งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ - PDF

Description
รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 16 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam Nongyaito Chaibadan District, Lopburi สมชาต จ ฑามาศ งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ก ตต กรรมประกาศ รายงานการว จ ยฉบ บน เสร จสมบ รณ ได ด วยด ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณอย างส งต อทาง ว ทยาล ยนอร ทกร งเทพท สน บสน นให เก ดงานว จ ยช นน และขอขอบค ณอาจารย สาน ต ศ ร ว ศ ษ ก ล และคณะกรรมการท ปร กษางานว จ ยท ได ให ค าปร กษาในการท าว จ ย และข อเสนอแนะอ นเป น ประโยชน อย างย งส าหร บการท าว จ ยคร งน ผ เข ยนขอกราบขอบพระค ณผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมยศ อวเก ยรต ท านคณบด คณะ บร หารธ รก จท สน บสน นส งเสร มให คณาจารย ของคณะบร หารธ รก จสร างผลงานว จ ย และ ขอขอบค ณ บ ดา มารดา พ น อง และเพ อน ๆ คณาจารย ในคณะบร หารธ รก จท ให ความช วยเหล อ สน บสน น และเป นก าล งใจในการท าว จ ยช นน มาโดยตลอด ส ดท ายน ความด และประโยชน ของงานว จ ยช นน ขอมอบให แก ว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ หากม ข อบกพร องประการใดผ เข ยนต องขออภ ยและขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว สมชาต จ ฑามาศ ส งหาคม 2552 สารบ ญ บทท หน า 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา จ ดม งหมายของการศ กษา ขอบเขตของการว จ ย น ยามศ พท เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง... 5 นโยบายการด าเน นโครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ าน/ช มชน... 5 แนวทางการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ าน/ช มชน... 6 การกระจายอ านาจไปส การปกครองส วนท องถ น ว ธ ด าเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล ผลการว จ ย ผลการด าเน นตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ าน/ช มชน (เอสเอ มแอล: 24 กรณ ศ กษาบ านบ อน าต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ด ลพบ ร ข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม... 24 สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 5 บทสร ป สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะในการว จ ยคร งต อไป บรรณาน กรม ภาคผนวก ประว ต ผ ว จ ย สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 การอน ม ต งบประมาณตามโครงการเอสเอ มแอลจ าแนกตามขนาดของ 2 หม บ าน/ช มชน 2 ด ชน ช ว ดค ณภาพช ว ตของประชากร 23 3 สภาพท วไปของผ ตอบแบบสอบถามในบ านบ อน า 25 4 ระด บความร จ กในโครงการเอสเอ มแอล 27 5 ฐานะการม ส วนร วมในโครงการเอสเอ มแอล 28 6 ระด บการม ส วนร วมของการเตร ยมการในโครงการเอสเอ มแอล 29 7 ความต องการในการด าเน นการเม อม โครงการเอสเอ มแอลต อไป 31 8 ผลของโครงการเอสเอ มแอลต อหม บ านบ อน า 32 9 ข อม ลการว เคราะห ด ชน ช ว ดค ณภาพช ว ตประชากร 33 สารบ ญภาพประกอบ หน า ร ปท 1.1 ช อภาพ ช อภาพ ช อภาพ ช อภาพ ช อภาพ ช อภาพ 11 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา แผนพ ฒาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 ได ให ความส าค ญในปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงเพ อให ประชาชนในท กระด บย ดถ อปฏ บ ต ตามทางสายกลาง โดยให อย ในความพอเพ ยง พอประมาณ ม เหต ผล เพ อให เก ดภ ม ค มก นอ นเน องมาจากผลกระทบจากภายนอกและภายในโดยจ ด ม งเน นของแผนพ มนาฉบ บน ค อ การม ส งคมท เข มแข งและม ด ลยภาพ โดยว ตถ ประสงค ประการหน ง ท ถ กก าหนดในแผนพ ฒนาฉบ บน ค อ การแก ป ญหาความยากจนและเพ มศ กยภาพและโอกาสขอคน ไทยในการพ งพาตนเอง โดยม การก าหนดแนวทางในการแก ป ญหาไว ในแผนพ ฒนาๆ ฉบ บท 9 ไว 4 แนวทางค อ 1. สร างโอกาสให ประชาชนเข าถ งบร การของร ฐได ท วถ ง 2. สร างโอกาสให ประชาชนเข าถ งและใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต 3. พ ฒนาโครงข ายการค มครองทางส งคมเพ อสร างหล กประก นความม นคงในช ว ต แก คนยากจน 4.สร างศ กยภาพและเพ มความสามารถให คนยากจนสามารถก อร างสร างต วและพ งพา ต วเองได มากข น โครงการพ มนาศ กยภาพหม บ าน/ ช มชน (The Developing village/community s Efficiency project) หร อท ประชาชนท วไปเร ยกตามก าหนดของขนาดของหม บ านว า โครงการ เอส เอ ม แอล (SML) เป นโครงการหน งท สนองตอบแนวทางการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ ฉบ บน ซ ง โครงการเอสเอ มแอล น ได ร เร มข นในป 2547 โดย พ.ต.ท. ท กษ ณ ช นว ตร ได ร เร มแนวความค ดของ การน างบประมาณจ ดสรรให ก บหม บ านต าง ๆ โดยตรง โดยไม ผ านหน วยงานทางราชการหร อ เอกชน เพ อให หม บ านหร อช มชนต าง ๆ สามารถน างบประมาณมาใช ในการแก ป ญหาได อย าง รวดเร วและลดผลกระทบจากการขาดแคลงทางงบประมาณประจ าป อ กทางหน งเพ อให ประชาชนม กาประกอบอาช พท ม นคงและย งย นต อไป ภายใต การบร หารงานก นเองภายในหม บ าน /ช มชนของ ตนผ านการจ ดท าประชาคมเพ อร บฟ งป ญหาในท องถ นของตนอย างเป นร ปธรรมและช ดเจนท ส ด โครงการเอสเอ มแอลน ได เร มด าเน นการเป นคร งแรก ณ หม บ านม วงทองพ มนา หม 13 ต าบลตะเค ยนอ าเภอด านข นทด จ งหว ดนครราชส มา ซ งถ อเป นหม บ านท ม ความเข มแข งของ 2 หล งจากได เร มด าเน นโครงการเป นหม บ านแรกแล ว ได ท าการค ดเล อกหม บ านท ม ความ พร อมท จะน าร องโครงการเอสเอ มแอลในรอบสองข น และม พ ธ อย างเป นทางการและโอนเง นให ก บ หม บ าน /ช มชนต นแบบจ านวน 1002 แห งเม อว นท 13 ต ลาคม 2547 และได ด าเน นโครงการเร อยมา จากน นส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษาเอกชน (สกอ.) ได จ ดโครงการเร ยนร ร วมก น สรรค สร าง ช มชนข น เพ อให น กศ กษาจากสถาบ นศ กษาท วประเทศได ลงพ นท เพ อเก บข มม ลการด าเน นงานตาม โครงการเอสเอ มแอลในหม บ านน าร องท ง 1,002 หม บ าน พร อมท ารายงานน าเสนอต อท าน นายกร ฐมนตร ต อไป งบประมาณท จะอน ม ต ให ก บหม บ าน/ช มชนน นข นอย ก บขนาดของหม บ าน/ช มชนน น โดยจะท าการแบ งขนาดออกเป นขอานดเล ก (S) ขนาดกลาง(M) และขานดใหญ (L) ด งตารางท 1 ตารางท 1 การอน ม ต งบประมาณตามโครงการเอสเอ มแอลจ าแนกตามขนาดของหม บ าน/ช มชน จ านวนประชากร (คน) งบประมาณท ได ร บ (บาท) หม บ าน/ช มชนขนาดเล ก ,000 หม บ าน/ช มชนขนาดกลาง ,000 หม บ าน/ช มชนขนาดใหญ 1001 ข นไป 300,000 ท มา: ส าน กงานพ ฒนาศ กยภาพของหม บ าน /ช มชน,2547 หม บ าน/ ช มชนท จะน างบประมารมาใช น นต องการก าหนดว นประช มประชาคมหม บ านและป ดประกาศให ประชาชนในหม บ านทราบร วงหน าอย างน อย 3 ว น และแจ งให นายอ าเภอ หร อนายกเทศมนตร เพ อประสานงานก บสถานศ กษาให ส งอาสาสม ครมาเพ อส งเกตการณ จากน นให ท ประช มประชาคมน าเสนอคณะท างานและเสนอป ยหาความต องการของช มชนเพ อย นโครงการ เสนอของบประมาณต อไป ซ งม ระยะเวลาของโครงการในแต ละพ นท 4 ป บ านบ อน า หม 5 ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร เป นหม บ านอ ก หม บ านหน งท ได ร บการสน บสน นงบประมาณจากโครงการเอสเอ มแอล พ นท โดยส วนใหญ เป น 3 จ ดม งหมายของการศ กษา 1. เพ อต ดตามผลการด าเน นงานของโครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ าน/ช มชนบ าน บ อน า ขอบเขตของงานว จ ย 1. กล มประชากรท ท าการศ กษาเป นประชากรในหม 5 บ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร โดยอ างอ งข อม ลจ านวนประชากรจากการส ารวจข อม ลความจ าเป น ข นพ นฐาน พ.ศ ระยะเวลาในการเก บรวบรวมข อม ลปฐมภ ม จะเป นข อม ลภายหล งจากการด าเน น โครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ านและช มชนแล วเสร จท งสองโครงการในป พ.ศ และท าการ สอบถามข นตอนการด าเน นการโครงการท งก อนและหล งการด าเน นโครงการเสร จส น 3. สถานท ในการเก บรวบรวมข อม ล จะท าการเก บรวบรวมข อม ลจากหล งคาเร อนท ก หล งคาเร อนในหม บ านบ อน าท สามารถให ข อม ลได ซ งสามารถเก บรวบรวมข อม ลได 70 หล งคา เร อน น ยามศ พท เฉพาะ การประชาคม การรวมกล มคนในหม บ านให ได อย างน อยร อยละ 70 ของคนท อย ใน หม บ าน(ถ าไม ถ งถ อว าการประชาคมคร งน นเป นโมฆะ) เพ อเสนอค ดเล อกคณะกรรมการท างาน (คณะกรรมการท างานไม สามารถเสนอโครงการได ) น าเสนอป ญหาและความต องการ ของ ส วนรวม ค ดเล อกและให ความเห นชอบโครงการท จะใช เง นท น ในการประชาคมให บ นท ก ข อม ล การประช มตามแบบสร ปผลท อ าเภอแจกให สร ปม ข นตอนท ส าค ญด งต อไปน 4 1. ให ผ ใหญ บ านแจ งนายอ าเภอในพ นท ทราบ เพ อนายอ าเภอจะออกค าส งมอบหมาย ให ต วแทน(ผ ใหญ บ าน ก าน น อบต. คร อาจารย ในพ นท )ท าหน าท เป นประธานการประช ม 2. การประกาศให ต วแทนท ได ร บการแต งต งให เป นประธานการประชาคม ประกาศ การประชาคม โดยต องป ดประกาศก อนว นประชาคมอย างน อย 3 ว น 3. ค ณสมบ ต ผ เข าประชาคม 3.1 เป นคนไทย 3.2 ม อาย 15 ป ข นไป 3.3 อย ในหม บ านมาเป นระยะเวลาไม น อยกว า 6 เด อน บทท 2 5 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการท าการว จ ยในคร งน ได น าแนวค ดทฤษฎ ต าง ๆ มาประกอบการศ กษา ซ งได แก นโยบายการด าเน นโครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ าน/ช มชน และการกระจายอ านาจไปส การ ปกครองส วนท องถ น นโยบายการด าเน นโครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ าน/ช มชน ในการด าเน นนโยบายการสร างความเข มแข งให ก บหม บ าน/ช มชนน น ร ฐบาลได ม การ ก าหนดให ม การจ ดด าเน นโครงการพ ฒนาศ กยภาพหม บ าน/ช มชน ซ งม รายละเอ ยดในการด าเน น โครงการด งต อไปน โครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ าน / ช มชน (SML) โครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ าน / ช มชน (SML) เป นโครงการท วางอย บนแนวค ด พ นฐานท ว า ประชาชนเป นผ ท ม ศ กยภาพ ม ความสามารถในการค ดเช งสร างสรรค และม ความพร อม ท จะม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนา ตลอดจนเป นผ ซ งสามารถแสดงบทบาทด านการพ ฒนาในเช ง สร างสรรค ท ม ความสอดคล องก บความต องการท แท จร ง ( Real Need ) ของตนเอง กล ม และช มชน ได หากได ร บการส งเสร ม สน บสน น และกระต นด วยนโยบาย กระบวนการ กลว ธ และก จกรรมท เหมาะสม ตามท นายกร ฐมนตร พ นต ารวจโท ดร.ท กษ ณ ช นว ตร ได ร เร มข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ม การจ ดงบประมา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks