บทท 2 รายงานผลการด าเน นโครงการ - PDF

Description
บทท 2 รายงานผลการด าเน นโครงการ ผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาการศ กษาโครงการตามพ นธก จและตามภารก จ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ช อโครงการ ศ กษาความต องการของช มชน ว นท ด าเน

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 8 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 รายงานผลการด าเน นโครงการ ผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาการศ กษาโครงการตามพ นธก จและตามภารก จ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ช อโครงการ ศ กษาความต องการของช มชน ว นท ด าเน นการ 1 พ.ย ก.ย ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดการศ กษาหล กส ตรอน ปร ญญา 1. เพ อส ารวจความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาว ทยาล ยช มชนป ตตาน ของโรงเร ยนเอกชนสอน ศาสนาอ สลาม โรงเร ยนปอเนาะ และศ นย การศ กษานอกโรงเร ยน จ งหว ดป ตตาน 2. เพ อน าผลการศ กษา มาใช ในการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยช มชนป ตตาน รายงานผลการศ กษาความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาฯ ส ารวจความต องการของช มชน - ว ธ ด าเน นงาน ม ว ธ การด าเน นงาน ด งน 1) เสนอโครงการเพ อขออน ม ต จ ดท าโครงการ และแต งต งคณะท างานในการด าเน นงาน 2) ประช มวางแผนงานและมอบหมายหน าท 3) จ ดท าเคร องม อในการศ กษาความต องการของช มชน 4) ด าเน นการส ารวจกล มต วอย างน กเร ยนท ก าล งศ กษาในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนา อ สลาม และศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดป ตตาน ด วยว ธ การส งแบบสอบถาม 5) รวบรวมข อม ล 7) ว เคราะห ประมวลผล 8) จ ดท ารายงานผลการศ กษาความต องการของช มชน 9) ประเม นผลโครงการ 10) สร ปผลการและรายงานผลการด าเน นงาน 13 รายงานว จ ย เร อง ความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาว ทยาล ยช มชนป ตตาน ของน กเร ยน โรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลาม และศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ านวน 1 เร อง ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม ข อม ลความต องการศ กษาในระด บอน ปร ญญาว ทยาล ยช มชนป ตตาน ของ น กเร ยนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลามและศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดป ตตาน และการม ส วนร วมในว ทยาล ยช มชนป ตตาน ป ญหา /อ ปสรรค - 1. ควรเพ มศ กษาในด านม มมองของน กเร ยนท ม ต อว ทยาล ยช มชนป ตตาน และศ กษาความ ต องการก บน กเร ยนในส งก ดสพฐ.ด วย 2. ควรศ กษาความต องการของตลาดแรงงานด วย 14 ช อโครงการ โครงการอบรมเตร ยมความพร อมเพ อร บการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา 2553 ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว นท ด าเน นการ 22 ก.ค. 54 และ 1-15 ก.ย ผ ร บผ ดชอบ งานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อมรองร บการประเม นค ณภาพภายใน ประจ าป การศ กษา เพ อสามารถน าความร ไปประย กต ใช ในการเตร ยมความพร อม เพ อรองร บการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายนอก สมศ. รอบสาม (พ.ศ ) ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 35 คน 1. คณะท างานผ ร บผ ดชอบต วช ว ดม ความร ความเข าใจในระบบประก นค ณภาพภายในว ทยาล ยช มชน 2. รายงาน SAR 1. อบรมบ คลากรเร องเทคน คการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง และว ธ การจ ดเตร ยม หล กฐานอ างอ ง 2. อบรมและจ ดท ารายงาน SAR 1. บ คลากรของว ทยาล ยช มชนป ตตาน จ านวน 35 คน ม ความร ความเข าใจในงานประก น ค ณภาพการศ กษาเพ มข น 2. ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม รายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ม รายงานการประเม นตนเองท เป นรายงานประจ าป ประจ าป การศ กษา 2553 ท สะท อนผลการด าเน นงานของว ทยาล ยช มชน 2. ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ด าเน นงานประก นค ณภาพภายในอย างม ระบบ ป ญหา/อ ปสรรค ช อโครงการ สร างความเข าใจร วมก นของคร ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ก อนเป ดภาคเร ยน ว นท ด าเน นการ ม ถ นายน 2554 ต ลาคม 2554 และก มภาพ นธ 2554 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดการศ กษาหล กส ตรอน ปร ญญา 1. เพ อให คร ประจ าและคร พ เศษสามารถจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร ท ม มาตรฐานเด ยวก น 2. เพ อเป ดโอกาสให คร ได แสดงความค ดเห น แลกเปล ยนประสบการณ การเร ยนการสอนร วมก น 3. ส งเสร มให การจ ดการเร ยนการสอนของคร ว ทยาล ยช มชนม ค ณภาพมาตรฐานการบร การด าน การศ กษา คร อาจารย เจ าหน าท ผ บร หาร - จ านวนแผนการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น - ร อยละของคร ท เข าร วมโครงการ ประช มคร ประจ าภาคเร ยนท 2/2553 ภาค 3/2553 และภาคเร ยนท 1/ คร เข าร วมโครงการร อยละ 90 ของจ านวนคร ท งหมด 1. คร ประจ าและคร พ เศษสามารถจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร ท ม มาตรฐานเด ยวก น 2. คร ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ได แสดงความค ดเห นและร วมก น ป ญหา/อ ปสรรค - ม คร พ เศษท ไม เข าร วมประช มส งผลต อการสร างความเข าใจร วมก นระหว างผ สอนรายว ชาเด ยวก น - 16 ช อโครงการ น เทศการจ ดการเร ยนการสอน ประจ าป การศ กษา 2553 ว นท ด าเน นการ 3 เมษายน 29 เมษายน 2553 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดการศ กษาหล กส ตรอน ปร ญญา 1. เพ อน เทศภายในเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนของคร 2. เพ อให คร ร วมว เคราะห ป ญหา น าส การแก ป ญหาร วมก น 3. ช วยให ผ ร บการน เทศพ ฒนาตนเองให อย ในระด บมาตรฐานว ชาช พหร อค ณภาพคร ว ทยาล ยช มชน ป ตตาน ให ส งข น คร อาจารย ห วหน าสาขาว ชา ผ บร หาร ผลการน เทศการจ ดการเร ยนการสอน ประจ าภาคเร ยน 1. ประช มคณะกรรมการด าเน นโครงการ คณะกรรมการน เทศการเร ยนการสอน 2. แจ งผ สอนเพ อช แจง และร ปแบบการน เทศการเร ยนการสอน 3. น เทศ /เย ยมเย ยน 4. สร ปประเม นผลการน เทศ 5. รายงาน และเผยแพร ผลการน เทศการเร ยนการสอน รายงานผลการด าเน นโครงการน เทศการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 2/2553 ภาค3/2553 และภาคเร ยนท 1/2554 ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ได ก าก บต ดตามการเร ยนการสอนของคร ทราบป ญหา อ ปสรรค และ เพ อการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยช มชนป ตตาน ท กภาคเร ยนในป การศ กษา 2553 ป ญหา/อ ปสรรค ช อโครงการ ประสานช มชนคนป ตตาน ละศ ลอด ว นท ด าเน นการ ส งหาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานก จการน กศ กษา 1. เพ อร วมอน ร กษ ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรมอ นด งามของศาสนาอ สลาม 2. เพ อเช อมความส มพ นธ อ นด ระหว างประชาชนในช มชนและหน วยงานภาคร ฐและเอกชน 3. เพ อส งเสร มและสน บสน นการประกอบศาสนก จในเด อนถ อศ ลอด (รอมฎอน) ของประชาชนใน จ งหว ด 1. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนม สย ดบ านยาม ต าบลยะหร ง อ าเภอยะหร ง จ งหว ดป ตตาน 2. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนม สย ดต าบลบ อทอง อ าเภอหนองจ ก จ งหว ดป ตตาน 3. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนม สดย ดบ านปากน า ต าบลร สะม แล อ าเภอเม อง จ งหว ด ป ตตาน 4. ผ น าศาสนา ประชาชนในช มชนช มชนบ านต นหยง อ าเภอยะหร ง จ งหว ดป ตตาน 5. จ านวนสถานท ท ได ร บการสน บสน นเคร องอ ปโภค บร โภคในศาสนก จ มอบเคร องอ ปโภค บร โภคเพ อใช ในการประกอบศาสนก จเน องในเด อนรอมฎอนแก เยาวชน และ ประชาชนในช มชน 1) น าเคร องน งห มเพ อใช ในการประกอบศาสนก จของชาวม สล ม มอบให ก บเยาวชนช มชนบ าน ต นหยง อ าเภอ ยะหร ง จ งหว ดป ตตาน จ านวน 60 ช ด โดยม ผ น าศาสนาเป นผ ร บมอบ 2) น าอาหารเพ อใช ในการประกอบพ ธ ละศ ลอดของชาวม สล ม มอบให ม สย ด จ านวน 3 แห ง 1. เยาวชนและประชาชนร วมอน ร กษ ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรมอ นด งามของศาสนา2. 2. อ สลามม ส มพ นธ อ นด ระหว างประชาชนในช มชนและหน วยงานภาคร ฐและเอกชน 3. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบศาสนก จในเด อนถ อศ ลอด (รอมฎอน) ป ญหา /อ ปสรรค - - ควรจ ดให ม การร วมร บประทานอาหารเหม อนป ท ผ านมา 18 ช อโครงการ ตลาดน กว ชาการช มชนคนตาน คร งท 2 ว นท ด าเน นการ กรกฎาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ กล มงานจ ดต งและบร การระบบเคร อข าย 1. เพ อเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษา 2. เพ อเสร มสร างประสบการณ ให ก บน กศ กษาในการเร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง 3. เพ อเผยแพร ผลงานทางว ชาการและส บสานว ถ ช ว ตของช มชน 4. เพ อเป นการประชาส มพ นธ ว ทยาล ยช มชนป ตตาน 5. เพ อรายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนให ช มชนได ทราบ 6. เพ อให เก ดส มพ นธภาพท ด ระหว างว ทยาล ยช มชนป บช มชน 1. บ คลากรภายใน คร พ เศษ น กศ กษา 2. หน วยงาน องค กรต างๆ และประชาชนท วไป 1. จ านวนผ เข าร วมก จกรรม 2. ความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรม 1) ก จกรรมการแข งข นท าอาหารพ นเม องป ตตาน ละแซ 2) ก จกรรมบรรยายพ เศษ 3) น ทรรศการ ย อนรอยอารยธรรมล งกาส กะ 4) ก จกรรมการสาธ ตว ถ ช ว ตช มชนพอเพ ยง 5) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย 6) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการปกครองท องถ น 7) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน 8) ก จกรรมจ ดแสดงน ทรรศการ สาขาว ชาการจ ดการท วไป 9) น ทรรศการอาเซ ยน 10) การแข งข นการโต วาท 1) ก จกรรมท จ ดข น 10 ก จกรรม ม น กศ กษาและประชาชนท วไปเข าร วมชมน ทรรศการ การ แสดง และร วมแเข งข นท าขนมพ นเม องป ตตาน 2) น กศ กษาเข าร วมก จกรรมไม น อยกว า ร อยละ 80 ของน กศ กษาท งหมด 1) น กศ กษาท กสาขาว ชาเข าร วมก จกรรมเพ อให เก ดประสบการณ ตรง 2) น กศ กษาได แลกเปล ยนเร ยนร ในก จกรรมของแต ละสาขา 19 3) น กศ กษาได ม โอกาสเผยแพร ผลงาน และแลกเปล ยนเร ยนร ผลงานของเพ อนน กศ กษาระหว างช น และระหว างสาขาว ชา ป ญหา /อ ปสรรค - ไม ม - ควรจ ดให ม ก จกรรมอย างต อเน องท กป น กศ กษาส วนใหญ ม ความพ งพอใจในก จกรรมท จ ดข น โดยเฉพาะน กศ กษาจากหน วยจ ดการเร ยนร ณ อ าเภอ สายบ ร และอ าเภอโคกโพธ 20 ช อโครงการ การส งเสร มการอย ร วมก นอย างส นต ในส งคมพห ว ฒนธรรมของน กศ กษาและภาค เคร อข าย ก จกรรม ส มผ สโลกความร ส การเป นคร ปฐมว ยม ออาช พ ของว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว นท ด าเน นการ 1 ม นาคม 2554 ผ ร บผ ดชอบ นางม สรา หงษ ส มฤทธ 1. เพ อเป ดโอกาสให คร และคร พ เล ยงท เป นน กศ กษาสาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ซ งเป นผ สอน / ผ ด แลเด กปฐมว ย ได ศ กษาด งานศ นย พ ฒนาเด กปฐมว ยท ได ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 2. เพ อให คร และคร พ เล ยงท เป นน กศ กษาสาขาการศ กษาปฐมว ย ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ซ งเป น ผ สอน / ผ ด แลเด กปฐมว ยน าความร ท ได ไปจ ดแผนการจ ดการเร ยนร ให แก ผ เร ยนและและเปล ยนเร ยนร ให แก เพ อนน กศ กษา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks