รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบ รณาการตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ 2551 ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบ รณาการตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ 2551 ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน คณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นว จ ยส งคม มหาว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 10 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบ รณาการตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ 2551 ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน คณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นว จ ยส งคม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก ค าน า มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได มอบหมายให คณะมน ษยศาสตร เป นหน วยงานเจ าภาพบร หาร จ ดการโครงการบ รณาการงบประมาณแผ นด นเพ อบร การช มชนภายใต โครงการ ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ ม ศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน ม เป าหมายเพ อพ ฒนาบ คลากรท องเท ยวในภาคเหน อ รวมท งจ ดก จกรรม/ โครงการเพ มศ กยภาพการท องเท ยวในร ปแบบต าง ๆ และน าไปส ผลล พธ ของโครงการค อ ยกระด บช ว ตแก ประชาชน โดยเพ มรายได จากการท องเท ยว โครงการน เร มด าเน นการในป 2548 และได ร บงบประมาณ ต อเน องมาแล ว 4 ป ซ งจากการประเม นพบว าการด าเน นงานบรรล เป าหมายท งในด านปร มาณและความพ ง พอใจของประชาชนท เข าร วมโครงการ ป 2550 และ 2551 ได เพ มมต ในด านการบ รณาการก บงานหล กอ น เช น การเร ยนการสอน การว จ ย และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อ กท งม ต ของการสร างเคร อข ายก บช มชนเพ อท าให เก ด การเร ยนร ร วมก นก บช มชนควบค ไปก บการให บร การว ชาการตามย ทธศาสตร แผนพ ฒนาระยะท 10 และ เป นการเป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในภารก จของมหาว ทยาล ยด วย ซ งจากการประมวลผลการ ด าเน นการพบว าได ม การด าเน นการในระด บท พอใจ โอกาสน ขอขอบค ณมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ท ได ให ความส าค ญและจ ดสรรงบประมาณ ท าให เก ดความร วมม อระหว างคณะ/ส าน ก/สถาบ น เพ อพ ฒนา ช มชนจนเก ดผลล พธ อย างเป นร ปธรรม ด งท ปรากฏในรายงานฉบ บน คณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นว จ ยส งคม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ต ลาคม 2551 สารบ ญ หน า ค าน า ก สร ปผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน 1 สร ปการด าเน นงานโครงการอบรมธ รก จ MICE : ส งเสร มพ ฒนาผ ประกอบการและ 15 บ คลากรเพ อรองร บธ รก จ MICE สร ปการด าเน นงานโครงการอบรมการพ ฒนาข ดความสามารถกล ม Hotel de charm 24 เพ อสนองตอบการเป น Quality Destination ของจ งหว ดเช ยงใหม สร ปการด าเน นงานโครงการปล กเศรษฐก จฐานรากเพ อพ งพาอย างพอเพ ยง 35 สร ปการด าเน นงานโครงการย อนรอยอาหารล านนาจากอด ตส ป จจ บ น 58 สร ปการด าเน นงานโครงการพ ฒนาศ กยภาพการจ ดการโครงการศ กษาเคร องป นด นเผา 72 เป นศ นย การศ กษาและแหล งท องเท ยวเช งศ ลปว ฒนธรรม สร ปการด าเน นงานโครงการพ ฒนาศ กยภาพการจ ดการพ พ ธภ ณฑ ว ดเพ อเป นศ นย 78 การศ กษาและแหล งท องเท ยวเช งศ ลปว ฒนธรรม สร ปการด าเน นงานโครงการพ ฒนาแหล งท องเท ยวช มชนบนพ นฐานเศรษฐก จ 88 พอเพ ยง ว ถ ช ว ตและว ฒนธรรมด งเด มเพ อน าไปส เศรษฐก จองค ความร ใหม สร ปการด าเน นงานโครงการฝ กอบรมหล กส ตรการน าเท ยวเช งศ ลปว ฒนธรรม 106 สร ปการด าเน นงานโครงการอบรมประย กต ใช เอกล กษณ และภ ม ป ญญาท องถ น 119 ล านนาเพ อการจ ดการท องเท ยวในระด บช มชนตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง รายละเอ ยดโครงการพ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน 147 คณะกรรมการโครงการพ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน 151 สร ปผลการด าเน นงานบ รณาการงบประมาณแผ นด นประจ าป 2551 โครงการศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน ความเป นมาของโครงการ : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได มอบหมายให คณะมน ษยศาสตร ให เป นหน วยงานเจ าภาพ ประสานจ ดการโครงการบ รณาการงบประมาณ แผ นด น โครงการศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการ ท องเท ยวเพ อช มชน ด าเน นงานในล กษณะการบร การว ชาการแก ช มชน ผลล พธ ของโครงการม งเน นให ประชาชนได ร บการพ ฒนาความร และพ นฐานอาช พในด านการท องเท ยว เพ อสร างงาน สร างรายได เพ อ พ ฒนาค ณภาพช ว ตของครอบคร ว และส งคม โดยศ กษาจากเอกล กษณ และภ ม ป ญญาล านนา ท ม ความ ภาคภ ม ใจ และสามารถน าไปประย กต เพ อให เก ดรายได ในการท องเท ยว รวมท งเป นศ นย ฝ กท กษะน กศ กษา มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ในเร องการท องเท ยวด วย ภารก จท เป นร ปธรรมของโครงการสะท อนในว ตถ ประสงค ของโครงการด งต อไปน 1. เป นศ นย ฝ กท กษะบ คลากรอ ตสาหกรรมการท องเท ยวตามนโยบายของร ฐ 2. เป นศ นย พ ฒนาและเพ มศ กยภาพองค ประกอบของการท องเท ยว เช น การสร างเช ยงใหม ให เป นเม องแฟช น การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ส นค าของท ระล ก ห ตถกรรมและบรรจ ภ ณฑ หร ออ น ๆ ท เก ยวข อง 3. เป นศ นย พ ฒนาท กษะช มชนเก ยวก บการท องเท ยว การบร หารจ ดการเพ อสร างข ด ความสามารถในการพ ฒนาแหล งท องเท ยว สร างและกระจายรายได ให ก บช มชน 4. เป นศ นย ศ กษา รวบรวมและสร างฐานข อม ลด านการท องเท ยวเพ อถ ายทอดและ แลกเปล ยนองค ความร ก บช มชน และสามารถน าไปพ ฒนาธ รก จการท องเท ยวได อย าง เป นร ปธรรม 5. เป นศ นย ฝ กท กษะน กศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม เก ยวก บการท องเท ยว และการท างาน ร วมก น โครงกานน ได ร บประมาณต อเน องต งแต ป 2548 ได ร บงบประมาณจ านวน 1 ล านบาท ป 2549 ได ร บงบประมาณจ านวน 2 ล านบาท ป 2550 ได ร บงบประมาณจ านวน 2 ล านบาท และในป 2551 ได ร บงบประมาณต อเน องอ กจ านวน 2,250,000 บาท ส มฤทธ ผลของโครงการ : ป งบประมาณ 2548 : ต งเป าหมายท จะอบรมประชาชนจ านวน 190 คน และผ เข าร บการ ฝ กอบรม ร อยละ 70 พ งพอใจ จากการด าเน นการโครงการได จ ดอบรมจ านวน 5 โครงการ ม ผ ผ านการ ฝ กอบรมจ านวน 302 คน (ร อยละ ของเป าหมาย) ความพ งพอใจของผ เข าร บการฝ กอบรมร อยละ ซ งส งกว าเป าหมายท ต งไว ท งจ านวนและความพ งพอใจ 2 ป งบประมาณ 2549 : เป นการร วมบ รณาการระหว างคณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ สถาบ นว จ ยส งคม และส าน กบร การว ชาการ ต งเป าหมายท จะฝ กอบรมประชาชนจ านวน 215 คน ผ เข าร บ การฝ กอบรมร อยละ 75 พ งพอใจ และม การจ ดท าเว บไซต ฐานข อม ลการท องเท ยวจ านวน 400 หน า จาก การด าเน นโครงการได จ ดการฝ กอบรม 7 โครงการ ม ผ ผ านการฝ กอบรมจ านวน 587 คน (ร อยละ 273 ของ เป าหมาย) ความพ งพอใจของผ ร บการฝ กอบรมเฉล ยอย ในระด บด มรการสร างเว บไซต ฐานข อม ลการ ท องเท ยวจ านวน 580 หน า สร ปได ว าด าเน นการได ส งกว าเป าหมายท ต งไว ป งบประมาณ 2550 : เป นการร วมบ รณาการระหว างคณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ สถาบ นว จ ยส งคม และส าน กบร การว ชาการ ต งเป าหมายท จะอบรมประชาชน 8 โครงการ 235 คน สร าง ระบบสารสนเทศสน บสน นการท องเท ยว 1 ฐาน พ ฒนาพ พ ธภ ณฑ ว ดต นแบบ 1 ว ด และผ รวมโครงการ ร อยละ 80 พ งพอใจ ในการด าเน นโครงการป 2550 ได เพ มมต ในเร อง 1. การบ รณาการก บภารก จหล กด านอ นท งการเร ยนการสอน การว จ ย และการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม เพ อแสดงให เห นถ งการเก ยวเน องและสน บสน นก นในภารก จหล กของมหาว ทยาล ย 2. การสร างเคร อข ายก บช มชนเพ อพ ฒนาความเข มแข งของช มชนและพ ฒนาส งคมแห ง การเร ยนร ซ งสะท อนว ส ยท ศน แผนพ ฒนาระยะท 10 (พ.ศ ) ของมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ท ก าหนด ย ทธศาสตร ให บร การว ชาการแกช มชน โดยม การแลกเปล ยนความร ก บช มชนด วย ป งบประมาณ 2551 : เป นการบ รณาการระหว างคณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ สถาบ นว จ ยส งคม และส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ต งเป าหมายท จะอบรมประชาชน 9 โครงการ 330 คน สร างระบบสารสนเทศสน บสน นการท องเท ยว 1 ฐาน พ ฒนาพ พ ธภ ณฑ ว ดต นแบบ 1 ว ด และความพ งพอใจ ของผ ร วมโครงการร อยละ โครงการป งบประมาณ 2551 ประกอบด วย 9 โครงการย อย ค อ ช อโครงการ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ เป าหมาย 1. โครงการอบรมธ รก จ MICE คณะมน ษยศาสตร 300, % 2. โครงการปล กเศรษฐก จฐานรากเพ อการพ งพา คณะมน ษยศาสตร 300, % อย างพอเพ ยง 3. โครงการย อนรอยอาหารล านนาจากอด ตส ป จจ บ น คณะมน ษยศาสตร 100, % 4. โครงการพ ฒนาศ กยภาพพ พ ธภ ณฑ ว ดเพ อเป นศ นย คณะมน ษยศาสตร 150, % การศ กษา และแหล งท องเท ยวใน 8 จ งหว ด ภาคเหน อตอนบน 5. โครงการศ กษาเคร องป นด นเผาเพ อเป นศ นย การศ กษาและแหล งข อม ลการท องเท ยวเช ง ว ฒนธรรม คณะมน ษยศาสตร 150, % 3 6. โครงการอบรมโรงแรมเพ อพ ฒนาการท องเท ยว ภาคเหน อ 7. โครงการพ ฒนาแหล งท องเท ยวช มชนบนพ น ฐานเศรษฐก จพอเพ ยง ว ถ ช ว ต และว ฒนธรรม ด งเด มเพ อน าไปส เศรษฐก จองค ความร ใหม 8. โครงการอบรมการประย กต ใช เอกล กษณ และภ ม ป ญญาท องถ นล านนาเพ อการจ ดการท องเท ยวใน ระด บช มชนตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 9. โครงการอบรมหล กส ตรการน าเท ยวเช ง ศ ลปว ฒนธรรม คณะมน ษยศาสตร 300, % บร หารธ รก จ 350, % สถาบ นว จ ยส งคม 300, % ส าน กส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม 300, % จากการด าเน นงานจนส นส ดป งบประมาณสร ปได ด งน 1. จากเป าหมายหล กท จะม ผ ร บการอบรม/ร วมโครงการท งส น 330 คนความพ งพอใจของผ ร วมโครงการ ร อยละ 80 ท าได จร ง 838 คน ( % ของเป าหมาย) และม ความพ งพอใจเฉล ยท กโครงการร อยละ ซ งส งกว าเป าหมายท ต งไว ม การจ ดท าระบบสารสนเทศเพ อการท องเท ยว 1 ฐานตามเป าหมาย ได แก เว บไซต โครงการศ กษาเคร องป นด นเผาซ งได ให บร การบนเว บไซต คณะมน ษยศาสตร แล ว รวมท ง ได พ ฒนาพ พ ธภ ณฑ ว ด 1 ว ดเพ อเป นว ดต นแบบในโครงการพ ฒนาศ กยภาพการจ ดการพ พ ธภ ณฑ ว ดเพ อ เป นศ นย การศ กษาและแหล งท องเท ยวเช งศ ลปว ฒนธรรมตามเป าหมายด วย (รายละเอ ยดตามตารางท 1 : สร ปการด าเน นงานโครงการพ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยว เพ อช มชนงบประมาณแผ นด นป 2551 หน า 5) 2. ก จกรรมของโครงการม การบ รณาการก บงานหล กอ ก 3 ด าน ได แก 2.1 ด านการเร ยนการสอนม 2 ล กษณะ ค อ อาจารย และน กศ กษาร วมศ กษาแลกเปล ยนหร อให บร การ ช มชน และ อาจารย ได น าความร ท ได จากการบร การช มชนไปพ ฒนาการเร ยนการสอน 2.2 ด านการว จ ยม การน าข อม ลจากการบร การช มชนมาท าโครงการว จ ย 4 เร อง ม ผลงา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks