รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห PDF

Description
รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 ว นท ส งหาคม 2554 ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ประจ าป

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 10 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 ว นท ส งหาคม 2554 ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ประจ าป งบประมาณ 2554 (ต ลาคม ก นยายน 2554) ค าน า ตามท สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดให ม โครงการก ฬาภายใน มหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร ในว นท ส งหาคม 2554 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการส งเสร มส ขภาพของน ส ต เพ อส งเสร มน ส ตท ม ความ สามารถด านก ฬาได พ ฒนาท กษะและความสามารถ และเพ อค ดเล อกน กก ฬาท ม ความสามารถเข าร วมท มก ฬาของคณะ สหเวชศาสตร และมหาว ทยาล ยนเรศวร ด งน น สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร จ งได ด าเน นการรวบรวมข อม ล และจ ดท ารายงานการ ประเม นผลโครงการข น เพ อรายงานผลท ได ร บจากการจ ดโครงการและเป นแนวทางในการพ ฒนาโครงการ ให ม ประส ทธ ภาพย งข นในคร งต อๆ ไป สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร ผ จ ดท า ก นยายน 2554 สารบ ญ บทท 1. แบบโครงการท เข ยนของบประมาณ - บ นท กข อความขออน ม ต งบประมาณ และโครงการ (ท คณบด อน ม ต ) พร อมรายละเอ ยดโครงการ,ก าหนดการ, บทท 2. ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นโครงการ (ถ าม ) บทท 3. แบบสร ปผล การด าเน นการตามโครงการ - แบบสร ปผลการด าเน นการตามโครงการ - แผนบร หารความเส ยง บทท 4. ภาคผนวก - แบบประเม นผลความพ งพอใจการจ ดโครงการ - ร ปภาพ - เอกสารเบ กจ าย - ใบเซ นช อ บทท 1 แบบโครงการท เข ยนของบประมาณ โครงการ ด านค ณภาพบ ณฑ ต รห สโครงการ สห 117 ช อโครงการ ก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) หน วยโครงการ สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร อาจารย ท ปร กษาโครงการ อาจารย ร มภ รดา อ นทโฉม น ส ตผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายอรรถพล เอ อพงศ การ ณ 2. นายธนพล ประเจ ยด ล กษณะโครงการ 1. เด นขบวนพาเหรด 2. แข งข นก ฬา ความสอดคล องก บพ นธก จ การผล ตบ ณฑ ต การบร การว ชาการแก ส งคม การว จ ย การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร อธ การบด การว จ ย (กลย ทธ ท...มาตรการ...แผนการด าเน นงาน...) การผล ตบ ณฑ ต (กลย ทธ ท 2.3 มาตรการ และ แผนการด าเน นงาน ) ศ ษย เก า (กลย ทธ ท...มาตรการ...แผนการด าเน นงาน...) การบร หารจ ดการ (กลย ทธ ท...มาตรการ...แผนการด าเน นงาน...) ประเด นย ทธศาสตร ของคณะ/หน วยงาน (ถ าม ) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 กลย ทธ ท 2 ต วช ว ดท... มาตรการท...แผนการด าเน นงานท... ความสอดคล องก บล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค เก งงาน เก งคน เก งค ด เก งครองช ว ต เก งพ ช ตป ญหา กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (TQF) ด านค ณธรรม จร ยธรรม ด านความร ด านท กษะทางป ญญา ด านความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย ด านท กษะพ ส ย ประเภทก จกรรมตามการประก นค ณภาพการศ กษา ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ ก จกรรมบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ก จกรรมส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม ระยะเวลาในการปฏ บ ต งาน ว นท ส งหาคม 2554 จ านวนผ เข าร วมโครงการ ท งหมด 300 คน น ส ตคณะสหเวชศาสตร จ านวน 300 คน สถานท จ ดโครงการ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร หล กการและเหต ผล ในท กๆ ป มหาว ทยาล ยนเรศวร ม การจ ดแข งก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ข น เพ อเป นการส งเสร มให น ส ตใช เวลาว างให เก ดประโยชน และท าให ส ขภาพร างกายแข งแรง โดยเป นการ แข งข นก ฬาของน ส ตใหม ในท กคณะ ของมหาว ทยาล ยนเรศวร ด งน นคณะสหเวชศาสตร ตระหน กถ ง ความส าค ญของการส งเสร มส ขภาพแก น ส ต จ งส งเสร มให น ส ต เข าร วมโครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อเป นการส งเสร มส ขภาพของน ส ต 2. เพ อส งเสร มน ส ตท ม ความสามารถด านก ฬาได พ ฒนาท กษะและความสามารถ 3. เพ อค ดเล อกน กก ฬาท ม ความสามารถเข าร วมท มก ฬาของคณะสหเวชศาสตร และ มหาว ทยาล ยนเรศวร ข นตอนการด าเน นการ (PDCA) ข นการวางแผน ( Plan ) 1) ประช มวางแผนแนวทางการด าเน นงานของโครงการ 2) ก าหนดผ ร บผ ดชอบฝ ายต างๆ ของโครงการ 3) ก าหนดงบประมาณและระยะเวลาการด าเน นโครงการ ข นการด าเน นการ ( Do ) 1) ตรวจสอบความพร อมในการด าเน นโครงการของฝ ายต างๆ ตามแผนท ก าหนด 2) ด าเน นโครงการตามแผนท วางไว ข นตอนการสร ป ตรวจสอบ และประเม นผลโครงการ ( Check ) 1) รวบรวมผลท ได จากแบบประเม นโครงการ 2) ประช มสร ปผลและป ญหาของโครงการ แนวทางการปร บปร งตามผลการประเม น ( Act ) 1) ว เคราะห ผลการปฏ บ ต งาน และข อเสนอแนะท ได ร บจากโครงการ 2) ว เคราะห แนวทางปร บปร งโครงการ 3) จ ดท ารายงานการสร ปผลโครงการ แผนการด าเน นการ ตารางแผนการปฏ บ ต งานโครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 งาน ว ธ การ สถานท ว น/เวลา ผ ร บผ ดชอบ ข นการวางแผน ( Plan ) 1. ประช มวางแผนแนวทางการ ด าเน นงานของโครงการ 2. ก าหนดผ ร บผ ดชอบฝ ายต างๆ ของโครงการ 3. ก าหนดงบประมาณและ ระยะเวลาการด าเน นโครงการ - ระดมสมอง ร วมก น วางแนวทางการ ด าเน นงาน - แบ งผ ร บผ ดชอบและ หน าท ฝ ายต างๆ ของ โครงการ - ประมาณการค าใช จ าย ของโครงการท งหมด - ก าหนดระยะเวลาใน การด าเน นโครงการ คณะสหเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตร กรกฎาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ โครงการ งาน ว ธ การ สถานท ว น/เวลา ผ ร บผ ดชอบ ข นการด าเน การ ( Do ) 1. ตรวจสอบความพร อมในการ ด าเน นโครงการของฝ ายต างๆ ตาม แผนท ก าหนด - ประช มคณะกรรมการ ด าเน นงานฯ 2. ด าเน นโครงการตามแผนท วางไว - ด าเน นก จกรรมตาม ก าหนดการ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ย นเรศวร ส งหาคม 2554 คณะกรรมการ ด าเน นงานฯ ข นตอนการสร ป ตรวจสอบ และประเม นผลโครงการ ( Check ) 1. รวบรวมผลท ได จากแบบ ประเม นโครงการ 2. ประช มสร ปผลและป ญหาของ โครงการ แนวทางการปร บปร งตามผลการ ประเม น ( Act ) 1. ว เคราะห ผลการปฏ บ ต งาน และข อเสนอแนะท ได ร บจาก โครงการ 2. ว เคราะห แนวทางปร บปร ง โครงการ 3. จ ดท ารายงานการสร ปผล โครงการ - น าผลจากแบบ ประเม นโครงการมา ว เคราะห ทางสถ ต - ประช มช แจงการ สร ปผลจากแบบ ประเม นโครงการและ รวบรวมป ญหา/ อ ปสรรคท เก ดข นของ โครงการ - ร วมก นว เคราะห ป ญหาและแนวทางการ แก ไข - ร วมก นว เคราะห แนว ทางการปร บปร ง โครงการ - สร ปโครงการและ จ ดท ารายงานการ ประเม นผล คณะสหเวชศาสตร ก นยายน 2554 ผ ร บผ ดชอบ โครงการ คณะสหเวชศาสตร ก นยายน 2554 ผ ร บผ ดชอบ โครงการ ตารางแสดงระยะเวลาในการปฏ บ ต โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 รายการ กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ข นวางแผนงาน (P) ข นด าเน นการ (D) ข นสร ปและประเม นผล (C) ข นปร บปร งตามผลการประเม น (A) ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น ส ตม ส ขภาพร างกายท แข งแรง 2. น ส ตได พ ฒนาท กษะความสามารถด านก ฬา งบประมาณ โดยเบ กค าใช จ ายจากเง นงบประมาณรายได คณะสหเวชศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2554 กองท นก จการน ส ต แผนงานจ ดการศ กษาอ ดมศ กษา งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ส าน กงานเลขาน การคณะ หมวดเง นอ ดหน น โครงการด านค ณภาพบ ณฑ ต (โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส )) รวมเป นเง นท งส น 10,000 บาท (หน งหม นบาทถ วน) ประมาณค าใช จ ายด งน 1. ค าอาหาร อาหารว างและเคร องด ม 8,500 บาท 2. ค าว สด 1,500 บาท รวมเป นเง นท งส น 10,000 บาท (หน งหม นบาทถ วน) หมายเหต สามารถถ วเฉล ยได ท กรายการ ต วบ งช (KPI) ของการด าเน นงานและค าเป าหมาย (Target) 1. น ส ตเข าร วมโครงการมากกว าร อยละ 80 ของจ านวนท ก าหนดไว 2. ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรมต อการจ ดโครงการในภาพรวมเฉล ย 3.51 จากระบบ 5 ระด บคะแนน ก าหนดการโครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 คณะสหเวชศาสตร ในระหว างว นท ส งหาคม 2554 ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร... ว นท 22 ส งหาคม น. - ลงทะเบ ยนผ เข าร วมโครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย(หนองอ อเกมส ) น. - จ ดเตร ยมอ ปกรณ และตกแต งร ปขบวนในพ ธ เป ด น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - จ ดเตร ยมอ ปกรณ และตกแต งร ปขบวนในพ ธ เป ด (ต อ) น. - ลงทะเบ ยนผ เข าร วมการแข งข นก ฬา บร เวณสนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร น. - ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม น. - แยกย ายตามสนามการแข งข นก ฬาแต ละประเภทก ฬา น. - พ ธ เป ด - ด าเน นการแข งข นตามแต ละประเภทก ฬา น. - น กก ฬาร วมประช มสร ปผลการแข งข นในแต ละว น น. - ประช ม Staff ของแต ละชน ดก ฬา - ร บข าวกล อง ว นท ส งหาคม น. - ลงทะเบ ยนผ เข าร วมการแข งข นก ฬา บร เวณสนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร น. - แยกย ายตามสนามการแข งข นก ฬาแต ละประเภทก ฬา น. - ด าเน นการแข งข นตามแต ละประเภทก ฬา น. - น กก ฬาร วมประช มสร ปผลการแข งข นในแต ละว น น. - ประช ม Staff ของแต ละชน ดก ฬา ############################### บทท 2 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นโครงการฯ (ถ าม ) บทท 3 แบบสร ปผลการด าเน นการฯ แบบสร ปผลการด าเน นการตามโครงการ ป งบประมาณ ช อโครงการ โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย(หนองอ อเกมส ) 2. รห สโครงการ สห ล กษณะโครงการ 1. เด นขบวนพาเหรด 2. แข งข นก ฬา 4. สอดคล องก บย ทธศาสตร 4 ด านของคณะสหเวชศาสตร หร อท ศทางของประเทศ/ของโลก ด าน พ ฒนาภาวะผ น าของผ บร หาร พ ฒนาค ณภาพของอาจารย และบ คลากร พ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ของน ส ต พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยของอาจารย และบ คลากร 5 กล มเป าหมาย ประเภทผ เข าร วมโครงการ น ส ตคณะสหเวชศาสตร จ านวนผ เข าร วมตามเป า (คน) น ส ตคณะสหเวชศาสตร จ านวน 300 คน จ านวนจร งท เข าร วม (คน) น ส ตคณะสหเวชศาสตร จ านวน 295 คน 6.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks