น กศ กษาปร ญญาโท สาขาว ชาการจ ดการการบ น ว ทยาล ยการบ นนานาชาต มหาว ทยาล ยนครพนม 2 - PDF

Description
40 วารสารมหาว ทยาล ยนครพนม ; ป ท 3 ฉบ บท 3 : ก นยายน ธ นวาคม 2556 การจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งานของแผนกบร การสายการบ นไทย ฝ ายคร วการบ น บร ษ ท การบ นไทย จำก ด (มหาชน) Performance Quality Management of Thai

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 7 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
40 วารสารมหาว ทยาล ยนครพนม ; ป ท 3 ฉบ บท 3 : ก นยายน ธ นวาคม 2556 การจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งานของแผนกบร การสายการบ นไทย ฝ ายคร วการบ น บร ษ ท การบ นไทย จำก ด (มหาชน) Performance Quality Management of Thai Airways Catering Service Division, Thai Airways International Public Limited Company กำจร โกลาหะฬะ 1 ดร.พ น นทา โรจน ร ตน ศ ร ก ล 3 และ รศ.ปภ สสร ผลเพ ม 2 Kamjorn Kolahala 1, Dr. Pinunta Rojratsirikul 2 and Assoc. Prof. Pabhassorn Pholperm 3 1 น กศ กษาปร ญญาโท สาขาว ชาการจ ดการการบ น ว ทยาล ยการบ นนานาชาต มหาว ทยาล ยนครพนม 2 Ph.D. (Aerospace Engineering) อาจารย ว ทยาล ยการบ นนานาชาต มหาว ทยาล ยนครพนม 3 คศ.ม. (คหกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต) รองศาสตราจารย ว ทยาล ยการบ นนานาชาต มหาว ทยาล ยนครพนม บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) ศ กษาล กษณะป จจ ยส วนบ คคลท ม ความส มพ นธ ก บระด บการจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งาน ท งทางด านค ณภาพการปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผลการร บส งผล ตภ ณฑ และด านแรงจ งใจของพน กงาน ของแผนกบร การ สายการบ นไทย ฝ ายคร วการบ น 2) ศ กษาระด บการจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งานท งทางด านค ณภาพการปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผล การร บส งผล ตภ ณฑ และด านแรงจ งใจของพน กงาน ของแผนกบร การสายการบ นไทย ฝ ายคร วการบ น 3) เปร ยบเท ยบการจ ดการ ค ณภาพการปฏ บ ต งาน ท งทางด านค ณภาพการปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผลการร บส งผล ตภ ณฑ และด านแรงจ งใจของพน กงาน ของแผนกบร การสายการบ นไทย ฝ ายคร วการบ น ประชากรท ใช ในการว จ ย ได แก พน กงานแผนกบร การสายการบ นไทยฝ ายคร วการบ น จำนวน 89 คน กล มต วอย าง ได แก พน กงานท ปฏ บ ต หน าท ในแผนกบร การสายการบ นไทย จำนวน 72 คน โดยใช ว ธ การส มอย างง าย (Simple Random Sampling) โดยการจ บสลาก เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถามม ล กษณะเป นมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ ม ค าความเช อม นเท าก บ 0.96 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลได แก ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและการแจกแจง แบบตารางไขว ผลการว จ ยพบว า 1) ล กษณะป จจ ยส วนบ คคลท แตกต างก น ม ความค ดเห นเก ยวก บการจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งาน ท งทางด านค ณภาพการปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผลการร บส งผล ตภ ณฑ และด านแรงจ งใจของพน กงาน ไม แตกต างก น 2) การจ ดการ ค ณภาพการปฏ บ ต งานของแผนกบร การสายการบ นไทยฝ ายคร วการบ น โดยรวมและรายด านอย ในระด บปานกลาง แนวทางการจ ดการ ค ณภาพการปฏ บ ต งาน ค อ ม งเน นล กค าม งม นในบร การท เป นเล ศ และทำงานเป นท ม คำสำค ญ : การจ ดการ / ค ณภาพ / การปฏ บ ต งาน ABSTRACT The purposes of this study were: 1) to investigate personal factors related to the level of performance quality management of the Thai Airways Catering Service Division, in the aspects of quality of performance, effectiveness of receiving and delivering products, and employees motivation, 2) to examine a degree of performance quality management of the Thai Airways Catering Service Division in the aspects of quality of performance, effectiveness of receiving and delivering products, and employees motivation, and 3) to compare performance quality management between the aspects of quality of performance, effectiveness of receiving and delivering products, and employees motivation by the Thai Airways Catering Service Division. The population used in this study was 89 employees working in the Thai Airways Catering Service Division. A sample selected using simple random sampling was 72 employees working in the Thai Airways Service Division. The instrument วารสารมหาว ทยาล ยนครพนม ; ป ท 3 ฉบ บท 3 : ก นยายน ธ นวาคม used was a 5rating scale questionnaire whose reliability coefficient was Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, and cross tabulation distribution. The findings showed as follows: 1) the employees whose personal factors were different had no different opinion on performance quality management in the aspects of quality of performance, effectiveness of receiving and delivering product, and employees motivation; 2) performance quality management as a whole and each aspect by the Thai Airways Catering Service Division was at the moderate level. An approach to management of performance quality is to put emphasis on customeroriented management, service excellence and working as a team. Keywords : Managements / Quality / The Performance บทนำ จากนโยบายเป ดเสร ทางการบ นเพ อส งเสร มการท องเท ยว ของร ฐบาลไทย และข อตกลงการเป ดเสร ทางการบ นภายในกล ม ประเทศอาเซ ยน (ASEAN) จะม ผลอย างเต มร ปแบบในป 2558 ส งผลให สายการบ นต างๆ เพ มจำนวนเท ยวบ นเข าส ประเทศไทย อย างต อเน องธ รก จการบ นต องเผช ญก บสภาวะการแข งข นท ร นแรงอย างต อเน องในขณะท ผ บร โภคในป จจ บ นม ความต องการ ท หลากหลายและม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วกล มธ รก จ สายการบ นจ งม ความจำเป นต องปร บเปล ยนร ปแบบในการ ดำเน นงานโดยให ความสำค ญก บการดำเน นธ รก จให ครอบคล ม และตอบสนองความต องการของล กค าในท กกล มตลาดมากข น ในป 2554 ฝ ายคร วการบ นไทยม ส วนแบ งการตลาด ประมาณร อยละ 71 ของจำนวนผ ให บร การด านคร วการบ นท งหมด ซ งม รายหล กจำนวน 3 รายโดยค ดจากปร มาณการผล ตอาหาร ต อว นฝ ายคร วการบ นม ปร มาณสายการบ นล กค ารวมท งส น 58 สายการบ นโดยให บร การท งหมดประมาณ 74,000 เท ยวบ น ต อป ม ภารก จในการผล ตและจ ดสรรอาหารประมาณ 70,000 ช ดต อว นจากภารก จด งกล าวสะท อนให เห นอย างช ดเจนถ ง การย นหย ดอย างม นคงในฐานะผ นำด านธ รก จผล ตอาหารและ บร การแก สายการบ นของฝ ายคร วการบ นเพ อให ฝ ายคร วการบ น สามารถแข งข นได อย างแข งแกร งภายใต สภาวะการแข งข นท ร นแรงมากข นของธ รก จคร วการบ น ฝ ายคร วการบ นได กำหนด แผนย ทธศาสตร โดยเน นการตลาดเช งร กอย างต อเน อง เพ อเพ ม รายได และส วนแบ งตลาดให มากข น ด วยการร กษาฐานล กค า เด มและแสวงหาฐานล กค าใหม เพ มข น การบร การล กค าเป น ห วใจสำค ญของธ รก จการบ นท ฝ ายคร วการบ น ได พ ฒนามา โดยตลอดและได ทำการปร บปร งภายใต นโยบายท ม งม นสร างสรรค การบร การท เป นเล ศนำความพ งพอใจส งส ดแก ล กค า (คร วการบ น : ออนไลน ) สำหร บภารก จด านการร บส งผล ตภ ณฑ ให ก บล กค าของฝ ายคร ว การบ นเป นหน าท ในความร บผ ดชอบของแผนกบร การสายการบ น ไทยผลการดำเน นงานในป พ.ศ จากการรวบรวมข อม ล บ นท กการประช ม ของแผนกบร การสายการบ นไทย สามารถ ประมวลผลการดำเน นงานท ส งผลถ งความเส ยหายล าช าใน การร บส งผล ตภ ณฑ เก ยวก บความสามารถปฏ บ ต งานของพน กงาน ในการใช เคร องม อช วยขนย ายไม ถ กต อง และส งผลสร างความ เส ยหายก บต บรรจ อาหารเป นเหต ให เก ดความล าช า ร อยละ 15 ความเข าใจในหน าท ของพน กงานม ความไม ช ดเจนจากการส งการ กรณ ให ความร วมม อในการทำงานในลานจอดอากาศยาน ร อยละ 10 และการม ส งรบกวนขณะปฏ บ ต หน าท ร อยละ 20 ส งผลถ ง ความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งาน (แผนกบร การสายการบ นไทย : 2) จากป ญหาท กล าวมาข างต นจ งดำเน นการว จ ยเร อง การจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งาน ของแผนกบร การสาย การบ นไทย ฝ ายคร วการบ น ใน 3 ด านประกอบด วย ด านค ณภาพ การปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผลการร บส งผล ตภ ณฑ และด าน แรงจ งใจของพน กงาน เพ อความสามารถในการแข งข น รวมท ง กำหนดกลย ทธ ด านต างๆ และแผนปฏ บ ต การสน บสน นกลย ทธ ท จะนำไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ซ งจะช วยเสร มสร าง ความแข งแกร ง และสามารถปร บต วรองร บการเปล ยนแปลง ต างๆ ในอนาคตได อย างรวดเร วท นต อสถานการณ อ นจะนำมา ซ งความประท บใจและกล บมาใช บร การของฝ ายคร วการบ น อ ก ซ งจะส งผลด ต อบร ษ ทฯท งด านรายได และความม นคงใน ระยะยาว ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาล กษณะป จจ ยส วนบ คคลท ม ความส มพ นธ ก บระด บการจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งานท งทางด านค ณภาพ 42 วารสารมหาว ทยาล ยนครพนม ; ป ท 3 ฉบ บท 3 : ก นยายน ธ นวาคม 2556 การปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผลการร บส งผล ตภ ณฑ และด าน แรงจ งใจของพน กงาน ของแผนกบร การสายการบ นไทย ฝ าย คร วการบ น 2. เพ อศ กษาระด บการจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งาน ท งทางด านค ณภาพการปฏ บ ต งาน ด านประส ทธ ผลการร บส ง ผล ตภ ณฑ และด านแรงจ งใจของพน กงาน ของแผนกบร การสาย การบ นไทย ฝ ายคร ว การบ น 3. เพ อเปร ยบเท ยบการจ ดการค ณภาพการปฏ บ ต งาน ท งทางด านค ณภาพการปฏ บ ต งานด านประส ทธ ผลการร บส ง ผล ตภ ณฑ และด านแรงจ งใจของพน กงาน ของแผนกบร การสาย การบ นไทยฝ ายคร วการบ น ACTION (แก ไข) CHECK (ตรวจสอบ) PLAN (แผน) DO (ดำเน นการ) กรอบแนวค ดการว จ ย ต วแปรอ สระ 1. เพศ 2. อาย 3. สถานภาพ 4. ตำแหน งงาน 5. อาย การทำงาน 6. ระด บเง นเด อน 7. ระด บการศ กษา ภาพท 1 กรอบแนวค ดการว จ ย ต วแปรตาม การจ ดการค ณภาพ การปฏ บ ต งาน 1. ด านค ณภาพการ ปฏ บ ต งาน 2. ด านประส ทธ ผล การร บส งผล ตภ ณฑ 3. ด านแรงจ งใจของพน กงาน การว จ ยคร งน ผ ว จ ยศ กษา ตามกรอบแนวค ดด งภาพท 1 ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารท เป นแนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยว ก บการจ ดการค ณภาพซ งการปฏ บ ต งานการบร หารการควบค ม ค ณภาพจะช วยลดการส ญเส ยและสามารถลดต นท นในการผล ต ได โดย นำเสนอการสร างว ธ การดำเน นงานให ม มาตรฐาน เด ยวก นแบ งเป นข นตอนการดำเน นก จกรรมท มบร หารค ณภาพ ค อ ค นหาป ญหาของกล มเก บข อม ลกำหนดเป าหมาย ทำแผน วงจรเดมม ง PDCA (Plan, Do, Check, Act) (ณ ฏฐพ นธ เขจรน นท : 2545 : 195) ว เคราะห หาสาเหต และแนวทางแก ไข จากน นลงม อปฏ บ ต ตามแนวทางแก ไขแล วนำผลมาตรวจสอบ และเปร ยบเท ยบเป าหมายก อนและหล งทำก จกรรมส ดท าย กำหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานเพ อใช เป นแนวทางในการนำไป ปร บปร งแล วนำเสนอผลงานเพ อให เห นอ ปสรรคและว ธ การแก ป ญหา ด งภาพท 2 ภาพท 2 วงจรเดมม ง PDCA (Plan, Do, Check, Act) ท มา : ณ ฏฐพ นธ เขจรน นท ว ธ ดำเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ระเบ ยบว ธ ว จ ยเป นการว จ ยเช งสำรวจประชากรในการว จ ย คร งน ค อ พน กงานแผนกบร การสายการบ นไทย จำนวน 89 คน กล มต วอย าง ได แก พน กงานท ปฏ บ ต งานในแผนก บร การสายการบ นไทย ซ งได กำหนดให ม ความคลาดเคล อนร อยละ 5 และใช ส ตรว ธ การคำนวณของ เครจซ และมอร แกน (ประย ร อาษานาม : 167) ท ระด บความเช อม นร อยละ 95 ได กล มต วอย าง จำนวน 72 คน โดยใช ว ธ การส มแบบง าย (Simple Random Sampling) โดยการจ บฉลากตามจำนวนท ต องการ จากรายช อของประชากรท งหมด เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว จ ยคร งน ใช แบบสอบถามเป นเคร องม อ ในการเก บ รวบรวมข อม ลผ ว จ ยได ดำเน นการสร างแบบสอบถามด วยตนเอง โดยการนำแบบสอบถาม เสนอต ออาจารย ท ปร กษา ผ ทรงค ณว ฒ และผ เช ยวชาญ เพ อทำการตรวจสอบความเท ยงตรงตาม โครงสร าง และเน อหาและเพ อตรวจสอบแก ไขให ตรงตาม ว ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks