รายละเอ ยดและข อกาหนดการจ ดจ างงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต โครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด - PDF

Description
รายละเอ ยดและข อกาหนดการจ ดจ างงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต โครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด ด วย บร ษ ทบร หารส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จ าก ด (BAM) จะด าเน นการพ ฒนาห องช ดส าน กงานโครงการศร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดและข อกาหนดการจ ดจ างงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต โครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด ด วย บร ษ ทบร หารส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จ าก ด (BAM) จะด าเน นการพ ฒนาห องช ดส าน กงานโครงการศร วรา ออฟฟ ต คอนโด ต งอย แขวงว งทองหลาง เขตบางกะป กร งเทพมหานคร โดยท าการปร บปร งซ อมแซมห องช ดส าน กงานเลขท 280/ ช นท 5 จานวน 2 ย น ต ม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. ค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา 1.1 ต องข นทะเบ ยนเป นผ ร บเหมางานก บ บร ษ ทหารส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จาก ด 1.2 เป นน ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทยม ท นจดทะเบ ยนไม น อยกว า 1 ล านบาท 1.3 การจ ดต งน ต บ คคลม ว ตถ ประสงค ในการดาเน นการ ทางว ศวกรรม ทางสถาป ตยกรรม งานด านการก อสร างอาคาร ระบบสาธารณ ปการ และงานอ นๆ ท เก ยวข อง 1.4 ม ประสบการณ โดยตรงในงานก อสร าง, ปร บปร งซ อมแซมอาคาร มาแล วไม น อยกว า 1 ป 1.5 ไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการและร ฐว สาหก จ และได แจ งเว ยนช อแล ว 1.6 ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อว าเป นค ส ญญาท ไม ได แสดงบ ญช รายร บรายจ ายหร อแสดงบ ญช รายร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญตามประกาศคณะกรรมการป องก นและปราบปราม การท จร ตแห งชาต เร องหล กเกณฑ และว ธ การจ ดท าและแสดงบ ญช รายร บรายจ ายของโครงการท บ คคลหร อน ต บ คคลเป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐ พ.ศ.2554 (แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2554 และ(ฉบ บท 3) พ.ศ.2555) และหร อแก ไขเพ มเต มฉบ บอ น ท งน ผ เสนอราคาท ได ร บการค ดเล อกและหากม การท าส ญญาซ งม ม ลค าต งแต 2,000,000 บาท (สองล านบาทถ วน) ข นไปก บ BAM ให ร บจ ายเง นผ านบ ญช ธนาคาร เว นแต การจ ายเง นแต ละคร งซ งม ม ลค าไม เก นสามหม นบาทสามารถจ ายเป นเง นสดได และให จ ดท าบ ญช แส ดงรายร บรายจ ายย นต อ กรมสรรพากรและปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต เร อง หล กเกณฑ และว ธ การจ ดท าและแสดงบ ญช รายร บรายจ ายของโครงการท บ คคลหร อน ต บ คคลเป น ค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐ พ.ศ.2554 (แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2554 และ(ฉบ บท 3) พ.ศ.2555) และหร อแก ไขเพ มเต มฉบ บอ น 2. เง อนไข งวดงาน และงวดการชาระเง น โดยม รายละเอ ยดด งน 2.1 ระยะเวลางานปร บปร งรวม 45 ว น 2.2 ปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงาน จานวน 2 ย น ต ประกอบด วยห องช ดเลขท 280/41-43 (รายละเอ ยด ตามเอกสารแนบ) 2.3 ผ ร บจ างจะต องเป นผ จ ดหาและร บผ ดชอบค าประก น ค าน า ค าไฟฟ าระหว างดาเน นการปร บปร ง 2.5 รายละเอ ยดงวดงานและงวดการชาระเง น - ชาระเต มจานวนเม อผ ร บจ างดาเน นงานปร บปร งซ อมแซมห องช ดสาน กงานแล วเสร จสมบ รณ ท งหมด 2.6 กาหนดการชาระเง นภายใน 30 ว น น บแต ว นท ได ร บใบแจ งหน และตรวจร บมอบงานจ าง ตามระเบ ยบของ BAM 2.7 การปร บปร งและซ อมแซมให เป นไปตามมาตรฐานและตามหล กว ศวกรรม -1-3.การเสนอราคา...2./ 3. การเสนอราคา ผ เสนอราคาต องจ ดทาเอกสาร ด งต อไปน 3.1 ใบเสนอราคารวมภาษ ม ลค าเพ ม 3.2 บ ญช คานวณราคาปร บปร งซ อมแซมตามแบบท BAM กาหนด 3.3 เอกสารแสดงผลงานท ผ าน (กรณ ท ย งไม เคยเสนองานก บ BAM ) 3.4 หน งส อมอบอานาจในกรณ ท ผ เสนอราคาไม ได มาด วยตนเอง 3.5 อ นๆ (ถ าม ) 4. การค ดเล อก 4.1 คณะกรรมการจ ดจ างพ จารณาค ดเล อกตามข นตอนและว ธ การท คณะกรรมการฯ กาหนด 4.2 การพ จารณาต ดส นของ BAM ให ถ อเป นท ส ด และขอสงวนส ทธ ท จะยกเล กการดาเน นการ จ ดจ างในคร งน 5. การจ ดทาส ญญา ผ เสนอราคาท ได ร บการค ดเล อก จะต องทาส ญญาก บ BAM ภายในระยะเวลาท BAM กาหนดในภายหล ง โดยจะต องจ ดเตร ยมเอกสารหล กฐานประกอบการจ ดทาส ญญา ส งมอบให BAM ภายใน ระยะเวลาท กาหนด ประกอบด วย 5.1 หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ซ งม ระยะไม เก น 1 เด อน น บต งแต ว นท บร ษ ทได ร บหน งส อย นย นการจ างจาก BAM 5.2 หน งส อมอบอานาจให เป นผ ลงนามในส ญญาจากผ ม อานาจของบร ษ ท ซ งป ดอากรแสตมป ตามกฎหมาย (ในกรณ ท ม การมอบอานาจ) 5.3 สาเนาบ ตรประจาต วประชาชนของผ มอบอานาจ และผ ร บมอบอานาจพร อมร บรองสาเนาถ กต อง 5.4 หล กประก นส ญญา และหล กประก นผลงานในอ ตราร อยละ 5 (ห า) ของราคาท ตกลงรวมภาษ ม ลค าเพ ม โดยใช หล กประก นอย างใดอย างหน งด งต อไปน เช คท ธนาคารพาณ ชย ร บรองการจ ายเง น หร อเช คท ธนาคารพาณ ชย เป นผ ส งจ ายให บร ษ ท บร หาร ส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จาก ด ซ งเป นเช คท ลงว นท ท ใช เช คน นชาระต อเจ าหน าท หร อก อนว น ทาส ญญาไม เก น 5 ว นทาการ หน งส อค าประก นของธนาคารพาณ ชย ภายในประเทศ พ นธบ ตรร ฐบาลไทย หน งส อค าประก นของบร ษ ทเง นท นท ได ร บอน ญาตให ประกอบก จการเง นท นเพ อการพาณ ชย และประกอบธ รก จค าประก น 5.5 อากรแสตมป ในอ ตราร อยละ 0.1 (ศ นย จ ดหน ง) ของราคาท ตกลงรวมภาษ ม ลค าเพ ม -2- หน วยงานเจ าของโครงการ ฝ ายจาหน ายทร พย 6 บร ษ ทบร หารส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จาก ด (BAM) ช อโครงการ - รห สตลาด 5-BKK-OS0100 ล กษณะงานโดยส งเขป ปร บปร งซ อมแซม สถานท ปร บปร ง ห องช ดสาน กงาน ศร วราออฟฟ ศคอนโด โฉนดเลขท เลขท 280/41-42 ช น 5 อาคารช ด ศร วราออฟฟ ศคอนโด แขวง /ตาบล ว งทองหลาง เขต/อาเภอ บางกะป จ งหว ด กร งเทพฯ คานวณม ลค างานโดย นายสมชาย เจ ยมพาณ ชยก จ นางสาวจ ฑาพร เอ ยมอ ตมะ ห องช ดสาน กงานเลขท 280/41-42 หมวดงานปร บปร งตกแต งภายใน งานพ น - F1 พ น ค.ส.ล. เทป นทรายปร บระด บ (หนาอย างน อย 5 ซม.) พร อมป กระเบ องยางลายไม (พ นโถงห องท ง 2 ห อง) - F2 พ น ค.ส.ล. เทป นทรายปร บระด บ (หนาอย างน อย 5 ซม.) พร อมป กระเบ องเซราม คป พ น ขนาด 12*12 น ว (พ น ระเบ ยงและห องน าท ง 2 ห อง) งานระบบไฟฟ าและส อสาร - D1 ดวงโคมดาวน ไลท หน ากากส เหล ยม ส ขาว พร อม หลอดประหย ดไฟ ขนาดไม ต ากว า 36W (ท ง 2 ห อง) - เต าร บค ชน ดม สายด น พร อมเด นสายไฟฟ า ต ก บ (ท ง 2 ห อง) - เต าร บโทรศ พท พร อมเด นสายไฟฟ าต ก บ (ท ง 2 ห อง) - สว ทช ไฟฟ า (ท ง 2 ห อง) แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา ลาด บ รายการ จานวน หน วย - บ วเช งผน งไม ส งเคราะห ส ง 4 น ว (รอบห องโถงท ง 2 ห อง) งานผน ง - P1 ผน งข ดลอกส เก า พร อมทาส ภายในของ Captain หร อ เท ยบเท า (ผน งห องโถงและผน งห องน าปร บผ วผน งฉาบเร ยบ ก อนทาส ท ง 2 ห อง) - P2 ผน งโครงเคร าเหล กช บส งกะส ป ดด วยย ปซ มบอร ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต อเร ยบ 2 ด าน พร อมทาส ภายใน (P1) - P3 ร อกระเบ อง พร อมป กระเบ องเซราม คบ ผน ง ของ Cotto ขนาด 12*16 น ว หร อเท ยบเท า (ผน งห องน าท ง 2 ห อง) - P4 ทาส ภายนอก (ผน งระเบ ยงท ง 2 ห อง) งานฝ าเพดาน - C1 ฝ าเพดานย บซ มบอร ด หนา 9 มม. ชน ดก นช น ฉาบ รอยต อเร ยบ โครงเหล กช บส งกะส (ท ง 2 ห อง) - ทาส น าอะคร ล ค ฝ าเพดานภายใน ของ CAPTAIN No หร อTOA ร น SUPRSHILD ส WHITE S100 หร อเท ยบเท า ราคา (บาท/หน วย) ค าว สด ค าแรงงาน รวม 165 ตร.ม , ตร.ม , เมตร , ตร.ม , ตร.ม , ตร.ม , ตร.ม , ตร.ม , ตร.ม , ช ด , ช ด , ช ด , ช ด เด นสายเมนไฟระบบเคร องปร บอากาศ (ท ง 2 ห อง) 2 ช ด 1, , , ต ดต ง Consumer Unit ชน ด 6 ช อง พร อมระบบป องก นไฟ ด ด ไฟช อต (RCBO) พร อมอ ปกรณ สายด น แท งกราน ทองแดง (ใช Safe T-Cut) 1 ช ด 5, , , หน าท 1/2 ปร. 4 หน วย : บาท รวมท งส น หมายเหต แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา หน วยงานเจ าของโครงการ ฝ ายจาหน ายทร พย 6 บร ษ ทบร หารส นทร พย กร งเทพพาณ ชย จาก ด (BAM) ช อโครงการ - รห สตลาด 5-BKK-OS0100 ล กษณะงานโดยส งเขป ปร บปร งซ อมแซม สถานท ปร บปร ง ห องช ดสาน กงาน ศร วราออฟฟ ศคอนโด โฉนดเลขท เลขท 280/41-42 ช น 5 อาคารช ด ศร วราออฟฟ ศคอนโด แขวง /ตาบล ว งทองหลาง เขต/อาเภอ บางกะป จ งหว ด กร งเทพฯ คานวณม ลค างานโดย นายสมชาย เจ ยมพาณ ชยก จ นางสาวจ ฑาพร เอ ยมอ ตมะ ลาด บ รายการ จานวน หน วย 5 6 งานระบบส ขภ ณฑ - โถช กโครกส ขาว พร อมอ ปกรณ ของ American Standard หร อเท ยบเท า พร อมอ ปกรณ - โถป สสาวะชาย ส ขาว พร อมก อกน าแบบกด พร อมอ ปกรณ - อ างล างหน า ส ขาว พร อมอ ปกรณ และก อกแบบประหย ดน า - ช ดสายอ อนชาระโครเม ยม - ท ใส กระดาษชาระ เซราม ก (ส ขาว) - ราวแขวนผ า - ฝาตะแกลงด กขยะสแตนเลส ในห องน า - เด นระบบท อน าด -ท อน าเส ย (เด นใหม ท งหมด) พร อมก อก แบบประหย ดน า - กระจกเจ ยรปร ราคา (บาท/หน วย) ค าว สด ค าแรงงาน รวม 2 ช ด 3, , , ช ด 2, , , ช ด 1, , , ช ด ช ด ช ด ช ด ช ด , ช ด , งานประต,หน าต าง - ป ายเลขท ห องช ดสาน กงาน 2 งาน ประต ทางเข ากรอบอะล ม เน ยมอบส ขาว กระจกเข ยวต ด แสงบานเล อนค พร อมอ ปกรณ (ท ง 2 ห อง 7 ช ด ) - ตรวจเช คประต เล อนและหน าต างกระจกพร อมซ อมแซม ซ ล โคนรอบประต -หน าต างและทาความสะอาดให พร อมใช งานได (ท ง 2 ห อง) - ต ดต งประต ห องน า ใช บานประต UPVC ขนาด 0.70X 2.00 เมตร พร อมวงกบ,บานพ บชน ดปร บม มได ขนาด 8-12 น ว, ก ญแจล กบ ดแบบห วกลม พร อมอ ปกรณ ของ Whitco (ช น1-4) - ต ดต งราวเหล กก นตก ทาส ก นสน ม พร อมทาส ภายนอก รวมราคาหมวดงานปร บปร งตกแต งภายใน รวมราคางานปร บปร งห องช ดสาน กงาน เลขท 280/41-42 ค าดาเน นการ + ค าภาษ ม ลค าเพ ม 20% รวมราคาส ทธ 22 ตร.ม. 2, , , งาน 1, , , ช ด 3, , , เมตร , หน าท 2/2 ปร. 4 หน วย : บาท รวมท งส น หมายเหต 288, , , ,164.00
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks