21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต ผล ว นท 5 ธ นวาคม 2554 เป นว นท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชทรงม พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ซ งถ อเป นป มหามงคลท ปวงชนชาวไทยระล กถ ง พระมหากร ณาธ ค ณท พระองค ท านทางม ต อปวงชนชาวไทย ในการประกอบพระกรณ ยก จในด านต างๆ เพ อให ทวยราษฏรของพระองค อย ด ม ส ขอย างท วถ ง ตลอดจนท านได น าความค ดในเร องเศรษฐก จ พอเพ ยงมาให ประชาชนชาวไทยได น ามาเป นแบบอย าง เพ อความอย ด ก นด ม ส ข เพ อเป นการแสดงถ ง ความจงร กภ กด ท ปวงชนชาวไทยม ต อพระองค ท าน เทศบาลเม องท งสง จ งจ ดโครงการน ข น ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ประชาชนท กหม เหล าในอ าเภอท งสง ได ร วมก นแสดงออกถ งความจงร กภ กด ท ม ต อ พระองค ท าน 2. เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการท าบ ญต กบาตร เพ อถวายเป นพระราชก ศลเน องในว น มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา งบประมาณท ใช ดาเน นการ 171,372 บาท ว ธ ดาเน นการ 1. วางแผนโครงการ 2. นาเสนอโครงการ 3. ออกคาส งมอบหมายหน าท 4. ประชาส มพ นธ โครงการ 5. ประช มฝ ายต าง ๆ 6. ดาเน นการจ ดซ อ/จ าง 7. จ ดเตร ยมสถานท 8. ประสานหน วยงานต างๆ 9. ดาเน นการตามโครงการฯ 10. สร ปผลโครงการฯ รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [100] ก จกรรมท จ ด 1. ทาบ ญต กบาตรข าวสารอาหารแห ง 2. พ ธ ลงนามถวายพระพร 3. การเด นเท ดพระเก ยรต ถวายเคร องราชส กการะและจ ดเท ยนช ยถวายพระพร 4. จ ดก จกรรมการแสดงมหรสพเฉล มฉลอง 5. จ ดพล เฉล มฉลอง ผลการดาเน นงาน ด าเน นการจ ดงานโครงการ 5 ธ นวามหาราช เพ อเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาส พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงเจร ญพระชนมพรรษา 84 ในว นท 5 ธ นวาคม 2554 ณ บร เวณ สนามหน าท ว าการอ าเภอท งสงและโรงย มเนเช ยมเทศบาลเม องท งสง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให พล ง มวลชน ประชาชนได ร วมก จกรรมต าง ๆ เพ อถวายเป นพระราชก ศลและถวายความจงร กภ กด ต อ องค สมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ประมวลภาพก จกรรม พ ธ ทาบ ญต กบาตรในตอนเช าของว นท 5 ธ นวาคม 2555 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [101] พ ธ ลงนามถวายพระพร ณ โรงย มเนเซ ยม สนามหน าท ว าการอาเภอท งสง รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [102] พ ธ เด นเท ดพระเก ยรต และจ ดเท ยนช ยถวายพระพร รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [103] 21.2 ก จกรรมจ ดงานว นแม แห งชาต หล กการและเหต ผล ท มา: เน องในวโรกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถได เว ยนมาบรรจบครบรอบอ กวาระหน ง ในว นท 12 ส งหาคม 2555 และในป น เป นป มหามงคลเฉล มพระ ชนมพรรษา โดยเทศบาลได ก าหนดจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในวโรกาสมหามงคล ในว นท 12 ส งหาคม 2555 ณ สนามหน าอ าเภอท งสง และโรงย มเนเช ยมเทศบาลเม องท งสง โดยจ ดให ม ก จกรรม ภาคเช าม พ ธ ท าบ ญต กบาตร พ ธ ถวายพระช ยมงคล ลงนามถวายพระพร ภาคบ าย จ ดก จกรรม เด นเท ดพระเก ยรต ถวายเคร องราชส กการะ และจ ดเท ยนช ยถวายพระพร จ ดพล เฉล มฉลอง ความต องการ : เพ อให ประชาชนท กภาคส วนได ม ส วนร วมในการแสดงออกถ งความจงร กภ กด ท ม ต อสถาบ นพระมหากษ ตร ย ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ประชาชนท กหม เหล าในอ าเภอท งสงได ร วมก นแสดงออกถ งความจงร กภ กด ท ม ต อ สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2.เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการท าบ ญเพ อถวายเป นพระราชก ศล เน องในว นมหามงคล ว นเฉล มพระชนมพรรษา งบประมาณท ใช ดาเน นการ 48,739 บาท ว ธ ดาเน นการ 1. วางแผนโครงการ 2. นาเสนอโครงการ 3. ออกคาส งมอบหมายหน าท 4. ประชาส มพ นธ โครงการ 5. ประช มฝ ายต าง ๆ 6. ดาเน นการจ ดซ อ/จ าง 7. จ ดเตร ยมสถานท 8. ประสานหน วยงานต างๆ 9. ดาเน นการตามโครงการฯ 10. สร ปผลโครงการฯ รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [104] ก จกรรมท จ ด 1. ก จกรรมทาบ ญต กบาตร ณ สนามหน าท ว าการอาเภอท งสง 2. พ ธ ลงนามถวายพระพร 3. ก จกรรม เด นเท ดพระเก ยรต ถวายเคร องราชส กการะ และจ ดเท ยนช ยถวายพระพร 4. จ ดพล เฉล มฉลอง ผลการดาเน นงาน ด าเน นโครงการว นแม แห งชาต ประจ าป 2555 ในว นท 12 ส งหาคม 2555 ณ สนามหน าท ว า การอาเภอท งสงและโรงย มเนเช ยมเทศบาลเม องท งสงเพ อเป นการน อมราล กถ งพระมหากร ณาธ ค ณท ม ต อปวงชนชาวไทยท กหม เหล า ประมวลภาพก จกรรม พ ธ เด นเท ดพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 12 ส งหาคม 2555 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [105] พ ธ เด นเท ดพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 12 ส งหาคม 2555
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks