บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง - PDF

Description
บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม นผลประจำกระทรวง คณะต าง ๆ ได จ ดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ และระหว างป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 6 เด อน) เสนอต อคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเม นผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพ อพ จารณา และ ค.ต.ป. ได เสนอรายงานผลการตรวจสอบ และประเม นผลภาคราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ และระหว างป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 6 เด อน) พร อมข อเสนอแนะเก ยวก บการตรวจสอบและประเม นผลต อคณะร ฐมนตร เพ อพ จารณา ซ งคณะร ฐมนตร ได พ จารณาและม มต เก ยวก บรายงานผลการตรวจสอบและข อเสนอของ ค.ต.ป. ด งกล าว เม อว นท 26 พฤษภาคม 2552 และเม อว นท 20 ต ลาคม 2552 รายงานตาม ปรากฏรายละเอ ยดด งน 2.1 ท เก ยวข อง เม อว นท 26 พฤษภาคม 2552 ร บทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ และรายงานผล การประเม นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการคณะต าง ๆ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ตามท ค.ต.ป. เสนอ และเห นชอบก บข อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ท ให ส วนราชการท เก ยวข อง ดำเน นการต อไปท ง 8 ข อ โดยในประเด นท ขอให ส วนราชการได ร บงบประมาณสน บสน นท เพ ยงพอน น ให ส วนราชการพ จารณาหาแนวทางในการดำเน นงานท เหมาะสมภายในวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ให ม ประส ทธ ภาพและค มค าเป นอ นด บแรก หากงบประมาณท ได ร บไม เพ ยงพอให เสนอขอต งงบประมาณ ประจำป ตามความจำเป นโดยม ผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ตามความเห นของสำน กงบประมาณ ท งน ให หน วยงานท ร บผ ดชอบดำเน นการในแต ละเร อง รายงานความก าวหน าผลการดำเน นงาน ตามอย างต อเน อง ตามความเห นของสำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ด วย เม อว นท 20 ต ลาคม 2552 เห นชอบตามท เลขาธ การ ก.พ.ร. กรรมการและเลขาน การ ค.ต.ป. เสนอท ง 3 ข อ ค อ 1. ร บทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการระหว างป งบประมาณ พ.ศ ร บทราบรายงานผลการประเม นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเม นผล ภาคราชการคณะต าง ๆ ระหว างป งบประมาณ พ.ศ รายงานผลการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ 3. เห นชอบก บข อเสนอของ ค.ต.ป. ท ให ส วนราชการท เก ยวข องดำเน นการ โดยใน การดำเน นงานตามข อเสนอ เห นควรให ส วนราชการท เก ยวข องรายงานให ค.ต.ป. ทราบความก าวหน าใน การดำเน นงานท ก 6 เด อน ท งน ให ค.ต.ป. และส วนราชการท เป นผ ร บผ ดชอบดำเน นการตามข อเสนอของ ค.ต.ป. ร บความเห นของกระทรวงการคล ง สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และหน วยงานท เก ยวข องไปพ จารณาดำเน นการตามกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข องต อไป 2.2 ตามท เก ยวข อง ในการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการป ท ผ านมา ค.ต.ป. ได จ ดทำรายงานผล การตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการภาพรวมเสนอคณะร ฐมนตร เพ อพ จารณาผลการตรวจสอบ และประเม นผลภาคราชการ พร อมจ ดทำข อเสนอแนะเพ อขอให คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบในผล การตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ และระหว างป งบประมาณ พ.ศ ซ งคณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบเม อว นท 26 พฤษภาคม 2552 และว นท 20 ต ลาคม 2552 ตามลำด บ ตามข อเสนอของ ค.ต.ป. ในการน ค.ต.ป. ร วมก บหน วยงานท เก ยวข องได ม การดำเน นการเพ อข บเคล อนตาม ด งกล าวข างต น โดยม ความก าวหน าในการดำเน นการ ด งน การตรวจราชการ ผ ตรวจราชการสำน กนายกร ฐมนตร ซ งได ร บมอบหมายให ร บผ ดชอบตาม ด งกล าว ร วมก บผ ตรวจราชการกระทรวง และผ ตรวจราชการกรม ได ดำเน นการสร ปด งน มต เม อว นท 26 พฤษภาคม 2552 เพ อให การตรวจราชการแบบบ รณาการ ม ประส ทธ ภาพย งข น ให ผ ตรวจราชการกรมใน ฐานะหน วยงานผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ได ม โอกาสร วมในการต ดตามผลการดำเน นงาน ตามแนวทางการตรวจราชการแบบบ รณาการ ให การตรวจราชการแบบบ รณาการฯ ควรเป น การตรวจท ต อเน องในระยะยาว ไม ควรดำเน นการ แบบป ต อป และควรให ความสำค ญก บเคร อข าย ภาคประชาชน กำหนดให ผ ตรวจราชการสำน กนายกร ฐมนตร ร วมก บผ ตรวจราชการกระทรวง และผ ตรวจ ราชการกรม เป นผ ร บผ ดชอบดำเน นการ ในการตรวจราชการแบบบ รณาการฯ ในรอบ ท 2 และ 3 ประจำป งบประมาณ พ.ศ น น ได ดำเน นการครบถ วนท กแผนการตรวจราชการ และผ ตรวจราชการสำน กนายกร ฐมนตร ได พ จารณา ค ดเล อกแผนงาน/โครงการจากแผนบร หารราชการ แผ นด น พ.ศ ตามนโยบายร ฐบาล 4 ด านเพ อใช ตรวจต ดตามเพ มเต มก บระด บกรม ในแต ละกระทรวง โดยให หน วยงานระด บกรมได รายงานผลการดำเน นงานตามแผนงาน/โครงการ มาย งผ ตรวจราชการ สำน กนายกร ฐมนตร โดยตรงด วย ผ ตรวจราชการสำน กนายกร ฐมนตร และ ผ ตรวจราชการกระทรวงได รายงานผลการตรวจราชการ แบบบ รณาการฯ ประจำป งบประมาณ พ.ศ คณะกรรมการการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ให คณะร ฐมนตร ในการประช มเม อว นท 8 ธ นวาคม 2552 ทราบและม มต เห นชอบข อเสนอสำค ญ ท เก ยวข อง ได แก การตรวจราชการของกระทรวง ในป ต อ ๆ ไป ควรกำหนดให หน วยงานในส งก ด กระทรวงม ระบบการรายงานความก าวหน าของ ผลการดำเน นงาน และผลส มฤทธ ของแผนงาน โครงการสำค ญท ม ผลต อย ทธศาสตร กระทรวงและ ประเทศ ให ผ ตรวจราชการกระทรวงได ทราบและ สามารถตรวจต ดตามผลการดำเน นงานในระด บ กรมในขอบเขตท ครอบคล มย ทธศาสตร สำค ญของ กระทรวงได มากย งข น และให หน วยงานระด บกรม ภายในกระทรวงต าง ๆ และระหว างกระทรวงให ความสำค ญก บการประสานแผนงาน/โครงการ ท ม ความเก ยวเน องก น เป นต น ท งน สปน. จะได ม การต ดตามผลการดำเน นงานเป นระยะ ๆ ต อไป การพ ฒนาและเสร มสร างความเข มแข งของงานตรวจสอบภายใน และการควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลางซ งได ร บมอบหมายให ร บผ ดชอบตามด งกล าว ได ดำเน นการสร ปด งน มต เม อว นท 26 พฤษภาคม 2552 สร างความร ความเข าใจเก ยวก บงานด าน การตรวจสอบภายใน และการควบค มภายในและ การบร หารความเส ยงท ถ กต องแก ผ ปฏ บ ต งาน อย างต อเน อง จ ดให ม การเร ยนร ในร ปแบบของ ระบบ E-Learning ซ งควรเน นเน อหาว ชาด าน การตรวจสอบการดำเน นงาน ความร ข นพ นฐาน ทางด านคอมพ วเตอร และความร ด านการจ ดวาง ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยง พร อมจ ดทำค ม อการปฏ บ ต งาน และพ ฒนาท กษะ ความเช ยวชาญในการปฏ บ ต งาน และให ความร ในร ปแบบของการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ โดยให กรมบ ญช กลางเป นผ ดำเน นการ ดำเน นการพ ฒนาและเสร มสร างความ เข มแข งของงานตรวจสอบภายใน การควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยง โดยดำเน นการ สร างความร ความเข าใจในร ปแบบของการฝ ก อบรมเช งปฏ บ ต การ ในโครงการส งเสร มและ พ ฒนาข ดสมรรถนะผ ตรวจสอบภายใน เร อง การตรวจสอบการดำเน นงาน โครงการพ ฒนา และเสร มสร างความเข มแข งด านการควบค ม ภายใน พร อมท งได จ ดทำแนวปฏ บ ต การรายงาน การประเม นผลการควบค มภายในภาพรวมของ กระทรวงและจ งหว ด รายงานผลการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ สร างกลไกให ผ ตรวจสอบภายในม อ สระอย าง แท จร งในการปฏ บ ต งาน โดยให รายงานผล การปฏ บ ต งานต อห วหน าส วนราชการ กล าวค อ ระด บกรมให รายงานต ออธ บด กรม ระด บกระทรวง รายงานต อปล ดกระทรวง ระด บจ งหว ดรายงาน ต อผ ว าราชการจ งหว ด โดยให กรมบ ญช กลาง และห วหน าส วนราชการเป นผ ดำเน นการ สน บสน นให ม ผ ท ม ความร เร องมาตรฐาน และจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายในจากภายนอก มาประเม นผลการปฏ บ ต หน าท ของหน วยตรวจสอบ ภายในของส วนราชการ โดยให กรมบ ญช กลาง และห วหน าส วนราชการเป นผ ดำเน นการ กำหนดให ม ผ ท ต องร บผ ดชอบงานด านการ ควบค มภายในและการบร หารความเส ยงท ช ดเจน โดยในส วนของจ งหว ดในป แรกเห นควรมอบหมาย ให คล งจ งหว ดเป นผ ดำเน นการ เน องจากได ผ าน การอบรมให ความร ในเร องน มาบ างแล ว สำหร บ ป ต อ ๆ ไป ควรมอบหมายให สำน กงานจ งหว ดเป น ผ ดำเน นการ ท งน ให ส วนราชการและจ งหว ดเป น ผ ร บผ ดชอบดำเน นการ ร วมก บสำน กงาน ก.พ.ร. กำหนดงานตรวจสอบ ภายในให เป นต วช ว ดหน งในคำร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ในม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต งาน และต อเน องจนถ งป งบประมาณ พ.ศ โดยในเกณฑ ต วช ว ดด งกล าวได กำหนดให ต องม การเสนอรายงานการตรวจสอบภายในให ห วหน า ส วนราชการ/ผ ว าราชการจ งหว ด ให ความเห นชอบ และส งการด วย จ ดทำโครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ งานตรวจสอบภายในภาคร ฐ ซ งจะดำเน นการ กำหนดหล กเกณฑ และแนวทางการประก น ค ณภาพงานตรวจสอบภายในให แก ส วนราชการ ภายในป งบประมาณ พ.ศ สำน กงาน ก.พ.ร. ได แจ งเว ยนมต คณะ ร ฐมนตร ให ผ ว าราชการจ งหว ดได ร บทราบและ ปฏ บ ต ในส วนท เก ยวข องแล ว แต จากการลงตรวจ พ นท ของคณะอน กรรมการฯ พบว าบางจ งหว ด ย งไม ได ปฏ บ ต ตามท ให สำน กงาน จ งหว ดร บผ ดชอบงานด านการควบค มภายใน และการบร หารความเส ยง ด งน นคณะกรรมการฯ เห นควรให ท กจ งหว ดดำเน นงานตามมต คณะ ร ฐมนตร ด งกล าวด วย กระทรวงการคล งได ช แจงเพ มเต มว า กระทรวงได มอบหมายให ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศของกระทรวงฯ ดำเน นก จกรรม ท สน บสน นให เจ าหน าท ตรวจสอบภายในได ม การดำเน นการตรวจสอบด าน IT Audit การต ดตาม การเบ กจ ายโครงการไทยเข มแข ง 2555 และการ ดำเน นการระบบบร หารความเส ยงในภาพรวมของ กระทรวงตามท ค.ต.ป.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks