ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน PDF

Description
ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอรB อาคารเร ยนรวม 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ว ธ การใช งานระบบบ นท กเวลาปฏ บ ต งานด วยลายน วม อและการลา Online เอกสารค Lม อการใช งานระบบบ นท กเวลาปฏ บ ต งาน ช อก จกรรม : อบรมเช งปฏ บ ต การเทคน คการประย กตBใช Microsoft Excel ข นพ ฒนา ว นท 24 ม ถ นายน 2553 สถานท : ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอรB 6 อาคารเร ยนรวม 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได พ ฒนาความร การใช งาน Microsoft Excel 2010 ข นพ ฒนา เพ อน าความร ท ได มาใช ในการพ ฒนางาน เชLน สามารถใช เทคน คการส บค นข อม ล และสร างฐานข อม ลได โดยใช ฟZงกBช นพ เศษในการท างาน สามารถ น าเสนอผลงานโดยใช Pivot Table ในการจ ดการน าเสนอด วยร ปแบเง อนไขในสถานการณBตLางๆ ได เอกสารประกอบการอบรมหล กส ตรการประย กตBใช MS-Excel ข นพ ฒนา ช อก จกรรม : อบรม Classroom Action Research ว นท ว นท ส งหาคม 2553 สถานท : โรงแรมเซ นจ ร ปารBค กร งเทพมหานคร เพ อได ความร และความเข าใจเก ยวก บการว จ ยในช นเร ยน ได ทราบความร พ นฐานการออกแบบการว จ ยในช น เร ยน ความหมายการว จ ยในช นเร ยน และประโยชนBจากการท าว จ ยแบบ Classroom Action Research เอกสารประกอบการอบรม Classroom Action Research ช อก จกรรม : อบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาความเข มแข งด านท กษะการบร หารจ ดการการเร ยนการสอนบน เคร อขLาย e-learning ย ค 2011 หล กส ตรการใช โปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ว นท 6 ก นยายน 2553 หล กส ตรการใช โปรแกรม Adobe Flash CS4 ว นท 7-9 ก นยายน 2553 หล กส ตรการใช โปรแกรม Adobe Captivate CS4 ว นท 10 ก นยายน 2553 หล กส ตรการใช งาน Moodle ส าหร บผ ด แลระบบ ว นท ก นยายน 2553 สถานท : ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอรB อาคารเร ยนรวม 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการจ ดการระบบการเร ยนการสอนผLานเคร อขLาย และการผล ตส อการสอนออนไลนB ร ปแบบ e-learning - การสร างส อการสอนด วย Photoshop CS4 - การสร างส อแอนน เมช นด วย Flash CS4 - การสร างแบบทดสอบด วย Captivate CS4 - การจ ดการระบบการสอนออนไลนBด วย Moodle 19.9 เอกสารค Lม อการพ ฒนา e-learning ด วยระบบ Moodle ช อก จกรรม : ประช มเช งปฏ บ ต การให ความร ด านการว จ ยสถาบ น เร อง การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยสถาบ น และ การแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต การท าว จ ยสถาบ น ว นท 14 ธ นวาคม 2553 สถานท : ห องว ไอพ 3 ส รส มมนาคาร เพ อได ความร และความเข าใจเก ยวก บการว จ ยสถาบ น ได ทราบความร พ นฐานด านการว จ ยสถาบ น เชLน ประว ต การว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยสถาบ น ประเภทของการว จ ยสถาบ นท ม 2 แบบและข อม ลท จ าเปkนในการท าว จ ยสถาบ นท ม 5 ด าน การออกแบบการว จ ยสถาบ นและการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย สถาบ น เชLน การก าหนดเปlาหมาย ข อตกลงเบ องต น การส อความหมาย การแปลหร อต ความหมาย การ เข ยนรายงาน เอกสารประกอบการอบรมการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยสถาบ น ช อก จกรรม : อบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร การจ ดการการเร ยนการสอนออนไลนBเพ อสน บสน นการสอนท เน น ผ เร ยนเปkนส าค ญ ว นท 26 มกราคม 2554 สถานท : ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอรB อาคารเคร องม อ 7 ศ นยBนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร เพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการจ ดการระบบการเร ยนการสอนผLานเคร อขLาย และการผล ตส อการสอนออนไลนB ร ปแบบ e-learning เอกสารค Lม อการพ ฒนา e-learning ด วยระบบ Moodle ช อก จกรรม : อบรมหล กส ตร เทคน คการประย กตBใช MS-Excel ข นพ ฒนา ว นท 27 มกราคม 2554 สถานท : ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอรB 7 อาคารเร ยนรวม 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได พ ฒนาความร การใช งาน Microsoft Excel 2010 ข นพ ฒนา เร ยนร เทคน คการสร างส ตรและการแก ไข ข อผ ดพลาดจากการเข ยนส ตรประเภทตLางๆ เร ยนร เทคน คการจ ดท าฐานข อม ลด วยฟZงกBช น Look up เร ยนร เทคน คการน าเสนอรายงาน และเข ยนเง อนไขด วย Pivot Table และการจ ดเก บข อม ลตLางๆ ด วย Consolidate เอกสารประกอบการอบรมหล กส ตรการประย กตBใช MS-Excel ข นพ ฒนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks