รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ว ตถ ประสงค /ประโยชน /ด ชน ช ว ดความส าเร จ 1 ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ฯ 2 แผนการปฏ บ ต งาน/ก าหนดการด าเน นงานโครงการ 2 การด าเน นงานโครงการ 3 การประเม นผลการด าเน นงานโครงการ 3 ประมวลภาพก จกรรม 8 ภาคผนวก 12 - รายละเอ ยดโครงการฯ 13 - รายช อผ เข าร วมโครงการฯ 16 - แบบประเม นความพ งพอใจผ เข าร วมโครงการ 17 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานโครงการฯ ซ งม ว ตถ ประสงค หล กเพ อเป นการบร การว ชาการใน การให ค าปร กษา และให ความร ทางคอมพ วเตอร ส าหร บม ลน ธ เด กก าพร าอ สาน เพ อเป นการจ ดก จกรรมเพ อ ฉลองการก าวส ป ท 13 ของการจ ดต งส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย เพ อเป นการจ ดก จกรรมสร างความ สาม คค ของบ คลากรภายในส าน กคอมพ วเตอร ฯ และเพ อเป นการสร างเสร มส ขภาพท ด แก บ คลากรในการ แข งข นก ฬาส มพ นธ อ กท งในการจ ดท ารายงานฉบ บน ข นเพ อเป นใช เป นเอกสารหล กฐานในการประกอบการด าเน นงาน ด านการประกอบค ณภาพการศ กษาภายในหน วยงาน ตลอดจนการน าข อเสนอแนะป ญหาและอ ปสรรคในการ ด าเน นงานโครงการฯ ไปปร บปร งพ ฒนาการด าเน นงานในอนาคตให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น นางสาววาสนา สะอาด ห วหน าโครงการ รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ตามท ส าน กน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย ได จ ดโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 โดย ม ว ตถ ประสงค เพ อบร การว ชาการในการให ค าปร กษา การให ความร ทางคอมพ วเตอร ให ก บเด กน กเร ยนผ ด อยโอกาสท ม ลน ธ เด ก ก าพร าอ สาน ซ งเป นการจ ดก จกรรมร วมก นเพ อสร างความสาม คค ของบ คลากรภายในส าน กคอมพ วเตอร ฯ และเพ อเป นการส งมอบ ความส ขให แก น องๆผ ด อยโอกาสเน องในก จกรรมการส งท ายป เก าต อนร บป ใหม ของส าน กคอมพ วเตอร ฯ อ กท งเพ อเป นการจ ด ก จกรรมเพ อฉลองการก าวส ป ท 13 ของการจ ดต งส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข ายในการเป นหน วยงานกลางในการสน บสน นภารก จ หล กของมหาว ทยาล ยทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ โดยท ม การก าหนดร ปแบบการด าเน นก จกรรมโครงการ ด งน - การบร การว ชาการในการให ค าปร กษา การให ความร ทางคอมพ วเตอร ให ก บเด กน กเร ยนผ ด อยโอกาสท ม ลน ธ เด ก ก าพร าอ สาน - จ ดก จกรรมเล ยงอาหาร/ร วมก จกรรมก บน องๆ ม ลน ธ เด กก าพร าอ สาน - ก จกรรมก ฬาส มพ นธ ของบ คลากรท กฝ ายของส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย - ก จกรรมการส งท ายป เก าต อนร บป ใหม ท งน ในการด าเน นงานโครงการฯ ได ก าหนดว ตถ ประสงค หล ก ด งน ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการบร การว ชาการในการให ค าปร กษา และให ความร ทางคอมพ วเตอร ส าหร บม ลน ธ เด กก าพร าอ สาน 2. เพ อเป นการจ ดก จกรรมเพ อฉลองการก าวส ป ท 13 ของการจ ดต งส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย 3. เพ อเป นการจ ดก จกรรมสร างความสาม คค ของบ คลากรภายในส าน กคอมพ วเตอร ฯ 4. เพ อเป นการสร างเสร มส ขภาพท ด แก บ คลากรในการแข งข นก ฬาส มพ นธ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บภายหล งการด าเน นงานโครงการแล วเสร จ 1. ม ลน ธ เด กก าพร าอ สานได ร บการบร การว ชาการในการให ค าปร กษา และให ความร ทางคอมพ วเตอร 2. บ คลากรส าน กคอมพ วเตอร ฯ และบ คคลท วไปท เข าร วมก จกรรมได ร วมฉลองการท ส าน กคอมพ วเตอร ฯจะก าวส ป ท 13 ในการเป นหน วยงานกลางในการสน บสน นภารก จหล กของมหาว ทยาล ยทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3. บ คลากรส าน กคอมพ วเตอร ฯ ม ความสาม คค ในการปฏ บ ต งานร วมก นเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายหล กของ หน วยงาน 4. บ คลากรม ส ขภาพท ด ข นในการแข งข นก ฬาส มพ นธ ด ชน ว ดความส าเร จ เช งปร มาณ 1. จ านวนผ เข าร วมโครงการ 30 คน 2. ระด บความพ งพอใจผ เข าร วมโครงการ ค ดเป น ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และมาตรการของมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และอน ภ ม ภาคล มน าโขงเพ อ การบร การว ชาการแก ช มชนและสร างค ณค าและม ลค าเพ มให ก บ มหาว ทยาล ยผ านการเร ยนร ร วมก บช มชน กลย ทธ ท 4.2 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบร การว ชาการ 4.6 เผยแพร องค ความร ใหม เพ อพ ฒนาช มชนให ร เท าท นการเปล ยนแปลงของโลก ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และมาตรการของส าน กคอมพ วเตอร ฯ ย ทธศาสตร ท 4 สน บสน นการสร างความร วมม อด านเทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน อง เป าประสงค ท 4.2. ส งเสร มการขยายและปร บปร งการให บร การทางด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อช มชนในร ปแบบท หลากหลายสอดคล องก บสภาพของท องถ น กลย ทธ ท พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการงานบร การว ชาการ ในข นตอนของการด าเน นงาน ได ม การก าหนดแผนการปฏ บ ต งานและก าหนดการด าเน นโครงการตามรายละเอ ยด ด งน 1. แผนการปฏ บ ต งาน : ท ระยะเวลา ก จกรรม ธ นวาคม 2552 ประช มเพ อจ ดเตร ยมงานและรวบรวมข อม ลการเพ อการด าเน นงานจ ดก จกรรมโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ฯ ธ นวาคม 2552 จ ดเตร ยมคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง รวมท งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ต างๆ เพ อ ประกอบการด าเน นก จกรรมและอ านวยความสะดวกต างๆ ธ นวาคม 2552 ด าเน นก จกรรมโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ฯ มกราคม 2553 สร ปผลจากจ ดก จกรรมและรวบรวมข อม ลเพ มเต ม มกราคม 2553 ด าเน นการเบ กจ ายค าใช จ ายในการด าเน นโครงการ 2. ก าหนดการด าเน นโครงการ : ว ธ ด าเน นการ : ร ปแบบการด าเน นงานโครงการได จ ดให ม ก จกรรมต างๆ ซ งจะแบ งการประช มส มมนาออกเป นช วง ด งน 1. การบร การว ชาการในการให ค าปร กษา การให ความร ทางคอมพ วเตอร ให ก บเด กน กเร ยนผ ด อยโอกาสท ม ลน ธ เด ก ก าพร าอ สาน 2. จ ดก จกรรมเล ยงอาหาร/ร วมก จกรรมก บน องๆ ม ลน ธ เด กก าพร าอ สาน 3. ก จกรรมก ฬาส มพ นธ ของบ คลากรท กฝ ายของส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย 4. ก จกรรมการส งท ายป เก าต อนร บป ใหม ก จกรรมว นท ธ นวาคม 2552 การประช มเตร ยมความพร อมและจ ดเตร ยมอ ปกรณ ประกอบการด าเน นงานโครงการ ซ งประการประช มร วมระหว างบ คลากรส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย โดยประเด จหล กในการประช มเก ยวข องก บเพ อ จ ดเตร ยมงานและรวบรวมข อม ลการเพ อการด าเน นงานจ ดก จกรรมการด าเน นงานโครงการฯท กก จกรรมท จะด าเน นการ ประช มเพ อ 2 3 การจ ดเตร ยมคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง รวมท งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ต างๆ เพ อประกอบการด าเน นก จกรรมและอ านวย ความสะดวกต างๆ ตลอดจนการประช มเพ อการก าหนดร ปแบบการด าเน นก จกรรมโครงการฯ ก จกรรมว นท 25 ธ นวาคม การบร การว ชาการในการให ค าปร กษา การให ความร ทางคอมพ วเตอร ให ก บเด กน กเร ยนผ ด อยโอกาสท ม ลน ธ เด ก ก าพร าอ สาน ในการจ ดก จกรรมภายในโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 จากการประช มร วมใน การเตร ยมงานและการก าหนดร ปแบบการด าเน นก จกรรม มต ในท ประช มได เสนอให ม การให ความร ทางด านคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม เพ อเป นการเพ มพ นความร ให แก เด กๆ ผ ด อยโอกาสในการน าไปประย กต ใช ประโยชน ในการ ด ารงช ว ตต อไป 2. จ ดก จกรรมเล ยงอาหาร/ร วมก จกรรมก บน องๆ ม ลน ธ เด กก าพร าอ สานม ลน ธ เด กก าพร าอ สาน ในการประช มเพ อการก าหนดร ปแบบการด าเน นงานโครงการ มต ในท ประช มได เสนอให ม การจ ดก จกรรมการเล ยง อาหาร การมอบของท ระล ก การมอบท นการศ กษาและร วมก จกรรมก บน องๆ ม ลน ธ เด กก าพร าอ สาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป น การจ ดก จกรรมร วมก นของบ คลากรภายในส าน กคอมพ วเตอร ฯ และเพ อเป นการส งมอบความส ขให แก น องๆ ผ ด อยโอกาสเน องใน ก จกรรมการส งท ายป เก าต อนร บป ใหม ของส าน กคอมพ วเตอร ฯ 3. ก จกรรมก ฬาส มพ นธ ของบ คลากรของฝ ายของส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย ร วมก บหน วยงานต างๆ ได แก บ คลากรกองแผนงาน, ส าน กงานสภามหาว ทยาล ย, ว ทยาเขตม กดาหาร และบ คลากรจากหน วยงานอ นๆ ท ส วนใจเข าร วมโครงการ จ านวน 35 คน ในการจ ดก จกรรมการแข งข นก ฬา ส มพ นธ ได แบ งท มบ คลากรออกเป น 2 ท ม ได แก ท มส ชมพ และท มส ฟ า ร วมก นแข งข นก ฬาส มพ นธ เพ อเป นการสร าง ความส มพ นธ ระหว างบ คลกรส าน กคอมพ วเตอร ฯ ก บบ คลากรจากหน วยงานอ นๆ ท เข าร วม และเป นการร วมสร างความสาม คค ใน หม คณะการสร างมน ษยส มพ นธ การร วมก นท างานเป นท ม จากผลการด าเน นงานโครงการ ม การแข งข นก ฬา ได แก 1. แชร บอล 2. ว งกระสอบ 3. ก นว บาก ประเภทชายและหญ ง 4. ช กกะเยอ ซ งในการแข งข นก ฬา สร ปรวมผลคะแนนแล วท มส ชมพ ได เป นแชมป ประจ าป น 4. ก จกรรมการส งท ายป เก าต อนร บป ใหม เพ อเป นการสร างขว ญและก าล งใจให แก บ คลากรส าน กคอมพ วเตอร ฯ ในการปฏ บ ต งานครบรอบป จ งจ ดให ม ก จกรรม ส งท ายป เก าต อนร บป ใหม โดยการจ บสลากมอบของขว ญแก บ คลากรและการร วมร บประทานอาหารเย นร วมก น 5. การประเม นผลการด าเน นงานก จกรรมโครงการฯ ท งน ตามท ได ก าหนดด ชน ว ดความส าเร จการด าเน นงานก จกรรมโครงการ ได แก 5.1 จ านวนผ เข าร วมโครงการ 30 คน จากผลการด าเน นงานก จกรรมโครงการม ผ เข าร มโครงการ ท งส น 35 คน รายช อด งต อไปน 1. ผศ.ดร.มน ญ ศร ว ร ตน ผ อ านวยการ ส าน กคอมพ วเตอร ฯ 2. น.ส.รจนา เมษาค ณ น กว ชาการพ สด ระด บ 6 ส าน กคอมพ วเตอร ฯ 3. น.ส.อาร ร ตน วงศ ส วรรณ น กว ชาการคอมพ วเตอร ระด บ 6 ส าน กคอมพ วเตอร ฯ 4. นายว ช ต ค าพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks