แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส - PDF

Description
แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1....เป นป มท ใช ย อขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม 2....เป นส วนท รวบรวมคาส งต างๆ สาหร บใช งานในโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 15 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1....เป นป มท ใช ย อขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม 2....เป นส วนท รวบรวมคาส งต างๆ สาหร บใช งานในโปรแกรม 3....ใช เล อนด รายการในหน าต างของโปรแกรม หร อในไดอะล อกบ อกซ ท ไม สามารถแสดงข อม ลได หมดในหน าต างของโปรแกรมน นๆ 4. จากข อ 1-3 เป นส วนประกอบของ ป ม...เป นป มท ส งย อหน าต างโปรแกรมท งหมดท เป ดอย เพ อเคล ยร พ นท บน Desktop ป มน อย บน Taskbar 6. ให คล กเมาส ป มขวา... ท ต องการสร างโฟลเดอร ย อย และเล อก ถ าเราต องการเร ยงลาด บไอคอนตามช อ ให เล อกคาส ง ให กดค ย...ถ าต องการเล อกไฟล หร อโฟลเดอร ท เร ยงต ดก น และกดค ย... เม อต องการเล อกไฟล หร อโฟลเดอร ท ไม ได เร ยงต ดก น 9. เราสามารถใช ป ม Start หร อกดค ย...เพ อเป ดโปรแกรม 10. ในการปร บขนาดของหน าต างของโปรแกรมท งด านกว างและด านยาวน น จะต องให เมาส พอยต เตอร อย ท ตาแหน ง...ของหน าต าง ตอนท 2 จงจ บค ข อความทางด านซ ายม อก บไอคอนทางขวาม อท ส มพ นธ ก น 1. ฟลอปป ด สก ไดรว 2. โฟลเดอร ท ม ข อม ลเก ยวก บเคร องพ มพ ท เช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร 3. โฟลเดอร ท กาหนดให สามารถใช งานร วมก นได ในการเช อมต อบน เคร อข าย 4. My Computer 5. CD-ROM 6. Harddisk Drive 7. ไอคอนของโปรแกรม Excel 8. ไอคอนของโปรแกรม Internet Explorer 9. Recycle Bin 10. My Documents A B C D E F G H I J K ตอนท 3 ใส เคร องหมาย / หน าข อท ถ กและกาเคร องหมาย x หน าข อท ผ ด...1. การแสดงไฟล แบบ Large Icons จะแสดงไอคอนต างๆ ให เราเห นได ช ดเจน เหมาะ สาหร บใช ด ข อม ลปร มาณมาก...2. การจ ดเร ยงแบบ by Date จะจ ดเร ยงไอคอนตามว นเวลาท ไอคอนถ กเร ยกด คร งส ดท าย...3. เราสามารถเป ดด ข อม ลเก ยวก บไดรว ไฟล หร อโฟลเดอร ได โดยคล กเมาส ป มขวาท ไดรว ไฟล หร อโฟลเดอร น น และเล อกคาส ง Properties...4. การก ไฟล ท ลบจาก Recycle Bin ทาได โดยใช คาส ง Empty Recycle Bin...5. ในไฟล 1 ไฟล สามารถม หลายโฟลเดอร ได...6. ข อม ลท แสดงด วย Windows Explorer จะถ กแบ งออกเป น 2 ส วน ค อด านซ ายแสดงข อม ล ในระบบ ด านขวาจะแสดงไฟล และโฟลเดอร...7. เคร องหมาย หน าไอคอนแสดงว าไม ม ข อม ลในโฟลเดอร น น...8. ม มมองแสดงไอคอนแบบ Thumbnail จะแสดงไอคอนขนาดเล กท ส ดเม อเท ยบก บท ก ม มมอง...9. เราจ ดเร ยงไอคอนโดยเล อกเมน Tools Arrange Icons by Disk Cleanup ค อ โปรแกรมช วยตรวจสอบฮาร ดด สก ถ าต องการค ดลอกไฟล เราจะใช ป ม Ctrl ช วยในตอนลากไฟล ไปย งตาแหน งใหม ไฟล ช วคราวท ม นามสก ล.tmp ค อ Temporary Files ใบงานบทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส จงตอบคาถามต อไปน 1. จงอธ บายส วนประกอบต างๆ ใน Windows XP พร อมท งหน าท การทางานของแต ละส วน 2. เราสามารถเร ยกโปรแกรมเพ อใช งานได โดยว ธ ใดบ าง 3. จงอธ บายความสาค ญของป ม Start 4. จงอธ บายข นตอนการจ ดเร ยงหน าต างของโปรแกรมให เป นระเบ ยบ 5. ไฟล ค ออะไร 6. โฟลเดอร ค ออะไร 7. จงอธ บายข นตอนว ธ การออกจาก Windows XP โดยไม ทาให เคร องม ป ญหาและไม ทาให ข อม ล ส ญหาย 8. จงอธ บายความแตกต างระหว าง การเคล อนย ายไฟล และการก อปป ไฟล 9. ร ปแบบการฟอร แมตแผ นด สก ม ก แบบ อะไรบ าง 10. ร ปแบบการจ ดเร ยงลาด บไฟล ม ก แบบ อะไรบ าง เฉลยแบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1. control buttons 2. Manu Bar 3. Scroll Bar 4. หน าต างโปรแกรม 5. show Desktop 6. บร เวณท ว างในโฟลเดอร และ New Folder 7. View Arrange Name 8. Shift และ Ctrl 9. Ctrl + ESC 10. ส วนม มกรอบ ตอนท 2 จงจ บค ข อความทางด านซ ายม อก บไอคอนทางขวาม อท ส มพ นธ ก น 1. G 2. J 3. K 4. A 5. H 6. D 7. E 8. L 9. B 10. C ตอนท 3 ใส เคร องหมาย / หน าข อท ถ กและกาเคร องหมาย x หน าข อท ผ ด 1. / 2. x 3. / 4. x 5. x 6. x 7. x 8. x 9. x 10. / 11. / 12. / เฉลยใบงานบทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส จงตอบคาถามต อไปน 1. จงอธ บายส วนประกอบต างๆ ใน Windows XP พร อมท งหน าท การทางานของแต ละส วน ทาสก บาร (Taskbar) แถบท อย ด านล างของหน าจอ ทาหน าท แสดงรายช อหน าต างท เป ด อย แถบค าส ง (Toolbar) ท รวบรวมค าส งท เราเร ยกใช บ อย และแสดงสถานะการทางานของระบบ เช น ภาษาท ใช และเวลาป จจ บ น Recycle Bin ส าหร บเก บไฟล ต างๆ ท ถ กลบท งไว ช วคราว เดสก ท อป (Desktop) พ นท ฉากหล งของว นโดวส โดยว นโดวส จะแสดงส ญล กษณ ภาพ แทนทร พยากรต างๆ ในระบบเหม อนก บวางอย บนโต ะ ให เราสามารถเร ยกใช ได อย างสะดวก เมน Task Pane ส าหร บแสดงรายการท เก ยวข องก บหน าต างท เป ดอย เพ ออานวยความ สะดวกในการใช งาน หน าต าง (Window) ส งต างๆ ท เราเร ยกใช ใน XP จะถ กแสดงอย ในพ นท กรอบส เหล ยมท ม ช อเร ยกว าว นโดว (Window) หร อหน าต าง โดยแต ละว นโดวจะม หน าตาและร ปแบบการใช งาน เหม อนก น ทาให ประหย ดเวลาในการเร ยนร 2. เราสามารถเร ยกโปรแกรมเพ อใช งานได โดยว ธ ใดบ าง 1. เร ยกจากเมน Start 2. ด บเบ ลคล กท ไอคอนโปรแกรมน น 3. ด บเบ ลคล กท ไฟล เอกสารท โปรแกรมน นเป ด 3. จงอธ บายความสาค ญของป ม Start ส าหร บเป ดโปรแกรม และเข าถ งทร พยากรต างๆ ในเคร อง รวมท งแสดงรายช อ โปรแกรมท ใช บ อยๆ เพ อให สามารถเร ยกได อย างรวดเร ว 4. จงอธ บายข นตอนการจ ดเร ยงหน าต างของโปรแกรมให เป นระเบ ยบ คล กขวาท ทาสบาร เล อกค าส ง Cascade windows หร อ Tile windows Horizontally หร อ Tile windows Vertically 5. ไฟล ค ออะไร ไฟล (File) การจ ดเก บข อม ลใน XP คล ายก บการจ ดเก บเอกสารในส าน กงาน โดยข อม ล แต ละช นท เราสร างจะถ กเก บในเคร องเป นไฟล (file) แยกจากก น เราอาจเปร ยบไฟล ในเคร อง เหม อนเป นเอกสารฉบ บหน ง โดยสามารถแบ งไฟล ได เป น 2 ประเภท ค อ ไฟล โปรแกรม ม นามสก ลเป น.exe ท เราสามารถเร ยกใช งานได นอกจากน ย งม ไฟล โปรแกรมท ไม ใช ไฟล โปรแกรมหล ก แต ใช สน บสน นการทางานท ม นามสก ลเป น.dll.ocx ด วย ไฟล ข อม ล ค อข อม ลท สร างจากการใช โปรแกรม โดยจะม โครงสร างการจ ดเก บข อม ล และ ใช นามสก ลท แตกต างก น ข นก บโปรแกรมท ใช สร างข อม ลน น XP จะแทนไฟล ต างๆ ด วยร ปภาพท เร ยกว าไอคอน สามารถต งช อไฟล ได ยาวถ ง 255 ต วอ กษร และ นามสก ลได ไม เก น 3 ต วอ กษร 6. โฟลเดอร ค ออะไร ในการจ ดเก บข อม ลจะม ท งไฟล ข อม ลและไฟล โปรแกรมซ งม ไฟล เป นจ านวนมาก โดยจะ ทาให การหาข อม ลท ต องการท าได ยาก จ งได ม การจ ดเก บไฟล ไว ในโฟลเดอร ทาหน าท เหม อนเป น แฟ มใส เอกสารท ส มพ นธ ก น และ ในโฟลเดอร ย งสามารถสร างโฟลเดอร ย อยได อ ก ล กษณะการเก บ ข อม ลเช นน จะด คล ายก บโครงสร างต นไม ท ม การจ ดเก บข ม ลเป นระด บช น ซ งง ายแก การค นหา 7. จงอธ บายข นตอนว ธ การออกจาก Windows XP โดยไม ทาให เคร องม ป ญหาและไม ทาให ข อม ล ส ญหาย เม อเราเล อก Log Off เคร องจะทาการล อกออฟ เป นการป ดการใช งานว นโดวส จาก User Account ของเรา และป องก นผ อ นไม ให สามารถเข าถ งข อม ลส วนต วของเราได ในกรณ ท เราย งไม ต องการป ดเคร องคอมพ วเตอร ของเรา หากเราเล อก Switch User จะเป นการสล บผ เข าใช งาน ว นโดวส อย างรวดเร ว โดยสถานะการใช งานว นโดวส จาก User Account ของคนเด มจะย งอย ใน สถานะล อกออน (Log On) ซ งสามารถกล บมาใช งานได อย างรวดเร ว พร อมท งโปรแกรมท เป ดค าง ก จะย งพร อมใช งาน หากเราล อกออนเข ามาอ กคร ง ป ดการใช งานเคร องคอมพ วเตอร ในกรณ ท เราต องการป ดการใช งานเคร องคอมพ วเตอร หร อเร ยกว า Shut Down แทนท จะทาเพ ยงแค การล อกออฟ ซ งว นโดวส จะทาการป ดโปรแกรมและ ไฟล ท เป ดอย ท งหมด จากน นก จะป ดว นโดวส และป ดเคร องคอมพ วเตอร เองท นท ในร ปแบบของ ต วเล อกการป ดการใช งานเคร องท เราเล อกเม อเราต องการป ดการใช งานเคร องคอมพ วเตอร ทาได โดยคล กเมาส ท ป ม Start และเล อก Turn Off Computer จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Turn Off Computer ให เราเล อกว ธ ในการป ดเคร องคอมพ วเตอร ซ งม ร ปแบบต างๆ ด งน Stand By หย ดพ กเคร องช วคราวในโหมดประหย ดพล งงาน ซ งพร อมกล บเข าส การ ทางาน ได ท นท (พ กเคร องแต ย งไม ป ด) Turn Off ป ดโปรแกรมและไฟล ต างๆ บนคอมพ วเตอร ท งหมด และป ดเคร อง ReStart เหม อนส ง Turn Off และส งเป ดเคร องใหม ท นท 8. จงอธ บายความแตกต างระหว าง การเคล อนย ายไฟล และการก อปป ไฟล การเคล อนย ายไฟล หร อโฟลเดอร (Move) เป นการย ายข อม ลไปเก บย งต าแหน งใหม ส วน การก อบป ไฟล หร อโฟลเดอร (Copy) เป นการส าเนาข อม ลไปเก บอ กท หน ง ซ งคล ายก บการส าเนา เอกสารโดยใช เคร องถ ายเอกสาร ค อเม อค ดลอกไฟล หร อโฟล เดอร แล ว ต นฉบ บก ย งอย ท เด ม 9. ร ปแบบการฟอร แมตแผ นด สก ม ก แบบ อะไรบ าง Quick Format ลบข อม ลในด สก แต ไม ตรวจหาความเส ยหายในแผ นด สก การฟอร แมต แผ นแบบน จะรวดเร วท ส ด เหมาะส าหร บในกรณ ท ต องการลบข อม ลเด มออกจากแผ นท เคยใช แล ว และแน ใจว าแผ นด สก น นไม ม ความเส ยหายใดๆ Enable Compression ให ท าการฟอร แมตแผ นด สก โดยท าการบ บอ ดโฟลเดอร และ ไฟล ข อม ลท บรรจ อย บนแผ นด สก ให ม ขนาดเล กลง (ไม ลบ) ซ งต วเล อกน ใช ได เฉพาะก บแผ นด สก ท ม ระบบไฟล แบบ NTFS เท าน น Create an MS-DOS Startup disk เป นการฟอร แมตแผ นด สก อย างสมบ รณ โดยจะทา การสร างแผ นด สก ให สามารถใช เป นแผ นบ ตได ด วย 10. ร ปแบบการจ ดเร ยงลาด บไฟล ม ก แบบ อะไรบ าง Name จ ดเร ยงไอคอนตามช อ Size Type จ ดเร ยงไอคอนตามขนาดไฟล จ ดเร ยงไอคอนตามชน ดของไฟล โดยด จากสก ลไฟล Modified จ ดเร ยงไอคอนตามว นเวลาท ไฟล ถ กแก ไขคร งส ดท าย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks