ประกาศ อบต.หล กช ย เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 ***************************** ด#วยร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช - PDF

Description
ประกาศ อบต.หล กช ย เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 ***************************** ด#วยร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให# องค4กรปกครองส*วนท#องถ

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 28 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศ อบต.หล กช ย เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 ***************************** ด#วยร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให# องค4กรปกครองส*วนท#องถ นต#องรายงานผลการด าเน นงานต*อในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช#จ*าย และผลการด าเน นงานในรอบป เพ อให#ม ส*วนร*วมในการตรวจสอบและก าก บการบร หารจ ดการองค4กร ปกครองส*วนท#องถ น และระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว*าด#วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค4กรปกครองส*วนท#องถ น พ.ศ ข#อ 30(5) ก าหนดให#ผ #บร หารองค4กรปกครองส*วนท#องถ น เสนอผลการต ดตามและประเม นผลต*อ สภา ท#องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท#องถ น และประกาศผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาให#ทราบ โดยท วไปอย*างน#อยปละหน งคร ง ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ด งน นเพ อการปฏ บ ต ให#เปAนไปตามเจตนารมณ4ของร ฐธรรมน ญแห*งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว*าด#วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค4กรปกครองส*วน ท#องถ น พ.ศ ข#อ 30(5) อบต.หล กช ย จ งขอประกาศผลการด าเน นงานการจ ดท างบประมาณ การใช#จ*าย และผลการด าเน นงาน รวมท งการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท#องถ น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ มา เพ อให#ได#ม ส*วนร*วมในการตรวจสอบและก าก บการบร หารจ ดการ อบต.หล กช ย ด งน ก. ว ส ยท ศน ของ อบต.หล กช ย หล กช ยเม องน*าอย * ม ความร #และค ณธรรม เกษตรกรรมปลอดสารพ ษ ส*งเสร มเศรษฐก จ ช ว ตปลอดภ ย ใส* ใจส งแวดล#อม พร#อมสาธารณ ปโภค ย ดหล กธรรมาภ บาล ข. พ นธก จ ของอบต.หล กช ย พระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค4การบร หารส*วนต าบล พ.ศ.2537 และท แก#ไขเพ มเต มจนถ งปDจจ บ น (ฉบ บท 5 พ.ศ.2546) ได#ก าหนดอ านาจหน#าท หล กในมาตรา 66 ให#องค4การบร หารส*วนต าบลม หน#าท พ ฒนา ต าบลท งในด#านเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรม และองค4การบร หารส*วนต าบลหล กช ย ได#ก าหนดภารก จหล กท จะ ด าเน นการเพ อให#บรรล ว ส ยท ศน4ท ก าหนดไว# ด งน ภารก จหล กท 1 ส*งเสร มการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม อ กท งภ ม ภารก จหล กท 2 บ าร งและส*งเสร มการประกอบอาช พของ พ ฒนาศ กยภาพของคนและช มชนให#เข#มแข ง สามารถ พ งตนเองได# ภารก จหล กท 3 จ ดให#ม การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย4ส น ให#ได#ร บการสาธารณส ขท ด ม พร#อมแก#ไขปDญหา ยาเสพต ด ภารก จหล กท 4 ก าจ ดขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ล และน าเส ย พร#อมท งร กษาความสะอาดและความเปAนระเบ ยบเร ยบร#อยของ หม *บ#าน/ต าบล ภารก จหล กท 5 จ ดให#ม และบ าร งร กษาทางบกและทางน า ภารก จหล กท 6 จ ดให#ม ระบบสาธารณ ปโภคท ด ม ได#แก*น าประปา ไฟฟLา โทรศ พท4 ฯลฯ ภารก จหล กท 7 จ ดให#ม การส งคมสงเคราะห4 และพ ฒนาช ว ตแก*เด ก สตร ผ #ส งอาย ผ #พ การ ผ #ปNวยโรคเอดส4และ ผ #ด#อยโอกาส ภารก จหล กท 8 จ ดให#ม การบร หารองค4กรตามหล กการบร หารจ ดการบ#านเม องท ด หร อหล กธรรมาภ บาล (Good Government) ม 6 ประการค อ 8.1 หล กน ต ธรรม ปฏ บ ต ตามข#อกฎหมาย ระเบ ยบท*ใช#ในการบร หารงานบ คคล การบร หารงานพ สด ฯลฯ 8.2 หล กค ณธรรม ปฏ บ ต งานตามมาตรฐานทางค ณธรรม และจร ยธรรมของเจ#าหน#าท ของร ฐ 8.3 หล กความโปร*งใส สามารถตรวจสอบได# การบร หารต#องม ความโปร*งใส 8.4 หล กความม ส*วนร*วม สน บสน นให#ม ส*วนร*วมในการก าหนดนโยบาย การต ดส นใจในด#าน ต*างๆ รวมท งให#ม การตรวจสอบการใช#อ านาจของคณะผ #บร หาร 8.5 หล กความร บผ ดชอบ ม การจ ดสรรหน#าท ความร บผ ดชอบระหว*างเจ#าหน#าท ของฝNายการเม อง และ ฝNายประจ าต#องม ความช ดเจน ฝNายการเม องร บผ ดชอบด#านนโยบาย ฝNายประจ าร บผ ดชอบในงานเพ อบรรล ตาม นโยบาย และก าหนดเจ#าหน#าท ฝNายประจ า ร บผ ดชอบงานแต*ละเร อง 8.6 หล กความค #มค*า โดยการใช#ทร พยากรของประเทศชาต ด#วยความประหย ด และการหม นเว ยนกล บมา ใช#ใหม* ค. ย ทธศาสตรการพ ฒนา ของ อบต.หล กช ย ได#ก าหนดย ทธศาสตร4และแนวทางการพ ฒนาย ทธศาสตร4ไว# 8 ย ทธศาสตร4 ด งน การพ ฒนาด#าน 1. การก*อสร#าง ปร บปร ง บ าร งร กษา ถนน สะพาน ทางเท#า ท*อระบายน า พร#อมม การเช อมโยง โครงข*าย ระหว*างต าบล 2. การขยายเขตบร การเขตประปาหร อก*อสร#างประปาหม *บ#าน 3. การขยายเขตบร การโทรศ พท4สาธารณะให#ท วถ ง 4. การขยายเขตบร การไฟฟLาให#ท วถ ง 5. การจ าก ดน าหน กบรรท กของรถยนต4ไม*ให#เก นมาตรฐาน ม การต ดต งเปLาหมายห#ามรถท กชน ดท ม น าหน ก เก นกว*าท ก าหนดหร อเม อรวมน าหน กบรรท ก 6. การจ ดท าผ งเม องรวม 7. การพ ฒนาระบบการชลประทานเพ อการเกษตรอย*างท วถ ง 8. การพ ฒนาระบบจราจร การพ ฒนาด#านการ 1. การอาช พ 2. การการศ กษา 3. การด#านสาธารณส ข 4. ด#านสว สด การช มชน 5. ปLองก นยาเสพต ด 6. สงเคราะห4เด ก สตร ผ #ส งอาย ผ #ด#อยโอกาส ผ #พ การ ผ #ปNวยเอดส4 7. การสงเคราะห4และช*วยเหล อผ #ประสบภ ยพ บ ต 8. การปLองก นและแก#ไขปDญหาจากอ บ ต เหต ทางถนน ภ ยจากสารเคม ว ตถ อ นตรายและภ ยจากการกระท า ของมน ษย4 การพ ฒนาด#านการจ ดระเบ ยบช มชน/ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร#อย 1. ความสงบเร ยบร#อย และความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย4ส น 2. การม ส*วนร*วมทางด#านการเม องท#องถ น 3. ส*งเสร มประชาธ ปไตย/การม ส*วนร*วม การพ ฒนาด#านการวางแผน การส*งเสร มการลงท นและพาณ ชยกรรม 1. ด#านการเพ มประส ทธ ภาพการวางแผน 2. ด#านการส*งเสร มการลงท น 3. ด#านการส*งเสร มการพาณ ชย4 การพ ฒนาด#านการบร หารจ ดการอน ร กษ4ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล#อม 1. การสร#างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล#อม 2. การจ ดระบบบ าบ ดน าเส ย 3. การก าจ ดและจ ดการขยะ 4. การควบค มมาตรฐานความด งของเส ยง/ฝ Nนละออง 5. การปLองก นและแก#ไขปDญหาจากภ ยธรรมชาต 6. การประชาส มพ นธ4การท*องเท ยว 7. การปLองก นอ บ ต เหต จากการท*องเท ยว 8. การอน ร กษ4และพ ฒนาแหล*งท*องเท ยวบร หารการจ ดการ การพ ฒนาส*งเสร ม 1. การส*งเสร ม 2. การอน ร กษ4ศ ลปว ฒนธรรม และฟZ[นฟ บ รณะโบราณสถาน โบราณว ตถ การพ ฒนาเศรษฐก จของช มชนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง 1. พ ฒนาเคร อข*ายความร*วมม อในการข บเคล อนแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 2. การสร#างและพ ฒนาการรวมกล *ม (Cluster) 3. ส*งเสร มการเกษตรทฤษฎ ใหม* 4. สร#างภ ม ค #มก นของระบบเศรษฐก จ 5. ส*งเสร มการแก#ไขปDญหาความยากจน 6. ส*งเสร มผล ตภ ณฑ4ช มชน/ท#องถ น 7. ส*งเสร ม/สน บสน นการก*อสร#างองค4ความร #/ภ ม การพ ฒนาการบร หารจ ดการบ#านเม องท ด 1. การสร#างจ ตส าน กและพ ฒนาข ดความสามารถบ คลากรพน กงาน อบต. 2. การเสร มสร#างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต และการบร การ โดยย ดหล กธรรมาภ บาล 3. ส*งเสร มการม ส*วนร*วมในการบร หารจ ดการและการตรวจสอบควบค ม ง. การวางแผน อบต.หล กช ย ได#จ ดท าแผนย ทธศาสตร4การพ ฒนาและแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตาม กระบวนการท บ ญญ ต ไว#ในระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว*าด#วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค4กรปกครองส*วนท#องถ น พ.ศ โดยผ*านการม ส*วนร*วมของ เช*น การจ ดเวท ประชาคม การประช มกรรมการช มชน เพ อร บฟDง ปDญหาและความต#องการท แท#จร งของในพ นท ก*อนน ามาจ ดท าโครงการเพ อพ ฒนาพ นท ท บรรจ ไว#ใน แผนพ ฒนา 3 ป ต*อไป อบต.หล กช ย ได#ประกาศใช#แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) เม อว นท 20 เมษายน 2553 โดยได# ก าหนดโครงการท จะด าเน นการตามแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ย ทธศาสตร จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ การพ ฒนาด#าน 24 17,915, ,915, ,915, การพ ฒนาด#านการ การพ ฒนาด#านการจ ดระเบ ยบช มชน/ ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร#อย การพ ฒนาด#านการวางแผน การส*งเสร ม การลงท นและพาณ ชยกรรม การพ ฒนาด#านการบร หารจ ดการอน ร กษ4 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล#อม การพ ฒนาส*งเสร ม การพ ฒนาเศรษฐก จของช มชนตาม แนวทางเศรษก จพอเพ ยง 32 6,251, ,251, ,251, , , , , , , ,445, , , , , , , , , การพ ฒนาการบร หารจ ดการบ#านเม องท ด 3 320, , , รวม 87 28,236, ,086, ,086,445.00 จ. การจ ดท างบประมาณ ผ #บร หาร อบต.หล กช ย ได#ประกาศใช#ข#อบ ญญ ต งบประมาณ เม อว นท 1 ต ลาคม 2553 โดยม โครงการท บรรจ อย *ในข#อบ ญญ ต งบประมาณ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 22,214,280,714 บาท สามารถจ าแนก ตามย ทธศาสตร4 ได#ด งน ย ทธศาสตร โครงการ งบประมาณ ตามข+อบ ญญ ต การพ ฒนาด#าน 24 20,744,858, การพ ฒนาด#านการ ,700, การพ ฒนาด#านการจ ดระเบ ยบช มชน/ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร#อย 7 155,913, การพ ฒนาด#านการวางแผน การส*งเสร มการลงท นและพาณ ชยกรรม 4 94,692, การพ ฒนาด#านการบร หารจ ดการอน ร กษ4ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล#อม 2 47,346, การพ ฒนาส*งเสร มปDญญา ท#องถ น ,077, การพ ฒนาเศรษฐก จของช มชนตามแนวทางเศรษก จพอเพ ยง 1 23,673, การพ ฒนาการบร หารจ ดการบ#านเม องท ด 3 71,019, รวม 85 22,214,280,713.82 รายละเอ ยดโครงการในข#อบ ญญ ต งบประมาณ อบต.หล กช ย ม ด งน ท ย ทธศาสตร โครงการ แหล2งท มา งบประมาณ งบตามข+อบ ญญ ต ว ตถ ประสงค ผลผล ต 1. การพ ฒนาด#าน ก*อสร#างปร บปร ง/ซ*อมแซม/ ถนนคสล.ถนนลาดยางหม *ท ,166, เพ อให#ม ถนนใช#ในการ คมนาคมท สะดวก รวดเร ว ถนน 2. การพ ฒนาด#าน ก*อสร#าง ปร บปร ง ซ*อมแซม ถนนล กล งและลงห นคล ก 9,965,748, เพ อให#ม ถนนใช#ในการ คมนาคมท สะดวก และรวดเร ว ถนน 3. การพ ฒนาด#าน การปร บปร ง ซ*อมแซมทาง เทา 23,673, เพ อให#ม ถนนใช#ในการ คมนาคมใช#ในการ คมนาคมท สะดวก และรวดเร ว ถนน 4. การพ ฒนาด#าน การก*อสร#าง/ปร บปร ง/ ซ*อมแซมสะพานไม# หม *ท ,673, เพ อให#ม ถนนใช#ในการ คมนาคมท สะดวก และรวดเร ว สะพาน 5. การพ ฒนาด#าน ก*อสร#าง/ปร บปร ง/ซ*อมแซม สะพานคสล. หม *ท ,673, เพ อให#ม สะพานคสล.ใช#ใน การคมนาคมท สะดวกและรวดเร ว สะพาน คสล. 6. การพ ฒนาด#าน การก*อสร#าง/ปร บปร ง/ ซ*อมแซมบล อกคอนกร ต ท านบก นน า 10,119,440, เพ อระบายน าในเขต ต าบลหล กช ยได# รวดเร วสามารถ ปLองก นน#าท*วม บล อค คอนกร ต 7. การพ ฒนาด#าน ร งว ด,จ ดท าร วแนวเขตท ด น สาธารณะ หม *ท ,673, เพ อทราบแนวเขต พ นท 8. การพ ฒนาด#าน จ ดซ อท ด น,ถมด นปร บปร งภ ม ท ศน4 23,673, เพ อปร บปร งพ นท อบต. ให#น*าอย * 9. การพ ฒนาด#าน สร#างค นด นเสร มก นน า 23,673, เพ อใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks