ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก - PDF

Description
หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 9 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท สะดวกและรวดเร วข น โดยเข าส ระบบได ท (ข อควรระว ง!!! ท านจะต องเก บรห สผ านเป นความล บ ไม ควรบอกให ผ อ นทราบ เพราะผ อ นอาจเข าใช งานระบบแทนท าน) ภำพท 1 แสดงหน าจอการ Login เข าส ระบบ เม อเข าส ระบบได จะแสดงหน าจอ ด งภาพท 2 ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก หน ำ : 2 เมน ระบบบร หำรกำรศ กษำ ผ ใช คล ก จากน นระบบจะแสดงหน าจอ ด งภาพท 3 ภำพท 3 แสดงหน าจอระบบบร หารการศ กษา ร ปแบบการใช งาน - ปฏ ท นการศ กษา เป นเมน แสดงปฏ ท นการศ กษา - ตรวจสอบผลการเร ยน เป นเมน ตรวจสอบผลการเร ยนท กภาคเร ยน - ตรวจสอบรายว ชาท เป ดสอน เป นเมน ตรวจสอบรายว ชาท เป ดสอนในภาคเร ยนน น - พ มพ ใบลงทะเบ ยนเร ยน เป นเมน พ มพ ใบลงทะเบ ยนเร ยน - พ มพ รายช อนศ.ในรายว ชา เป นเมน พ มพ รายช อน กศ กษา - รายช อนศ. เป นเมน แสดงรายช อน กศ กษาในรายว ชา - ใบส งเกรด (Grade Sheet) เป นเมน พ มพ ใบส งเกรดตามภาคเร ยน - หล กส ตรท เป ดสอน เป นเมน แสดงหล กส ตรท เป ดสอน - พ มพ ตางรางเร ยน / ห อง เป นเมน พ มพ ตารางเร ยนเป นห อง - ค นหาน กศ กษา เป นเมน ใช ค นหาข อม ลน กศ กษา - ตรวจสอบครบหล กส ตร เป นเมน ตรวจสอบผลการสาเร จการศ กษา หน ำ : 3 รำยละเอ ยดกำรใช งำนระบบบร หำรกำรศ กษำในแต ละเมน ปฏ ท นกำรศ กษำ ผ ใช สามารถคล กเพ อเล อกด รายละเอ ยดปฏ ท นการศ กษาและข นตอนการลงทะเบ ยนเร ยนในแต ละภาค เร ยนได ด งภาพท 4 ภำพท 4 แสดงหน าจอปฏ ท นการศ กษา หน ำ : 4 ตรวจสอบผลกำรเร ยน ข นตอนตรวจสอบผลการเร ยน 1.ใส รห สน กศ กษา 2. คล กตกลง จากน นจะปรากฏผลการเร ยนข นมา ด งภาพท 5 ภำพท 5 แสดงหน าจอตรวจสอบผลการเร ยน หน ำ : 5 ตรวจสอบรำยว ชำท เป ดสอน ข นตอนการตรวจสอบรายว ชาท ป ดสอน 1.ใส ช ออาจารย ผ สอน (สามารถค นหาโดยใส รห สว ชา, ช อว ชา,ช อผ สอน,ห องเร ยน) 2.เล อกประเภทน กศ กษา 3. เล อกป การศ กษา 4. ระบ สาขาว ชา 5.คล กค นหา ภำพท 6 แสดงหน าจอตรวจสอบรายว ชาท เป ดสอน หน ำ : 6 พ มพ ใบลงทะเบ ยนเร ยน ข นตอนการพ มพ ใบลงทะเบ ยนเร ยน 1. ใส รห สน กศ กษา 2. ระบ ป การศ กษา 3. คล กค นหา เม อคล กท ป มค นหาจะแสดงใบลงทะเบ ยนเร ยนของน กศ กษา สามารถพ มพ ได โดยคล กป มพ มพ ด งภาพท 7 ภำพท 7 แสดงหน าจอพ มพ ใบลงทะเบ ยนเร ยน หน ำ : 7 พ มพ รำยช อ นศ. ในรำยว ชำ ข นตอนการพ มพ รายช อ นศ. ในรายว ชา 1. ระบ ประเภทน กศ กษา 2. ระบ ป การศ กษา 3. ใส รห สว ชา 4. คล กรห สว ชา 5. แสดงข อม ล 6. คล กจานวนน กศ กษา จะแสดงรายช อน กศ กษาในรายว ชา ด งภาพท 8 ภำพท 9 แสดงหน าจอพ มพ รายช อ นศ. ในรายว ชา V.1 6. คล กเล อกรายว ชา ด งภาพท 10 ภำพท 8 แสดงหน าจอพ มพ รายช อ นศ. ในรายว ชา ( แสดงข อม ลน กศ กษาในรายว ชา ) หน ำ : 8 เม อต องการพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชาสามารถคล กร ป เพ อพ มพ รายช อน กศ กษา หากต องการบ นท กรายช อน กศ กษาสามารถคล กร ป เพ อบ นท กรายช อน กศ กษา ภำพท 9 แสดงหน าจอพ มพ หร อบ นท กรายช อ นศ. ในรายว ชา หน ำ : 9 รำยช อ นศ. ข นตอนการพ มพ รายช อน กศ กษา 1. ระบ ประเภทน กศ กษา 2. เล อกป ท เข า 3. เล อกคณะ 4. เล อกสาขาว ชา 5. เล อกหม เร ยน ด งภาพท 10 จากน นคล กท เพ อพ มพ จะแสดงหน าจอรายช อน กศ กษาและคล กท ป ม ภำพท 12 แสดงหน าจอรายช อ นศ. ภำพท 10 แสดงหน าจอพ มพ รายช อ นศ. หน ำ : 10 ใบส งเกรด ( Grade Sheet ) ข นตอนการพ มพ ใบส งเกรด ( Grade Sheet ) 1. ระบ ประเภทน กศ กษา 2.เล อกป การศ กษา 3. เล อกช ออาจารย ผ สอน 4. คล กค นหา ด งภาพท 11 ภำพท 11 แสดงหน าจอใบส งเกรด ( Grade Sheet ) เม อคล กป ม ค นหา จะแสดงหน าจอใบส งเกรด ( Grade Sheet ) หากต องการพ มพ ท กรายว ชา สามารถคล กท ป มพ มพ ท งหมด ถ าต องการพ มพ รายว ชาบางรายว ชาสามารถเล อกรายว ชาท ต องการได โดยคล ก ท รห สว ชาน นเลย หร อถ าต องการบ นท กไฟล เป น PDF สามารถคล กได ท ป ม บ นท กเป น PDF ได เลย หน ำ : 11 หล กส ตรท เป ดสอน ข นตอนการค นหาหล กส ตรท เป ดสอน 1. ใส รห สว ชา 2. คล กค นหา 3. คล กรายละเอ ยด ( หล กส ตรท ต องการด รายละเอ ยด ) ด งภาพท 12 ภำพท 15 แสดงหน าจอหล กส ตรท เป ดสอน ภำพท 12 แสดงหน าจอหล กส ตรท เป ดสอน หน ำ : คล กเล อกรายเอ ยด (เล อกด รายละเอ ยดหล กส ตรในแต ละป ด งภาพท 13 ) ภำพท 13 แสดงหน าจอด รายละเอ ยดของหล กส ตร 5. คล กโครงสร างหล กส ตร เม อคล กโครงสร างหล กส ตร จะแสดงข อม ลรายละเอ ยดของโครงสร างหล กส ตร ด งภาพท 14 ภำพท 14 แสดงหน าจอโครงสร างหล กส ตรท เป ดสอน หน ำ : 13 พ มพ ตำรำงเร ยน / ห อง ข นตอนการพ มพ ตารางเร ยน / ห อง 1. เล อกประเภทน กศ กษา 2. เล อกป การศ กษา 3. เล อกภาคเร ยน ภำพท 15 แสดงหน าจอพ มพ ตารางเร ยน / ห อง หน ำ : 14 ค นหำน กศ กษำ ข นตอนการค นหาน กศ กษา 1. ใส รห สน กศ กษา 2. คล กค นหา จากน นจะแสดงข อม ลน กศ กษาท ต องการค นหา ภำพท 16 แสดงหน าจอค นหาน กศ กษา ตรวจสอบครบหล กส ตร ข นตอนตรวจสอบครบหล กส ตร 1. ใส รห สน กศ กษา 2. คล กตรวจสอบจบ ( แสดงข อม ลรายว ชาท งหมดท เคยเร ยนมาพร อม จานวนหน วยก ตท เร ยนมากท งหมดท เร ยนมาตลอดหล กส ตร ) ด งภาพท 17 ภำพท 17 แสดงหน าจอตรวจสอบครบหล กส ตร หน ำ : 15 ระบบส งผลกำรเร ยนออนไลน ระบบส งผลการเร ยนออนไลน เป นระบบท ให บร การอาจารย กรอกเกรดน กศ กษาโดยอาจารย เอง ซ ง ระบบสามารถอานวยความสะดวกให แก อาจารย ผ สอน น กศ กษา และเจ าหน าท ฝ ายทะเบ ยน ในด านต างๆ ไม ว า จะเป นการจ ดการข อม ลท ม การเช อมโยงแบบออนไลน โดยสามารถใช งานได ด งข นตอนต อไปน 1. อำจำรย ผ สอน เข าใช งานโดยคล กท ระบบส งเกรดออนไลน ภำพท 18 แสดงหน าจอเมน หล ก เม อเข าส ระบบจะแสดงหน าจอระบบส งผลการเร ยนออนไลน จากน นเล อกประเภทน กศ กษา ป การศ กษา และเล อกรายว ชาท ต องการกรอกเกรด ด งภาพ 19 ภำพท 19 แสดงหน าจอระบบส งผลการเร ยนออนไลน หน ำ : 16 เม อเล อกรายว ชาท ต องการกรอกผลการเร ยนแล ว จะแสดงหน าจอ ด งภาพ 20 ภำพท 20 แสดงหน าจอกรอกผลการเร ยน หน ำ : 17 กำรกำหนดช วงคะแนนและคะแนนเก บ อาจารย สามารถกาหนดช วงคะแนนและคะแนนเก บในแต ละรายว ชาได ด งน เล อกประเภทของเกรด กาหนดช วงคะแนน กรอกคะแนนเก บ ภำพท 21 แสดงหน าจอการกาหนดช วงคะแนนและคะแนนเก บ เม อก าหนดช วงคะแนนและคะแนนเก บเร ยบร อยแล ว อาจารย สามารถกรอกคะแนนระหว างภาคและ คะแนนเก บของน กศ กษาในรายว ชาน นได เลย โดยเกรดของน กศ กษาจะคานวณจากการกาหนดช วงคะแนนและ คะแนนเก บท อาจารย ได กาหนดไว จากน นคล กป มบ นท ก ด งภาพท 22 หน ำ : 18 ภำพท 22 แสดงหน าจอการกรอกผลการเร ยน (กรณ ท อำจำรย คล กป มบ นท กแล วอำจำรย ย งสำมำรถแก ไขเกรดของน กศ กษำได จนกว ำจะคล กป มย นย น) หน ำ : 19 หากอาจารย ไม ต องการให ระบบคานวณเกรดให อ ตโนม ต อาจารย สามารถเล อกเกรดของน กศ กษาได เอง ด งภาพท 23 ภำพท 23 แสดงหน าจอการกรอกผลการเร ยน เม ออาจารย กรอกคะแนนระหว างภาค คะแนนปลายภาคหร อกรอกเกรดของน กศ กษาเร ยบร อยแล ว อาจารย คล กท ป มบ นท ก เพ อบ นท กผลการเร ยนของน กศ กษา จากน นจะแสดงหน าจอสร ปเกรดของน กศ กษา ด งภาพท 24 หน ำ : 20 ภำพท 24 แสดงหน าจอสร ปผลการเร ยนของน กศ กษา หน ำ : 21 ป มแก ไข อาจารย ต องการแก ไขเกรดของน กศ กษาในรายว ชาน น อาจารย สามารถคล กท ป ม แก ไขเพ อแก ไขข อม ลได (อาจารย สามารถแก ไขเกรดน กศ กษาได ตลอดจนกว าจะคล กป มย นย น) ป มย นย น อาจารย ต องการย นย นการส งเกรดของน กศ กษา (หากอาจารย ย นย นการส งเกรดแล ว อาจารย จะไม สามารถแก ไขเกรดของน กศ กษาได ) เม อคล กป มแก ไข จะแสดงหน าจอให อาจารย แก ไขข อม ลผลการเร ยนของน กศ กษา ด งภาพท 25 ภำพท 25 แสดงหน าจอแก ไขข อม ลผลการเร ยน หน ำ : 22 เม อคล กป มย นย น จะแสดงหน าจอย นย นการกรอกผลการเร ยนของน กศ กษา โดยให อาจารย พ มพ ใบ สร ปผลการเร ยนของน กศ กษา เพ อลงนามและด าเน นการส งไปย งประธานสาขา/คณบด ภำพท 26 แสดงหน าจอพ มพ ใบส งเกรด หน ำ : 23 เม ออาจารย ส งพ มพ ใบส งเกรดของรายว ชาน น จะแสดงหน าจอด งภาพท 27 ภำพท 27 แสดงหน าจอใบส งเกรด 2. ประธำนสำขำ/คณบด - ประธานสาขา/คณบด สามารถเข าด อาจารย ในส งก ดสาขาของตนเองว าอาจารย ท านใดส งผล การเร ยนของน กศ กษาแล ว หร ออาจารย ท านใดย งไม ส ง โดยประธานสาขาสามารถเข าใช งานได โดยเข าส ระบบ ได ท connect.snru.ac.th จากน นเล อกเมน ระบบตรวจสอบการส งผลการเร ยน ด งภาพท 28 ภำพท 28 แสดงหน าจอเข าส ระบบส วนของประธานสาขา/คณบด หน ำ : 24 เม อเข าส ระบบในส วนของประธานสาขา/คณบด จะแสดงรายว ชาท อาจารย ในส งก ดคณะสอนท ก รายว ชาในภาคเร ยน และแสดงสถานะการส งเกรดของอาจารย เพ อให ประธานสาขา/คณบด ทราบการ ดาเน นการของอาจารย ในส งก ดคณะ ด งภาพท 29 ภำพท 29 แสดงหน าจอรายว ชาท กรายว ชาในส งก ดคณะ จากน นประธานสาขา/คณบด คล กเข าไปด ผลการเร ยนของน กศ กษาท อาจารย ส งผลการเร ยนของ น กศ กษาได พร อมตรวจเช คความความถ กและลงนามในเอกสารท อาจารย ส งมาน น และดาเน นการต อไปย ง สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน หน ำ : 25 กรณ น กศ กษำลงทะเบ ยนเร ยนหล งจำกอำจำรย ส งผลกำรเร ยน อาจารย สามารถเข าระบบเพ อกรอกผลการเร ยนของน กศ กษารายบ คคลได โดยสามารถใช งานได ด ง ข นตอนต อไปน ระบบส งผลการเร ยนออนไลน เล อกประเภทน กศ กษา เล อกป การศ กษา คล กท ต วเลขจานวนบ คคล ภำพท 30 แสดงหน าจอเมน กรอกเกรดรายบ คคล หน ำ : 26 เม อคล กส งเกรดรายบ คคลในรายว ชาท ต องการส งผลการเร ยนจะแสดงหน าจอด งภาพท 31 จากน น กรอกคะแนนระหว างภาคและคะแนนปลายภาค และคล กป มบ นท ก ภำพท 31 แสดงหน าจอกรอกเกรดรายบ คคล กรณ น กศ กษำต ด I อาจารย สามารถเข าระบบเพ อกรอกผลการเร ยนข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks