รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 7 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว เจ าหน าท ประจาหน วย 1. นำยณรงค เร งช ยภ ม เจ ำพน กงำนกำรเกษตร ชำนำญงำน ห วหน ำหน วยพ ฒนำท ด นท 3 2. นำยอด ศ กด แสงส อง น กว ชำกำรเกษตร 3. นำงสำวอ สร ย อ ดมศำส นต น กว ชำกำรเกษตร 4. นำยสมภพ พ มล น กว ขำกำรเกษตร 5. นำยประช ด ว ร ยะก ล พน กงำนข บรถยนต แผนงาน/งบประมาณ ลาด บ ท 1 คล น กเกษตรเคล อนท โครงการ/ก จกรรม -ก จกรรมส งเสร มกำรผล ตและใช สำรอ นทร ย 3 ก จกรรมการพ ฒนาหมอด นอาสา แผนงาน 3,500 รำย -อบรมหมอด นอำสำประจำหม บ ำน 488 รำย -อบรมหมอด นอำสำประจำตำบล 43 รำย 2 ก จกรรมงำนจ ดระบบอน ร กษ ด นและนำ -บ ำนเตำไห ม.๓ ทรำยม ล ม.๑ ต.ทรำยม ล อ.สว ำงแดนด น 48,000 งบประมาณ (บาท) งบปกต หน วยงานอ น 4 ก จกรรมศ นย เร ยนร การพ ฒนาท ด นตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง -ศ นย ใหม 6 ศ นย -ศ นย เด ม 9 ศ นย 5 ก จกรรมแปลงสาธ ตจ ดเร ยนร การพ ฒนาท ด นประจาตาบล -จ ดเด ม 26 แห ง 6 โครงการพ ฒนาพ นท ด นเค ม 1,000 ไร 7 โครงการจ ดต งกล มเกษตรกรใช สารอ นทร ย ทดแทนสารเคม ทางการ เกษตร - จ ดต งกล มเกษตรอ นทร ย กล มใหม ป กล ม รายงานผลการปฏ บ ต งาน 2 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร -กล มเกษตรอ นทร ย ต อยอด 157 กล ม 8 ก จกรรมส งเสร มการปล กพ ชป ยสดปร บปร งบาร งด น 4,800 ไร 9 โครงการเกษตรอ นทร ย ในโรงเร ยนและย วหมอด น 9 แห ง โรงเร ยนใหม ป 2555 โรงเร ยนเด ม ป แห ง 7 แห ง 10 โครงการปล กไม ย นต นโตเร วเพ อบรรเทาภาวะโลกร อน 80,000 กล ำ 11 โครงการปร บปร งพ นท ด นกรด 400 ไร โครงการรณรงค ไถกลบตอซ งพ ช แห ง สระน าในไร นานอกเขตชลประทาน บ อ หญ าแฝก (แปลงขยายพ นธ ) - แปลงขยำยพ นธ 1,000,000 -แฝกเพ อปล ก 1,000,000 งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย ร วมจ ดงำนคล น กเกษตรเคล อนท - บ ำนหนองพอกใหญ ต.นำแต อ.คำตำกล ำ จ.สกลนคร -ร วมจ ดน ทรรศกำรจ งหว ดเคล อนท บำบ ดท กข บ ำร งส ข อ.ส องดำว -ร วมจ ดน ทรรศกำรจ งหว ดเคล อนท บำบ ดท กข บ ำร งส ขท ต. บ ำนเหล ำ อ.เจร ญศ ลป จ.สกลนคร -ร วมปล กหญ ำแฝกก บทำงองค กำรบร หำรส วนตำบลโคกส อ. สว ำงแดนด น จ.สกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร ผลการดาเน นงาน คล น กเกษตรเคล อนท /จ งหว ดเคล อนท บร กำรให ควำมร ทำงว ชำกำรด ำนกำรพ ฒนำท ด น ให แนะนำในกำรเก บต วอย ำงด น รวบรวม ต วอย ำงด นเพ อส งว เครำะห ปร มำณธำต อำหำรพ ช และให ค ำแนะนำในกำรจ ดกำรด น นำ พ ช ส งเสร มกำร ผล ตและกำรใช สำรอ นทร ย ช วภำพจำกสำรเร ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 เกษตรกรได ร บควำมร ด ำนกำรพ ฒนำท ด น สำมำรถปร บปร งบำร งด นได อย ำงถ กต อง กำรท เกษตรกรน ำต วอย ำงด นมำว เครำะห ทำให ทรำบว ำด นท เกษตรกรใช ทำกำรเกษตรน นม ควำมอ ดมสมบ รณ หร อไม ทรำบสำเหต ของป ญหำในกำรปล กพ ช และได ร บคำแนะน ำในกำรปร บปร งบำร งด นท เหมำะสมก บ พ นท ของตนเอง และทรำบว ำควรจะใช ป ยส ตรใดและในปร มำณเท ำใดจ งจะเหมำะสมก บพ ชท จะปล ก ช วยลดต นท นในกำรผล ตของเกษตรกรได ไม ว ำจะเป นค ำป ยเคม หร อสำรเคม ปรำบศ ตร พ ชต ำงๆ นอกจำกน กำรลดกำรใช สำรเคม ทำงกำรเกษตรก เป นผลด ต อส ขภำพของต วเกษตรกรเองและผ บร โภคด วย รายงานผลการปฏ บ ต งาน 4 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 3. ก จกรรมการพ ฒนาหมอด นอาสา 3.1 ก จกรรมอบรมหมอด นอาสาประจาหม บ าน จานวน ๔๘๘ ราย ดำเน นกำรจ ดฝ กอบรมหล กส ตร กำรพ ฒนำหมอด นอำสำ อบรมร นละ ๑ ว น โดยว ธ กำรบรรยำยจะ เป นกำรบรรยำยถ งบทบำทหน ำท ของหมอด นอำสำ ภำรก จกรมพ ฒนำท ด นและนโยบำยท สำค ญของกรม พ ฒนำท ด น รวมถ งนว ตกรรมใหม ของกรมพ ฒนำท และเทคโนโลย ต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด นเป นกำรเพ ม ควำมร ให ก บหมอด นอำสำ หมอด นอำสำได ร บข ำวสำร ภำรก จท สำค ญ รวมท งแนวทำงในกำรดำเน นนโยบำยท เป นป จจ บ น ของกรมพ ฒนำท ด น ได ร บควำมร และเก ดควำมเข ำใจในผล ตภ ณฑ และเทคโนโลย ต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น ได แนวค ดและว ธ ทำกำรเกษตรใหม ๆ จำกกำรศ กษำด งำน รายงานผลการปฏ บ ต งาน 5 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 3.2 ก จกรรมอบรมและศ กษาด งานของหมอด นอาสาประจาตาบล จ ดทำโครงกำรฝ กอบรมและศ กษำด งำนนอกสถำนท ของหมอด นอำสำประจำตำบล โดยจะจ ด พร อมก นท กหน วยฯ ม กำรนำคณะหมอด นอำสำเด นทำงไปศ กษำด งำนในพ นท ท ประสบควำมสำเร จในกำร ทำกำรเกษตร ศ นย ศ กษำต ำงๆ หร อสถำน ว จ ยทำงด ำนกำรเกษตรต ำง ๆ หมอด นอำสำได ร บข ำวสำร ภำรก จท สำค ญ รวมท งแนวทำงในกำรดำเน นนโยบำยท เป นป จจ บ น ของกรมพ ฒนำท ด น ได ร บควำมร และเก ดควำมเข ำใจในผล ตภ ณฑ และเทคโนโลย ต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น ได แนวค ดและว ธ ทำกำรเกษตรใหม ๆ จำกกำรศ กษำด งำน รายงานผลการปฏ บ ต งาน 6 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 4.ก จกรรมศ นย เร ยนร การพ ฒนาท ด นตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 4.1 ศ นย ใหม สร ำงศำลำศ นย เร ยนร ฯ ประด บและตกแต งภำยในศ นย เร ยนร โดยใช โปสเตอร และเอกสำรเผยแพร ผล ตภ ณฑ และโครงกำรต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น จ ดทำจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ ภำยในศ นย เร ยนร ฯ รวมท ง จ ดทำป ำยศ นย เร ยนร ฯ และป ำยจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ 4.2 ศ นย เด ม ซ อมแซมปร บปร งภ ม ท ศน ภำยในศ นย เร ยนร ฯ ให อย ในสภำพท ม ควำมเร ยบร อยสวยงำมสำมำรถใช งำนได เป นศ นย เร ยนร ทำงด ำนกำรพ ฒนำท ด นให เกษตรกรหร อผ ท สนใจได เข ำมำศ กษำหำควำมร รวมท ง ขอค ำแนะน ำในกำรปร บปร งบำร งด น จำกหมอด นอำสำท เป นเจ ำของศ นย เร ยนร นอกจำกน อำจใช เป น สถำนท ประช มปร กษำหำร อของเกษตรกรในพ นท ใกล เค ยงได รายงานผลการปฏ บ ต งาน 7 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 5.ก จกรรมจ ดเร ยนร การพ ฒนาท ด นประจาตาบล 5.1 จ ดใหม สร ำงศำลำจ ดเร ยนร ฯ ประด บและตกแต งภำยในศำลำโดยใช โปสเตอร และเอกสำรเผยแพร ผล ตภ ณฑ และโครงกำรต ำงๆ ของกรมพ ฒนำท ด น จ ดทำจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ ภำยในศ นย เร ยนร ฯ รวมท ง จ ดทำป ำยจ ดเร ยนร ด ำนต ำงๆ รายงานผลการปฏ บ ต งาน 8 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร 5.2 จ ดเด ม ซ อมแซมปร บปร งภ ม ท ศน ภำยในจ ดเร ยนร ฯ ให อย ในสภำพท ม ควำมเร ยบร อยสวยงำมสำมำรถใช งำนได เป นจ ดเร ยนร ทำงด ำนกำรพ ฒนำท ด นให เกษตรกรหร อผ ท สนใจได เข ำมำศ กษำหำควำมร รวมท ง ขอค ำแนะน ำในกำรปร บปร งบำร งด น โครงการพ ฒนาพ นท ด นเค ม สำรวจพ นท ท พบป ญหำด นเค ม โดยใช แผนท กำรกระจำยของด นเค ม และแผนท กำรกระจำยของครำบเกล อ บนผ วด น ดำเน นกำรโดยจ ดทำแปลงสำธ ตกำรพ ฒนำพ นท ด นเค มโดยใช พ ชป ยสด แนะนำให เกษตรกรแก ป ญหำพ น ท ด นเค มโดยใช ว สด ปร บปร งด น เช นป ยหม ก ป ยพ ชสด ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชป ยสดเพ อปร บปร งด นเค ม รายงานผลการปฏ บ ต งาน 9 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร เม อเกษตรกรได ร บควำมร และว ธ กำรท เหมำะสมในกำรปร บปร งด นเค ม ทำให สำมำรถปร บปร งด นเค มได อย ำงถ กว ธ ทำให สำมำรถปล กพ ชและได ผลผล ตเพ มมำกข นกว ำเด ม นอกจำกน อำจช วยลดกำรแพร กระจำยของด น เค มได โครงการจ ดต งกล มเกษตรกรใช สารอ นทร ย ทดแทนสารเคม ทางการเกษตร จานวน 173 กล ม สน บสน นว สด อ ปกรณ ในกำรผล ต เช น ถ งพลำสต กขนำด 120 ล ตร จำนวน 3 ถ ง กำกนำตำล 120 ก โลกร ม ต อ 1 กล ม พ ชสม นไพร หอยเชอร ป ยคอก สำรเร ง พด. ต ำงๆ ดำเน นกำรฝ กอบรมและสำธ ตกำร ผล ต ป ยหม ก ป ยอ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลง โดยว ทยำกรหมอด นเป นผ บรรยำยและสำธ ตร วมก บเจ ำหน ำท รายงานผลการปฏ บ ต งาน 10 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร สมำช กภำยในกล มม ควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บกำรผล ตและกำรใช สำรอ นทร ย สำมำรถผล ตป ยหม ก ป ย อ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลงใช เองได เกษตรกรสำมำรถลดต นท นกำรผล ตลงได เช น ป ยเคม สำรปรำบศ ตร พ ช เกษตรกรม ส ขภำพด ข นเน องจำกใช สำรเคม ลดลง รายงานผลการปฏ บ ต งาน 11 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงการส งเสร มกล มต อยอด (กล ม เกรด A,B) จานวน 157 กล ม สน บสน นว สด อ ปกรณ ในกำรผล ตป ยอ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลง ได แก ถ งพลำสต ก กำกนำตำล หอยเชอร พ ชสม นไพร ให ก บสมำช กกล มท ม ควำมสนใจกำรทำเกษตรอ นทร ย และใช ป ยอ นทร ย ท ผล ตข นภำยในกล ม ไปใช เป นประจำ เป นกำรกระต นให เกษตรกรห นมำใช สำรอ นทร ย ทดแทนสำรเคม ทำงกำรเกษตร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 12 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร ก จกรรมส งเสร มการปล กพ ชป ยสดปร บปร งบาร งด น ว ธ การดาเน นการ ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชป ยสดเพ อปร บปร งบำร งด น โดยจะส งเสร มเกษตรกรในพ นท ท ม กำรจ ดต งกล ม เกษตรกรใช สำรอ นทร ย ฯ ม กำรสำธ ตท งว ธ กำรปล กและกำรไถกลบพ ชป ยสดให ก บเกษตรกร พ นท ทำกำรเกษตรของเกษตรกรม ควำมอ ดมสมบ รณ มำกข น ด นม โครงสร ำงด ข น เหมำะแก กำรเพำะปล ก พ ช เกษตรกรสำมำรถลดปร มำณกำรใช ป ยเคม ลงได ทำให ลดต นท นกำรผล ตลงได โครงการเกษตรอ นทร ย ในโรงเร ยนและย วหมอด น สน บสน นว สด อ ปกรณ ในกำรผล ตป ยอ นทร ย เช น ถ งพลำสต กขนำด 120 ล ตร กำกน ำตำล พ ช สม นไพร หอยเชอร ป ยคอก เมล ดพ นธ ผ ก บ วรดนำ จอบ เส ยม สำรเร ง พด. ต ำงๆ ดำเน นกำรฝ กอบรม และสำธ ตกำรผล ต ป ยหม ก ป ยอ นทร ย นำ และสำรข บไล แมลง สำรบำบ ดนำเส ยและขจ ดกล นเหม น ให ก บคร เกษตรและย วหมอด น ย วหมอด นเก ดควำมร เก ยวก บกำรท ำเกษตรอ นทร ย โทษของกำรใช สำรเคม ทำงกำรเกษตร สำมำรถนำควำมร ท ได ไปเผยแพร ให ก บเพ อนน กเร ยนในโรงเร ยน รวมถ งผ ปกครอง ส วนพ ชผ กท ปล กในโรงเร ยนจะ น ำไปประอำหำรกลำงว นให ก บน กเร ยนในโรงเร ยน นออกจำกน ย งเป นกำรฝ กให น กเร ยนร จ กใช เวลำว ำงให เก ด ประโยชน และเก ดท กษะในกำรทำงำนร วมก นเป นหม คณะ รายงานผลการปฏ บ ต งาน 13 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร โครงการพ ฒนาปร บปร งพ นท ด นกรด ว ธ การดาเน นงาน สน บสน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks