งส อฉบ บใดม ข อความส าค ญไม มากน ก หร อไม อาจย อลงให ส นได อ กก เสนอให พจ ารณาได เลยแต ควรข ดเส นใต เฉพาะท ข อความส าค ญน นๆ ไว ด วย ก อนบ นท กย อเร องผ บ นท ก ต องอ านเร องราวให ละเอ ยดเส ยก อน แล วจ บประเด นสาค ญของเร อง เข ยนเป นข อความส นๆ อาจไม จ าเป นต อง เร ยงลาด บข อความตามหน งส อแต ควรเร ยบเร ยงข อความใหม เพ อให เข าใจง ายข น 1.2 บ นท กรายงาน ค อ การเข ยนข อความรายงานเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks