2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา ปร บปร งเน อหาตลอดจนร ปแบบการสอนให เหมาะสมก บสภาพน กศ กษาท เข าเร ยน - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CS1323 โครงสร างไม ต

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CS1323 โครงสร างไม ต อเน อง 2. จานวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 3. หล กส ตร และประเภทรายว ชา วท.บ. (ว ทยาการคอมพ วเตอร ) (ฉบ บปร บปร งป พ.ศ. 2553) รายว ชาพ นฐานว ชาช พ 4. ระด บการศ กษา / ช นป ท เร ยน ป 1 5. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 6. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisite) ไม ม 7. ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา อาจารย 8. สถานท เร ยน มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 9. ว นท จ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา หร อว นท ม การปร บปร งคร งล าส ด 12 ธ นวาคม 2557 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บโครงสร างแบบไม ต อเน อง ซ งเป นพ นฐานทางคณ ตศาสตร ท จาเป นสาหร บการศ กษาในศาสตร ด านว ทยาการคอมพ วเตอร สามารถนาความร ท ได ไปอธ บายว ธ การแก ป ญหาต าง ๆ ได อย างเหมาะสม 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา ปร บปร งเน อหาตลอดจนร ปแบบการสอนให เหมาะสมก บสภาพน กศ กษาท เข าเร ยน หมวดท 3 ส วนประกอบของรายว ชา 1. คาอธ บายรายว ชา ฟ งก ช น ความส มพ นธ เซ ต ตรรกศาสตร เทคน คการพ ส จน ทฤษฎ การน บ กราฟ ต นไม ความน าจะเป นแบบ ไม ต อเน อง ความส มพ นธ เว ยนบ งเก ด การสร างฟ งก ช น 2. จานวนช วโมงท ใช ในการเร ยนการสอน/ภาคการศ กษา บรรยาย 45 ช วโมง 3. ว นเวลาให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการเป นรายบ คคล ว นพ ธ เวลา (เฉพาะบ คคลท ม ความประสงค ) ว นจ นทร -ว นพฤห สบด เวลา น. สนทนาทางออนไลน ผ านส อส งคมออนไลน ของอาจารย (facebook: mr.neramitr หร อ มคอ. 3 หมวดท 4 การพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด าน รวมถ งสอดคล องตามข อกาหนดค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค การเร ยนร ในศตวรรษท 21 ด งน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา - ม ว น ย ตรงต อเวลา อดทน ขย น และความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม (1.2) - จรรยาบรรณ ความกล าหาญทาง จร ยธรรม และความร บผ ดชอบส งต อว ชาการ ว ชาช พ เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม 1.2 ว ธ การสอน - ผ สอนตกลงก บน กศ กษาเร องการเข าช นเร ยนให ตรงเวลา การร บผ ดชอบส งงานท ได ร บมอบหมายตาม เวลาท กาหนด 1.3 ว ธ การประเม นผล - ประเม นจากการเข าช นเร ยน และการส งงานตามท ได ร บมอบหมาย - ประเม นจากผลงานท มอบหมายให ทา 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ - ม ความร และความเข าใจเก ยวก บหล กการและทฤษฎ ท สาค ญในเน อหาสาขาว ชาท ศ กษา (2.1) - สามารถว เคราะห ป ญหา เข าใจและอธ บายความต องการทางคอมพ วเตอร รวมท งประย กต ความร ท กษะ และการใช เคร องม อท เหมาะสมก บการแก ไขป ญหา (2.2) - ม ความสามารถประย กต ความเข าใจอ นถ องแท ใน ทฤษฎ และระเบ ยบว ธ การศ กษาว จ ย เพ อสร าง ความร ใหม 2.2 ว ธ การสอน - สอนโดยการบรรยายเน อหาภาคทฤษฎ พร อมยกต วอย างโจทย ป ญหาท เก ดข นในช ว ตประจาว นและ โจทย ป ญหาท เก ยวข องก บโปรแกรมคอมพ วเตอร - ฝ กให น กศ กษาค ดว เคราะห และแก ป ญหาท ได มอบหมาย สล บก นนาเสนอโดยอาจารย ใช ว ธ ส มเร ยก ออกมาแสดงค าตอบหน าช นเร ยน 2 มคอ. 3 - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ในการแก ไขป ญหา และข อโต แย งโดยการแสดงออกซ งภาวะผ นาในการ แสวงหา ทางเล อกใหม ท เหมาะสมและปฏ บ ต ได - มอบหมายงานให น กศ กษาทาหล งจากสอนจบแต ละคาบเร ยน และอ พโหลดงานท น กศ กษาได ทาเข าส ระบบ E-learning ของมหาว ทยาล ย ฯ 2.3 ว ธ การประเม นผล - การส งเกตพฤต กรรมของน กศ กษาในการนาเสนอหน าช นเร ยน - การทดสอบย อย - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา - ค ดอย างม ว จารณญาณและอย างเป นระบบ (3.1) - สามารถส บค น ต ความ และประเม นสารสนเทศ เพ อใช ในการแก ไขป ญหาอย างสร างสรรค (3.2) - สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาและความต องการ (3.3) - สามารถประย กต ความร และท กษะก บการแก ไขป ญหาทางคอมพ วเตอร ได อย างเหมาะสม (3.4) - ม ความสามารถในการพ จารณาแสวงหา และ เสนอแนะแนวทางในการแก ป ญหาทางว ชาการและ ว ชาช พ โดย ยอมร บข อจ าก ดและธรรมชาต ของศาสตร - ม ความสามารถในการต ดตามพ ฒนาการของ ศาสตร รวมท งเพ มพ นความร และสมรรถนะของตนอย เสมอ 3.2 ว ธ การสอน - ฝ กให น กศ กษาม ส วนร วมในการค ดว เคราะห และพ จารณาเล อกแนวทางการแก ป ญหาท ได มอบหมาย จากทฤษฎ หร อหล กการท ได เร ยนมา และให แสดงว ธ การแก ป ญหาน น ๆ ท งในร ปของกระดาษและการนาเสนอหน าช น เร ยน - มอบหมายให น กศ กษาไปศ กษาเพ มเต มจากแหล งข อม ลออนไลน พร อมท งนาความร ท ได ศ กษามา ประย กต ใช สาหร บการเร ยนหร อการแก โจทย ป ญหาท เร ยน 3.3 ว ธ การประเม นผล - ประเม นผลงานของน กศ กษา โดยพ จารณาจากว ธ การค ดและแก ไขป ญหาของแต ละบ คคล 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา - ม ความร บผ ดชอบในการกระทาของตนเองและร บผ ดชอบงานในกล ม (4.4) 4.2 ว ธ การสอน 3 - มอบหมายรายงานโดยให น กศ กษาจ บกล มก นไปศ กษาค นคว าเพ มเต ม และนาผลการศ กษามานาเสนอ หน าช นเร ยนในร ปแบบการอภ ปราย แลกเปล ยนความค ดเห นระหว างก น 4.3 ว ธ การประเม นผล - ประเม นตามพฤต กรรมและการแสดงออกของน กศ กษาในการนาเสนองานกล มท ได ศ กษาค นคว าใน ประเด นต าง ๆ ท ได ร บมอบหมาย และการแสดงความค ดเห นแลกเปล ยนก นระหว างน กศ กษาในช นเร ยน มคอ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา - สามารถแนะนาประเด นการแก ป ญหา โดยใช สารสนเทศทางคณ ตศาสตร หร อการแสดงสถ ต ประย กต ต อป ญหาท เก ยวข องอย างสร างสรรค (5.2) - สามารถส อสารอย างม ประส ทธ ภาพท งปากเปล าและการเข ยน เล อกใช ร ปแบบของส อการนาเสนออย าง เหมาะสม (5.3) - สามารถใช สารสนเทศและเทคโนโลย ส อสารอย างเหมาะสม (5.4) 5.2 ว ธ การสอน - ให น กศ กษา (รายบ คคล / รายกล ม) ร วมก นค ดว เคราะห และออกแบบแนวทางการแก ป ญหาท ได มอบหมาย โดยเล อกใช เคร องม อต าง ๆ ได อย างเหมาะสม - มอบหมายงานให น กศ กษาไปศ กษาค นคว าเพ มเต มนอกห องเร ยน โดยแนะนาแหล งหาข อม ลเพ มเต ม ได แก เอกสาร หน งส อในห องสม ด และเว บไซต ต าง ๆ - ให น กศ กษานาเสนอผลการศ กษาค นคว าเพ มเต มหน าช นเร ยน และตอบคาถามปากเปล าเพ อสร าง ปฏ ส มพ นธ ระหว างเพ อนร วมช นเร ยน 5.3 ว ธ การประเม นผล - ประเม นจากร ปแบบการนาเสนอรายงานหน าช นเร ยน การถาม-ตอบระหว างเพ อนร วมช นเร ยน พ จารณา ร ปแบบว ธ การนาเสนอ ประเม นความเช อม นและท กษะการส อสารในการนาเสนอผลงาน - การเข ยนรายงาน 4 มคอ. 3 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน โปรดระบ ในช องก จกรรมการเร ยนการสอนของส ปดาห ท ม การ 1. ส งเสร มท กษะการเร ยนร ด วยตนเอง 2. บ รณาการกระบวนการว จ ยหร องานสร างสรรค ก บการเร ยนการสอน 3. บ รณาการงานบร การว ชาการก บการเร ยนการสอน 4. บ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บการเร ยนการสอน จานวนช วโมง ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการสอน ช อผ สอน (บ / ป / ฝ) 1-2 Overview and introduction to discrete structure Principle of sets, logics, and general algorithms 3 Number theory and discrete mathematics (6/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 4 Relations and posets (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 5 Functions (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 6-7 Principle of counting (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 5 มคอ. 3 8 สอบกลางภาค ส ปดาห ท ห วข อ / รายละเอ ยด จานวนช วโมง (บ / ป / ฝ) ก จกรรมการเร ยนการสอน ส อการสอน ช อผ สอน 9 Discrete probability (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 10 Recurrence relations (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 11 Graphs (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 12 Trees and networks (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 13 Boolean algebra (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 14 Combination circuits and preliminary modeling Computation (3/0/0) บรรยายเน อหารวมท งต วอย างประกอบ 6 มคอ Presentation (3/0/0) น กศ กษานาเสนอหน าช นเร ยน ทบทวนเน อหาท ได เร ยนมา 16 สอบปลายภาค รวม (45/0/0) 2. แผนการประเม นผลการเร ยนร * ผลการเร ยนร ก จกรรมการประเม น กาหนดการประเม น ร อยละของค าน าหน กในการ ผลการเร ยนร (ระบ ว น เวลา) ประเม นผลการเร ยนร 1.2,2.1,2.2 การเข าเร ยน การม ส วนร วม การส งงานท ได ร บมอบหมาย ตลอดภาคการศ กษา 10% การทาแบบทดสอบ การศ กษาด วยตนเอง การแก ป ญหาโจทย 3.1,3.4,4.4,5.2,5.3,5.4 การนาเสนอป ญหาโจทย ทฤษฏ ท น าสนใจ พร อมต วอย างกรณ ศ กษา 1 พฤษภาคม 2558 เวลา น. 10% 30 มกราคม 2558 เวลา น. 10% 1.2,2.1,2.2,3.1,3.4 การทดสอบย อย 13 ก มภาพ นธ 2558 เวลา น. 20 ม นาคม 2558 เวลา น. 10 เมษายน 2558 เวลา น. 2.1,2.2,2.3,3.1,3.3 การสอบกลางภาค 6 ม นาคม 2558 เวลา น. 30% 2.1,2.2,2.3,3.1,3.3 การสอบปลายภาค 8 พฤษภาคม 2558 เวลา น. 40% * ระบ ผลการเร ยนร ห วข อย อยตามแผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบต อผลการเร ยนร ของรายว ชา (Curriculum Mapping) ท กาหนดในหล กส ตร 7 หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยน 1. ช อตาราและเอกสารหล กท ใช ในการเร ยนการสอน - Kenneth H. Rosen, Discrete mathematics and its applications, ช อเอกสารอ านประกอบ/ส ออ เล กทรอน กส /แหล งอ างอ งอ น ๆ ท น กศ กษาควรอ านเพ มเต ม - Vladlen Koltun, Discrete Structures, winter Rafael Pass, Wei-Lung Dustin Tseng, A course in discrete structures, หมวดท 7 การประเม นรายว ชาและกระบวนการปร บปร ง 1. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา การประเม นประส ทธ ผลรายว ชาน ท จ ดทาโดยน กศ กษา ได จ ดก จกรรมในการนาแนวค ดและความเห นจากน กศ กษา ได ด งน - การสนทนากล มระหว างผ สอนและผ เร ยน - การส งเกตการณ จากพฤต กรรม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks