ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 - PDF

Description
ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 1 ข นตอนการย นเร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 1 ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ข นตอนการย นเร องขอนาคนต างด าวซ งเป นช างฝ ม อฯ เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร มตาม มาตรา 25 ม 2 ข นตอน ตามลาด บ ด งน Procedures for bringing in foreign skilled workers and experts to work under Section 25 of the BOI promoted projects are as follows: Step 1 : ขออน ม ต ตาแหน งคนต างด าวฯ Application for positions of foreign skilled workers and experts Company submits application form to Foreign Expert Services Division อน ม ต (Approve) บร ษ ทร บหน งส ออน ม ต Company contacts for result and gets BOI letter of approval ไม อน ม ต (Reject) บร ษ ทร บหน งส อไม อน ม ต Company contacts for result and gets rejection letter. ข นท 1 ระยะเวลา ดาเน นการ ภายใน 5 20 ว นทาการ 1 st Step processing time : within 5-20 working days Step 2 : ขอนาคนต างด าวเข ามาปฏ บ ต งาน Application for placement of foreign skilled workers and experts in the approved positions Company submits application form to Foreign Experts Services Division. อน ม ต (Approve) ไม อน ม ต (Reject) บร ษ ทร บหน งส อแจ งบร ษ ท, สาน กงาน ตรวจคนเข าเม อง, กรมการจ ดหางาน Company contacts for result and gets BOI letter of approval addressed to the company, the Immigration Bureau and the Department of Employment. บร ษ ทร บหน งส อไม อน ม ต Company contacts for result and gets rejection letter. ข นท 2 ระยะเวลา ดาเน นการ ภายใน 5 ว นทาการ 2 nd Step processing time : within 5 working days บร ษ ทต ดต อ สาน กงานตรวจคนเข าเม อง (ศ นย ว ซ าฯ) หร อ ด าน ตรวจคนเข าเม องภายในระยะเวลาของตราประท บให อย ใน ประเทศในหน งส อเด นทาง Company contacts Immigration Bureau at the One-Stop Service Center for Visas and Work Permits or Immigration Checkpoints within the duration of stay specified in the passport. บร ษ ทต ดต อ กรมการจ ดหางาน (ศ นย ว ซ าฯ) หร อ สาน กงาน จ ดหางานจ งหว ด ฯ ภายใน 30 ว นน บแต ว นท ในหน งส ออน ม ต Company contacts Employment Office at the One-Stop Service Center for Visas and Work Permits or Provincial Employment Office ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 2 ข นตอนท 1 : การย นขออน ม ต ตาแหน งช างฝ ม อฯ เป นข นตอนในการย นเร องเพ อแจ งความประสงค และความจ าเป นของก จการในการท จะต องขอน าคนต างด าวเข ามาปฏ บ ต งานใน ตาแหน งใดบ าง แสดงถ งแผนการใช บ คลากรของก จการและให เห นถ งจ านวนต าแหน งงานและระยะเวลาท ก จการจ าเป นต องใช คนต าง ด าวซ งเป นช างฝ ม อหร อผ ชานาญการปฏ บ ต งานในก จการ Step 1 : Application for positions of foreign skilled workers and experts This step is to inform the BOI of the objective and necessity of the promoted company for bringing in foreign skilled workers and experts. Under promoted project, the company must specify the positions of foreign skilled workers and experts needed, human resources allocation plan, number of positions and work duration of those foreign skilled workers and experts. คาอธ บายเพ มเต ม: กรณ ขออน ม ต ตาแหน งหน าท ของคนต างด าวคร งแรก หมายถ ง การใช ส ทธ นาเข าช างฝ ม อ/ผ ช านาญการตามมาตรา 25 คร งแรก การขอ อน ม ต ตาแหน งหน าท เพ มเต มในเวลาต อมา แม ว าต าแหน งหน าท ท ได ร บอน ม ต ก อนน นจะหมดอาย ไปแล ว จนไม คงเหล อต าแหน งหน าท ของคนต างด าวก ตาม การขออน ม ต คร งต อไปถ อเป น กรณ ขออน ม ต ตาแหน งหน าท ของคนต างด าวเพ มเต ม เอกสารท ใช ในการย นเร อง ข นตอนท หน ง Documents to be submitted for Step 1 Application : 1. แผนงานการถ ายทอดเทคโนโลย ให อธ บายถ งแผนงานของบร ษ ทในการนาคนต างด าวเข ามาปฏ บ ต งานแล วจะต องม การฝ กสอนคนงานไทยให พ ฒนาความร และความสามารถ ในระด บท ส งข น โดยจะต องระบ ถ งห วข อท จะทาการฝ กสอน, ว ธ การ และ ระยะเวลา ในการฝ กสอน Technology transfer plan : the company must explain the plan to bring in foreign skilled workers and experts to train Thai workers to improve their skills and knowledge, specifying the training topics, methods and duration. คาอธ บายเพ มเต ม: แผนงานการถ ายทอดเทคโนโลย ให พน กงานของบร ษ ท ม รายละเอ ยดครอบคล มห วข อ และรายละเอ ยดของความร และ/หร อ เทคโนโลย ท จะถ ายทอด ผ ร บการถ ายทอด พน กงานของบร ษ ทแผนก/หน วยใด และจ านวนก คน ว ธ การ/ช วงเวลาท ใช ถ ายทอด และระยะเวลาท ใช 2. หน งส อบร ษ ทแจ งรายละเอ ยดและเหต ผล จะต องระบ ถ งความประสงค ท บร ษ ทต องการ, การด าเน นงานของก จการในป จจ บ น และรายละเอ ยดของเหต ผลความจ าเป นท บร ษ ทม ความประสงค น น ๆ Company s letter of notification : The company must notify the BOI of the reasons and necessity for bringing in foreign skilled workers and experts as well as the details on company s current operation. คาอธ บายเพ มเต ม: เหต ผลความจาเป นในการขออน ม ต ตาแหน งหน าท อาท ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 3 - ป จจ บ นขอบเขตงานในต าแหน งหน าท ท ขออน ม ต อย ในความร บผ ดชอบของใคร เหต ใดจ งจ าเป นในตอนน ด วย เหต ผลใด - เหต ผลความจาเป นท ตาแหน งหน าท น ต องเป นคนต างชาต - ความร ความเช ยวชาญ และประสบการณ ของช างฝ ม อ/ผ ช านาญการท ท าให เหมาะสมก บต าแหน งหน าท น กรณ ม ต าแหน งหน าท ท ได ร บอน ม ต เด ม แต ขอเพ มอ ตรา ม เหต ผลความจ าเป นอย างไร อ กท งล กษณะงานเหม อนหร ต าง จากงานในอ ตราเด มอย างไร - กรณ เป นต าแหน งหน าท ด าน Marketing, Export, and Sales ว สาหก จม ส ดส วนการจ าหน ายส นค าภายในและ ต างประเทศอย างไร ตลาดรองร บการส งออกแบ งตามประเทศและภ ม ภาค - กรณ เป นต าแหน งหน าท ด านตรวจสอบค ณภาพ และควบค มค ณภาพในสายการผล ต ก จการจ าแนกเป น ก สายการผล ต อะไรบ าง แล วช างฝ ม อ/ผ ชานาญการจะมาปฏ บ ต งานในสายการผล ตใด 3. แบบคาขออน ญาตนาเข าช างฝ ม อ (F FR NI 01) ต องกรอกข อม ลให ครบถ วน Application form for position of alien skilled worker or expert (F FR NI 01) must be completed. 4. แผนผ งสายงานบร ษ ท ต องแสดงถ งการแบ งสายงานในบร ษ ท และแสดงให เห นว าต าแหน งท ขออน ม ต อย ในสายงานไหนในกรณ ท ม ต าแหน งท เคยได ร บ อน ม ต ไปแล วให ระบ ในแผนผ งสายงานด วย Company s organization chart : must clearly show the division of organization within the company, the location of the applied positions of foreign skilled workers and experts and the location of the positions of foreign skilled workers and experts that have already been approved by the BOI (if any). คาอธ บายเพ มเต ม: แสดงการแบ งสายงานของท งบร ษ ท ครอบคล มตาแหน งหน าท ท ได ร บอน ม ต เด ม และท ขออน ม ต ใหม แยกส ต างก น 5. แบบ กกท.41 (F FR NI 02) โดยม รายละเอ ยด ด งน 1) กรอกช อตาแหน งภาษาอ งกฤษ (Position Title) 2) ล กษณะงาน (Job Description) ให ระบ ให ครอบคล มก บงานท ทาจร ง 3) ค ณสมบ ต ของตาแหน งงาน (Job Requirement) ให เล อกตามท ระบ ในฟอร ม 4) ระยะเวลา จะเป นระยะเวลาท บร ษ ทม ความจาเป นจะให ตาแหน งงคนต างด าวน นม อย ในบร ษ ท Kor Kor Tor 41 Form (F FR NI 02) with details as follows: 1) Position title 2) Job description : please specify to cover the actual scope of work 3) Job qualification : please choose from the qualification specified in the form 4) Work duration that the company needs this position of foreign skilled workers and experts ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 4 คาอธ บายเพ มเต ม: กกท 41-1 ตาแหน งต อ 1 แผ น - ช อตาแหน งเป นภาษาอ งกฤษ - ช อตาแหน งต องสอดคล องก บขอบเขตงาน - ระยะเวลา เป นระยะเวลาท บร ษ ทจาเป นต องคงตาแหน งหน าท ของคนต างด าวน 6. สาเนาบ ตรส งเสร มการลงท น จะเป นสาเนาบ ตรส งเสร มหล ก หากกรณ ม บ ตรส งเสร มหลายฉบ บให แนบเฉพาะบ ตรท เก ยวข องก บการขอตาแหน งในคราวน น ๆ A copy of investment promotion certificate(s) relevant to the application of the positions of foreign skilled workers and experts 7. สาเนาใบอน ญาตเป ดดาเน นการ ตามเง อนไขในบ ตรส งเสร มจะม การระบ ว าเม อบร ษ ทพร อมท จะเป ดด าเน นการจะต องท าหน งส อถ งส าน กงานเพ อท าการตรวจสอบ ก อนเป ดดาเน นการ เม อตรวจสอบแล วว าบร ษ ทดาเน นการตามเง อนไข สาน กงานจะออกใบอน ญาตเป ดดาเน นการ ในกรณ ท บร ษ ทไม สามารถแสดงใบอน ญาตเป ดด าเน นการจะต องท าหน งส อช แจงถ งสาเหต และอธ บายถ งการด าเน นการในป จจ บ นของบร ษ ทว าอย ใน ข นตอนใด A copy of project operation approval : According to the investment promotion certificate s conditions, the company must inform the BOI of the commencement of the project operation so that the BOI can inspect and issue the project operation approval. In case the company cannot provide a copy of project operation approval, the company must provide written explanation of the reasons and current status of the project. 8. สาเนาหน งส อร บรองจดทะเบ ยนบร ษ ท จะต องม อาย ไม เก น 6 เด อน น บถ งว นย นเร อง A copy of business registration certificate : must not be older than 6 months to the date of the application submission. 9. บ ญช รายช อผ ถ อห น จะต องเป นรายช อผ ถ อห นและจ านวนห นท เป นป จจ บ น ในกรณ ท เป นบร ษ ทมหาชน ให ม หน าท แสดงผ ถ อห นรายใหญ และหน าท แสดงอ ตราส วนการถ อห นของไทย และ ต างชาต A list of shareholders : Must contain the names of current shareholders and number of shares. In case of public company, list of major shareholders and foreign and Thai shareholding proportion must be shown. 10. งบการเง นให ใช ป ล าส ดท ม การร บรองถ กต องแล ว หากย งไม แล วเสร จให ใช ของป ล าส ดท ม อย หร อถ าย งไม ม เน องจากเป นก จการใหม ให ทาหน งส อช แจง Financial statement : must be the latest year that has already been certified. If the financial statement is not available since the company has just been established, the company must provide written explanation thereof. ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 5 11. เอกสารท กช ด (ยกเว นเอกสารท ออกโดยส าน กงานฯ) จะต องได ร บการลงนามและประท บตราบร ษ ทโดยกรรมการผ ม อ านาจตาม หน งส อร บรองจดทะเบ ยนบร ษ ท หร อผ ท ได ร บมอบอานาจจากกรรมการโดยทาหน งส อมอบอานาจท ระบ อ านาจหน าท ท ช ดเจน ต ด อากรแสตมป 30 บาท All documents (except those issued by the BOI) must have the company s stamp and must be signed by the company s authorized director according to the business registration certificate or by an authorized person with the letter of authorization that clearly states their scope of authority. A 30- baht stamp duty must also be attached to the letter of authorization. ค าอธ บายเพ มเต ม: หน งส อมอบอ านาจ ใช ในกรณ กรรมการผ ม อ านาจลงนามผ กพ นบร ษ ทไม ได มาต ดต อด วยตนเอง ประกอบด วย - หน งส อมอบอานาจ ควรมอบอานาจในการแก ไข เพ มเต ม และเปล ยนแปลงข อม ลได ด วย - หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนบร ษ ท ออกให ไม เก น 6 เด อน น บถ งว นย นเร อง - สาเนาบ ตรประจาต วผ มอบอานาจ กรณ เป นคนต างด าว ใช สาเนาหน งส อเด นทาง หร อใบอน ญาตทางาน - สาเนาบ ตรประจาต วผ ร บมอบอานาจ - อากรแสตมป 10 บาท ใช ได 1 คร ง กรณ 30 บาท ใช ได หลายคร ง ข นตอนท 2 : การย นขอบรรจ ต วบ คคลในตาแหน งท ได ร บอน ม ต เม อคนต างด าวเด นทางเข ามาในราชอาณาจ กรโดยจะต องได ร บการประท บตราว ซ าการขอเข าประเทศเป นแบบ Non- Immigrant B ซ งคนต างด าวจะต องไปต ดต อขอประท บตราว ซ าท สถานท ตหร อกงส ลไทยในต างประเทศโดยแจ ง ว ตถ ประสงค ขอเข ามาเพ อทางาน เม อคนต างด าวเด นทางเข ามาในประเทศจะได ร บการประท บตราจากด านตรวจคนเข า เม องเป นว ซ า Non-Immigrant B หล ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks